018-207/02

Številka: 018-207/02-23

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99; v nadaljevanju: ZRPJN), po članu Tomažu Veselu, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku (druga faza) za dobavo, konfiguracijo, namestitev in garancijsko vzdrževanje standardne računalniške strojne opreme za delovna mesta ter mrežne, komunikacijske in druge računalniške strojne opreme in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja GORENJE d.d., 3503 Velenje, p.p. 107 (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Vlada Republike Slovenije, CENTER VLADE ZA INFORMATIKO, Langusova 4, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 18.10.2002

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

kandidate, ki jim je bila priznana sposobnost po javnem razpisu OMNM.IT -5/2001 , v drugi fazi omejenega postopka oddaje javnega naročila, z oznako OMNM-5/2001-6, za nabavo računalniške opreme.
Naročnik je dne 01.08.2002, z dokumentom št. 43-29/2002/24, podal obvestilo o oddaji javnega naročila OMNM-5/2001-6, s katerim je izbral najugodnejše ponudnike po posameznih razpisanih točkah (sklopih).
Vlagatelj je na podlagi 79. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1) z dopisom, z dne 13.08.2002, od naročnika zahteval obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila, v katerem je zahteval, da mu naročnik odgovori oz. posreduje modela, ki ga je podjetje ORIA Computers (v nadaljevanju: izbrani ponudnik) ponudilo pod točko 01 A in 01 B -računalniki blagovne znamke Weames, skupaj z navedbo modela, tipa, različice in proizvajalca osnovne plošče, procesorja, IC nabora (chip set), Slovenska 54, P.P.1704. 1000 Ljubljana, Slovenija t.1 01 2342800, +3861 2342800 f.1 01 2342840 8.1 dkom@gov.si http://www.gov.si/dkom grafične kartice, usmernika in BIOS-a. Vlagatelj je tudi zahteval, da naj mu naročnik pojasni, ali je bila navedena oprema ponujena kot domača ali tuja tehnologija.
Naročnik je dne 20.08.2002, z dokumentom št. 43-29/2002/30, podal obrazloženo obvestilo. V obrazloženem obvestilu je naročnik navedel, da je izbrani ponudnik za vse točke 01A in 01B ponudil osebni računalnik Weames Business Station/4. Ponujeni računalnik vsebuje matično ploščo proizvajalca Intel model D845PT. BIOS na osnovni plošči je Intel in sicer PT845l0A.86AO012.P01.0111131009. Grafična kartica je AGP z 32 MB RAM-a. Za točko 01 A je na matični plošči procesor Intel Pentium 4, 1.6 GHz. V ponujenih računalnikih je vgrajen usmernik 250 W/230 V. Naročnik je tudi navedel, da si vlagatelj lahko ponudbo izbranega ponudnika v delu specifikacij proizvajalca Weames ogleda na sedežu naročnika.
Naročnik nadalje navaja, da izbrani ponudnik ponuja opremo tuje tehnologije, bodisi da jo naprej prodaja kot tako, bodisi da jo pred prodajo dograjuje, kot tudi izhaja iz točke 1.5, Navodil ponudnikom. Naročnik je se zapisal, da je bil ponudnik za obe točki usposobljen v prvi fazi javnega razpisa z oznako OMNM.IT -5/2001.
Vlagatelj je dne 29.08.2002 vložil zahtevek za revizijo. V njem je zahteval, da se pravilno ugotovi dejansko stanje in se nato odpravi obvestilo naročnika, z dne 01.08.2002, št. 43- 29/2002/24 o oddaji predmetnega javnega naročila, ki se nanaša na izbiro izbranega ponudnika ORIA Computers kot najugodnejšega ponudnika v točki 01 A in 01 B navedene opreme, ter da se izbere najugodnejšega ponudnika izmed ponudnikov, ki so predložili popolne in pravilne ponudbe.
Vlagatelj navaja, da naročnik v predmetni zadevi ni ugotovil pravilnega dejanskega stanja, saj izbrani ponudnik, ne more dobaviti ponujene opreme iz tujine, ker v tujini taksne opreme nihče ne proizvaja. Iz navedenega po mnenju vlagate1ja izhaja, da izbrani ponudnik, v tujini kupuje sestavne dele in predmetno opremo sestavlja v lastni proizvodnji, za kar pa mu po prvi fazi javnega razpisa z oznako OMNM.IT -5/2001 ni bila priznana sposobnost. Iz navedenega razloga bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika za točko 01 A in 01 B kot nepravilno izločiti.
Vlagatelj nadalje navaja, da je Državna revizijska komisija v svojem sklepu, št. 018-89/02-24- 1099, z dne 28.05.2002, ki je bil izdan na zahtevo vlagatelja, v postopek pa sta bila vključena isti naročnik in izbrani ponudnik kot v obravnavanem primeru, naročniku naložila, da mora izvesti v revizijskem postopku predložene (in morebitne druge) dokaze in tako ugotoviti dejansko stanje glede vprašanj ali izbrani ponudnik ponuja opremo lastne proizvodnje tuje blagovne znamke ali tuje proizvodnje. Naročnik v revizijskem postopku dejanskega stanja, po mnenju vlagatelja, ni razčistil, naročilo pa je dodelil drugemu ponudniku.
Vlagatelj navaja, da glede na to, da izbrani ponudnik pri razpisih javnih naročil, ki potekajo na osnovi potrditve usposobljenosti v prvi fazi javnega razpisa z oznako OMNM.IT -5/200 I. enkrat navaja, da ponuja opremo tuje tehnologije, drugič pa domače proizvodnje tuje blagovne znamke, pri čemer gre vedno za enako opremo, predlaga, da se naročniku odredi, da v revizijskem postopku ugotovi pravilno dejansko stanje na osnovi pogodb, originalnih računov in uvozne dokumentacije, s katero razpolaga izbrani ponudnik, iz katere je možno to sporno vprašanje, ki obremenjuje vsako javno naročilo, dokončno rešiti in upoštevati kot pravilno dejansko stanje.
Vlagatelj navaja, da pri uvozu in proizvodnji predmetne opreme ni novinec, vendar ne sam in ne njegovi poslovni partnerji, v tujini ne poznajo proizvajalca predmetne opreme z blagovno znamko Weames, taksnega proizvajalca pa tudi ni možno najti na internetu.
Iz navedenih razlogov je vlagatelj predlagal naslovnemu organu, da v predlaganem delu razveljavi obvestilo naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika in mu da napotke za izvedbo dokaznega postopka z namenom ugotovitve pravilnega dejanskega stanja glede porekla opreme, ki jo ponuja izbrani ponudnik pod blagovno znamko Weames.
Naročnik je dne 03.09.2002, z dokumentom št. 43-29/2002/32, zahteval od vlagatelja, da v skladu z 12. členom ZRPJN dopolni zahtevek za revizijo z dejstvi in dokazi, s katerimi vlagatelj podpira trditev, da v tujini ne obstaja proizvajalec tehnologije Wearnes, oziroma da je ta proizvajalec nehal obstajati.
Vlagatelj je dne 06.09.2002 dopolnil zahtevek za revizijo, v katerem je navedel, da naročnik ni ugotovil ali ni želel ugotoviti dejanskega stanja glede vprašanja ali izbrani ponudnik ponuja opremo lastne proizvodnje tuje blagovne znamke ali tuje proizvodnje. Vlagatelj navaja, da je, se posebno presenečen nad omenjenim dejstvom, ker bi naročnik lahko dejansko stanje, da izbrani ponudnik kupuje sestavne dele in predmetno opremo v tujini ali doma na različnih naslovih in jo sestavlja v lastni proizvodnji, ugotovil s pregledom dokumentacije, ki jo je izbrani ponudnik dostavil naročniku ob dobavi opreme v zadnjem obdobju.
Vlagatelj navaja kot neposredni dokaz za svoje trditve tovorni list, ki ga je izbrani ponudnik predložil ob dobavi predmetne opreme Wearnes Bussinies Station naročniku v drugi polovici leta 2001. Na omenjenem tovomem listu je kot pošiljatelj navedena firma PT. METRINDO SINA TRIA, WISMA GORMIC BLOK 14-7, JAKARTA, INDONESIA. Predmet pošiljke na omenjenem tovornem listu so samo računalniška ohišja in miške.
Ker omenjeni tovorni list potrjuje dejstvo, da izbrani ponudnik kupuje sestavne dele in predmetno opremo sestavlja v lastni proizvodnji, za kar pa mu po prvi fazi javnega razpisa z oznako OMNT .IT -5/2001 ni bila priznana sposobnost, vlagatelj upravičeno pričakuje, da bo naročnik s pregledom omenjene dokumentacije vsaj naknadno ugotovil dejansko stanje.
Na spletni strani www.microsoft.com/hwdq/hcl, kjer je navedena kompatibilna oprema za operacijske sisteme Microsoft, je kot proizvajalec predmetne opreme Wearnes Business Station naveden izbrani ponudnik, kar je naslednji dokaz, da izbrani ponudnik sestavlja predmetno opremo v lastni proizvodnji.
Na uradnih spletnih straneh podjetja Wearnes Technology www.wearnestech.com je jasno razvidno, da omenjeno podjetje ne proizvaja predmetne opreme Wearnes Business Station, ampak se podjetja Wearnes Technology IT skupine ukvarjajo z vizualnimi komunikacijami, zagotavljanjem dostopa do interneta, on-line publiciranjem na področju zdravstva in z oblikovanjem ter proizvodnjo izdelkov namenjenih digitalni obdelavi slik.
Iz tega sledi, da tudi izbrani ponudnik ne more predmetne opreme kupovati pri podjetju Weames Technology.
Vlagatelj se navaja, da bi moral naročnik na osnovi pritožb s strani ministrstev, ki so opozarjala na neustrezno kvaliteto opreme, ki jim jo je do sedaj dobavljal izbrani ponudnik na osnovi javnih razpisov naročnika, kot dober gospodar, vendarle ugotoviti dejansko stanje glede lastne proizvodnje tuje blagovne znamke ali tuje proizvodnje v primeru izbranega ponudnika in blagovne znamke Wearnes, kar je bila po mnenju vlagatelja nenazadnje tudi zahteva Državne revizijske komisije.
O popolni nezainteresiranosti naročnika do razjasnitve dejanskega stanja govori po mnenju vlagatelja tudi dejstvo, da naročnik ni storil ničesar niti potem, ko je eno izmed ministrstev zavrnilo prevzem predmetne opreme dobavitelja izbranega ponudnika in je bil naročnik prisiljen dogovoriti dobavo drugega ponudnika.
Naročnik je dne 11.09.2002, z dokumentom št. 43-29/2002/36, zahtevek za revizijo v celoti zavrnil.
Naročnik navaja, da je že po odločitvi Državne revizijske komisije št. 018-89/02-24-1099, da naj ugotovi, ali izbrani ponudnik ponuja opremo, za katero mu je bila priznana sposobnost v prvi fazi omejenega postopka preveril, ali izbrani ponudnik dobavlja opremo, za katero je bil usposobljen. Naročnik je to preveril, vendar to vprašanje ni bilo relevantno za odločitev v naslednji fazi postopka oddaje javnega naročila. Zato je naročnik ugotavljal tudi, ali ponudniki izpolnjujejo zahtevo po predloženem certifikatu za a -test. Ker odločitev o izpolnjevanju pogojev o dobavi izbranega ponudnika ni bila relevantna za odločitev naročnika, naročnik tega v oddaji naročila ni izrecno zapisal.
Naročnik je preveril, da izbrani ponudnik dobavlja opremo Wearnes Technology. To podjetje obstaja, kot je naknadno ugotovil sam vlagatelj zahtevka, naročnik pa je pridobil tudi izpisek iz sodnega registra singapurske vlade, kjer je to podjetje vpisano v sodni register. Ali je podjetje se delujoče, pa je mogoče vsak trenutek preveriti tudi na spletni strani singapurskega registratorja podjetij (registry ofCompanies and Businesses).
Vlagatelj zahtevka v svoji dopolnitvi zahtevka navaja v zvezi s to vlagateljevo navedbo, da omenjeno podjetje Wearnes Technology ne proizvaja osebnih računalnikov. Naročnik navaja, da ob pogledu na internetno stran tega res ni mogoče ugotoviti, zaključiti pa se da, da je podstran, katere vsebina je »Informacijska tehnologija«, namenjena le oglaševanju novih proizvodov. Zato pa je toliko bolj predmetna stran www.wearnespc.com, ki je namenjena izključno prodaji računalniške opreme. Iz te strani je razvidno (company profile), da je to stran v lasti podjetja Wearnes Technology.
Da ne bi prišlo do zmote na strani naročnika, se je naročnik obrnil tudi na podjetje WT v Singapur in ga povprašal, kakšna in če obstaja, je povezava med stranjo www.wearness.com in podjetjem Wearnes Technology, kljub temu, da je s strani jasno razvidna povezava. Z Wearnes Technology so po elektronski posti odgovorili:
"Wearnes Technology Pte Ltd is a public listed company in Singapore with an international network of manufacturing plants and R&D centers and Wearnes Computers is one of our house brand product, which we have manufacturing facilities in Singapore and Indonesia. Our Wearnes PC website is managed by our Indonesia based associate company PT. Metrindo Supra Sinatria."
Od tu tudi razjasnitev vlagateljeve trditve, od kod izvor blaga s tovornega lista, saj je PT. Metrindo Sinatria v lasti Wearnes Technology, oziroma njegova tovarna v Indoneziji. Naročnik je še navedel, da se v razmerja singapurskega podjetja Wearnes technology, njegovo mrežo in poslovno politiko ne more spuščati.
Naročnik je tudi zapisal, da nikoli ni trdil, da izbrani ponudnik opravlja lastno proizvodnjo, na podlagi razpisne dokumentacije pa je bilo nekoliko nejasno napisano, da lahko ponudniki ponudijo tudi opremo iz lastne proizvodnje tuje blagovne znamke. Seveda tukaj ne gre za lastno proizvodnjo, temveč kot je naročnik navedel že v prejšnji reviziji, gre za predelavo tuje blagovne znamke, tudi po sistemu kit kompleta. Za to vrsto prodaje je bil izbrani ponudnik usposobljen v prvi fazi javnega razpisa z nazivom OMNM.IT -5/2001.
Vlagatelj kot dokaz o lastni proizvodnji navaja tudi vpis certifikata na spletno mesto proizvajalca opreme Microsoft. Naročnik navaja, da mu je vseeno kdo opravi testiranje skladnosti strojne, računalniške opreme s programsko, za katero potem pridobi veljaven certifikat. Naročniku je pomembno le, da ima ponujena oprema tak certifikat, testiranje pa lahko, seveda z dovoljenjem proizvajalca, opravi tudi principal. To je naročnik zapisal tudi v drugi fazi razpisne dokumentacije, kar je moralo biti vlagatelju znano že pred oddajo naročila.
V dodaten dokaz je naročnik navedel še del elektronskega pisma Line Chang iz Wearnes Technology, Singapur: "In Central East South Europe including your country we have appointed and assigned ORIA Computers d.o.o. as our sole distributor for Wearnes PC since 1990. With our long established relationship with ORIA Computers and their value added technical and after sales support servicies, the company is in good position to offer Central East South Europe market a comprehenisve range of Wearnes computers models. ORIA has done well to firmly established orders to ORIA Computers, rest assured that we will ensure Wearnes computers competitiveness in pricing and provides ORIA with all the technology and technical support for Wearnes PC operation in the Central East South Europe "market."
Naročnik je zapisal, da v odgovoru ne more in ne želi komentirati govoric o dobavi opreme različnim pooblastiteljem, saj to nikakor ni predmet taksnega postopka. Da naročnik vsekakor ravna gospodarno potrjujeta po mnenju naročnika dve dejstvi. Oprema izbranega ponudnika, je ponavadi precej ugodnejša od drugih ponudnikov, poleg tega pa ni bilo nikoli izkazano, da bi se ta oprema kvarila bolj kot oprema drugih proizvajalcev, kar pa je skoraj irelevantno, saj velja za vse računalnike pogoj triletna garancija, kolikor je tudi njihova življenjska doba.
Na podlagi navedenih dejstev je jasno razvidno, da izbrani ponudnik dobavlja naročniku opremo Wearnes Technology. Zato naročnik v celoti zavrača zahtevek za revizijo.
Vlagatelj je z dopisom, dne 13,09.2002 zahteval nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.
Naročnik je z dokumentom št. 43-29/2002/39 z dne 17.09.2002, Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo z dokumentacijo predmetnega javnega naročila in svojim mnenjem. Naročnik je navedel, da bi moral vlagatelj vložiti zahtevek takoj, ko mu je bilo znano, da podjetje Wearnes Technology ne obstaja oziroma, da ni povezave med tem podjetjem in izbranim ponudnikom, najkasneje pa po odpiranju ponudb, kjer je izbrani ponudnik vložil ponudbo s tehnologijo Wearnes (za katero je usposobljen). Naročnik se navaja, da ker ni hotel zavreči revizijskega zahtevka, temveč o njem vsebinsko odločiti, je le- tega na podlagi verodostojnih in neposrednih dokazov zavrnil.
Državna revizijska komisija je dne 03.10.2002 naročnika pisno zaprosila, naj ji skladno z drugim odstavkom 21, člena ZRPJN posreduje dodatna pojasnila. Naročnik je zaprošena dodatna pojasnila posredoval dne 07.10.2002 v svojem dopisu, št, 43-29/2002/43.
Po pregledu celotne dokumentacije o vodenju postopka oddaje javnega naročila, proučiti utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika in dodatnih pojasnilih naročnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.
Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo 2, odstavka 19, člena ZRPJN, ki določa: »Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja, V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi" «
Državna revizijska komisija je v postopku revizije najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo za sklop 01A in 018, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila v teh dveh sklopih in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka v sklopih, v katerih mu je bila priznana sposobnost in je predložil ponudbo.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da med naročnikom in vlagateljem ni sporno dejstvo, daje bil izbrani ponudnik usposobljen v prvi fazi javnega razpisa z oznako OMNT.IT-5/2001, za dobavo tuje tehnologije za sklop 01A in za sklop 01B. Bodisi, da jo naprej prodaja kot tako, bodisi, da jo pred prodajo dograjuje. To dejstvo potrjuje tudi vlagatelj v zahtevku za revizijo, z dne 29.08.2002.
Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ne more dobaviti ponujene opreme iz tujine, ker v tujini, takšne opreme nihče ne proizvaja. Nadalje navaja, da izbrani ponudnik v tujini kupuje sestavne dele in predmetno opremo sestavlja v lastni proizvodnji.
V dopolnitvi zahtevka za revizijo vlagatelj v svoj dokaz navaja tovorni list ob dobavi predmetne opreme Weames Bussinies Station naročniku v drugi polovici leta 2001, na katerem je kot pošiljatelj navedeno podjetje PT. METRINDO SINA TRIA, WISMA GORMIC BLOK 14-7; JAKARTA, INDONESIA .
Državna revizijska komisija je sledila navedbam naročnika in ugotovila, da obstoji podjetje Weames Technology Pte Ltd, ki je del Weames Technology group. To je razvidno tudi iz spletne strani http://www .wearnes12c.com/comp-12rof.htm , kjer je naveden company profile Weames Technology Pte Ltd.
Podjetje PT.METRINDO SINA TRIA; WISMA GORMIC BLOK 14-7, JAKARTA, INDONESIA je eno izmed povezanih podjetij WeamesTechnology Pte Ltd, kar je razvidno tako iz odgovora, ki so ga naročniku posredovali s strani podjetja Weames Technology v Singapurju, poleg tega pa je to dejstvo razvidno tudi iz spletne strani http://www. wearnespc.com, kjer je pri navedbi indonezijskih distributerjev navedeno tudi prej navedeno podjetje.
Državna revizijska komisija je ugotovila, da v tujini obstaja podjetje oz. proizvajalec predmetne opreme, ki je navedeno v ponudbi izbranega ponudnika.
To dejstvo izhaja tudi iz navedb vlagatelja v dopolnitvi zahtevka za revizijo, ko trdi, da je na uradnih spletnih straneh podjetja Weames Technology \www.wearnestech.comjasno razvidno, da podjetje ne proizvaja predmetne opreme Weames Business Station. Vlagatelj navaja, da se podjetja Weames Technology IT skupine ukvarjajo z vizualnimi komunikacijami, zagotavljanjem dostopa do interneta, on-line publiciranjem na področju zdravstva in z oblikovanjem ter proizvodnjo izdelkov namenjenih digitalni obdelavi slik.
Državna revizijska komisija je preverila navedbe vlagatelja v tem delu in ugotovila, da ne držijo, saj je iz spletne strani http://www. wearnespc.com razvidno, da izdeluje navedeno podjetje tudi računalnike za poslovno rabo, domačo rabo, prenosnike in serverje.
Državna revizijska komisija ob navedbah vlagatelja, da mora le ta ugotoviti ali izbrani ponudnik dobavlja opremo za katero je bil usposobljen, navaja da izbrani ponudnik ne navaja, da bi dobavljal opremo domače proizvodnje in da torej lahko dobavlja samo tisto opremo za katero mu je bila priznana sposobnost.
Ker je bil torej usposobljen za dobavo tuje opreme (blagovne znamke), ki se pred prodajo dograjuje, mora poleg opreme v skladu z navodili kandidatom -OMNM-5/2001-6, predati se:
pravilno izpolnjeno dobavnico;
predpisana potrdila o atestih, če so jih za opremo po zakonu dolžni predložiti; podpisane in potrjene garancijske liste;
tehnično dokumentacijo in slovenska navodila za uporabo;
licence, dokumentacijo in medije za programsko opremo, če so zahtevane, kot je navedeno v specifikaciji;
V primeru, da bo izbrani ponudnik izpolnil vse zahteve, ki jih podajajo navodila kandidatom, za dobavo opreme v primerih za katere je bil usposobljen, bo torej lahko dobavljal obravnavano opremo. Ne sme pa dobavljati opreme domače proizvodnje, saj mu za le to ni bila podeljena usposobljenost.
Državna revizijska komisija tudi opozarja vlagatelja, da je postopek oddaje javnega naročila sedaj v drugi fazi postopka in da je naročnik dolžan preveriti zgolj zahteve, ki jih je podal v navodilih kandidatom -OMNM-5/2001-6, saj je bila usposobljenost izbranemu ponudniku za navedeno opremo podeljena že v prvi fazi postopka in bi torej moral vlagatelj te navedbe navajati že v prvi fazi postopka.
48. člen ZJN-1 namreč določa, da mora naročnik v prvi fazi omejenega postopka izbrati tiste ponudnike, ki jih bo v drugi fazi kot kandidate pozval, da predložijo, kar je naročnik v konkretnem primeru tudi storil.
Drugi odstavek 48. člena ZJN-1 določa: »Naročnik v prvi fazi izbere kandidate na podlagi podatkov, ki so jih predložili ponudniki, in ki dokazujejo:
ponudnikov pravni status,
ponudnikovo poslovno sposobnost,
ponudnikovo finančno sposobnost,
ponudnikovo tehnično sposobnost,
ponudnikovo kadrovsko sposobnost.«
Druga faza omejenega postopka v skladu z ZJN-1 naročniku namreč ne omogoca ponovnega preverjanja usposobljenosti kandidatov, saj naročnik vse kandidate, ki jim je v prvi fazi podelil usposobljenost za izvajanje razpisanih del, le pozove k oddaji ponudb.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi vlagatelj moral v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN navedbe glede usposobljenosti vlagatelja navajati že v 1. fazi omejenega postopka in da so navedbe v tej smeri v II. fazi omejenega postopka pravno formalno zamuJene.
Državna revizijska komisija ugotav1ja, da ni sporno dejstvo, da je izbrani ponudnik oddal ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo in v skladu z ZJN-1 in da bo moral v skladu z razpisno dokumentacijo in pogodbenimi določili zagotoviti dobavo opreme, za katero mu je bila priznana usposobljenost.
Državna revizijska komisija na navedbe vlagatelja, da je na spletni strani www.microsoft.com/hwdq/hcl, kjer je navedena kompatibilna oprema za operacijske sisteme Microsoft, kot proizvajalec predmetne opreme Weames Business Station navedeno podjetje izbranega izvajalca, kar naj bi bil dokaz, da izbrani izvajalec sestavlja opremo v lastni proizvodnji, sledi navedbam naročnika. Naročnik je namreč zapisal, da mu je vseeno kdo opravi testiranje skladnosti strojne računalniške opreme s programsko opremo, za katero potem pridobi veljaven certifikat. Naročnik je namreč zapisal, da mu je pomembno le, da ponujena oprema ima tak certifikat, testiranje pa lahko z dovoljenjem proizvajalca opravi tudi principal, kar je naročnik zapisal tudi v drugi fazi razpisne dokumentacije.
To dejstvo je razvidno tudi iz elektronskega pisma iz podjetja Wearnes Technology, kjer je navedeno, da je podjetje izbranega ponudnika bilo izbrano za področje centralno-vzhodne- južne Evrope in da mu je bilo zaupana distribucija Wearnes PC-jev na tem področju že od leta 1990.
Naročnik je namreč to dejstvo označil kot pogoj v smislu 41. oz. 42. člena ZJN-1, saj je v navodilih kandidatom, v točki 1.10.6 drugi pogoji določil:
»Pogoj: skladnost opreme s specifikacijami
HCL certifikat: Ponudnik mora za ponujen model opreme pri namiznih ( osebnih in prenosnih) računalnikih, kjer je tako zapisano v tehničnih specifikacijah, izkazati, da je model vpisan na Hardware Compatible List (HCL MS lista) družbe Microsoft. Če ponudnik ponudi opremo tuje blagovne znamke, bodisi kot tako, bodisi, da jo pred prodajo dograjuje, mora tak vpis opraviti proizvajalec opreme. Ponudnik lahko ponujen model vpise na to 1isto sam, vendar mora dovoljenje za vpis izkazati z izrecno izjavo proizvajalca, kjer mu ta dovoli tak vpis na.HCL MS listo. S tem se šteje, da je proizvajalec sam vpisal ponujeno opremo na HCL MS listo.«
Državna revizijska komisija ob tem ugotavlja, da je izbrani ponudnik podal izjavo Wearnes Technology Pte Ltd podjetju izbranega ponudnika za pridobitev navedenega certifikata za Weames Computer, Weames Business Station in Weames Business Station/4, ter da je s tem izpolnil zgoraj navedeni pogoj .
Državna revizijska komisija vlagatelja se opozarja, da navedbe v1agatelja, da je izbrani ponudnik v drugih postopkih dobavljal opremo za katero ni bil usposobljen niso del tega postopka in bi moral vlagatelj morebitne kršitve le teh, uveljavljati v vsakem konkretnem postopku, ko je bila podana posamezna kršitev.
Državna revizijska komisija je namreč pristojna za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila oz. za oceno zakonitosti naročnikovega ravnanja pri oddaji predmetnega javnega naročila.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v tem postopku oddaje predmetnega javnega naročila ni kršil postopkovnih pravil ZJN-1, zato je skladno s prvo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrnila zahtevek za revizijo kot neutemeljen.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (člen 23/3 ZRPJN).
V Ljubljani, dne 18.10.2002

Tomaž Vesel, univ. dipl. prav.
Član Državne revizijske komisije