018-127/2005 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-127/05-34-1029

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, predsednika dr. Aleksija Mužine kot poročevalca in Francija Kodele kot člana senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup tkanine za izdelavo letne bojne uniforme-maskirne, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje MTT Tekstil d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 19, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Primož Žontar, Partizanska cesta 23, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 16.05.2005

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, št. 404-08-587/2004-15, z dne 22.02.2005.
2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 466.640,00 SIT v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 27.12.2004 sprejel sklep št. 404-08-587/2004-1, o začetku postopka oddaje javnega naročila za nakup tkanine za poletno bojno uniformo-maskirne. Predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 2/2005, z dne 07.01.2005, pod številko objave Ob. 92/2005.
Naročnik je z dokumentom št. 404-08-587/2004-15, z dne 22.02.2005, oddal javno naročilo podjetju BBT Tekstil d.o.o., Trg svobode 26, Slovenska Bistrica ( v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 24.03.2005 vložil zahtevek za revizijo v katerem navaja, da ima bančna garancija, ki jo je v skladu z razpisnimi pogoji priložil izbrani ponudnik pretečeno klavzulo veljavnosti, ki se glasi: »če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska, do vključno 13.6.2004 ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena«. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik k svoji ponudbi kot dokaz izpolnjevanja finančne in poslovne sposobnosti predložil bančno garancijo, katere veljavnost je bila že ob vložitvi ponudbe pretečena in bi zato moral naročnik upoštevajoč določila 45. in 48. člena ZJN- 1 takšno ponudbo zavrniti, ker ponudnik ni izkazal pogojev sposobnosti, objavljenih v javnem razpisu ter oddati naročilo ponudniku s sledečo najugodnejšo ponudbo.

Vlagatelj nadalje navaja, da revizijska družba REVIDERA d.o.o. iz Slovenske Bistrice, ki je na zahtevo naročnika izdala revizijsko poročilo (poročilo pa je bilo pogoj za izpolnjevanje finančnih in poslovnih sposobnosti ponudnikov) ni vpisana v register revizijskih gospodarskih družb in zato ne more skladno s 4. členom Zakona o revidiranju ( Uradni list RS, št. 11/2001, v nadaljevanju ZRev-1) opravljati revizijskih poslov.
Vlagatelj opozarja, da je z vpogledom v dostopne podatke o izbranem ponudniku prišel do ugotovitve, da podjetje izbranega ponudnika zaposluje le dve osebi ter da je v letu 2003 celotna višina realiziranih prihodkov znašala približno polovico vrednosti javnega naročila. Vlagatelj opozarja tudi, da izbrani ponudnik nima registrirane dejavnosti izdelave tekstilnih izdelkov, iz česar izhaja, da se bo posel nujno realiziral preko podizvajalcev. Izbrani ponudnik je analizo tkanine poslal po telefaksu. Ta analiza tkanine, ki naj bi jo izdelala TEKSTINA d.d. iz Ajdovščine je bila v obliki kopije. Glede na navedeno, vlagatelj meni, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje kriterijev tehnične sposobnosti.
Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila, zahteva pa tudi povrnitev stroškov nastalih z revizijo.

Naročnik je dne 13.04.2005 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil. Naročnik navaja, da je naveden datum na bančni garanciji očitna napaka, ki je nastala v nasprotju z ponudnikovo voljo. Odprava očitne napake je opredeljena v Navodilih razpisne dokumentacije, v točki 10 in naročnik na podlagi spremljajoče dokumentacije, ki je potrebna za izdajo bančne garancije za resnost ponudbe, smatra izdano bančno garancijo kot pravilno in veljavno.
Revizijsko poročilo, izdano z dne 03.02.2005, ki ga je k svoji ponudbi priložil izbrani ponudnik, je naročnik preveril in zahteval dokaze glede pooblaščenega revizorja, ki je izstavil poročilo o poravnavi obveznosti v skladu s 6. členom Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov. Naročnik ugotavlja, da ima družba REVIDERA d.o.o., ki jo zastopa ga. Renata Flis, pooblaščena revizorka, izdano dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja, kakor ima tudi ga. Renata Flis veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, izdano s strani Slovenskega inštituta za revizijo.
Naročnik pojasnjuje, da je iz obrazca BON-1/P razvidno, da izbrani ponudnik posluje z dobičkom, glede zmožnosti izvedbe naročila pa je navedel vse potrebne tehnične in kadrovske zmogljivosti.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji navedel, da zahteva analizo tkanine kot prilogo k ponudbi, ni pa navedel, da mora biti original analiza, zato je izbrani ponudnik ponudil popolnoma ustrezno tkanino ter priložil vse zahtevane tehnične parametre-analizo, iz katerih izhaja, da ponujena tkanina ustreza naročnikovemu STO.

Vlagatelj je dne 15.04.2005 podal predlog za nadaljevanja postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo, št. 404-08-128/2005-3, z dne 19.4.2005 pa je naročnik odstopil vlagateljev zahtevek skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Na podlagi prvega odstavka 22. člena ZRPJN je Državna revizijska komisija dne 06.05.2005, z dokumentom št. 018-127/05-34-973 vlagatelja pozvala na doplačilo takse v celotnem znesku 200.000,00 SIT. Državna revizijska komisija je potrdilo o doplačilu takse prejela dne 12.5.2005.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s tretjo alinejo drugega odstavka 23. člena ZRPJN in v skladu s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika je razvidno, da je bilo revizorjevo poročilo o ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi (v nadaljevanju: revizijsko poročilo) izdano 03.02.2005, s strani družbe REVIDERA d.o.o. in podpisano s strani Renate Flis, pooblaščene revizorke.
Državna revizijska komisija je na Slovenski Inštitut za revizijo (v nadaljevanju: inštitut), z dne 25.4.2005 naslovila vprašanja za pojasnitev posameznih zadev, v zvezi z zahtevkom za revizijo predmetnega javnega naročila in sicer :
- Ali je revizijska družba REVIDERA d.o.o., Trg svobode 26, Slovenska Bistrica vpisana v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo?
- Ali je izdano revizijsko poročilo revizijske hiše, ki ni vpisana v register revizijskih družb veljavno?
- Kaj pomeni, da je poročilo podpisala oseba, ki je vpisana v register pooblaščenih revizorjev?

Iz mnenja inštituta, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 28.04.2005 je razvidno, da je bilo družbi REVIDERA d.o.o. izdano dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja št. 020-1/04-11 dne 05.02.2004, ki je postalo pravnomočno dne 19.02.2004 s čimer se je po ZRev-1 že smatrala za revizijsko družbo, ni pa še bila vpisana v register revizijskih družb, ki ga vodi inštitut, ker ni izpolnjevala vseh pogojev, ki jih ZRev-1 zahteva za opravljanje storitev revidiranja.

Družba REVIDERA d.o.o. je dne 04.04.2005 posredovala potrebna dokazila o izpolnjevanju zakonskih zahtev, zato ji je bila dne 11.04.2005 izdana odločba št. RD-A-070/05, s katero je bila vpisana v register revizijskih družb. Odločba je postala pravnomočna dne 26.04.2005.

ZRev-1 v 4. členu določa, da storitve revidiranja, med drugimi, opravljajo lahko samo:
1. gospodarska družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je za opravljanje teh storitev pridobila dovoljenje inštituta ( revizijska družba)
2. pooblaščeni revizor, ki samostojno opravlja storitve revidiranja kot svojo dejavnost, in je za opravljanje teh storitev pridobil dovoljenje inštituta ( samostojni revizor)
Iz navedenega člena ZRev-1 sledi, da revizijsko poročilo lahko izda družba, ki je pridobila dovoljenje inštituta za opravljanje storitev revidiranja.
Revizijsko poročilo je bilo izdano 03.02.2005, ko je bilo družbi REVIDERA d.o.o. že izdano dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja in je s tem izpolnjevala zakonsko predpostavko za opravljanje storitve revidiranja. ZRev-1 ali kakšen drug predpis ne določa, da je vpis revizijske družbe v register revizijskih družb pogoj, ki ga mora družba izpolniti za opravljanje storitev revidiranja, pač pa pridobi družba pravico opravljati storitev revidiranja že s pridobitvijo dovoljenja inštituta, ki ga je družba REVIDERA d.o.o pridobila že pred izdajo poročila..
Glede na zgoraj navedeno, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik s tem ko je obravnaval revizijsko poročilo kot pravilno in veljavno ni kršil določil ZRev-1 in ZJN-1.

Izbrani ponudnik je v ponudbeni dokumentaciji priložil bančno garancijo za resnost ponudbe št. 4501/84, izdano dne 04.02.2005 s strani Nove Kreditne banka Maribor d.d., Vita Kraigerja 4, 2505 Maribor (v nadaljevanju: Nova KBM). V bančni garanciji za resnost ponudbe št. 4501/84 je zapisana klavzula:»če od upravičenca ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do 13.06.2004, ta garancija preneha veljati ne glede na to ali nam je vrnjena«. Iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 10.11.2004 je razvidno, da je naročnik izbranemu ponudniku bančno garancijo za resnost ponudbe št. 4501/84 upošteval kot veljavno.
Naročnik je dne 05.04.2005 prejel dopis Nove KBM, v katerem pojasnjuje, da so v garanciji za resnost ponudbe št. 4501/84 napačno zapisali datum veljavnosti garancije in sicer namesto 13.06.2005 so zapisali 13.06.2004. Nova KBM navaja, da gre za očiten lapsus, kar je razvidno tudi iz poslovnih knjig banke, spremljajoče bančne dokumentacije in datum izdaje garancije, saj ni mogoče izstaviti garancije za preteklost.
Naročnik v sklepu s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo navedel, da naveden datum veljavnosti smatra kot očitno napako, ki je nastala v nasprotju s ponudnikovo voljo in da je odpravo takšne očitne napake predvidel v Navodilih razpisne dokumentacije, v točki 10, na str. 6.
Državne revizijska komisija z vpogledom v razpisno dokumentacijo ugotavlja, da je naročnik v Navodilih razpisne dokumentacije v točki 10. Računske pomote določil, da bo ponudbe, za katere je ugotovljeno, da so materialno ustrezne, naročnik preveril še zaradi računskih napak.
Naročnik napačen datum veljavnosti garancije smatra, kot drugo očitno računsko napako, ki je nedvoumno nastala v nasprotju s ponudnikovo voljo v smislu tretje alineje določene v Navodilih razpisne dokumentacije v 10. točki. Računske pomote.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da napačnega datuma veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe št. 4501/84 ni mogoče razumeti v smislu računske napake, kot je določeno v 10. točki Navodil razpisne dokumentacije. Kot računske napake se lahko upoštevajo le napake pri osnovnih računskih operacijah, npr. množenju, seštevanju ipd., napačen datum pa ni posledica računskih operacij. Neveljavne bančne garancije zaradi napačno napisanega datuma veljavnosti prav tako ni moč šteti za računsko napako v smislu kot dopušča 54. člen ZJN-1, da sme naročnik v soglasju s ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb po zaključenem postopku odpiranja ponudb.

Glede na zgoraj navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da zaradi neveljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe št. 4501/84, ponudba izbranega ponudnika ne ustreza zahtevah v razpisni dokumentaciji, zato je nepravilna, kar je v nasprotju z določbo 13. točke 3. člena ZJN-1, ki določa, da je pravilna tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije in Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št.33/04, v nadaljevanju: Pravilnik).
Naročnik je s tem, ko je upošteval dopis Nove KBM, v katerem le ta pojasnjuje, da so v garanciji za resnost ponudbe št. 4501/84 napačno zapisali datum veljavnosti garancije, kršil tudi 54. člen ZJN-1, saj je dovolil spremembo, ki iz nepravilne ponudbe le –to naredi pravilno.

Kot izhaja iz predhodno navedenih ugotovitev Državne revizijske komisije, je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila kršil določila 54. člena ZJN-1 in 2. člena Pravilnika, zato se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, št. 404-08-587/2004-15, z dne 22.02.2005.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo priglasil stroške, ki jih je imel v zvezi z revizijo, in sicer stroški plačila takse, strošek zastopanja po odvetniku, skupaj z materialnimi stroški in pripadajočim DDV. Državna revizijska komisija je skladno s petim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti znesek plačane takse v višini 200.000,00 SIT, stroške sestave revizijskega zahtevka v višini 2000 odvetniških točk, in materialne stroške v višini 20 odvetniških točk, kar ob upoštevanju odvetniške točke 110 SIT znese 222.200,00 SIT , vse povečano za 20% DDV. Stroški revizijskega postopka tako skupaj znašajo 466.640,00 SIT. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.
S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).
V Ljubljani, dne 16.05.2005

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana
- Odvetnik Primož Žontar, Partizanska cesta 23, Maribor
- BBT Tekstil d.o.o., Trg svobode 26, Slovenska Bistrica
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije,
Beethovnova 11, Ljubljana