018-272/03

Številka: 018-272/03-25-1915

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Tomažu Veselu, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za opremo za kuhinjo v Splošni bolnišnici Murska Sobota, 2. sklop: Tehnološka oprema za kuhinjo in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje FINEA HOLDING d.o.o., Vita Kraigerja 10, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA RAKIČAN, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota (v nadaljevanju: naročnik), dne 9.12.2003

ODLOČILA

1.) Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika, kot izhaja iz obvestila o oddaji naročila štev. 50/8-9-2, z dne 20.10.2003.

2.) Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo stroške, nastale v zvezi z revizijo v znesku 100.000,00 SIT, v roku 15-ih dni, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. 86-87/03, pod štev. objave Ob-101222, objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za opremo za kuhinjo v Splošni bolnišnici Murska Sobota, 2. sklop: Tehnološka oprema za kuhinjo.

Naročnik je z Obvestilom o oddaji naročila, štev. 50/8-9-2, z dne 20.10.2003, vlagatelja obvestil, da je bilo pri pregledu njegove ponudbe ugotovljeno, da le-ta ne izpolnjuje pogojev iz javnega razpisa ter da je izvedbo naročila oddal podjetju LESNINA MG OPREMA d.d., Parmova 53, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z dopisom, z dne 28.10.2003, na podlagi 79. člena Zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1) od naročnika zahteval obrazloženo obvestilo o oddaji naročila.

V obrazloženem obvestilu o oddaji naročila, štev. 50/8-11-1, z dne 30.10.2003, je naročnik navedel, da je v 3. točki 4. člena razpisne dokumentacije zahteval, da mora biti iz odločbe o opravljanju dejavnosti razvidno, da ima ponudnik dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Ker je predmet javnega razpisa v tem primeru tehnološka oprema za kuhinjo, navaja naročnik, bi moralo biti iz priložene odločbe ponudnika razvidno, da ima ponudnik odločbo za opravljanje dejavnosti posredništva pri prodaji strojev, industrijske opreme oz. proizvodnje strojev, ki so predmet razpisa. Naročnik navaja, da je ugotovil, da je vlagateljevi odločbi zapisano, da izpolnjuje tehnične pogoje, pogoje varstva pri delu ter druge pogoje za sedež in opravljanje petih dejavnosti, od katerih se nobena ne nanaša na predmet javnega razpisa. Naročnik dalje navaja, da je v 3. točki razpisne dokumentacije zahteval, da je potrebno predložiti kot dokazilo o formalni in tehnični sposobnosti za dobavo blaga iz javnega razpisa odločbo upravne enote oz. drugega pristojnega organa o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, v 11. členu navodil pa je tudi zapisal da bo na podlagi izločitvenih kriterijev izločil ponudbo, katere dokumenti vsebinsko ne bodo ustrezni. Naročnik zaključuje, da je vlagateljeva ponudba formalno nepravilna in je bila zato v skladu z 11. členom navodil izločena iz nadaljnjega ocenjevanja in analiziranja ponudb.

Zoper zgoraj navedeno odločitev naročnika je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo, z dne 10.11.2003, v katerem navaja, da je vložil ponudbo v skladu z javnim razpisom z vsemi potrebnimi prilogami in da bi bil lahko izbran kot najugodnejši ponudnik, zaradi česar mu je bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki je njegovo ponudbo neutemeljeno izločil iz postopka izbire. Vlagatelj meni, da je zaradi ravnanja naročnika ogrožen tudi javni interes, ker je naročnik, ki je javni zavod, izbral kot najboljšega ponudnika izbranega ponudnika, ki je podal ponudbo po ceni 135.423.318,00 SIT z vključenim DDV, medtem ko je vlagatelj podal ponudbo po ceni 124.843.800,00 SIT z vključenim DDV. Vlagatelj meni, da je naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ravnal v nasprotju s svojim lastnim javnim razpisom, v nasprotju z razpisno dokumentacijo in v nasprotju z veljavnimi predpisi. Vlagatelj navaja, da je v svoji ponudbi predložil tudi original rednega izpiska iz sodnega registra Okrožnega sodišča v Mariboru, na dan 17.9.2003, iz katerega se vidi, da je v času trajanja predmetnega javnega razpisa registriran med drugim tudi pod šifro 5114: »Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, …« ter pod šifro 5115: »Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov«. Naročniku in njegovi razpisni komisiji mora biti znano, navaja vlagatelj, da od 22.6.2001, ko je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, štev. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 37/98, 84/98, 6/99 in 45/01- v nadaljevanju: ZGD), upravne enote niso več pristojne za izdajanje odločb o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti posredovanja pri prodaji strojev in industrijske opreme, ker za opravljanje te dejavnosti zadošča vpis v sodni register. Vlagatelj je torej prepričan, da je s tem, ko je naročniku s ponudbo predložil tudi original izpiska iz sodnega registra, dokazal, da izpolnjuje vse pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Vlagatelj dodaja, da je sicer iz previdnosti priložil tudi odločbo upravne enote, vendar je ta odločba po njegovem prepričanju irelevantna, saj za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, upravna enota ni več pristojna izdajati odločbe po 7. odstavku 4. člena ZGD, ampak zadostuje vpis ustrezne dejavnosti v sodni register. Vlagatelj navaja tudi, da je Upravno enoto Maribor zaprosil za pojasnilo, ali je le-ta pristojna za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet navedenega javnega razpisa ter da je iz odgovora Upravne enote Maribor, štev. 30140-80/2003-402, z dne 6.11.2003, razvidno, da od 22.6.2001 (torej tudi v času predmetnega javnega razpisa) upravna enota ni več pristojna za izdajo t.i. ugotovitvene odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter da lahko družba začne opravljati to dejavnost, ko je vpisana v register. Glede na to, da je naročnik kot najbolj ugodno ponudbo izbral ponudbo izbranega ponudnika, ki vsebuje ponujeno ceno, ki je za več kot 10 milijonov SIT višja od ponujene cene vlagatelja, nepravilno pa je izločil vlagateljevo ponudbo, vlagatelj meni, da je njegov zahtevek za revizijo utemeljen. Vlagatelj dodaja, da ni mogel vedeti, da bo naročnik iz razloga, ki ga navaja v obrazloženem obvestilu o oddaji naročila, izločil njegovo ponudbo, saj je lahko utemeljeno pričakoval, da naročnik in njegova razpisna komisija poznata veljavne predpise. Glede na vse navedeno vlagatelj predlaga, da se njegovemu zahtevku za revizijo ugodi tako, da naročnik v celoti razveljavi predmetni postopek oddaje javnega naročila.

Naročnik je s sklepom, štev. 50/8-12-1, z dne 17.11.2003, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi navedenega sklepa naročnik ugotavlja, da na podlagi 10. člena ZRPJN zahtevka za revizijo ni možno vložiti glede omejitev za sodelovanje, razen če gre za omejitve, ki so v nasprotju s predpisi. Naročnik se sklicuje na 41. člen ZJN-l, ki v 2. odstavku v 5. točki določa, da mora naročnik izločiti iz postopka ponudbo ponudnika v primeru, če nima veljavnega dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom ter navaja, da je vlagatelja izločil na podlagi vsebinsko neustrezne odločbe za opravljanje dejavnosti. Naročnik je prepričan, da bi moral vlagatelj, v kolikor je menil, da naročnik zahteva irelevantne dokumente, zahtevek za revizijo vložiti že pred prejemom odločitve o dodelitvi naročila, saj so bili v razpisni dokumentaciji jasno in razumljivo zapisani pogoji za sodelovanje na javnem razpisu, ki pa jih naknadno ni mogoče več spreminjati. Če pa bi vlagatelj to kljub temu hotel, bi to moral storiti že v prvi fazi razpisnega postopka, to je do datuma oddaje ponudbe (22. člen Navodil naročnika za pripravo ponudb), medtem ko po poteku roka za oddajo ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije (2. točka 25. člena ZJN-1). V 5. odstavku 12. člena ZRPJN je namreč določeno, navaja naročnik, da vlagatelj po prejemu odločitve o dodelitvi naročila ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred prejemom te odločitve naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred prejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila. Ker torej vlagatelj zahtevka za revizijo v tem smislu ni podal pravočasno, to je do datuma oddaje ponudbe na javni razpis, je po prepričanju naročnika zahtevek za revizijo vložen v nasprotju z ZRPJN.

Vlagatelj je z dopisom, štev. 50/8-12-1, z dne 19.11.2003, skladno s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj ponovno poudarja, da upravne enote od 22.6.2001 niso več pristojne za izdajo t.i. ugotovitvene odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, temveč lahko družba začne z opravljanjem dejavnosti, ko je vpisana v register. Glede na navedeno vlagatelj smatra, da je pravilno predložil original rednega izpiska iz sodnega registra in tako zadostili pogoju iz 3. točke javnega razpisa, zato Državni revizijski komisiji predlaga, da ugodi zahtevku za revizijo ter v celoti razveljavi postopek oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka v višini 100.000,00 SIT za revizijsko takso.

Naročnik je z dopisom, štev. kš 9202/03, z dne 29.11.2003, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 20.11.2003, na podlagi 2. odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu s 1. odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v revizijskem postopku preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu s 1. odstavkom 9. člena ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila 2. in 3. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: (2.) »Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3.) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.«

Uvodoma je potrebno zavrniti navedbe naročnika, ki se v procesnem smislu sklicuje na določilo 5. odstavka 12. člena ZRPJN in trdi, da je vlagateljev zahtevek za revizijo vložen formalno prepozno. V obravnavanem primeru namreč ne gre za spor, ki bi zahteval spremembo vsebine razpisne dokumentacije, temveč za spor, ki izvira iz (različne) interpretacije obstoječih pravil razpisne dokumentacije in je nastal šele potem, ko je naročnik na podlagi le-teh odločil, da vlagateljeva ponudba ni pravilna ponudba v smislu 18. točke 1. odstavka 3. člena ZJN-1 ter jo je kot tako izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. Ker je bil vlagatelj s takšno naročnikovo odločitvijo seznanjen šele z dnem, ko je od naročnika prejel Obvestilo o oddaji naročila, štev. 50/8-9-2, z dne 20.10.2003, oziroma Obrazloženo obvestilo o oddaji naročila, štev. 50/8-11-1, z dne 30.10.2003, ni mogoče trditi, da gre za kršitev, ki mu je bila ali bi mu morala biti znana pred prejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila. Ob takšnem dejanskem stanju pa vlagatelja pri vložitvi zahtevka za revizijo ni mogoče omejiti s prekluzivnim rokom iz 5. odstavka 12. člena ZRPJN, ampak je potrebno pravočasnost njegovega zahtevka za revizijo presojati na podlagi splošnega pravila iz 1. odstavka 12. člena ZRPJN.

V konkretnem primeru je med strankama spor o tem, ali je naročnik ravnal pravilno s tem, ko je vlagateljevo ponudbo izločil iz postopka ocenjevanja ponudb zaradi domnevno neustrezne odločbe o opravljanju dejavnosti, iz katere ni razvidno, da ima vlagatelj dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Pravilnost in zakonitost naročnikove odločitve je potrebno presojati na osnovi določil ZJN-1 in obstoječih pravil razpisne dokumentacije.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v 2. poglavju (Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe – v nadaljevanju: Navodila) v 1. členu zapisal: »Kot ponudnik lahko na javnem razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja …«. V 3. členu Navodil je naročnik zahteval: »Za formalno popolnost ponudbe mora ponudnik ob prijavi ponudbe predložiti: … - dokumentacijo iz 4. člena teh navodil po navedenih zaporednih številkah« (5. alinea 3. člena). V 4. členu Navodil je zapisano: »Kot dokazilo o formalni tehnični sposobnosti za opravljanje storitev in dobavo blaga iz javnega razpisa mora ponudnik predložiti (v povezavi z 11. členom teh navodil) naslednjo dokumentacijo: … 3. Odločbo upravne enote oz. drugega pristojnega organa o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa (VII. dokument). Veljavna je tudi pri notarju overjena kopija (3. točka 4. člena).« Posledice neizpolnjevanja zahtev naročnika iz 3. in 4. člena Navodil so opisane v 11. členu Navodil, kjer je določeno: »Strokovna razpisna komisija bo sposobnost ponudnikov ocenjevala z naslednjimi izločitvenimi kriteriji, ki pomenijo predložitev vseh dokumentov iz 3., 4. in 5. člena teh navodil, to je predložitev dokumentov in izpolnitev ter podpis vseh izjav za prijavljen sklop … . Naročnik bo v postopku ocenjevanja posameznih ponudb upošteval vse navedene izločitvene kriterije ugotavljanja sposobnosti. V kolikor manjka le en dokument, bo naročnik zavrnil ponudbo že na odpiranju ponudb. Vsebino in primernost posameznih dokumentov bo naročnik ocenil v postopku ocenjevanja in analiziranja ponudb. …«.

Naročnikovo zahtevo iz 3. točke 4. člena Navodil (zahtevo po predložitvi »odločbe upravne enote oziroma drugega pristojnega organa o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa«) je potrebno obravnavati kot pogoj v smislu 12. točke 1. odstavka 3. člena ZJN-1. Kot pravilno ugotavlja naročnik, gre pri spornem pogoju za enega izmed obveznih pogojev (2.6. poglavje – Pogoji za udeležbo), ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku oddaje javnega naročila in so določeni že v samem zakonu (41. člen ZJN-1 – Obvezni pogoji), prav tako pa so z zakonom določeni tudi dokazi, s katerimi ponudniki dokazujejo njihovo izpolnjevanje (42. člen ZJN-1 – Dokazovanje izpolnjevanja pogojev).

ZJN-1 v 1. odstavku 41. člena določa, da mora naročnik v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji navesti pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku ter da se izpolnjevanje pogojev dokazuje z listinami, ki jih mora predložiti ponudnik v svoji ponudbi. V 2. odstavku 41. člena ZJN-1 je določeno, da mora naročnik izločiti iz postopka ponudbo ponudnika (med drugim tudi) v primeru, »… če nima veljavnega dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom« (5. točka 2. odstavka 41. člena). Iz besedila cit. določbe izhaja, da je posedovanje veljavnega dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, obvezni pogoj za udeležbo v postopku oddaje javnega naročila samo v primeru, če »… je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom«.

V 2. odstavku 42. člena ZJN-1 je dalje določeno, da se kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz 5. točke 2. odstavka 41. člena šteje »… potrdilo, ki ga izda pristojni organ, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti« (3. točka 2. odstavka 42. člena). Navedeno določbo je potrebno brati v povezavi s prej cit. besedilom 5. točke 2. odstavka 41. člena, to pa pomeni, da jo je potrebno razumeti tako, da se s potrdilom pristojnega organa dokazuje dejstvo (pogoj v smislu 12. točke 1. odstavka 3. člena ZJN-1) posedovanja dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, samo v tistih primerih, ko poseben predpis (lex specialis) določa pogoje za opravljanje neke dejavnosti ter obenem določa tudi organ, ki je pristojen za preverjanje izpolnjevanja zahtevanih pogojev, za izdajo odločb o izpolnjevanju pogojev in za vodenje uradne evidence o izdanih dovoljenjih. V vseh ostalih primerih, ko poseben predpis ne predvideva izdajo posebnega dovoljenja za opravljanje neke dejavnosti (oziroma ne določa organa, ki je pristojen za njihovo ugotavljanje ter izdajo dovoljenj in vodenje evidence o izdanih dovoljenjih), pa takšnega dovoljenja od gospodarskega subjekta ni mogoče zahtevati. V primeru namreč, ko ne obstaja »… pristojni organ, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti«, bi zahteva po predložitvi potrdila, ki ga izda tak organ, predstavljala nemogočo zahtevo oziroma pogoj, ki ga ni mogoče izpolniti.

V zvezi z doslej navedenim je potrebno pritrditi vlagatelju, ki opozarja, da je dne 22.6.2001, v veljavo stopila novela ZGD, ki je dotedanji 6. odstavek 4. člena ZGD nadomestila z novim 6. in 7. odstavkom, ki določata: »(6) Družba lahko začne opravljati svojo dejavnost, ko je vpisana v register. (7) Če drug zakon za začetek opravljanja določene dejavnosti poleg pogoja iz šestega odstavka tega člena določa še posebne pogoje za opravljanje te dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: posebni pogoji), lahko družba začne opravljati dejavnost, ko izpolni posebne pogoje, določene z drugim zakonom. Če v primeru iz prejšnjega odstavka drug zakon določa, da sme družba začeti z opravljanjem dejavnosti, ko pristojni državni organ oziroma organizacija z javnimi pooblastili izda odločbo, s katero ugotovi, da družba izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti, lahko družba začne opravljati to dejavnost, ko pristojni organ izda takšno odločbo.« Iz cit. zakonskega teksta izhaja, da je sam vpis v sodni register nujen, ne pa vedno tudi zadosten pogoj zato, da družba lahko začne tudi dejansko opravljati registrirano dejavnost. Če poseben zakon za začetek opravljanja določene dejavnosti, predpisuje še posebne pogoje za opravljanje le-te, potem je začetek opravljanja dejavnosti vezan bodisi na izpolnjevanje teh pogojev, bodisi na izdano odločbo, s katero pristojni državni organ oziroma organizacija s posebnimi pooblastili ugotovi, da družba izpolnjuje pogoje za opravljanje takšne dejavnosti. V nasprotnem primeru zadostuje vpis v sodni register.

V obravnavanem primeru je predmet javnega naročila tehnološka oprema za kuhinjo. Kot navaja naročnik, gre za posel s področja dejavnosti posredništva pri prodaji strojev in industrijske opreme. Iz pregleda vlagateljeve ponudbe, štev. 29-9/0B03, z dne 25.9.2003 (redni izpisek iz sodnega registra, izpisan na dan 17.9.203) je razvidno, da je vlagatelj (med drugim) registriran za dejavnost pod šifro 5114: »Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal« ter dejavnost pod šifro 5115: »Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov«. Opravljanje dejavnosti, ki je predmet obravnavanega javnega naročila ureja Zakon o trgovini (Ur.l. RS, štev. 7/03; v nadaljevanju: ZT). Ker ZT za opravljanje dejavnosti predmetnega javnega razpisa, ne določa, da bi bilo ugotavljanje posebnih pogojev podvrženo pridobivanju odločb, Državna revizijska komisija ugotavlja (kot je pravilno navedel tudi vlagatelj), da za izpolnjevanje sporne naročnikove zahteve, zadostuje že samo registracija pri pristojnem sodišču, katero pa je vlagatelj nesporno priložil.

Na zgoraj navedeno presojo ne more vplivati niti dejstvo, da je vlagatelj v ponudbi predložil odločbo Upravne enote Maribor, štev. 30140/0043/96-0900/11, z dne 15.12.1999, iz katere res ne izhaja, da vlagatelj izpolnjuje pogoje za opravljanje prej navedenih dejavnosti. Kot že rečeno, je ob navedenem potrebno upoštevati, da v skladu s 6. odstavkom 4. člena ZGD zadostuje za začetek opravljanja dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, le in samo vpis družbe oz. dejavnosti v sodni register. Dejstvo je, da noben drug predpis za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila ne določa, da je potrebno za začetek opravljanja dejavnosti pridobiti kakršnokoli odločbo pristojnega državnega organa oziroma organizacije z javnimi pooblastili, s katero se ugotovi, da družba izpolnjuje pogoje ter da posledično lahko na podlagi odločbe začne opravljati takšno dejavnost, kot to zahteva 7. odstavek 4. člena ZGD. Ker torej pri dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, v skladu z ZGD in ZT ni potrebno pridobiti odločbe pristojnega organa, da lahko družba začne opravljati trgovinsko dejavnost, zadostuje za izpolnjevanje pogojev iz ZJN-1 in razpisne dokumentacije že sama registracija pri pristojnem sodišču.

Državna revizijska komisija se je glede izpolnjevanja pogoja iz 5. točke 2. odstavka 41. člena v povezavi s 3. točko 2. odstavka 42. člena ZJN-1 tudi sicer že večkrat izrekla, in sicer se je postavila na stališče (glej npr. odločitev Državne revizijske komisije, štev. 018-267/01-24-1865, z dne 28.12.2001), da mora naročnik prejete ponudbe vrednotiti skladno z novo ureditvijo obratovalnih dovoljenj, kot ga ureja novela ZGD. V primeru namreč, da 1) ne obstaja zakon, ki določa pogoje za začetek opravljanja dejavnosti, oziroma 2) v zakonu (lex specialis) ni podlage za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, mora naročnik ponudbe, ki odločbe nimajo predložene oziroma te odločbe nimajo predložene pravilno, kljub temu, v tem delu vrednotiti kot pravilne.

Ob vsem navedenem je Državna revizijska komisija na podlagi 3. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo sicer predlagal razveljavitev postopka oddaje predmetnega javnega naročila v celoti, vendar Državna revizijska komisija takšnemu predlogu vlagatelja ni sledila, ker je v skladu z načeli hitrosti in učinkovitosti (2. in 4. točka 1. odstavka 3. člena ZRPJN) ocenila, da je ugotovljeno kršitev naročnika mogoče odpraviti že z razveljavitvijo tistega dela postopka, v katerem je do kršitve prišlo.

V skladu s 3. odstavkom 23. člena ZRPJN Državna revizijska komisija naročniku lahko da napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Naročnik bo moral zato postopek izbire ponoviti tako, da bo sprejel v ocenjevanje tudi ponudbo vlagatelja, pri čemer jo bo moral v delu, ki se nanaša na sporno zahtevo iz 3. točke 4. člena Navodil razpisne dokumentacije obravnavati kot pravilno ponudbo v smislu 18. točke 1. odstavka 3. člena ZJN-1.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Ker je vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel, je Državna revizijska komisija skladno s 3. odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka, v višini plačane takse, to je v višini 100.000,00 SIT.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne 9.12.2003Tomaž Vesel, univ.dipl.prav.
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA RAKIČAN, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota
- FINEA HOLDING d.o.o., Vita Kraigerja 10, Maribor
- Urad za javna naročila, Tržaška 19 a, Ljubljana
- LESNINA MG OPREMA d.d., Parmova 53, Maribor