018-315/2006 Občina Bled

Številka: 018-315/06-43-2830

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999; 90/1999 – popravek; 110/2002; 42/2004; 61/2005 in 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Nataši Jeršič, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo javnega naročila za dobavo in montažo opreme športnega parka Bled in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila gospodarska družba ELAN Inventa, d. o. o., Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem, ki jo zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12/I, 1001 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 14. septembra 2006

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 24. julija 2006 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Naročnikova zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 01. junija 2006 sprejel »SKLEP o pričetku oddaje javnega naročila ter imenovanju komisije za spremljanje javnega razpisa in odpiranje ponudb ŠPORTNI PARK BLED – NABAVA IN MONTAŽA OPREME« številka 430-0048/2006, javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 57/2006, z dne 02. junija 2006, pod številko objave Ob-15143/06 (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Iz Zapisnika o javnem odpiranju ponudb številka 430-0048/2006, izdanega dne 28. junija 2006, izhaja, da je k naročniku pravočasno, to je do dne 28. junija 2006 (do 10. ure), prispelo pet ponudb ponudnikov:
– Lesnina MG oprema, d. d., Predstavništvo Maribor, Partizanska 13 A, 2000 Maribor;
– ELAN Inventa, d. o. o., Begunje 1, 4275 Begunje;
– Slovenijašport-3T, d. o. o., Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana;
– UMT, d. o. o., Kotnikova ulica 21, 1000 Ljubljana;
– Cestno podjetje Kranj, d. d., Jezerska 20, 4000 Kranj.

Dne 07. julija 2006 je naročnik sprejel »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA« številka 430-0048/2006 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katerega izhaja, da je bil v predmetnem postopku javnega naročila kot najugodnejši ponudnik izbran ponudnik UMT, d. o. o., Kotnikova ulica 21, 1000 Ljubljana. Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 10. julija 2006.

Vlagatelj je na podlagi prejete odločitve o oddaji naročila pri naročniku zahteval izdajo obrazloženega obvestila v skladu z drugim odstavkom 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list Republike Slovenije, številka 39/2000; 102/2000 – popravek in 2/2004; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) in vpogled v ponudbe na podlagi 6. člena ZJN-1 (v nadaljnjem besedilu: zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila). Navedeno zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila je naročnik prejel dne 12. julija 2006, na njeni podlagi pa še istega dne izdal dokument »Obrazložitev odločitve o oddaji naročila DOBAVA IN MONTAŽA OPREME »ŠPORTNI PARK BLED«« številka 430-0048/2006 (v nadaljnjem besedilu: dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila). V navedeni dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila naročnik pojasnjuje, da je, ker je bila ponujena cena izbranega ponudnika za 20,58 % nižja od cene drugega najcenejšega ponudnika, posebej preveril vso ponujeno opremo in ugotovil, da slednja ustreza zahtevam javnega naročila. Obenem je naročnik vlagatelja tudi prosil, da navede, v katere dele ponudbene dokumentacije katerih ponudnikov želi vpogledati.

Dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 14. julija 2006, dne 18. julija 2006 pa na naročnika naslovil dokument »Zahteva za vpogled v ponudbe po javnem razpisu za DOBAVO IN MONTAŽO OPREME »ŠPORTNI PARK BLED««, ki ga je naročnik prejel še isti dan. V navedenem dokumentu vlagatelj naročniku pojasnjuje, v katere dele ponudbene dokumentacije katerih ponudnikov želi vpogledati. Vlagatelj je v ponudbe vpogledal pri naročniku dne 19. julija 2006.

Dne 24. julija 2006 je naročnik prejel vlagateljev zahtevek za revizijo, v katerem vlagatelj predlaga, da naročnik zahtevku za revizijo v celoti ugodi in razveljavi odločitev o oddaji naročila, vlagatelju pa povrne priglašene stroške nastale z revizijo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne odločitve naročnika o zahtevku za revizijo do plačila, v 15 dneh, da ne bo izvršbe (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da
– je naročnik postopek vodil netransparentno, istočasno pa, da je vlagatelju onemogočil ustavno pravico do učinkovitega pravnega varstva, saj mu ni dovolil vpogleda v vse ponudbe;
– je naročnik različno tolmačil svoje zahtevke (pravilno: zahteve; opomba Državne revizijske komisije) iz razpisne dokumentacije in v predmetnem postopku upošteval tudi nepravilne ponudbe. S tem, ko ni izločil nepravilnih ponudb iz postopka oddaje javnega naročila, kot ga obvezuje prvi odstavek 76. člena ZJN-1, je naročnik po mnenju vlagatelja ravnal v nasprotju z določili 7. člena ZJN-1.

Glede ponudb posameznih ponudnikov v predmetnem javnem naročilu vlagatelj navaja sledeče:
1. glede ponudnika LESNINA MG OPREMA, D. D., PREDSTAVNIŠTVO MARIBOR, PARTIZANSKA 13 A, 2000 MARIBOR (v nadaljnjem besedilu: ponudnik Lesnina MG oprema), da:
– je ponudba sestavljena v nasprotju z razpisno dokumentacijo;
– je v razpisni dokumentaciji na strani 5 določeno, da mora ponudnik izdelati ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponudbo, v slovenskem jeziku, pri čemer pa ponudnik Lesnina MG oprema ni predložil certifikatov v slovenskem jeziku;
– ponudnik Lesnina MG oprema sploh ni predložil certifikata IAAF, izjava podjetja ENKO ŠPORT, d. o. o., o ustreznosti objektov pa ne more nadomestiti mednarodno priznanega certifikata;
– je sporna bančna garancija številka 79148/2, ki ga (pravilno: jo; opomba Državne revizijske komisije) je izdala Abanka Vipa, d. d.. Besedilo bančne garancije je namreč po mnenju vlagatelja nejasno, saj je na enem mestu eksplicitno določeno, da se glasi na vsoto 3.500.000,00 SIT, na drugem mestu pa, da se glasi na do zneska 3.500.000,00 SIT. Navedeno po mnenju vlagatelja pomeni, da bančna garancija ni bila pripravljena v skladu z obrazci, ki so priloženi razpisni dokumentaciji;
– je neskladen z zahtevami razpisne dokumentacije tudi Obrazec 8, Izjava ponudnika po odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov, ki ga je predložil ponudnik Lesnina MG oprema, saj ponudnik Lesnina MG oprema na obrazcu ni navedel imena in priimka direktorja kot tudi ne datuma in kraja, čeprav je to na obrazcu zahtevano;
– predložena referenca ni v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, saj obrazca B-2 oziroma C-2 nista izpolnjena kot veleva razpisna dokumentacija;
2. glede ponudnika UMT, d. o. o., Kotnikova ulica 21, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ponudnik UMT), da:
– je ponudba ponudnika UMT nepravilna;
– je ponudnik UMT v ponudbi navedel napačno referenco, v kateri je šlo za skupni nastop, poleg tega pa tudi predložil le fotokopijo reference, iz česar izhaja, da obrazec B-2 (C-2) ni bil izpolnjen v skladu z navodili razpisne dokumentacije;
– ponudnik UMT v svoji ponudbi ni priložil ustreznih certifikatov, da oprema za športno opremo ustreza standardu IAAF;
3. glede ponudnika Slovenijašport-3T, d. o. o., Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ponudnik Slovenijašport-3T), da:
– je ponudba ponudnika Slovenijašport-3T nepravilna;
– ponudnik Slovenijašport-3T ni predložil bančne garancije, ampak garancijo zavarovalnice;
– je ponudnik Slovenijašport-3T v svoji ponudbi priložil le Obrazec 2, ne pa tudi posebne izjave, da se ne prijavlja s podizvajalci;
– ponudnik Slovenijašport-3T ni ožigosal vsake strani vzorca pogodbe, temveč je vsako stran vzorca pogodbe le parafiral.
Vlagatelj v zahtevku za revizijo priglaša tudi stroške takse v višini 100.000,00 SIT, stroške priprave zahtevka za revizijo v višini 1500 točk in 20 % davek na dodano vrednost ter materialne stroške v višini 2 %.

Naročnik je z dokumentom »Zahteva za dopolnitev zahtevka za revizijo« številka 430-48/2006, izdanim dne 02. avgusta 2006 (ki ga je vlagatelj prejel dan kasneje), zahteval od vlagatelja, da zahtevek za revizijo dopolni s potrdilom o vplačilu takse, vlagatelj pa je zahtevek za revizijo dopolnil s potrdilom o plačani taksi ter pooblastilom za zastopanje. Dopolnitev zahtevka za revizijo je naročnik prejel dne 04. avgusta 2006.

Naročnik je o zahtevku za revizijo odločil z dokumentom »zavrnitev zahtevka za revizijo- DOBAVA IN MONTAŽA OPREME »ŠPORTNI PARK BLED«« številka 430-48/2006, izdanim dne 07. avgusta 2006 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo), s katerim je zahtevek za revizijo v celoti zavrnil. Naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo še navaja, da:
– vlagatelju ni dovolil vpogleda v ponudbo ponudnika Cestno podjetje Kranj, d. d., Jezerska 20, 4000 Kranj, ker je bila ponudba slednjega zavrnjena in izločena kot nesprejemljiva;
GLEDE PONUDBE ponudnika Slovenijašport-3T, da
– sta, skladno s Pravilnikom o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (Uradni list Republike Slovenije, številka 25/2004 in 87/2004; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o vrstah finančnih zavarovanj), pojma bančna garancija in kavcijsko zavarovanje izenačena;
– je ponudnik Slovenijašport-3T Obrazcu 2 priložil izjavo po Odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov, katere ni podpisal in žigosal, vendar mu te, ker s podizvajalci ne nastopa, skladno z opombo Obrazca 8, tudi ni bilo potrebno podpisati in žigosati;
GLEDE PONUDBE ponudnika UMT, da
– je ponudnik UMT predložil dve referenci pri izvedbi opreme minimalne vrednosti 20 milijonov SIT v zadnjih treh letih, za priznanje sposobnosti pa je zadostovala že ena sama ustrezna referenca. Poleg tega je ponudnik parafiral in žigosal krovno izjavo, da predložene kopije dokumentov ustrezajo originalom;
– je ponudnik UMT v svoji ponudbi podal izjavo, da vsa označena oprema ustreza standardu IAAF, v razpisni dokumentaciji pa nikjer ni zapisano, da je potrebno predložiti ustrezne certifikate (v fazi ponudbe kot pogoj). V razpisni dokumentaciji je zahtevana predložitev certifikatov ob dokončanju del;
GLEDE PONUDBE ponudnika Lesnina MG oprema, da
– je v tujem jeziku priložen le originalni prospekt proizvajalca, ki dokazuje, da ima ponujena oprema zahtevani certifikat;
– je podjetje Enko šport, d. o. o., dobavitelj in ne podizvajalec, njegova izjava, kakor tudi parafiran in žigosan osnutek pogodbe, pa zadostujeta zahtevam naročnika v razpisni dokumentaciji;
– je bančna garancija po mnenju naročnika jasna in sestavljena v skladu s priloženim obrazcem;
– ponudnik Lesnina MG oprema ne nastopa s podizvajalci, pri čemer mu obrazca 8 ni bilo potrebno podpisati in žigosati;
– sta obrazca B-2 in C-2 pravilno izpolnjena, priložena referenca pa ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.
Naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo priglaša tudi stroške priprave odgovora na zahtevek za revizijo (20 ur po 7.500,00 SIT) in materialne stroške v višini 2 %.

Vlagatelj je naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo prejel dne 08. avgusta 2006, dne 11. avgusta 2006 pa je priporočeno (s povratnico) na pošto oddal »Zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo«, izdano dne 08. avgusta 2006, v kateri naročnika obvešča, da zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. V navedeni zahtevi vlagatelj še ugotavlja, da v zakonu ni pravne podlage za priglasitev stroškov, ki jih je priglasil naročnik.

Naročnik je z dopisom številka 430-48/2006, izdanim dne 17. avgusta 2006, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Dne 14. septembra 2006 je Državna revizijska komisija na zaprosilo po pošti prejela tudi dodatno pojasnilo Abanke Vipa, d. d., Slovenska 58, 1517 Ljubljana, v povezavi z bančno garancijo številka 79148/2.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa, da Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo pa tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.

Državna revizijska komisija uvodoma poudarja, da je vlagateljeve očitke presojala po točkah in/ali zaporedju, kot jih je navedel vlagatelj v zahtevku za revizijo. Najprej je tako Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljev očitek, da je naročnik predmetni postopek oddaje javnega naročila vodil netransparentno, istočasno pa, da je vlagatelju zahtevka za revizijo onemogočil ustavno pravico do učinkovitega pravnega varstva, saj mu ni omogočil vpogleda v vse ponudbe (ponudbo ponudnika Cestno podjetje Kranj, d. d., Jezerska 20, 4000 Kranj; v nadaljnjem besedilu: ponudnik Cestno podjetje Kranj). Državna revizijska komisija v povezavi z navedenim ugotavlja, da je iz
– dokumenta »ANALIZA – PREGLED VSEBINE IN VREDNOSTI PONUDB«, izdelanega dne 29. junija 2006, v 12. vrstici (»REFERENČNA LISTA PONUDNIKA – OBR.B2«) stolpca »CESTNO PODJETJE KRANJ D.D. JEZERSKA 20 4000 KRANJ« razvidno, da ponudnik Cestno podjetje Kranj »nima primernih referenc«;
– Končnega poročila o oddaji javnega naročila številka 430-0048/2006, izdanega s strani naročnika dne 07. julija 2006, razvidno, da je ponudba ponudnika Cestno podjetje Kranj »nesprejemljiva, zaradi neprimernih referenc, ki jih je ponudnik navedel v svoji ponudbi«;
– zabeležke vpogleda v ponudbe, ki ga je opravil vlagatelj, z dne 19. julija 2006,
nedvoumno razvidno, da je bila ponudba ponudnika Cestno podjetje Kranj nesprejemljiva in kot takšna zavrnjena in izločena iz nadaljnjega ocenjevanja ponudb. Navedeno izhaja tudi iz naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, v kateri je na prvi strani njene obrazložitve zapisano: »Ponudba Cestnega podjetja Kranj je bila nesprejemljiva ( ponudnik ne izpolnjuje pogojev, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji-nima ustreznih referenc) in kot taka zavrnjena in izločena iz nadaljnjega ocenjevanja ponudb«. Skladno s Pravilnikom o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list Republike Slovenije, številka 33/2004), pa je ponudba nesprejemljiva, če jo predloži ponudnik, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji (prva alinea 4. člena).

Državna revizijska komisija ob doslej zapisanem ugotavlja, da med strankama tega postopka ni sporno, da naročnik vlagatelju dejansko ni dovolil vpogleda v ponudbo ponudnika Cestno podjetje Kranj, vendar pa obenem poudarja, da je bila ponudba ponudnika Cestno podjetje Kranj zavrnjena kot nesprejemljiva, pri čemer vlagatelj v tem delu zahtevka za revizijo ni uspel izkazati, da bi mu zaradi zatrjevane domnevne kršitve naročnika glede nedovolitve vpogleda v nesprejemljivo ponudbo ponudnika Cestno podjetje Kranj lahko nastala škoda. Kot je razvidno iz dokumentacije predmetnega javnega naročila je naročnik vlagatelju dovolil vpogled v ponudbe vseh ponudnikov, ki so bile ocenjene kot pravilne, primerne oziroma sprejemljive, zato na podlagi vlagateljevih navedb ni mogoče ugotoviti, v čem naj bi očitana kršitev naročnika glede nedovolitve vpogleda v nesprejemljivo ponudbo ponudnika Cestno podjetje Kranj vplivala na njegov pravni položaj oziroma na kakšen način naj bi bila s tovrstnim ravnanjem naročnika kršena pravica ponudnika do zagotavljanja učinkovitega pravnega varstva. Po mnenju Državne revizijske komisije nedovolitev vpogleda v nesprejemljivo ponudbo v konkretnem primeru ne more vplivati na učinkovito pravno varstvo kot ga zagotavlja ZRPJN, saj bi namreč vlagatelj, v kolikor bi ponudnik Cestno podjetje Kranj zoper odločitev o oddaji naročila vložil zahtevek za revizijo (v katerem bi zahteval, da se njegova ponudba oceni kot (pravilna, primerna oziroma) sprejemljiva), njegovemu zahtevku za revizijo pa bi naročnik ugodil, zoper novo odločitev naročnika o oddaji naročila lahko (ponovno) vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj prav tako ni izkazal, na kakšen način naj bi mu zaradi nedovolitve vpogleda v nesprejemljivo ponudbo ponudnika Cestno podjetje Kranj nastala škoda, zato Državna revizijska komisija zahtevka za revizijo v tem delu ni vsebinsko obravnavala.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljev očitek naročniku, da je različno tolmačil svoje zahtevke (pravilno: zahteve; opomba Državne revizijske komisije) iz razpisne dokumentacije in s tem, ko iz postopka oddaje javnega naročila ni izločil nepravilnih ponudb, kot ga obvezuje prvi odstavek 76. člena ZJN-1, ravnal v nasprotju z določili 7. člena ZJN-1 (ki naročniku nalaga dolžnost, da med postopkom oddaje javnega naročila med ponudniki ne pride do nikakršnega razlikovanja). Državna revizijska komisija ugotavlja, da je, skladno z obrazložitvijo, podano v četrtem odstavku 5. strani obrazložitve tega sklepa, razvidno, da je naročnik ponudbo ponudnika Cestno podjetje Kranj zavrnil kot nesprejemljivo in sicer »zaradi neprimernih referenc, ki jih je ponudnik navedel v svoji ponudbi«. Navedeno nesporno izhaja iz Končnega poročila o oddaji javnega naročila številka 430-0048/2006, izdanega s strani naročnika dne 07. julija 2006, katerega mora naročnik na (tovrstno) zahtevo posredovati tudi Evropski komisiji.

ZJN-1 v prvem odstavku 78. člena določa, da naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila. Svojo odločitev mora obrazložiti in navesti ugotovitve in razloge zanjo. O svoji odločitvi mora naročnik obvestiti ponudnike. S citirano določbo se v postopku oddaje javnega naročila zagotavlja med drugim tudi načelo transparentnosti porabe javnih sredstev, saj so ponudniki na ta način seznanjeni z naročnikovimi ugotovitvami in razlogi zanjo. ZJN-1 natančneje ne določa obsega in vsebine obrazložitve odločitve o oddaji naročila (obliko in vsebino obvestila o oddaji javnega naročila torej prepušča odločitvi naročnika), pri čemer lahko ponudnik, ki ni bil izbran, skladno z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1 vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti. ZJN-1 v drugem odstavku 78. člena določa (le dve) sestavini, ki jih mora vsebovati naročnikova dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila:
– razloge za zavrnitev njegove ponudbe;
– prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudbe vlagatelja zahteve za dodatno obrazložitev.
Skladno z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da navedba vseh ponudnikov, katerih ponudbe so bile zavrnjene kot nepravilne, neprimerne ali nesprejemljive, ni ne obvezna sestavina odločitve o oddaji naročila in ne dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila.

Državna revizijska komisija obenem tudi še ugotavlja, da je bil vlagatelj (kljub njegovemu zatrjevanju, da naročnik iz postopka oddaje javnega naročila ni izločil nepravilnih ponudb) najkasneje ob pričetku vpogleda v ponudbe (dne 19. julija 2006) seznanjen z dejstvom, da je ponudba ponudnika Cestno podjetje Kranj nesprejemljiva. Navedeno tako izhaja tudi iz vlagateljevega zahtevka za revizijo, v katerem je na strani 2 zapisano: »Dne 19.07.2006 je vlagatelj prišel na vpogled v ponudbe ostalih ponudnikov in pri tem ugotovil, da mu naročnik vpogleda v ponudbo Cestnega podjetja Kranj d.d. ne dovoli z obrazložitvijo, da je bila izločena kot nesprejemljiva«.

Skladno z vsem doslej zapisanim naročniku ni mogoče očitati kršitve prvega odstavka 76. člena ZJN-1, saj je dejansko zavrnil nesprejemljivo ponudbo ponudnika Cestno podjetje Kranj, niti 7. člena ZJN-1 (načela enakopravnosti ponudnikov), saj med postopkom oddaje javnega naročila med ponudniki ni prišlo do nikakršnega razlikovanja (naročnik v postopku oddaje javnega naročila ni upošteval nepravilnih ponudb, kakor to v svojem zahtevku trdi vlagatelj). Državna revizijska komisija je zato vlagateljev zahtevek za revizijo v tem delu zavrnila kot neutemeljen.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala vlagateljeve očitke, ki se nanašajo na ponudbo ponudnika Lesnina MG oprema.

V povezavi z navedenim je Državna revizijska komisija najprej presojala
– vlagateljev očitek, da mora ponudnik izdelati ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponudbo, v slovenskem jeziku, pri čemer pa ponudnik Lesnina MG oprema ni predložil certifikatov v slovenskem jeziku;
– vlagateljevo opozorilo, da ponudnik Lesnina MG oprema sploh ni predložil certifikata IAAF, oprema, za katero se navedeni certifikat zahteva, pa je razvidna v Popisu opreme Športni park Bled;
– vlagateljevo navedbo, da izjava podjetja ENKO ŠPORT, d. o. o., o ustreznosti objektov ne more nadomestiti mednarodno priznanega certifikata.
Državna revizijska komisija je glede izpostavljenih očitkov, opozoril oziroma navedb vlagatelja vpogledala v naročnikovo razpisno dokumentacijo in ugotovila, da iz poglavja »4. IZDELAVA PONUDBE« na strani 5 izhaja sledeča naročnikova zahteva: »Ponudnik mora izdelati ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponudbo, v slovenskem jeziku«…, pri čemer je naročnik v poglavju »POPIS OPREME ŠPORTNI PARK BLED« za opremo
»1. STARTNI BLOK 12 kom
3. VISOKE OVIRE 70 kom
5. STEEPLE CHASE OVIRE 4 kom
6. ZAŠČITNA MREŽA ZA MET
KLADIVA IN DISKA 1 kom
7. BLAZINA ZA SKOK V VIŠINO 1 kom
S PODLAGO IN PREGRINJALOM
dim. 6x4x0,7
8. STOJALO ZA SKOK V VIŠINO 1 kom
IN MERILO
9. BLAZINE ZA SKOK S PALICO
S PODLAGO IN
PREGRINJALOM 1 kom
10. STOJALO ZA SKOK S PALICO
Z MERILOM IN DVIGALKE ZA
LETVICO 1 kom
16. ŠTAFETNE PALICE 16 kom
34. MERILEC HITROSTI VETRA 1 kom«
zapisal v temeljni nosilni stavek drugega stolpca »zahteva IAAF standarda«, pod njim pa za vso opremo, navedeno v točkah 1., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 16. in 34., besedico »da«. Državna revizijska komisija meni, da je iz doslej navedenega zaključiti, da je naročnik postavil zahtevo zgolj po tem, da mora predmetna oprema, navedena v točkah 1., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 16. in 34., ustrezati standardu IAAF, ne pa, da bi bilo potrebno certifikat IAAF priložiti že v ponudbi. Tovrsten zaključek podkrepljuje tudi dejstvo, da pod poglavjem »7. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA« nikjer ni navedena zahteva po predložitvi certifikata IAAF, tovrstna zahteva pa ne izhaja niti iz tretjega odstavka poglavja »4. IZDELAVA PONUDBE«, koder je določeno, katere elemente mora vsebovati ponudba. Razpisna dokumentacija v poglavju »POPIS OPREME ŠPORTNI PARK BLED« sicer določa »Označena oprema mora ustrezati standardu IAAF, kar mora ponudnik dokazati s certifikatom«, vendar pa je potrebno navedeni stavek po mnenju Državne revizijske komisije razlagati v povezavi z določbo vzorca Pogodbe za dobavo in montažo opreme za Športni park Bled, ki je sestavni del naročnikove razpisne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: vzorec pogodbe). Iz četrte točke 8. člena vzorca pogodbe tako izhaja, da se izvajalec zaveže »za vso opremo in opremo, predvideno za vgradnjo in za ograjo predložiti investitorju predpisane ateste, certifikate in meritve«, iz šeste točke istega člena pa, da se izvajalec zaveže, »da bo ob dokončanju del izročil tudi vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedene opreme (atesti, certifikati, garancijski listi ipd.)«.

Skladno z navedenim je Državna revizijska komisija zaključila, da je naročnik v razpisni dokumentaciji resnično predvidel, da mu bo izvajalec izročil certifikate (med katere je šteti tudi certifikat IAAF) šele ob podpisu pogodbe oziroma ob dokončanju del, ne pa že v ponudbi. Državna revizijska komisija je vpogledala tudi v ponudbo (ponudbeno dokumentacijo) ponudnika Lesnina MG oprema ter ugotovila, da je iz izjave ponudnika Lesnina MG oprema (Priloga Obr-2) razvidno, da ta izjavlja, »da bo ponujena oprema izdelana po pravilih stroke in v skladu s slovenskimi in evropskimi standardi«, prav tako pa njegovo izjavo potrjuje tudi izjava družbe ENKO ŠPORT, d. o. o., Na vasi 2a, 1351 Brezovica pri Ljubljani, iz katere izhaja, da »S to izjavo potrjujemo, da so naši izdelki izdelani z upoštevanjem priporočil in zahtev slovenskih in evropskih standardov za izdelke s pordočja športa. Določeni izdelki iz razpisa pa so po IAAF standardih, certifikate le teh vam bomo dostavili po podpisu pogodbe«. Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem, da navedena izjava družbe ENKO ŠPORT, d. o. o., sicer res ne more nadomestiti mednarodno priznanega certifikata, vendar pa obenem ponovno poudarja, da predložitev le-tega v ponudbi s strani naročnika ni bila zahtevana. Glede na vse doslej zapisano je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo v tem delu zavrnila kot neutemeljen.

Kot naslednji je Državna revizijska komisija presojala vlagateljev očitek, ki se nanaša na, po mnenju vlagatelja, nejasno besedilo bančne garancije številka 79148/2, ki jo je izdala Abanka Vipa, d. d.. V povezavi z navedenim je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo ponudnika Lesnina MG oprema in ugotovila, da je v drugem odstavku bančne garancije, izdane s strani Abanke Vipa, d. d., Slovenska 58, 1517 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: bančna garancija), zapisano sledeče: »Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek SIT 3.500.000,00 (z besedo: SIT trimilijonepetstotisoč in 00/100) v naslednjih primerih«… Iz tretjega odstavka bančne garancije pa izhaja naslednji dostavek banke: »Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek in sicer največ do zneska SIT 3.500.000,00 brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja«... Državna revizijska komisija meni, da je potrebno citirano besedilo tretjega odstavka bančne garancije v delu, ki govori o plačilu zgoraj navedenega zneska, razumeti na način, da bo banka, ki je bančno garancijo izdala, upravičencu iz bančne garancije izplačala tudi (natanko) znesek 3.500.000,00 SIT in sicer največ do zneska 3.500.000,00 SIT (ne pa več od tega zneska). Besedico sicer je v navedenem kontekstu po mnenju Državne revizijske komisije razumeti v smislu natančnejšega pojasnjevanja in na način, da banka upravičencu iz bančne garancije v nobenem primeru ne bo izplačala več kakor 3.500.000,00 SIT, pri čemer izplačilo zneska 3.500.000,00 SIT ni sporno. Navedeni zaključek Državne revizijske komisije potrjuje tudi uvodni stavek bančne garancije, ki se glasi: »Garancija za resnost ponudbe št.: 79148/2 na SIT 3.500.000,00«. Bančna garancija se torej glasi na znesek 3.500.000,00 SIT. Če bi banka upravičencu iz bančne garancije jamčila z izplačilom največ do zneska 3.500.000,00 SIT, bi se uvodni stavek bančne garancije glasil »Garancija za resnost ponudbe št.: 79148/2 na znesek do SIT 3.500.000,00« ali kako podobno.

Državna revizijska komisija meni, da je potrebno citirano besedilo tretjega odstavka bančne garancije v delu, ki govori o plačilu zgoraj navedenega zneska, razumeti prav tako na način, da bo banka, ki je bančno garancijo izdala, upravičencu iz bančne garancije izplačala tudi delni znesek (če se bo upravičenec iz bančne garancije sam odločil, da jo bo unovčil v nižjem znesku od maksimalnega, to je 3.500.000,00 SIT), na kar napeljuje stavek v vzorcu bančne garancije in sami bančni garanciji, ki se glasi: »Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek«.

Državna revizijska komisija je vpogledala tudi v vzorec bančne garancije za resnost ponudbe, kakršen v tem delu izhaja iz naročnikove razpisne dokumentacije, ter ugotovila, da se besedilo vzorca bančne garancije v navedenem delu glasi: »Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja«... Glede na podano utemeljitev in vse doslej zapisano je Državna revizijska komisija ugotavlja, da besedilo bančne garancije v izpostavljenem delu ni nejasno in (smiselno) ustreza besedilu iz vzorca bančne garancije (upravičencu iz bančne garancije bo banka izplačala znesek 3.500.000,00 SIT), zaradi česar je vlagateljev zahtevek za revizijo v tem delu (nejasnost bančne garancije po mnenju vlagatelja pomeni, da le-ta ni bila pripravljena v skladu z obrazci, ki so priloženi razpisni dokumentaciji) zavrnila kot neutemeljen.

Kot naslednji je Državna revizijska komisija presojala vlagateljev očitek, da je neskladen z zahtevami razpisne dokumentacije Obrazec 8 (Izjava ponudnika po odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov), saj ponudnik Lesnina MG oprema na obrazcu ni navedel imena in priimka direktorja kot tudi ne datuma in kraja, čeprav je to na obrazcu zahtevano. Skladno z navedenim je Državna revizijska komisija vpogledala v naročnikovo razpisno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik
– v prvem odstavku pod poglavjem »4. IZDELAVA PONUDBE« postavil zahtevo, po kateri se ponudbena dokumentacija »sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce - dokazila, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter«…,
– v drugem odstavku pod poglavjem »4. IZDELAVA PONUDBE« postavil zahtevo »Dokumentacija mora biti na mestih, kjer je to označeno, podpisana s strani pooblaščene osebe in ožigosana z žigom ponudnika«,
– pod deveto alineo tretjega odstavka istega poglavja pa je naročnik postavil zahtevo, da mora ponudba vsebovati »Potrjeno izjavo ponudnika po Odredbi o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (OBR -8)«.
Državna revizijska komisija je v ta namen najprej vpogledala v vzorec obrazca OBR - 8 in ugotovila, da iz opombe na obrazcu OBR - 8 jasno izhaja zahteva naročnika, po kateri »Obrazec podpišejo in žigosajo ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci«.

Državna revizijska komisija je, glede na doslej ugotovljeno, vpogledala v ponudbo ponudnika Lesnina MG oprema ter ugotovila, da slednji dejansko ni (v celoti) izpolnil obrazca OBR - 8, saj ni navedel kraja in datuma, pa tudi ne zastopnika ponudnika. Državna revizijska komisija ugotavlja, da obrazec OBR - 8 predstavlja izjavo ponudnika po Odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list Republike Slovenije, številka 71/1999, 78/1999 in 64/2001), prav tako pa ugotavlja tudi, da je ponudnik Lesnina MG oprema v svojo ponudbo priložil obrazec OBR - 2, »SEZNAM MOREBITNIH PODIZVAJALCEV«, iz katerega izhaja, da ponudnik Lesnina MG oprema v predmetnem javnem naročilu ne nastopa s podizvajalci (ponudnik Lesnina MG oprema je namreč, četudi ne nastopa s podizvajalci, skladno z opombo naročnika, prečrtal, podpisal in žigosal obrazec). Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponudniku Lesnina MG oprema, skladno z doslej navedenim in v povezavi z opombo na obrazcu OBR - 8, obrazca OBR - 8 ni bilo potrebno podpisati in žigosati, vendar pa obenem poudarja, da je potrebno zahtevo naročnika »Obrazec podpišejo in žigosajo ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci« razlagati v širšem smislu, na način, da ponudniku v primeru, ko ne nastopa s podizvajalci, ni potrebno izpolniti niti preostalega dela obrazca OBR - 8, to je navesti kraja in datuma ter zastopnika ponudnika. Izjave, ki ni potrebno podpisati (in žigosati), tudi (v preostalem delu) ni potrebno izpolniti in to ne glede na dejstvo, da sta v njej navedeni rubriki »Kraj in datum:« ter »Zastopnik ponudnika:«. Zahteva po navedbi kraja in datuma se namreč vselej veže na zahtevo po podpisu določene izjave (navedba kraja in datuma brez podpisa izjave pravno ne zavezuje), pri čemer navedba dne in kraja izkazujeta dan in kraj, ko oziroma koder je bila izjava podpisana (in žigosana), navedba zastopnika ponudnika pa odkazuje na osebo, ki je izjavo podpisala. Ker skladno z razpisno dokumentacijo »obrazec« OBR - 8 »podpišejo in žigosajo« le »ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci« (zahteva, po kateri mora ponudnik izpolniti obrazec, ki se nanaša izključno na podizvajalce, čeprav sam jasno izjavi, da ne nastopa s podizvajalci, je namreč popolnoma nelogična in nesorazmerna), ponudniku Lesnina MG oprema, ki navaja, da nastopa brez podizvajalcev, obrazca OBR – 8 ni bilo potrebno ne podpisati in žigosati in ne izpolniti. Glede na vse doslej zapisano je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo v tem delu zavrnila kot neutemeljen.

Glede vlagateljevega očitka, da referenca, ki jo je v svoji ponudbi predložil ponudnik Lesnina MG oprema, ni v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, saj obrazca B-2 oziroma C-2 nista izpolnjena kot veleva razpisna dokumentacija, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji pod poglavjem »8. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI« na strani 7
– glede dokazila B2 postavil zahtevo »izpolnjen obrazec Referenčna lista ponudnika pri izvedbi enega objekta minimalne vrednosti 20 MIO s priloženimi potrjenimi referencami s strani naročnikov«,
– glede dokazila C2 postavil zahtevo »izpolnjen obrazec Referenčna lista ponudnika s priloženimi potrjenimi referencami; izpolnjen obrazec Referenčna lista podizvajalca s priloženimi potrjenimi referencami v primeru uveljavljanja referenc podizvajalcev«,
medtem ko je vlagateljeva navedba preveč splošna in pavšalna, da bi ji bilo mogoče slediti. Vlagatelj namreč v svojem zahtevku za revizijo prav z ničemer ne pojasnjuje razlogov, zaradi katerih po njegovem mnenju predložena referenca ni v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije (in v čem), prav tako pa ne pojasni, v čem obrazec B-2 oziroma C-2 ni izpolnjen na način, kot to veleva razpisna dokumentacija. Ker vlagatelj za utemeljitev svojih trditev ni podal argumentov, kot bi to moral storiti skladno s pravili o povezanosti trditvenega in dokaznega bremena (slednja izhajajo iz subsidiarne uporabe 7., 212. in naslednjih členov Zakona o pravdnem postopku (Uradni list Republike Slovenije, številka 26/1999, 96/2002, 58/2003, 2/2004, 69/2005, 90/2005 in 43/2006; v nadaljevanju: ZPP), katerega določbe se glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, v reviziji postopkov oddaje javnih naročil smiselno uporabljajo na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN), je Državna revizijska komisija tudi v tem delu vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

Državna revizijska komisija glede vlagateljevih očitkov, ki se nanašajo na ponudbo ponudnika Lesnina MG oprema, tako ugotavlja, da niso utemeljeni, naročnik pa iz razlogov, ki jih v svojem zahtevku za revizijo navaja vlagatelj, ni kršil očitanih mu določb ZJN-1 (1. odstavka 76. člena, tretjega odstavka 42. člena in »načela formalnosti«, kakor načelo imenuje vlagatelj), podzakonskih predpisov oziroma razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala vlagateljeve očitke, ki se nanašajo na ponudbo ponudnika UMT.

V povezavi z navedenim je Državna revizijska komisija najprej presojala vlagateljev očitek, da je ponudnik UMT v ponudbi navedel napačno referenco, v kateri je šlo za skupni nastop, iz česar izhaja, da obrazec B-2 ni bil izpolnjen v skladu z navodili razpisne dokumentacije. Skladno z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da mora naročnik v skladu z 42. členom ZJN-1 v objavi javnega razpisa in razpisni dokumentaciji navesti pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku oddaje javnega naročila. 42.a člen ZJN-1 naročniku omogoča, da lahko za izpolnjevanje ekonomsko-finančnih, tehničnih in kadrovskih pogojev določi raven in druge okvire ekonomsko-finančne, tehnične in kadrovske sposobnosti, in sicer v obsegu, ki je potreben in sorazmeren z naravo, vsebino, namenom in obsegom javnega naročila.

Državna revizijska komisija je ob vpogledu v razpisno dokumentacijo ugotovila, da je naročnik v poglavju »7. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA«
– pod točko »B. Ekonomsko-finančni pogoji:« v drugi alinei postavil sledečo zahtevo: »ponudnik je v zadnjih treh letih uspešno zaključil eno podobno investicijo iz opreme v nominalni vrednosti 20 MIO SIT«, pod točko »B. Dokazila o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev za priznanje sposobnosti:« pa v drugi alinei zahteval »Dokazilo B2: izpolnjen obrazec Referenčna lista ponudnika pri izvedbi enega objekta minimalne vrednosti 20 MIO s priloženimi potrjenimi referencami s strani naročnikov«;
– pod točko »C. Tehnični in kadrovski pogoji:« v drugi alinei postavil sledečo zahtevo: »ponudnik in podizvajalci imajo reference s področja opremljanja športnih objektov«, pod točko »C. Dokazila o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih pogojev za priznanje sposobnosti:« pa v drugi alinei zahteval »Dokazilo C2: izpolnjen obrazec Referenčna lista ponudnika s priloženimi potrjenimi referencami; izpolnjen obrazec Referenčna lista podizvajalca s priloženimi potrjenimi referencami v primeru uveljavljanja referenc podizvajalcev«.

Na podlagi izpostavljenega je mogoče nedvoumno zaključiti, da je naročnik za izpolnitev »B. Ekonomsko-finančnega pogoja« predvidel predložitev dokazila B2, to je predložitev izpolnjenega obrazca Referenčna lista ponudnika pri izvedbi enega objekta minimalne vrednosti 20 MIO s priloženimi potrjenimi referencami s strani naročnikov. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ponudnik UMT v svoji ponudbi za obrazcem »EFERENČNA LISTA PONUDNIKA« »Dokazilo B2 - OBR« predložil:
– (referenčno) potrdilo Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, ter
– (referenčno) potrdilo družbe Učilna, d. o. o., Cesta na Brdo 43, 1000 Ljubljana,
pri čemer iz (referenčnega) potrdila družbe Učilna, d. o. o., Cesta na Brdo 43, 1000 Ljubljana, izhaja, da je šlo pri izvrševanju pogodbenih obveznosti za »skupni nastop izvajalcev«.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ponudnik UMT (v smislu očitane kršitve) izpolnil naročnikov pogoj »ponudnik je v zadnjih treh letih uspešno zaključil eno podobno investicijo iz opreme v nominalni vrednosti 20 MIO SIT« že s tem, da je predložil eno samo potrjeno (referenčno) potrdilo s strani naročnikov. Kot takšno (referenčno) potrdilo je ponudnik UMT priložil (referenčno) potrdilo Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, iz katerega izhaja, da je bil pri izvrševanju pogodbenih obveznosti ponudnik UMT »Izvajalec-nosilec del«. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija v tem delu vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

Državna revizijska komisija je nato presojala še vlagateljev očitek, da je ponudnik UMT v ponudbi predložil le fotokopijo reference, iz česar izhaja, da obrazec B-2 (C-2) ni bil izpolnjen v skladu z navodili razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija v povezavi z navedenim ugotavlja, da naročnik v razpisni dokumentaciji od ponudnikov ni zahteval, naj predložijo (referenčna) potrdila v originalu. Še več. Sestavni del naročnikove razpisne dokumentacije je tudi obrazec »OBR - 10«, poimenovan »KROVNA IZJAVA«, katerega je izpolnil, podpisal in žigosal ter ga v svojo ponudbo priložil tudi ponudnik UMT. V krovni izjavi ponudnik UMT izjavlja, da:
– vse kopije dokumentov, ki so priložene v ponudbi, ustrezajo originalom;
– vse navedbe, ki so jih podali v njihovi ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju.

Naročnik je v poglavju »4. IZDELAVA PONUDBE« v drugem odstavku sicer določil »ponudba mora biti podana na originalnih obrazcih iz razpisne dokumentacije«, vendar pa obrazec, na katerem naročniki potrdijo reference ponudnikom, v razpisni dokumentaciji niti ni predviden. Iz vsega doslej navedenega tako sledi, da so ponudniki v svojih ponudbah lahko predložili tudi fotokopije (referenčnih) potrdil. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je ponudnik UMT predložil (referenčna) potrdila v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, zaradi česar je vlagateljev zahtevek za revizijo v tem delu neutemeljen, naročnik pa iz razlogov, ki jih v svojem zahtevku za revizijo navaja vlagatelj, ni kršil očitanih mu določb ZJN-1 (1. odstavka 76. člena oziroma tretjega odstavka 42. člena), podzakonskih predpisov oziroma razpisne dokumentacije.

Kot naslednji je Državna revizijska komisija presojala vlagateljev očitek, da ponudnik UMT v svoji ponudbi ni priložil ustreznih certifikatov, da oprema za športno opremo ustreza standardu IAAF. Državna revizijska komisija ob zapisanem ugotavlja, da se je do navedenega (smiselno enakega) očitka opredelila že pri presojanju vlagateljevih očitkov, ki se nanašajo na ponudbo ponudnika Lesnina MG oprema (stran 7 in 8 obrazložitve tega sklepa), ter zaključila, da je naročnik v razpisni dokumentaciji predvidel, da mu bo izvajalec izročil certifikate (med katere je šteti tudi certifikat IAAF) šele ob podpisu pogodbe oziroma ob dokončanju del, ne pa že v sami ponudbi. Glede na zapisano je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo v tem delu zavrnila kot neutemeljen.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala vlagateljeve očitke, ki se nanašajo na ponudbo ponudnika Slovenijašport-3T.

V povezavi z navedenim je Državna revizijska komisija najprej presojala vlagateljev očitek, da ponudnik Slovenijašport-3T ni predložil bančne garancije, ampak garancijo zavarovalnice. Državna revizijska komisija v povezavi z navedenim očitkom vlagatelja ugotavlja, da Pravilnik o vrstah finančnih zavarovanj v alinei a) prvega odstavka njegovega 2. člena določa, da se v postopkih javnega naročanja uporabljajo vrste finančnih zavarovanj, kot na primer bančne garancije ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah, v naslednjih alineah pa kot druge vrste finančnih zavarovanj našteva poroštvo, menice, zastava premičnin ali vrednostnih papirjev, denarni depozit. Iz navedenega odstavka 2. člena je mogoče zaključiti, da Pravilnik o vrstah finančnih zavarovanj kot eno od vrst finančnih zavarovanj predvideva zavarovanje bančne garancije ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah. Navedeno določbo gre razlagati v smislu samega Pravilnika o vrstah finančnih zavarovanj, ki v drugem stavku tretjega odstavka 2. člena določa, da določbe v predmetnem pravilniku, ki se nanašajo na bančne garancije, veljajo tudi za instrumente kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici. Pravilnik o vrstah finančnih zavarovanj torej po moči in pomenu nekako enači finančni zavarovanji bančna garancija in kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah, kar je mogoče razbrati tudi iz tega, da bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah besedica ali povezuje v eno vrsto zavarovanja. Tovrstni razlagi Pravilnika o vrstah finančnih zavarovanj v prid govori tudi
– določba drugega odstavka 1. člena predmetnega pravilnika, ki določa, da so vzorci bančnih garancij sestavni del tega pravilnika (ne pa na primer tudi vzorci kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici);
– da zavarovalnice izdajajo v okviru kavcijskih zavarovanj različne vrste garancij, med katerimi so tudi garancije za resnost ponudbe (tako tudi iz opombe na obrazcu OBR - 5 »GARANCIJA BANKE ZA RESNOST PONUDBE« v ponudbi ponudnika Slovenijašport-3T izhaja: »garancija kavcijskega zavarovanja«…).
Vse navedeno je razlagati v smislu, da sta bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah ena od (zgoraj naštetih) vrst finančnih zavarovanj, za katera veljajo enaka pravila (določbe za bančne garancije) in obrazci s smiselno enako vsebino, ponudnik pa lahko sam izbere, katero od njiju bo predložil v svoji ponudbi. Slednje seveda velja pod pogojem, da naročnik v razpisni dokumentaciji ne določi izrecno, katero finančno zavarovanje morajo ponudniki predložiti (na primer prav bančno garancijo in ne kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici) in svoje izbire med njima ustrezno ne utemelji. Naročnik tako v odločitvi o zahtevku za revizijo tudi sam pravilno ugotavlja, da »sta pojma bančna garancija in kavcijsko zavarovanje izenačena« ter dodaja »ugotovitev vlagatelja zahtevka za revizijo, da je ponudnik predložil garancijo zavarovalnice namesto bančne garancije je tako brezpredmetna«.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da zgolj iz razloga, ker je ponudnik Slovenijašport-3T v svoji ponudbi predložil garancijo zavarovalnice, ne pa bančne garancije, v konkretnem primeru ponudbe ponudnika Slovenijašport-3T še ni mogoče oceniti za nepravilno. Skladno z določili 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 je »pravilna ponudba« tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Naročnik je v razpisni dokumentaciji sicer res predvidel le vzorec bančne garancije za resnost ponudbe, vendar pa gre, skladno z dosedanjo argumentacijo, v primeru »bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah« za eno od (zgoraj naštetih) vrst finančnih zavarovanj, pri čemer tudi Pravilnik o vrstah finančnih zavarovanj vsebuje zgolj vzorce bančnih garancij (ne pa vzorcev kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici), saj določbe Pravilnika o vrstah finančnih zavarovanj, ki se nanašajo na bančne garancije, veljajo tudi za instrumente kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici. Poleg tega je naročnik v poglavju »11. PREDLOŽITEV GARANCIJ« razpisne dokumentacije na strani 8 pod prvo točko izrecno zapisal, da ponudnik priloži v ponudbi »Bančno garancijo ali garancijo kavcijskega zavarovanja za resnost ponudbe«… …»izdano s strani banke ali zavarovalnice. Bančna garancija oz. kavcijsko zavarovanje mora veljati«…. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo v tem delu zavrnila kot neutemeljen.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija najprej presojala vlagateljev očitek, da je ponudnik Slovenijašport-3T v svoji ponudbi priložil le Obrazec 2, ne pa tudi posebne izjave, da se ne prijavlja s podizvajalci, zaradi česar bi ga moral naročnik izločiti. Državna revizijska komisija je ob vpogledu v razpisno dokumentacijo ugotovila, da je naročnik v drugem stavku prvega odstavka pod poglavjem »4. IZDELAVA PONUDBE« na 5. strani razpisne dokumentacije, na katerega se sklicuje vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo, zapisal sledeče: »Ponudbena dokumentacije se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce - dokazila, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži vse zahtevane priloge«. V drugi alinei tretjega odstavka poglavja »4. IZDELAVA PONUDBE« na 5. strani razpisne dokumentacije je naročnik določil, da mora ponudba vsebovati vse navedene elemente, eden od elementov pa je tudi »Izpolnjen obrazec Seznam morebitnih podizvajalcev v primeru, da nastopa s podizvajalcem(ci) ter priložene pisne izjave podizvajalcev, da je ponudnik do njih pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti; izjave ne smejo biti starejše od 1 meseca od datuma odpiranja ponudb (OBR - 2)«. Ob vpogledu v obrazec OBR - 2 (Seznam morebitnih podizvajalcev) je Državna revizijska komisija ugotovila, da je na njem zapisano sledeče opozorilo (naročnika): »V primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci, mora temu obrazcu predložiti pisne izjave vseh svojih v ponudbi navedenih podizvajalcev, da je ponudnik do njih pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti. Datumi izjav na dan odpiranja ponudb ne smejo biti starejši od 1 meseca!«.

Ob zapisanem Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni postavil zahteve po tem, da bi morali ponudniki obrazcu OBR - 2 (Seznam morebitnih podizvajalcev) priložiti še posebno prilogo oziroma izjavo, da se ponudnik ne prijavlja s podizvajalci (v kolikor se ne prijavlja s podizvajalci), razen obrazca OBR - 8. Navedeno izhaja tudi iz same razpisne dokumentacije v delu, koder je naročnik predvidel obrazce, saj med obrazcema OBR - 2 in OBR - 3 ni predvidena nobena dodatna priloga (izjava). Za izkazovanje dejstva, da ponudnik v predmetnem javnem naročilu ne nastopa s podizvajalci, je zadostovalo, da so ponudniki v skladu z opombo na obrazcu OBR - 2 zgolj »prečrtali, podpisali in požigosali obrazec«. Naročnik je zahteval predložitev pisnih izjav le v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci, pa še v slednjem primeru je zahteval predložitev pisnih izjav podizvajalcev (da je ponudnik do njih pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti), ne pa izjave ponudnika (kot dodatne priloge obrazcu OBR - 2), da se ne prijavlja s podizvajalci. Poleg tega pa je ponudnik Slovenijašport-3T v svoji ponudbi priložil tudi nepodpisan in nežigosan obrazec OBR - 8, ki predstavlja izjavo ponudnika po Odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list Republike Slovenije, številka 71/1999, 78/1999 in 64/2001) in iz katerega v skladu z opombo »Obrazec podpišejo in žigosajo ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci« izhaja, da ponudnik Slovenijašport-3T ne nastopa s podizvajalci. Glede na vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo v tem delu zavrnila kot neutemeljen.

Kot slednji je Državna revizijska komisija presojala vlagateljev očitek, da ponudnik Slovenijašport-3T ni izpolnil zahteve iz razpisne dokumentacije, ki pravi, da mora ponudba vsebovati »Izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec Vzorec pogodbe za dobavo in montažo opreme športni park Bled (OBR - 4)«, saj je vsako stran vzorca pogodbe parafiral, ni pa je tudi ožigosal. Vlagatelj še poudarja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji med drugim zapisal, da mora biti dokumentacija na mestih, kjer je to označeno, podpisana s strani pooblaščene osebe in ožigosana z žigom ponudnika. Državna revizijska komisija je ob vpogledu v razpisno dokumentacijo ugotovila, da je naročnik
– v četrti alinei tretjega odstavka poglavja »4. IZDELAVA PONUDBE« na 5. strani razpisne dokumentacije določil, da mora ponudba vsebovati vse navedene elemente, eden od elementov pa je tudi »Izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec Vzorec pogodbe za dobavo in montažo opreme športni park Bled (OBR- 4)«;
– v drugem stavku drugega odstavka poglavja »4. IZDELAVA PONUDBE« na 5. strani razpisne dokumentacije določil: »Dokumentacija mora biti na mestih, kjer je to označeno, podpisana s strani pooblaščene osebe in ožigosana z žigom ponudnika«.
Na podlagi zgoraj citiranih določb razpisne dokumentacije Državna revizijska komisija zaključuje, da je v razpisni dokumentaciji naročnik postavil zahtevo po tem, da mora biti obrazec vzorec pogodbe izpolnjen, žigosan in podpisan in sicer na mestih, kjer je to označeno.

Državna revizijska komisija je ob vpogledu v ponudbo ponudnika Slovenijašport-3T v delu, v katerem se nahaja vzorec pogodbe, ugotovila, da je ponudnik Slovenijašport-3T podpisal in žigosal vzorec pogodbe na mestu, kjer je bilo to označeno, to je pod njenim 20. členom, koder je zapisano »Izvajalec:«. Državna revizijska komisija ugotavlja tudi, da na posameznih straneh vzorca pogodbe naročnik ni označil mesta, na katerem naj bi ponudniki vsako posamezno stran vzorca pogodbe podpisali in žigosali, iz česar zaključuje, da vsake strani vzorca pogodbe ni bilo potrebno podpisati in žigosati. Takšen zaključek potrjujeta tudi že zgoraj citirani drugi stavek drugega odstavka in četrta alinea tretjega odstavka poglavja »4. IZDELAVA PONUDBE« na 5. strani razpisne dokumentacije, ki govorita o podpisu obrazca (in ne posameznih strani obrazca) in to na mestih, kjer je označeno (takšno označeno mesto pa je le mesto, namenjeno podpisnikom vzorca pogodbe pod njenim 20. členom). Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo tudi v tem delu zavrnila kot neutemeljen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo predlagal povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Iz določil četrtega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora vlagatelj zahtevka za revizijo v primeru, če zahtevek za revizijo ni utemeljen, na pisno zahtevo naročniku povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Naročnik je v revizijski postopek priglasil stroške, ki so mu nastali s predmetno revizijo in sicer
– stroške priprave odgovora na zahtevek za revizijo v višini 20 ur po 7.500,00 SIT (skupaj z davkom na dodano vrednost);
– materialne stroške v višini 2 %.

Državna revizijska komisija naročniku ne priznava priglašenih stroškov, saj naročnik v konkretnem revizijskem postopku ni izkazal zastopanja po pooblaščencu, upravičencem do izplačila nagrade za zastopanje, za priznanje stroškov po navedenih postavkah, ki so tako po višini kot tudi po temelju pavšalne in neobrazložene, pa, kot pravilno opozarja vlagatelj v svoji »Zahtevi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo«, izdani dne 08. avgusta 2006, ni najti ustrezne pravne podlage. Državna revizijska komisija namreč ugotavlja, da gre pri obravnavanju revizijskega zahtevka (pripravi odgovora na zahtevek za revizijo) za stroške, ki so povezani z opravili, ki sodijo v okvir naročnikovih rednih aktivnosti, določenih z zakonom, in katere je naročnik dolžan opraviti na temelju 16. člena ZRPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 14. septembra 2006


Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled
- Zmago Marovt, Rozmanova 12/I., 1001 Ljubljana
- UMT, d. o. o., Kotnikova ulica 21, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana