018-110/02

Številka: 018-110/02-24-1094

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 16. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, štev. 78/99, 90/99; v nadaljevanju ZRPJN) po članu Aleksiju Mužini, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila »nabava izdelkov zaščite« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje GOJZAR d.o.o. Loška cesta 41, Žiri, ki ga zastopa odvetnik Borut Bernik Bogataj, Kidričeva cesta 1, Škofja loka (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RTH d.o.o. Trbovlje, Trg revolucije 12, , 1420 Trbovlje (v nadaljevanju: naročnik), dne 28.05.2002

ODLOČILA

O zahtevku za revizijo mora odločiti naročnik.

Obrazložitev

Vlagatelj je dne 21.5.2002 vložil zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila, v katerem predlaga razveljavitev postopka oddaje javnega naročila. Naročnik je z dopisom št. KOM.II.-29/02, z dne 24. maja 2002, skupaj z mnenjem, z dne 24.5.2002, zahtevek za revizijo odstopil Državni revizijski komisiji v odločanje.

Glede na to, da mora v skladu s 16. členom ZRPJN o zahtevku za revizijo odločiti naročnik, postopek pred Državno revizijsko komisijo pa se nadaljuje (šele) v primeru in po postopku iz 17. člena ZRPJN, Državna revizijska komisija odstopa predmetni zahtevek v odločanje naročniku.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23.člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 28.05.2002

mag. Aleksij Mužina, univ.dipl.prav.
član Državne revizijske komisije