018-253/02

Številka: 018-253/02-21-422

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 in 90/99; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Metode Hrovat kot predsednice senata, predsednice mag. Marije Bukovec Marovt kot poročevalke in člana mag. Aleksija Mužine kot člana, glede stroškov revizijskega postopka v povezavi s postopkom oddaje javnega naročila po odprtem postopku za izbiro dobavitelja pripomočkov, ki se uporabljajo pri zdravljenju zavarovanih oseb z inkontinenco, v katerem je podjetje INCOM GROUP d.o.o., Cesta na bokalce 3, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Blaž Mrva, Tivolska 40, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) vložilo zahtevek za revizijo, zoper ravnanje naročnika ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Miklošičeva ulica 24, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 24.03.2003

ODLOČILA

1. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 480.800,00 SIT, v 15 dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Po tem roku pa vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
2. Del vplačanega predujma v višini 48.800,00 SIT se vrne vlagatelju na transakcijski račun INCOM GROUP d.o.o., št. 05100-8000070608.

Obrazložitev

Vlagatelj je dne 09.10.2002, vložil zahtevek za revizijo zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila za dobavo pripomočkov, ki se uporabljajo pri zdravljenju zavarovanih oseb z inkontinenco.

Naročnik je na podlagi 16. člena ZRPJN odločal o vlagateljevem zahtevku za revizijo, z dne 09.10.2002, ter ga s sklepom, št. JN 0309-5/1-02-B, z dne 28.10.2002, kot neutemeljenega zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 06.11.2002, obvestil naročnika, da na podlagi 17. člena ZRPJN nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je po pregledu spisovne dokumentacije ugotovila, da vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo ni vplačal takse, ki jo določa prvi odstavek 22. člena ZRPJN, zato ga je na podlagi 21. člena ZRPJN s sklepom, z dne 27.11.2002, pozvala, da najkasneje v roku pet dni od prejema sklepa vplača takso v višini 80.000,00 SIT in o tem obvesti Državno revizijsko komisijo. Z istim sklepom je Državna revizijska komisija določila za strokovnjaka/izvedenca v predmetni zadevi Inštitut za tekstilno in grafično tehnologijo ter oblikovanje, Snežniška 5, Ljubljana (v nadaljevanju: izvedenec) in v skladu s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, ki odkazuje na uporabo postopkovnih določb Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 110/02; v nadaljevanju: ZPP), v primerih, če ta zakon (ZRPJN) ne določa drugače, na podlagi 153. člena ZPP vlagatelja pozvala, da v roku pet dni od prejema sklepa predloži predujem za izvedbo dokaza z izvedencem, v višini 200.000,00 SIT. V skladu s prvim odstavkom 153. člena ZPP, mora namreč stranka, ki predlaga izvedbo dokaza, po nalogu sodišča založiti znesek, ki je potreben za stroške, ki bodo nastali z izvedbo dokaza. Vlagatelj je z dopisom, št. 018-253/02-21-2097, z dne 03.12.2002, Državni revizijski komisiji posredoval potrdilo o vplačilu takse iz prvega odstavka 22. člena ZRPJN, v višini 80.000,00 SIT ter potrdilo o vplačilu predujma za izvedbo dokaza z izvedencem, v višini 200.000,00 SIT.

Državna revizijska komisija je z dopisom, z dne 10.12.2002, v skladu s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, ki odkazuje na uporabo postopkovnih določb ZPP, v primerih, če ta zakon (ZRPJN) ne določa drugače, na podlagi 245. člena ZPP Inštitut za tekstilno in grafično tehnologijo ter oblikovanje, Snežniška 5, Ljubljana zaprosila za strokovno mnenje o lastnostih predlog (sestava vpojnega jedra ter propustnost in nevpojnost zgornje plasti) in posteljnih podlog (sestava posteljne podloge), ki sta jih ponudila vlagatelj in izbrani ponudnik.

Inštitut za tekstilno in grafično tehnologijo ter oblikovanje je z dopisom, z dne 28.01.2003, Državni revizijski komisiji posredoval zahtevano strokovno mnenje.

Po pregledu dokumentacije iz spisa, navedb vlagatelja in naročnika ter pridobljenega izvedenskega mnenja je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika navedeno v obvestilu, št. JN 0309-5/1-02-B, z dne 20.09.2002, o izbiri najugodnejšega ponudnika za izbiro dobavitelja pripomočkov, ki se uporabljajo pri zdravljenju zavarovanih oseb z inkontinenco.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, v višini plačane takse ter 2030 odvetniških točk (za sestavo revizijskega zahtevka, z dne 09.10.2002, 2000 odvetniških točk in s tem povezane materialne stroške 30 odvetniških točk), 1500 odvetniških točk (za sestavo vloge za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 06.11.2002) in 1020 odvetniških točk (za sestavo vloge, z dne 03.02.2003, s katero se je opredelil do strokovnega mnenja in sicer 1000 odvetniških točk in s tem povezane materialne stroške 20 odvetniških točk). Peti odstavek 22. člena ZRPJN določa, da v primeru, ko se zahtevku za revizijo ugodi, mora naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti stroške, nastale z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, je skladno s petim odstavkom 22. člena ZRPJN in 26. členom Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 55/2000) odločila, da mora naročnik povrniti vlagatelju tiste priglašene stroške, ki so bili potrebni za revizijski postopek, to je takso v višini 80.000,00 SIT, odvetniške stroške v višini 2000 odvetniških točk z 20% davkom na dodano vrednost (240.000,00 SIT) za sestavo zahtevka za revizijo, skladno s tarifo št. 13 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 7/95, 49/00, 57/00), odvetniške stroške v višini 50 odvetniških točk z 20% davkom na dodano vrednost (6.000,00 SIT) za obrazložen dopis (zahteva za nadaljevanje postopka), skladno s tarifo št. 33 Odvetniške tarife in odvetniške stroške v višini 30 odvetniških točk z 20% davkom na dodano vrednost (3.600,00 SIT) za materialne stroške povezane z sestavo zahtevka za revizijo, skladno s 15. členom Odvetniške tarife.
Naročnik mora povrniti vlagatelju tudi stroške strokovnega mnenja v višini 151.200,00 SIT (151., 153. in 154. člen (načelo uspeha) ZPP in v delu, ki se nanaša na izvedbo dokazov v povezavi z 19. členom ZRPJN). Skupaj torej 480.800,00 SIT.
Državna revizijska komisija pa ni priznala stroškov za pritožbo, saj gre za inštitut, ki ga ZRPJN ne predvideva, uporaba ZPP pa ni na mestu (ZRPJN namreč govori o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo). Državna revizijska komisija prav tako ni priznala ostalih priglašenih stroškov, ki niso bili potrebni za revizijski postopek.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 1. izreka sklepa.


Glede na predujem stroškov izvedenstva v višini 200.000,00 SIT se del neporabljenega predujma v višini 48.800,00 SIT vrne vlagatelju na transakcijski račun INCOM GROUP d.o.o., št. 05100-8000070608.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 2. izreka sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (člen 23/3 ZRPJN).


V Ljubljani, dne 24.03.2003predsednica senata
Metoda Hrovat, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije