018-276/04 DARS d.d.

Številka: 018-276/04-24-2140

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju ZRPJN), v senatu članov mag. Marije Bezovšek kot predsednice senata, dr. Aleksija Mužine kot poročevalca in Metode Hrovat kot članice senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo posipnih materialov za zimsko sezono 2004/2005 in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje JADRAN SEŽANA d.d., Partizanska cesta 69, Sežana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS - Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 16.11.2004

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi dokument: »Dodatek št. 2: sprememba razpisne dokumentacije«, št. 015/B/04-JR/D1, z dne 07.10.2004, s prilogami.
2. Zahtevi vlagatelja za povračilo stroškov se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 100.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 02.08.2004 sprejel sklep, št. 402-8/04/KS-77/JM, o začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo posipnih materialov. Naročnik je objavil predhodni razpis v Uradnem listu RS, št. 81-84, z dne 30.07.2004, pod številko objave Ob-20664/04, javni razpis za dobavo posipnih materialov za zimsko sezono 2004/2005 v Uradnem listu RS, št. 93, z dne 20.08.2004, pod številko objave Ob-22000/04, podaljšanje roka za predložitev ponudb v Uradnem listu RS, št. 97, z dne 03.09.2004, pod št. objave Ob-23260/04, popravek v Uradnem listu RS, št. 98-99, z dne 10.09.2004, pod številko objave Ob-23640/04 ter podaljšanje roka za predložitev ponudb v Uradnem listu RS, št. 111-112, z dne 15.10.2004, pod št. objave Ob-27052/04. Naročnik je objavil predhodno informativno obvestilo v Uradnem glasilu Evropske Unije, z dne 23.07.2004, pod številko objave 2004/S 142-121877 ter obvestilo o javnem naročilu v Uradnem glasilu Evropske Unije, z dne 17.08.2004, pod številko objave 2004/S 159-138070 ter dodatek k Uradnem glasilu Evropske Unije, z dne 09.10.2004, pod številko objave 2004/S 198-168448.

Ponudnik DROGA Portorož d.d., Industrijska ulica 21, Izola, je vložil zahtevek za revizijo, z dne 27.09.2004 ter spremembo zahtevka za revizijo, z dne 04.10.2004.

Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, št. 015/B/04-JR/1, z dne 28.09.2004, je razvidno, da je naročnik prejel pet pravočasnih ponudb, postopek oddaje javnega naročila pa je zaradi vloženega zahtevka za revizijo ustavil.

Naročnik je potencialnim ponudnikom posredoval dokument: »Dodatek št. 2: sprememba razpisne dokumentacije«, št. 015/B/04-JR/D1, z dne 07.10.2004, s prilogami.

Vlagatelj je vložil »pritožbo« (pravilno: zahtevek za revizijo), z dne 15.10.2003, v kateri navaja, da so bili predstavniki ponudnikov, na dan, ko bi se moralo opraviti javno odpiranje ponudb, namesto tega obveščeni, da bodo na podlagi zahtevka za revizijo razpisni pogoji spremenjeni. Ponudniki niso bili obveščeni, kdo je vložil zahtevek za revizijo.
Vlagatelj je dne 08.10.2004 od naročnika prejel Dodatek št. 2: Sprememba razpisne dokumentacije, za katero je ugotovil, da je naročnik spremenil pogoje na način, ki je v nasprotju s 5. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), saj le-ti pomenijo kršenje načela konkurence med ponudniki. S spremenjenimi pogoji se očitno želi favorizirati dosedanje dobavitelje. Poleg tega vlagatelj dodaja, da je naročnik določil izločitveni kriterij, ne da bi povedal, kateri je to.
Vlagatelj pričakuje, da se bodo na podlagi zahtevka za revizijo razpisni pogoji spremenili v smeri vzpostavitve stanja pred uveljavitvijo Dodatka št. 2.

Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, št. 015/B/04-JR/1-1, z dne 18.10.2004, je razvidno, da je naročnik prejel pet pravočasnih ponudb, postopek oddaje javnega naročila pa je zaradi vloženega zahtevka za revizijo ustavil.

Naročnik je z dopisom, št. 402-JZ-ab/04, z dne 18.10.2004, vlagatelja pozval, naj v treh dneh od prejema tega dopisa dopolni svojo vlogo, v skladu z 12. členom ZRPJN, sicer bo le-to zavrgel.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 20.10.2004, dopolnil zahtevek za revizijo, z dne 15.10.2004, s podatki iz 12. člena ZRPJN ter s potrdilom o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Vlagatelj pojasnjuje, da je kršitev prvega odstavka 5. člena ZJN-1 razvidna iz poglavja 3: Ekonomsko-finančna in tehnična sposobnost ter iz točke T/1, kjer se očitno favorizira dosedanje dobavitelje. V Dodatku št. 2 je v poglavju 10. Merila za izbiro izvajalca navedeno (za razliko od prvotnega teksta), da je naročnik določil izločitveni kriterij, vendar ne pove, kateri je to. Z vidika spoštovanja 5. člena ZJN-1, so sporne tudi vse ostale spremembe, ki so uvedene v Dodatku št. 2.

Naročnik je z dopisom, št. 402-23/04, z dne 22.10.2004, kateremu je priložil zapisnik komisije, z dne 22.10.2004, vlagatelju sporočil, da je sprejel sklep, s katerim ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo, ne bi sprejel drugačne odločitve, kot izhaja iz zapisnika, z dne 22.10.2004, zato se zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen. V zapisniku naročnik navaja, da je očitek vlagatelja, glede kršitve prvega odstavka 5. člena ZJN-1, neutemeljen. Naročnik navaja, da Poglavje 3 ne določa meril za izbiro ponudnika, temveč, v skladu z 42.a členom ZJN-1, določa ekonomsko finančne, tehnične in kadrovske pogoje za priznanje sposobnosti ponudnikov. Ne glede na to je naročnik vpogledal v točko T/1 navodil ponudnikom in preučil njeno vsebino z vidika upravičenosti in sorazmernosti tega pogoja. Naročnik v zvezi s pogojem, po katerem mora ponudnik v zadnjih treh letih dokazati uspešne izkušnje kot glavni izvajalec pri vsaj eni dobavi, ki po predmetu poslovanja ustreza predmetnemu sklopu in ki je po finančnem obsegu enaka ali večja od ponudnikovega predračuna za posamezni sklop ali pa uspešne izkušnje kot glavni izvajalec pri vsaj dveh dobavah, ki po predmetu poslovanja ustrezata predmetnemu sklopu in ki sta vsaka posebej po finančnem obsegu enaki ali večji od polovičnega predračuna za posamezen sklop, ugotavlja, da je takšen minimalen pogoj ustrezen in ne pomeni diskriminacije ponudnikov. Naročnik je namreč kot dober gospodar dolžan preizkusiti sposobnost ponudnikov, ta pogoj pa je sorazmeren tako po predmetu kot po obsegu in izkazuje namen naročnika, da pridobi resne in sposobne ponudnike, ki bodo naročilo lahko izpolnili pravočasno in v razpisanem obsegu, hkrati pa obravnavan pogoj ni v nasprotju z določilom 42.a člena ZJN-1.
V zvezi z navedbo, da je naročnik v Dodatku št. 2, v poglavju 10 določil dodatni izločitveni kriterij, naročnik odgovarja, da je sam morebitne ponudnike še pred navedbo meril in opisom metodologije, ki bo uporabljena pri vrednotenju, ponovno opozoril na izločitvene kriterije oziroma pogoje za priznanje sposobnosti, ki jih naročnik natančno navaja v ostalih poglavjih navodil. Smisel te navedbe je opozorilne narave in ne uvaja novih izločitvenih kriterijev oziroma pogojev za priznanje sposobnosti, ki bi jih naročnik v tem primeru natančno navedel.
Očitek vlagatelja, da so sporne tudi vse ostale spremembe, ki jih uvaja Dodatek št. 2, zaradi svoje splošnosti ni sposobna dejanskega in pravnega preizkusa in preveritve, saj ga vlagatelj ne opredeljuje in ga obenem ne podpira s konkretnimi dejstvi in dokazi.
Naročnik je vlagatelja na podlagi 17. člena ZRPJN pozval, naj ga v treh dneh od prejema tega dopisa pisno obvesti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 25.10.2004, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj poudarja, da je naročnikovo ravnanje, ko je na dan odpiranja ponudb, z dne 28.09.2004, ponudnike obvestil, da bo spremenil razpisno dokumentacijo in podaljšal rok za predložitev ponudbe, v nasprotju z določilom drugega odstavka 25. člena ZJN-1. Vlagatelj tudi opozarja, da je predmet tega javnega naročila dobava posipnih materialov na točno določene lokacije in ne dobava in trosenje teh materialov. Naročnik namreč zahteva, da mora ponudnik dokazati uspešne izkušnje kot glavni izvajalec pri vsaj eni dobavi. Vlagatelj dodaja, da je ponudnik pri blagu dobavitelj in ne izvajalec, kot velja za storitve oziroma gradnje, niti ne glavni izvajalec. Vlagatelj zato vztraja pri predlogu, da se razveljavi sklep naročnika v predmetnem postopku revizije in da se razveljavijo spremembe razpisne dokumentacije.

Naročnik je z dopisom, št. 402-8/04/KS-122/JM, z dne 28.10.2004 ter z dopisom, št. 420-8/04-732-DČ-EG, z dne 11.11.2004, skladno z določbo drugega odstavka 17. člena ZRPJN, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 02.11.2004, Državno revizijsko komisijo obvestil, da zahteva povračilo stroškov, in sicer 100.000 SIT za plačilo takse in 240.000 SIT za odvetniške stroške.

Naročnik je z dopisom, št. 01/2004-DČ-EG-an, z dne 03.11.2004, Državni revizijski komisiji posredoval dodatna pojasnila, in sicer navaja, da odgovarja na nove revizijske razloge, o katerih se naročnik v odločitvi o zavrnitvi zahtevka za revizijo ni izrazil, saj je vlagatelj v sporočilu o nadaljevanju postopka navajal nove revizijske razloge.
Naročnik pojasnjuje, da na dan 23.09.2004 odpiranje ponudb ni bilo izvršeno, saj je bil v Uradnem listu RS, št. 97/04, z dne 03.09.2004, podaljšan rok za predložitev ponudb iz 22.09.2004 na 27.09.2004, datum odpiranja ponudb pa iz 23.09.2004 na 28.09.2004, o čemer so bili ponudniki obveščeni. Ker je ponudnik Droga Portorož, Izola, vložil zahtevek za revizijo dne 27.09.2004 po faksu, je dne 28.09.2004 naročnik sprejel ugotovitveni sklep, da sprejema zahtevek za revizijo, zato je ustavil postopek odpiranja ponudb.
V Uradnem listu RS, št. 98-99, z dne 10.09.2004, je bil objavljen popravek razpisne dokumentacije, v Uradnem listu RS, št. 111-112, z dne 15.10.2004, pa je bilo objavljeno ponovno podaljšanje roka za predložitev ponudb do 18.10.2004. Istega dne je vlagatelj vložil pritožbo zoper ravnanje naročnika, zato je naročnik sprejel ugotovitveni sklep, da sprejema pritožbo, ker jo je štel kot zahtevek za revizijo, zato je ustavil postopek odpiranja ponudb. Glede na navedeno izhaja, da naročnik razpisne dokumentacije po končnem roku za oddajo ponudb ni spremenil.
Glede termina »glavni izvajalec« naročnik poudarja, da mora ponudnik izkazati, da je v preteklosti, kot nosilec posla (in ne kot podizvajalec), že izvajal dobave posipnih materialov.

Glede na to, da je naročnik objavil oddajo predmetnega javnega naročila v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti in je predpisana višina takse v tem primeru 200.000 SIT (prvi odstavek 22. člena ZRPJN), iz potrdil o plačilu takse vlagatelja pa je razvidno, da je bila taksa plačana le v višini 100.000 SIT, je Državna revizijska komisija vlagatelja z dopisom, št. 018-276/04-22-2110, z dne 12.11.2004, v skladu s prvim odstavkom 21. člena ZRPJN pozvala, naj v roku petih dni od prejema dopisa izvede doplačilo takse v znesku 100.000 SIT ter Državni revizijski komisiji posredujeta potrdilo o doplačilu. Vlagatelj je Državni revizijski komisiji v prilogi dopisa, z dne 16.11.2004, posredoval potrdilo o doplačilu takse v znesku 100.000 SIT, povračila doplačila takse pa vlagatelj do odločitve Državne revizijske komisije ni zahteval (arg. petega odstavka 22. člena ZRPJN).

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 23. členom ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku revizije najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila 2. in 3. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: »(2.) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3.) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.«.

Glede navedbe vlagatelja, da je naročnik kršil določilo drugega odstavka 25. člena ZJN-1, s tem, ko je na dan odpiranja ponudb ponudnike obvestil, da bo spremenil razpisno dokumentacijo in podaljšal rok za predložitev ponudbe, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je le-ta neutemeljena in je v tem delu sledila naročniku. Na dan 23.09.2004 odpiranje ponudb namreč ni bilo izvršeno, saj je bil v Uradnem listu RS, št. 97/04, z dne 03.09.2004, pravočasno podaljšan rok za predložitev ponudb iz 22.09.2004 na 27.09.2004, datum odpiranja ponudb pa iz 23.09.2004 na 28.09.2004, o čemer so bili ponudniki obveščeni. Ker je ponudnik Droga Portorož, Izola, vložil zahtevek za revizijo dne 27.09.2004 po faksu, je dne 28.09.2004 naročnik sprejel sklep, da sprejema zahtevek za revizijo, zato je skladno z določili ZRPJN ustavil postopek odpiranja ponudb. Naročnik je nadalje v Uradnem listu RS, št. 111-112, z dne 15.10.2004, objavil ponovno podaljšanje roka za predložitev ponudb, in sicer do 18.10.2004, istega dne pa je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo zoper ravnanje naročnika, zato je moral naročnik sprejeti sklep, da ustavi postopek odpiranja ponudb. Glede na navedeno izhaja, da naročnik razpisne dokumentacije po končnem roku za oddajo ponudb ni spremenil. Ob tem velja dodati, da pravna norma nima namena, kot ji ga pripisuje vlagatelj. Cilj določila drugega odstavka 25. člena ZJN-1 je v zagotovitvi prepovedi spreminjanja ali dopolnjevanja razpisne dokumentacije po roku za oddajo ponudb, t.j. med samim vrednotenjem ponudb, do česar pa v tem postopku sploh še ni prišlo.

V zvezi z vlagateljevim očitkom, da so pogoji iz spremembe razpisne dokumentacije (Dodatek št. 2), z dne 07.10.2004, določeni v nasprotju s 5. členom ZJN-1, je Državna revizijska komisija, pred vsebinsko presojo ne/utemeljenosti navedenih očitkov, preverila način spreminjanja razpisne dokumentacije. ZJN-1 v 41. členu (Objava pogojev za priznanje sposobnosti) določa: »Naročnik mora v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji navesti pogoje, določene v tem podpoglavju, ki jih mora že v času oddaje prijave oziroma ponudbe izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku.«. Pomen določitve pogojev za sposobnost tako v objavi javnega razpisa kot v razpisni dokumentaciji je predvsem v pravilu, da ZRPJN onemogoča vlagatelju, da po prejemu odločitve o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti ponudnika navaja kršitve, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred prejemom te odločitve naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred prejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti (arg. petega odstavka 12. člena ZRPJN). Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik kršil citirano določilo 41. člena ZJN-1, ko je v konkretnem primeru potencialnim ponudnikom zgolj posredoval spremembe razpisne dokumentacije, samih sprememb razpisne dokumentacije pa ni objavil tudi v Uradnem listu RS.

Tudi v zvezi z navedbo vlagatelja, ki se nanaša na merila za izbiro izvajalca, se Državna revizijska komisija ni spuščala v morebitno vsebinsko nezakonitost le-teh, saj že sama (procesna) sprememba meril ni bila pravilna. Tretji odstavek 50. člena ZJN-1 namreč v drugem stavku določa: »… Po objavi naročila ali oddaji povabila v omejenem postopku naročnik ne sme več spreminjati meril.«. Državna revizijska komisija opozarja, da naročnik sicer ima pravico v skladu s 25. členom ZJN-1 razpisno dokumentacijo spremeniti ali dopolniti (na način, skladen z ZJN-1), vendar pa po objavi naročila ni več dopustno spreminjati meril, kar pa je naročnik v konkretnem primeru storil. Določitev meril in njihovo vrednotenje je ena najpomembnejših sestavin postopka oddaje javnega naročila. Merila in njihovo vrednotenje ponudnikom vnaprej povedo, kateri elementi v ponudbah, ki presegajo zahtevane, bodo vplivali na izbiro najugodnejše ponudbe. Upoštevati je potrebno namreč posebno naravo meril in potrebo po usklajenosti meril tako v objavi kot tudi v razpisni dokumentaciji. Državna revizijska komisija naročnika opozarja tudi na pravilo prvega stavka tretjega odstavka 50. člena ZJN-1, po katerem mora naročnik v razpisni dokumentaciji navesti, opisati in ovrednotiti vnaprej vsa merila za oddajo, ki jih bo uporabil, in sicer v vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega, kar v razpisni dokumentaciji ni bilo dosledno spoštovano, saj je v točki 10. Merila za izbiro izvajalca, merilo 2. rok plačila (ponder 0.05) pred merilom 3. sposobnost ponudnika (ponder 0.15).
Naročnik je s svojim ravnanjem kršil tudi načelo transparentnosti, ki je opredeljeno v 6. členu ZJN-1 in je eno najpomembnejših temeljnih načel javnega naročanja, preko katerega se zagotavlja uresničevanje drugih načel javnega naročanja. Spoštovanje tega načela je še zlasti pomembno pri določanju meril, ki morajo biti zainteresiranim ponudnikom poznana vnaprej, hkrati pa morajo imeti ponudniki možnost, da preverijo vsako fazo oddaje javnega naročila ter pravilnost vodenja postopka oddaje javnega naročila, še zlasti postopek vrednotenja ponudb in izbire najugodnejše ponudbe, kar v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ni bilo zagotovljeno.

Državna revizijska komisija se tudi strinja z vlagateljem, ki meri na nekonsistentnost naročnika pri pripravi razpisne dokumentacije, s tem, ko je med merila za izbiro izvajalca umestil izločitveni kriterij (10. Merila za izbiro izvajalca: »Naročnik je določil izločitveni kriterij ponudbene dokumentacije skladno z 41. členom ZJN-1-UPB1.«), ki pa ga ne konkretizira. Merila namreč ponudnikom povedo, kateri elementi v ponudbah, ki presegajo zahtevane, bodo vplivali na izbiro najugodnejše ponudbe, zato izločitveni kriterij, kot prag, ki ga mora izpolniti vsak ponudnik, da se njegova ponudba sploh ocenjuje, med samimi merili nima prostora. Drži pa, da je mogoče to nedoslednost odpraviti z ustaljenimi metodami (logične) razlage.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik spremenil pogoje in merila (izhajajoč iz objave predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije), v nasprotju s kogentnimi določbami 41. ter 50. člena ZJN-1, je, kot izhaja iz izreka tega sklepa, razveljavila dokument: »Dodatek št. 2: sprememba razpisne dokumentacije«, št. 015/B/04-JR/D1, z dne 07.10.2004, s prilogami. Naročnik mora v nadaljnjem postopku oddaje javnega naročila skladno s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN ustrezno upoštevati napotke, ki jih je v obrazložitvi podala Državna revizijska komisija, predvsem glede določitve meril in pogojev, pri morebitnih spremembah razpisne dokumentacije pa naj bo pozoren tudi na tiste vlagateljeve navedbe, ki jih Državna revizijska komisija, zaradi zgoraj navedenih razlogov, vsebinsko sploh ni mogla presojati. Če pa naročnik ugotovi, da na podlagi prvotne razpisne dokumentacije (brez dokumenta: »Dodatek št. 2: sprememba razpisne dokumentacije«, št. 015/B/04-JR/D1, z dne 07.10.2004, s prilogami) ne more oziroma ne bo mogel oceniti prispelih ponudb, mora ponoviti javni razpis in povrniti ponudnikom na njihovo zahtevo stroške, za katere predložijo dokazila (drugi odstavek 25. člena ZJN-1).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka. Naročnik mora tako vlagatelju povrniti stroške takse v višini 100.000,00 SIT, ki jih je vlagatelj zahteval. Ostale zahtevane stroške, ki jih je vlagatelj priglasil v zahtevku za revizijo, pa je potrebno zavrniti, ker na podlagi petega odstavka 22. člena ZRPJN in drugega odstavka 151. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04), v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, ni najti zakonske podlage za ugoditev takšni zahtevi.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne 16.11.2004Predsednica senata
mag. Marija Bezovšek, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- DARS - Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
- JADRAN SEŽANA d.d., Partizanska cesta 69, Sežana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana