018-493/2006 Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor

Številka: 018-493/06-45-008

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Vidi Kostanjevec v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup opreme za kopanje in nego stanovalcev in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik TIMO d.o.o. Ajdovščina, Vipavska cesta 4i, Ajdovščina (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 03.01.2007

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se delno ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika za artikel 2: Transportno dvigalo, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta »Sklep št. 6245«, z dne 30.10.2006.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 417,29 €, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 29.08.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 4955/1, z opisom »oprema za kopanje in nego stanovalcev«. Predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu, št. 94, z dne 08.09.2006, pod številko objave Ob-24906/06.

Naročnik je dne 30.10.2006 sprejel več sklepov, s katerimi je vse sodelujoče obvestil o izbiri najugodnejšega ponudnika za vsakega od pet artiklov predmetnega javnega naročila. Iz sklepov št. 6244, 6245, 6246, 6247 in 6248 izhaja, da je bil kot najugodnejši ponudnik za vse artikle izbran ponudnik Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z dopisom, z dne 08.11.2006, od naročnika zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, katero mu je naročnik posredoval z dopisom, z dne 13.11.2006. Naročnik je razložil, da je vlagateljevo ponudbo med drugim zavrnil, ker pri posameznih artiklih ni ravnal v skladu z zahtevami tehnične specifikacije razpisne dokumentacije, in je v nadaljevanju dopisa nepravilnosti vlagateljeve ponudbe tudi podrobneje obrazložil.

Vlagatelj je dne 17.11.1006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik njegovo ponudbo za artikle št. 1, 2 in 3 neutemeljeno zavrnil kot nepravilno iz razloga neizpolnjevanja tehničnih specifikacij. Vlagatelj navaja, da mu je naročnik za njegov artikel št. 1:Hidravlična kopalna kad neupravičeno očital, da ne omogoča nemotenega pristopa z leve in desne strani zaradi namestitve termostatske baterije ter dodaja, da je naročnik v tehnični specifikaciji omenjal samo termostatsko baterijo, ne pa tudi njene namestitve.
Vlagatelj nadalje zatrjuje, da je napačna odločitev naročnika glede nepravilnosti njegove ponudbe za artikel št. 2: Transportno dvigalo za kopanje. Vlagatelj navaja, da ponujeni artikel ima ustrezen ročaj za zavarovanje stanovalca pri transportu z oprijemalom za roke in pas za zavarovanje stanovalca, čeprav to iz priloženega prospekta ponujenega artikla ni mogoče videti. Da je v ceni ponujenega artikla ponujen tudi ustrezen ročaj in pas, po mnenju vlagatelja izhaja tudi iz dejstva, da je podpisal Izjavo o izpolnjevanju tehničnih specifikacij – Obr. 04 (v nadaljevanju: Izjava).
Tudi naročnikova odločitev, da ponudbo vlagatelja za artikel št. 3 izloči kot nepravilno, ker ponujena mobilna kad domnevno nima dvigovanja z enim sredinskim hidravličnim drogom na nožni pogon, kateri bi omogočil dvigovanje z obeh strani kakor tudi ne zahtevane dolžine, se vlagatelju ne zdi pravilna. Vlagatelj zatrjuje, da njegov ponujen artikel ima zahtevane tehnične specifikacije, ponovno pa navaja dejstvo, da je podpisal Izjavo.
Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija razveljavi sklepe št. 6244, 6245 in 6246, z dne 30.10.2006, ugotovi, da je ponudba vlagatelja pravilna in opravi ponovni izbor najugodnejše ponudbe po kriterijih iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj zahteva povračilo stroškov, nastalih z revizijo, v višini 200.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, z dne 08.12.2006, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je lahko iz prospekta, ki ga je vlagatelj priložil svoj ponudbi, lahko ugotavljal le to, da je termostatska baterija nameščena na stranici kopalne kadi, česar v tehnični specifikaciji ni posebej opredeljeval. Vendar je naročnik prepričan, da ta namestitev termostatske baterije onemogoča nemoten pristop, kar je bil eden od razpisanih pogojev in posledično direktno vpliva na zastavljen standard izvedbe postopka dela. Naročnik je še dodal, da je zahtevana ergonomičnost kopalne kadi, ki je opredeljena v tehnični specifikaciji za artikel št. 1: Hidravlična kopalna kad, ena izmed pomembnih elementov, ki jih zahteva naročnik, zato je pridobil strokovno mnenje o ustreznosti predmetnega artikla glede stališča varnosti in zdravja pri delu. Iz le-tega je razvidno, da ergonomičnost hidravlične kopalne kadi vlagatelja ne ustreza zahtevam, ki izhajajo iz Izjave o varnosti z oceno tveganja za Zavod. Zaradi obremenitev delavcev je bilo namreč zahtevano, da se nabavi delovna oprema, ki bi tehnično in ergonomsko v največji možni meri zmanjševala njihove obremenitve, vlagateljeva hidravlična kopalna kad pa tem zahtevam v celoti ne ustreza, ker onemogoča nemoten pristop kadi.
Naročnik nadalje navaja, da je pri artiklu št. 2 preveril, ali vlagateljevo transportno dvigalo za kopanje ustreza naročnikovim zahtevam iz tehnične specifikacije glede ročnega hidravličnega dvigovanja ležišča in spuščanja sedeža. Ker je iz priloženih tehničnih podatkov ugotovil, da ima ponujen artikel električno dvigovanje ležišča in spuščanje sedeža, je vlagateljevo ponudbo glede navedenega artikla ocenil kot nepravilno.
Tudi pri artiklu št. 3 naročnik ugotavlja, da je vlagatelj ponudil artikel s sredinskim drogom, ki ni hidravlični, temveč izključno aktivira delovanje hidravlike. To po mnenju naročnika pomeni, da ponujena mobilna kopalna kad nima enega sredinskega hidravličnega droga, kot je bilo zaradi večje mobilnosti zahtevano v tehnični specifikaciji, temveč ima namesto sredinskega hidravličnega droga štiri stranske nosilne droge. Vendar pa naročnik ugotavlja, da vlagateljeva ponudba ustreza v delu, ki se nanaša na dolžino kadi. Naročnik vlagatelju ni priznal stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je po prejemu vlagateljevega obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 13.12.2006, z dopisom, z dne 15.12.2006, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom Državni revizijski komisiji v odločanje.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.


V obravnavanem primeru je med strankama spor v tem, ali je vlagatelj za posamezne artikle oddal pravilno ponudbo v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1. Vlagatelj v zahtevku za revizijo namreč zatrjuje, da je njegova ponudba za artikle št. 1, 2 in 3 pravilna ter da jo je naročnik v tem delu nezakonito zavrnil. Zato je Državna revizijska komisija v nadaljevanju ob upoštevanju 19. člena ZRPJN preverila pravilnost vlagateljeve ponudbe v delih, v katerih je naročnik ugotovil nepravilnost.


V zvezi z vlagateljevo navedbo, da njegov ponujeni artikel za artikel št. 1 iz razpisne dokumentacije omogoča nemoten pristop z leve ali desne strani, ima pa tudi nameščeno termostatsko baterijo, zato ga je naročnik neupravičeno označil kot nepravilnega, Državna revizijska komisija ugotavlja, da le-ta ni utemeljena iz razlogov, kot sledijo.

Pregled razpisne dokumentacije pokaže, da je naročnik v točki B.), X. člen Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe kot enega od ekonomsko-finančnih, tehničnih in kadrovskih pogojev opredelil: »3. da ponudnik ponuja blago, ki izpolnjuje tehnične specifikacije v celoti in da je ponujeno blago novo, nerabljeno in izdelano skladno z veljavnimi predpisi, standardi in normativi;«. Kot dokaz o izpolnjevanju navedenega pogoja so morali ponudniki predložiti prospekte oz. kataloge iz tehnične specifikacije za vsak posamezen ponujen artikel ter podpisano Izjavo.
Nadalje je naročnik tehnično specifikacijo opreme za kopanje in nego stanovalcev določil na strani 34 in 35 razpisne dokumentacije.
Za artikel 1: Hidravlična kopalna kad je zapisal, da mora imeti določene karakteristike, med katerimi je med drugim (v njenem opisu) zahtevano, da je ergonomsko oblikovana in prilagojena za kopanje stanovalcev različnih velikosti, da ima termostatsko mešalno baterijo ter da je podnožje kadi oblikovano tako, da omogoča nemoten pristop in spuščanje stanovalca v kad z ležečim in sedečim ambuliftom.

Ob vpogledu v vlagateljevo ponudbo gre ugotoviti, da je vlagatelj kot dokaz o izpolnjevanju zahtevanih tehničnih specifikacij za artikel 1: Hidravlična kopalna kad svoji ponudbi priložil katalog proizvajalca GK Medizin Mechanik za ponujeni artikel ter izpolnjeno in podpisano Izjavo. V katalogu je med drugim zapisano, da ponujen artikel omogoča pristop z vseh strani ter da ima termostatsko baterijo, iz slikovnega dela kataloga pa je razvidno, da je termostatska baterija nameščena na stranici kopalne kadi.

Glede na očitek vlagatelja, da razpisna dokumentacija med tehničnimi specifikacijami zahteva samo termostatsko baterijo, ne pa tudi njene namestitve, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je potrebno zahtevo po termostatski bateriji upoštevati skupaj z drugimi tehničnimi zahtevami, določenimi v razpisni dokumentaciji. Sicer je res, da se naročnik do namestitve termostatske baterije v razpisni dokumentaciji ni opredelil, kar pomeni, da ni točno določil njene pozicije in vlagateljeva ponudba zaradi tega ne bi smela biti izločena kot nepravilna (in tudi ni bila), vendar pa je v tehnični specifikaciji zahtevano tudi, da mora ponujena hidravlična kopalna kad (kljub termostatski bateriji) omogočati nemoten pristop z vseh strani. Tako je naročnik ugotovil, da ponujeni artikel sicer ima termostatsko baterijo, vendar pa zaradi njene postavitve (termostatska baterija je nameščena na stranici kopalne kadi) ni omogočen nemoten pristop. Tudi v katalogu proizvajalca je napisano zgolj, da njihov artikel omogoča pristop z vseh strani, ali pa je le-ta neoviran, pa je v konkretnem primeru prepuščeno presoji naročnika. Slednji je ugotovil, da ponujena kad ne omogoča nemotenega pristopa in zato vlagateljevo ponudbo za artikel št. 1 označil kot nepravilno. Kot je razvidno iz predložene spisovne dokumentacije, je naročnik takšno ugotovitev oprl na strokovno mnenje, ki ga je naročnik pridobil od Borisa Srdoča, inž., in iz katerega izhaja, da je bila ocena o neustreznosti sprejeta na podlagi presoje ponujene hidravlične kopalne kadi s stališča varnosti in zdravja pri delu, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ponujen artikel ne omogoča nemoten pristop kadi.

ZJN-1 v 13. točki prvega odstavka 3. člena določa, da je pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Naročnik je torej dolžan pregledati vse prispele ponudbe in jih skozi vse faze ocenjevanja presojati z vidika njihove pravilnosti. Iz prvega odstavka 76. člena ZJN-1 pa izhaja naročnikova dolžnost, da mora vse ponudbe, ki niso pravilne (to ustrezno velja tudi za nesprejemljive ali neprimerne ponudbe), po opravljenem pregledu zavrniti.

Ker vlagatelj v svoji ponudbi v delu, ki se nanaša na artikel št. 1, ni ponudil hidravlične kopalne kadi, ki bi omogočala nemoten pristop, ni izpolnil vseh zahtev, ki jih je naročnik določil z razpisno dokumentacijo. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s tem, ko je vlagateljevo ponudbo izločil kot nepravilno, ni ravnal v skladu z določili ZJN-1 in določili razpisne dokumentacije.

Kot je dalje razvidno iz spisovne dokumentacije, je naročnik s pomočjo prej omenjenega strokovnega mnenja ugotovil tudi, da hidravlična kopalna kad vlagatelja ne izpolnjuje še ene tehnične specifikacije, t.j. ergonomsko oblikovane kadi, naročnik pa je v sklepu, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, to ugotovitev uporabil kot dodaten argument za izločitev vlagateljeve ponudbe. Državna revizijska komisija poudarja, da je naročnik ta argument podal šele v revizijskem postopku, in zato ne more biti upošteven razlog za odločanje o nepravilnosti vlagateljeve ponudbe. Naročnik je namreč dolžan v postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudb le-te popolno pregledati in v notifikaciji odločitve o dodelitvi naročila oz. dodatni obrazložitvi navesti vse razloge, zaradi katerih je ponudbo določenega ponudnika zavrnil kot nepravilno. Učinkovito pravno varstvo (4. točka prvega odstavka 3. člena ZRPJN) je namreč lahko v postopkih oddaje javnih naročil zagotovljeno le, če ima ponudnik v revizijskem postopku možnost izpodbijati vse naročnikove ugotovitve, ki se nanašajo na nepravilnost njegove ponudbe. Ker v obvestilu o nadaljevanju postopka praviloma ni dopustno navajati novih kršitev, tudi naročnik v sklepu, s katerim odloči o zahtevku za revizijo, ne sme navajati novih razlogov za nepravilnost ponudbe ali razlogov, ki bi ponudbo, ki je bila v fazi pregledovanja in vrednotenja ponudb ocenjena kot pravilna, spremenili v nepravilno, če tega ni storil že v odločitvi o dodelitvi naročila ali dodatni obrazložitvi svoje odločitve in v kolikor domnevne nepravilnosti posamezne ponudbe v zahtevku za revizijo niso izpostavljene kot sporne.


Nadalje je Državna revizijska komisija presojala vlagateljevo navedbo, da ima njegov ponujeni artikel pod št. 2: Transportno dvigalo za kopanje ustrezen ročaj za zavarovanje stanovalca pri transportu z oprijemalom za roke in pas za zavarovanje stanovalca, čeprav to iz priloženega prospekta ponujenega artikla ni mogoče razbrati. Vlagatelj še pravi, da izpolnjevanje teh zahtev in njihova vključitev v ponudbeno ceno izhaja iz dejstva, da je vlagatelj priložil podpisano Izjavo.

Naročnik je v tehnični specifikaciji razpisne dokumentacije za artikel št. 2: Transportno dvigalo za kopanje določil, da mora (med drugim) imeti: ročno hidravlično dvigovanje ležišča in spuščanje sedeža, ročaje za zavarovanje stanovalca pri transportu z oprijemali za roke ter pas za zavarovanje stanovalca.

Naročnik je v dodatni obrazložitvi, z dne 13.11.2006, kot razlog za nepravilnost vlagateljeve ponudbe za artikel št. 2: Transportno dvigalo za kopanje navedel, da ponujeno transportno dvigalo za kopanje nima ustreznih ročajev za zavarovanje stanovalca pri transportu z oprijemali za roke in nima ustreznega pasu za zavarovanje stanovalca, v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo pa je naročnik kot (nov) razlog za nepravilnost vlagateljeve ponudbe navedel neustreznost ponujenega artikla glede ročnega hidravličnega dvigovanja ležišča in spuščanja sedeža. Kot že zgoraj ugotovljeno, naročnik v revizijskem postopku ne sme navajati novih razlogov za izločitev vlagateljeve ponudbe, katerih ni ugotovil že v postopku ocenjevanja in pregledovanja ponudb, in katerih ni evidentiral že v notifikaciji odločitve o dodelitvi naročila oz. dodatni obrazložitvi. Državna revizijska komisija zato v predmetnem revizijskem postopku naročnikov razlog za nepravilnost vlagateljeve ponudbe, ki ga je navedel v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, ne more upoštevati kot upravičen razlog pri odločanju o (ne)pravilnosti vlagateljeve ponudbe.

Prav tako je potrebno ugotoviti, da se naročnik v sklepu o zavrnitvi vlagateljevega zahtevka za revizijo do zadevne vlagateljeve navedbe sploh ni opredelil, s čimer je kršil tretji odstavek 16. člena ZRPJN, ki določa, da naročnik zavrne zahtevek za revizijo, če ugotovi, da ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo ne bi sprejel drugačne odločitve. Vendar je Državna revizijska komisija kljub ugotovljeni kršitvi naročnika, da o vloženem zahtevku za revizijo v tem delu ni meritorno odločil, skladno z načelom hitrosti, kot enim izmed temeljnih načel revizijskega postopka, sama preverila dejansko stanje v zvezi z zadevno navedbo vlagatelja.

Pri tem je Državna revizijska komisija ugotovila, da iz vpogleda v vlagateljevo ponudbo in v ponudbi priložen prospekt proizvajalca GK Medizin Mechanik za ponujen produkt (Ikarus) ni mogoče ugotoviti, ali ima ponujeno dvigalo vlagatelja zahtevane ročaje za zavarovanje stanovalca pri transportu z oprijemali za roke in pas za zavarovanje stanovalca. Vendar pa to še ne pomeni tudi nepravilnost ponudbe vlagatelja iz tega razloga. Naročnik je namreč (kot zapisano zgoraj) v razpisni dokumentaciji kot dokazilo o izpolnjevanju tehničnih karakteristik od ponudnikov zahteval priložitev prospektov oz. katalogov kot tudi podpisano Izjavo. Ker iz razpisne dokumentacije ravno tako nikjer ne izhaja, da mora biti skladnost ponujenega artikla z zahtevami iz tehnične specifikacije v celoti razvidna iz priloženega prospekta, Državna revizijska komisija pa je v svojih sklepih že večkrat zapisala, da nejasnosti in dvoumnosti razpisne dokumentacije ne morejo iti v škodo ponudnikom, je potrebno šteti, da pomeni dopolnitev morebitno pomanjkljivega prospekta glede informacij o ponujenih artiklih podpisana Izjava.

Ker torej v konkretnem primeru vlagateljevi ponudbi priložen prospekt ni vseboval zadosti informacij, ki bi naročniku omogočile presojo o tem, ali ponujeno dvigalo izpolnjuje zgoraj navedene sporne zahteve iz tehnične specifikacije, in je pri naročniku zbudil dvom o pravilnosti vlagateljeve ponudbe (naročnik je namreč označil njegovo ponudbo kot nepravilno), bi moral naročnik šteti, da je vlagatelj sporno zahtevo razpisne dokumentacije glede ročajev za zavarovanje stanovalca pri transportu z oprijemali za roke ter pasa za zavarovanje stanovalca izpolnil že s predložitvijo Izjave ali pa od njega v zvezi s tem zahtevati dodatna pojasnila (ter se šele na osnovi teh odločiti o morebitni nepravilnosti ponudbe).

Ker je naročnik vlagateljevo ponudbo iz zgoraj navedenega razloga zavrnil, ne da bi svojo odločitev utemeljil na takšen način, da bi jo bilo mogoče v revizijskem postopku objektivno preveriti, Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik ravnal v nasprotju z določilom 76. člena ZJN-1. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija sledila revizijski navedbi in jo je sprejela kot utemeljeno.


Kot zadnjo je Državna revizijska komisija presojala vlagateljevo navedbo, da mobilna kad, ki jo je ponudil, izpolnjuje zahteve razpisne dokumentacije, saj omogoča dvigovanje vozička z enim sredinskim hidravličnim drogom na nožni pogon, ki omogoča dvigovanje z obeh strani, ter da dolžina kadi ustreza tehničnim specifikacijam.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama ni več sporno dejstvo o dolžini kadi. Naročnik je v sklepu o zavrnitvi vlagateljevega zahtevka za revizijo namreč navedel, da je po ponovnem preverjanju ugotovil, da vlagateljeva ponudba v tem delu ustreza. Zaradi navedenega se Državna revizijska komisija o tem ni meritorno izrekala.

Državna revizijska komisija je zaradi razjasnitve stvari v zvezi z vlagateljevo navedbo, da njegova ponujena mobilna kad omogoča dvigovanje vozička z enim sredinskim hidravličnim drogom na nožni pogon, vpogledala v razpisno dokumentacijo naročnika. Naročnik je na strani 35, v tehnični specifikaciji razpisne dokumentacije, za artikel št. 3: Mobilna kopalna kad določil, da se bo ta artikel uporabljal kot voziček za tuširanje in transport nepomičnih stanovalcev in mora omogočati dvigovanje vozička z enim sredinskim hidravličnim drogom na nožni pogon, ki se lahko obrača za 330°, kar omogoča dvigovanje in spuščanje vozička z obeh strani.

Iz vlagateljeve ponudbe izhaja, da je slednji v dokaz izpolnjevanja sporne tehnične zahteve za artikel 3 priložil prospekt za voziček za tuširanje; art. 155000 ter podpisano Izjavo. V prospektu je samo navedeno, da je ležišče vozička nastavljivo po višini s pomočjo hidravličnega cilindra, iz slikovnega dela prospekta pa je razvidno, da ima ponujeni voziček štiri stranske droge, ne pa enega sredinskega hidravličnega, kot to zahteva razpisna dokumentacija ali kot to zatrjuje vlagatelj. Iz navedenega gre ugotoviti, da ponujeni artikel ne izpolnjuje tehnične specifikacije, ki zahteva, da mora voziček za tuširanje omogočati dvigovanje vozička z enim sredinskim hidravličnim drogom na nožni pogon. Tudi okoliščina, da je vlagatelj priložil podpisano Izjavo, na nepravilnost ponudbe v tem delu ne more vplivati, saj je neizpolnjevanje sporne tehnične karakteristike iz priloženega prospekta jasno razvidno, vsebina Izjave pa je v tem delu nasprotujoča ponujeni opremi.
Kot je bilo že prej povedano, bi se Izjava v korist vlagatelja štela zgolj v primeru, ko iz prospekta zahtevane tehnične specifikacije ne bi bile razvidne, ne pa tudi, ko so v prospektu vsebovane tehnične informacije v nasprotju z razpisno dokumentacijo.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da ponujen voziček za tuširanje vlagatelja ni izpolnil zahtevane tehnične karakteristike »dvigovanje vozička z enim sredinskim hidravličnim drogom na nožni pogon…«, zato je naročnik vlagateljevo ponudbo v tem delu upravičeno izločil iz nadaljnjega postopka.

Glede na vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo, skladno z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale z revizijo, v višini 200.000,00 SIT.

Določilo tretjega odstavka 22. člena ZRPJN določa, da mora naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Vendar pa določba petega odstavka 22. člena ZRPJN vlagatelju nalaga, da mora v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahteva povračilo. Ker je iz dopisa, priloženega zahtevku za revizijo, mogoče razbrati strošek plačane takse za revizijo v višini 100.000,00 SIT, v preostalem delu pa vlagatelj svoje zahteve ni specificiral, mu Državna revizijska komisija v skladu s četrtim odstavkom 13. člena Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06) priznava povračilo stroškov v višini 100.000,00 SIT oziroma 417,29 € (preračunano po tečaju zamenjave tolarja z eurom: 1 €=239.640 SIT, določenim z Uredbo Sveta (ES) št. 1086/2006 z dne 11. julija 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 o menjalnih razmerjih med eurom in valutami držav članic, ki sprejmejo euro.). V preostalem delu državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava priglašenih stroškov, saj le-teh ni specificiral oziroma zanje ni najti ustrezne pravne podlage.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 417,29 €, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 03.01.2007


Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- TIMO d.o.o. Ajdovščina, Vipavska cesta 4i, Ajdovščina
- Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9, Maribor
- Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva 2, Ljubljana