018-310/03

Številka: 018-310/03-24-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 13. člena in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu mag. Aleksiju Mužini v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca etapne gradnje kanalizacije v naselju Križ v Občini Komenda ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Jezerska c. 20, Kranj, ki ga zastopa odvetnica Majda Lušina, Planina 3, Kranj (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 05.01.2004

ODLOČILA

1. Pritožbi, z dne 23.12.2003, se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep, št. 35001-0165/2003-028, z dne 22.12.2003.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo odločiti skladno z določili ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 99-100/2003, objavil javni razpis za izbiro izvajalca etapne gradnje kanalizacije v naselju Križ v Občini Komenda ter s sklepom o izbiri ponudnika, št. 35001-0165/2003-022, z dne 14.11.2003, vse ponudnike obvestil, da je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila kot najugodnejšega ponudnika izbral Hidrotehnik d.d., Slovenčeva ulica 97, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z dopisom, z dne 28.11.2003, skladno z določili 79. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.: 39/00, 102/00, v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) zahteval izdajo obrazloženega obvestila o oddaji predmetnega javnega naročila oziroma obrazložitev točkovanja njegove ponudbe. Naročnik je z dopisom, št. 35001-0165/2003-026, z dne 02.12.2003, vlagatelju posredoval Obrazložitev točkovanja vlagateljeve ponudbe. Vlagatelj je obrazloženo obvestilo prejel 03.12.2003.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 12.12.2003, v katerem navaja, da je naročnik v postopku ocenjevanja njegove ponudbe zagrešil več napak in da bi moral biti, ob ustreznem ocenjevanju skladnem z merili iz razpisne dokumentacije, izbran kot najugodnejši ponudnik. Naročnik je vlagateljev zahtevek za revizijo prejel v ponedeljek dne 15.12.2003.

Naročnik je s sklepom, št. 35001-0165/2003-028, z dne 22.12.2003, odločil, da: »Pritožba pritožnika Cestno podjetje Kranj d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, z dne 22.12.2003 zoper sklep Občine Komenda številka 35001-0165/2003-022 z dne 14.11.2003 se v celoti zavrže, ker je zamujen rok za pritožbo in ker ni vplačana upravna taksa.« V obrazložitvi tega sklepa naročnik navaja, da je v zvezi s pritožbo po 240. členu Zakona o upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, v nadaljnjem besedilu: ZUP) po preizkusu ugotovil, da je le-ta prispela po preteku pritožbenega roka, saj je bil sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika vlagatelju vročen dne 21.12.2003 in je pritožbeni 15 dnevni rok po prejemu sklepa potekel 05.12.2003. Ker do dneva izteka pritožbenega roka ni bila vložena nobena pritožba, naročnik meni, da je sklep o izbiri ponudnika, št. 35001-0165/2003-022, z dne 14.11.2003, pravnomočen in dokončen. Naročnik še navaja, da je bilo v pravnem pouku sklepa o izbiri ponudnika, št. 35001-0165/2003-022, z dne 14.11.2003, navedeno, da je za pritožbo potrebno v gotovini ali na taksni račun številka 01364-5440309147 sklic 11 76635-7111002 vplačati upravno takso po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00, 44/00, 33/01, 41/01, 45/01, 42/02) v višini 3.400,00 SIT, česar pa vlagatelj ni storil, temveč je le navedel, da bo taksa plačana po opominu.
Naročnik je v pravnem pouku navedel, da je zoper ta sklep v 15 dnevih dovoljena pritožba na župana Občine Komenda ter da je potrebno vplačati upravno takso v višini 3.400,00 SIT.

Vlagatelj je vložil pritožbo, z dne 23.12.2003, k naročniku kot tudi na Državno revizijsko komisijo. V pritožbi, ki jo je posredoval Državni revizijski komisiji, vlagatelj navaja, da je naročnik neupravičeno zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo, pri tem pa ni upošteval ZJN-1 in ZRPJN. Vlagatelj je obrazloženo obvestilo prejel dne 03.12.2003, desetdnevni rok za vložitev zahtevka se je iztekel dne 13.12.2003 oziroma prvi naslednji delovni dan to je 15.12.2003. Zahtevek za revizijo je bil vložen priporočeno po pošti dne 12.12.2003 in je pravočasen (naročnik ga je prejel dne 15.12.2003). Naročnik je podal napačni pravni pouk, zaradi česar je vlagatelj vložil pritožbo tako k naročniku, kot tudi v skladu z drugim odstavkom 13. člena ZRPJN na Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija izpodbijani sklep razveljavi.


Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja je Državna revizijska komisija v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.


Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj pravilno opozarja naročnika, da pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil normira ZRPJN, ki med drugim v prvem odstavku 12. člena določa: »Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta zakon, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen«. To določbo ZRPJN pa dopolnjuje določba prvega odstavka 79. člena ZJN-1, kjer je določeno, da lahko ponudnik, ki ni bil izbran, najkasneje v 8 dneh od prejema obvestila o oddaji naročila od naročnika zahteva obrazloženo obvestilo ter da »od dneva prejema obrazloženega obvestila o oddaji naročila teče rok za vložitev zahtevka za revizijo…«. Poudariti pa je potrebno, da prejem obrazloženega obvestila (prvi odstavek 79. člena ZJN-1) ni procesna predpostavka za vložitev zahtevka za revizijo, ampak lahko ponudnik, ki ni izbran, skladno z 12. členom ZRPJN, vloži zahtevek za revizijo v desetih dneh od prejema obvestila o oddaji naročila. Ko namreč ponudnik prejme obvestilo o oddaji naročila, že lahko ugotovi, da so njegove pravice kršene in lahko za zavarovanje svojih interesov vloži zahtevek za revizijo, lahko pa zahteva obrazloženo obvestilo in v 10 dneh po prejemu le-tega vloži zahtevek za revizijo.

Ugotoviti je potrebno, da je vlagatelj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila z dopisom, z dne 28.11.2003, zahteval obrazloženo obvestilo, ki mu ga je naročnik tudi posredoval in ga je le-ta prejel dne 03.12.2003. Desetdnevni rok za vložitev zahtevka se je iztekel dne 13.12.2003 oziroma prvi naslednji delovni dan to je 15.12.2003. Glede na to, da je iz spisne dokumentacije razvidno, da je bil zahtevek za revizijo vložen priporočeno po pošti dne 12.12.2003, je potrebno ugotoviti, da je bil le-ta torej vložen znotraj zakonsko predvidenega deset (10) dnevnega roka in je pravočasen.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN, ko je po opravljenem preverjanju pravočasnosti vloženega zahtevka za revizijo, ugotovil, da je le-ta nepravočasen. Glede na navedeno je potrebno razveljaviti naročnikov sklep, št. 35001-0165/2003-028, z dne 22.12.2003, ter napotiti naročnika, da postopa v skladu z 12., 13., 16. in 17. členom ZRPJN. Naročnik mora predhodno preizkusiti, ali ga je vložila upravičena oseba (9. člen ZRPJN) in ali je zahtevek za revizijo pravilno sestavljen in opremljen (drugi in tretji odstavek 12. člena ZRPJN). Če naročnik ugotovi, da sta oba navedena pogoja izpolnjena, mora na podlagi 16. člena ZRPJN sprejeti odločitev o zahtevku za revizijo. Nadaljevanje revizijskega postopka po odločitvi naročnika je urejeno v 17. členu ZRPJN. Naročnik mora o svoji odločitvi v treh dneh obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo ter ga hkrati pozvati, naj mu najkasneje v treh dneh od prejema naročnikovega obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika (prvi odstavek 17. člena). Po morebitnem prejemu obvestila, da bo vlagatelj zahtevka za revizijo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, mora naročnik najkasneje v treh dneh odstopiti vso dokumentacijo Državni revizijski komisiji (drugi odstavek 17. člena).

Državna revizijska komisija še opozarja naročnika, da mora v postopku oddaje javnega naročila oziroma v revizijskem postopku upoštevati določila ZJN-1 oziroma ZRPJN ter da je njegovo sklicevanje na določila ZUP v teh postopkih neustrezno. Pripomniti je potrebno tudi, da mora vlagatelj v revizijskem postopku skladno s prvim odstavkom 22. člena ZRPJN ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 200.000,00 SIT (ker gre za oddajo javnega naročila gradenj) in ne vplačati upravno takso v višini 3.400,00 SIT, na kar je v pravnem pouku ponudnike oziroma vlagatelja opozarjal naročnik.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).V Ljubljani, dne 05.12.2003Mag. Aleksij Mužina, univ.dipl.prav.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetnica Majda Lušina, Planina 3, Kranj,
- Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda,
- Hidrotehnik d.d., Slovenčeva ulica 97, Ljubljana,
- Urad za javna naročila, Tržaška cesta 19a, Ljubljana.