018-308/03

Številka: 018-308/03-22-578

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana dr. Aleksija Mužine kot predsednika senata, članice mag. Marije Bezovšek kot poročevalke in predsednice mag. Marije Bukovec Marovt kot članice senata, na podlagi zahteve za povrnitev stroškov revizijskega postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji za prevoz poštnih pošiljk in tiskovin v sedmih sklopih za dobo dveh let, nastalih z vložitvijo zahtevka za revizijo podjetja PITUS d.o.o., Pesnica 14 a, Zg. Kungota, ki ga zastopa odvetnik Boris Mileta, Razlagova 22, Maribor (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper naročnika Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 29.03.2004

ODLOČILA

Zahteva za povrnitev stroškov revizijskega postopka po stroškovniku, št. 162/2003, z dne 20.01.2004, se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 61-62, z dne 27.06.2003, pod št. objave Ob-96867, objavil javni razpis po odprtem postopku za oddajo javnega naročila za prevoz poštnih pošiljk in tiskovin v sedmih sklopih za dobo dveh let.

Naročnik je dne 25.08.2003 sprejel sklep, št. 5/35-5456/6-03, iz katerega je razvidno, da v nobenem izmed sedmih sklopov ni izbral najugodnejšega ponudnika. Iz prej navedenega sklepa izhaja, da naročnik izbire ni opravil iz razloga, ker za vsak posamezen sklop ni prejel vsaj dveh pravilnih ponudb.

Naročnik je dne 25.09.2003 sprejel sklep, št 5/35-5456/9-03, o začetku oddaje javnega naročila v skladu s 1. točko drugega odstavka in v skladu s 1. točko prvega odstavka 20. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.39/00, 102/00).

Naročnik je dne 18.11.2003 izdal sklep, št. 5/35-5456/12-03, s katerim je izbral najugodnejše ponudnike v 1., 2., 5. in 6. sklopu, v sklopih 3 in 4 izbire ni opravil zaradi s strani ponudnikov ponujenih previsokih cen, v 7. sklopu pa najugodnejšega ponudnika ni izbral, ker je v le-tem prejel samo eno ponudbo.

Zoper naročnikovo izbiro v 1. in 2. razpisanem sklopu predmetnega javnega naročila je vlagatelj dne 08.12.2003 vložil zahtevek za revizijo (dokument št. 162/2003, z dne 02.12.2003). Vlagatelj v zahtevku za revizijo postopka oddaje javnega naročila ni zahteval povračila stroškov nastalih z revizijo, niti ni tega storil vse do izdaje sklepa, št. 018-308/03-22-86/04, z dne 15.01.2004, s katerim je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila postopek oddaje predmetnega javnega naročila v sklopu 1. in v sklopu 2., izveden na podlagi sklepa o začetku oddaje javnega naročila, št. 84/S, z dne 25.09.2003.

Vlagatelj je z dopisom, št. 162/2003, z dne 20.01.2004, zahteval povrnitev stroškov revizijskega postopka po stroškovniku, in sicer za: stroške za odvetniško zastopanje 2.550 točk x 110,00 SIT s povečanim 20% DDV, skupaj 336.600,00 SIT in stroške takse za revizijo postopka oddaje javnega naročila, v višini 100.000,00 SIT. Vlagatelj je z dopisom, št. 162/2003, z dne 25.03.2004, zahteval, da Državna revizijska komisija čimprej odloči o stroških.

ZRPJN v petem odstavku 22. člena določa: »Stranki morata v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahtevata povračilo. Povrnitev stroškov je mogoče zahtevati do sprejema odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo.«.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je sklep, s katerim je ugodila zahtevku za revizijo, izdala dne 15.01.2004, vlagatelj pa je zahteval povrnitev stroškov dne 20.01.2004, zaradi česar se vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov kot pravnoformalno prepozna zavrže.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 29.03.2004Predsednik senata:
dr. Aleksij Mužina
član Državne revizijske komisijeVročiti:

- Odvetnik Boris Mileta, Razlagova 22, Maribor