018-259/2014 Univerzitetni klinični center Maribor

Številka: 018-259/2014-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. in 39. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar kot predsednice senata in mag. Gregorja Šebenika ter Sonje Drozdek Šinko kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Neurgentni prevozi bolnikov«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika SANTRA, reševalni prevozi, d. o. o., Pohorska ulica 21 b, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška pisarna KOLŠEK – odvetnik Zvonko Kolšek, odvetnik Aleš Kolšek, Partizanska cesta 18, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 4. 11. 2014

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 21. 10. 2014 se zavrže.

2. Vlagateljev predlog za zadržanje postopka oddaje javnega naročila z dne 21. 10. 2014 se zavrže

Obrazložitev

Naročnik v skladu s petim odstavkom 24. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-2) izvaja naročilo za izbiro izvajalca za izvajanje predmeta »Neurgentni prevozi bolnikov«.

Z dopisom z dne 10. 9. 2014 je naročnik izvajalce povabil k predložitvi ponudb ter jih z dopisom z dne 1. 10. 2014 obvestil o popravljenih specifikacijah zahtev naročnika za konkretni predmet naročila. Dne 8. 10. 2014 je naročnik izdal obvestilo, iz katerega izhaja, da je naročnik do roka, določenega za oddajo ponudb, prejel (pravočasne) ponudbe treh ponudnikov, tj. 1. Santra, d. o. o., Maribor, 2. Dava, d. o. o., Selnica ob Dravi ter 3. ZD Adolfa Drolca Maribor, Maribor, ponudbo ponudnika Rešilec, d. o. o., Maribor, pa je prejel po poteku tega roka, zaradi česar bo to ponudbo izločil, naročilo pa z naročilnico oddal najugodnejšemu ponudniku, tj. podjetju Santra, reševalni prevozi, d. o. o., Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), za obdobje od 25. 10. 2014 do 24. 10. 2015. Z obvestilom z dne 20. 10. 2014 je naročnik ponudnike obvestil, da je ponudbo ponudnika Rešilec, d. o. o., Maribor, pomotoma izločil kot nepravočasno, saj je edini in odločilni dejavnik cena na prevožen kilometer in ne čas dostave ponudbe, zato bo naročilo z naročilnico oddal najugodnejšemu ponudniku Rešilec, d. o. o., Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), za obdobje od 25. 10. 2014 do 25. 10. 2015.

Zoper naročnikovo obvestilo z dne 20. 10. 2014 je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, v katerem uvodoma povzema dejansko stanje, v nadaljevanju pa zatrjuje, da je naročnik kršil tretji odstavek 73. člena ZJN-2, saj bi moral ponudbo izbranega ponudnika po prejemu kot prepozno neodprto vrniti pošiljatelju, ne pa je celo izbrati kot najugodnejšo. Vlagatelj trdi, da je v posledici navedenega naročnikova odločitev o izbiri izbranega ponudnika nezakonita in pravno neveljavna, zato vlagatelj naročniku predlaga ugoditev zahtevku za revizijo in spremembo odločitve izbire ponudnika tako, da izbere vlagatelja, podredno pa v primeru zavrnitve zahtevka za revizijo vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga ugoditev zahtevku za revizijo, razveljavitev naročnikove odločitve o izbiri ponudnika oziroma razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila ter podaja predlog o zadržanju postopka oddaje javnega naročila v skladu z določbami 19. člena ZPVPJN.

Naročnik je dne 23. 10. 2014 vlagatelju posredoval Odgovor na zahtevek za revizijo za izvajanje neurgentnih prevozov bolnikov, v katerem ugotavlja, da zahtevek za revizijo ni dopusten, saj v skladu s prvim odstavkom 4. člena ZPVPJN pravno varstvo ni zagotovljeno za javna naročila, za katera se ZJN-2 ne uporablja ali se uporablja le v zvezi z vodenjem evidence in sporočanjem statističnih podatkov. Ker je v konkretnem primeru naročnik želel naročilo oddati z naročilnico, na kar je ponudnike vnaprej opozoril, za to ni vodil posebnega postopka v skladu z določbami ZJN-2, saj gre za naročilo, katerega ocenjena vrednost je nižja od 20.000,00 EUR brez DDV. Glede na navedeno po mnenju naročnika ni podlage za izdajo sklepa o odločitvi zahtevka za revizijo, saj se ZPVPJN ne uporablja, prav tako se subsidiarno ne uporablja Zakon o pravdnem postopku, posledično pa naročnik na zahtevek za revizijo odgovarja z dopisom ter dodaja, da vlagatelj do povračila stroškov glede na navedeno ni upravičen, saj jih niti ni priglasil, temveč je zgolj navedel stroškovnik.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. IG-908/10-14 z dne 23. 10. 2014 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Iz dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, in sicer iz naročnikovih obvestil ponudnikom, izhaja, da bo naročnik predmet naročila izbranemu ponudniku za izvajanje storitev »Neurgentni prevozi bolnikov« za obdobje od 25. 10. 2014 do 24. 10. 2015 oddal z naročilnico ter da gre za javno naročilo, katerega vrednost brez DDV je nižja od 20.000,00 EUR. Navedeno med strankama tudi ni sporno.

V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da je bil postopek izbire najugodnejšega ponudnika izveden nepravilno, saj bi morala biti ponudba izbranega ponudnika kot prepozna izločena iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

V petem odstavku 24. člena ZJN-2 je določeno, da se določbe ZJN-2, razen določb 105.a do 107. člena ZJN-2, ne uporabljajo za javna naročila, katerih vrednost je nižja od 20.000 eurov brez DDV za blago in storitve in 40.000 eurov brez DDV za gradnje. Naročniki morajo za ta naročila voditi le evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta in vrednosti javnega naročila.

Iz določil prvega odstavka 4. člena ZPVPJN izhaja, da se za javna naročila, za katera se zakon, ki ureja javno naročanje, ne uporablja ali se uporablja le v zvezi z vodenjem evidence in sporočanjem statističnih podatkov, pravno varstvo po tem zakonu ni zagotovljeno, razen če zakon, ki ureja javno naročanje, ali ta zakon ne določa drugače (niti ZJN-2 niti ZPVPJN ne določata drugače).

V konkretnem primeru, kot je bilo že zapisano, znaša vrednost konkretnega predmeta javnega naročila (storitve) manj kot 20.000,00 EUR brez DDV, zato se za oddajo tega javnega naročila ZJN-2 ne uporablja oziroma se uporablja le v zvezi z vodenjem evidence in sporočanjem statističnih podatkov. Posledično gre ugotoviti tudi, da ob upoštevanju prvega odstavka 4. člena ZPVPJN v zvezi s tem javnim naročilom pravno varstvo v skladu z določili ZPVPJN ni zagotovljeno.

Vlagateljev revizijski zahtevek z dne 21. 10. 2014 je zato potrebno zavreči kot nedopusten.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Državna revizijska komisija podaja smiselno enak zaključek tudi v zvezi s predlogom o zadržanju nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila na podlagi 19. člena ZPVPJN. Ker se za konkretno naročilo storitev, katerih vrednost ne presega 20.000,00 EUR, določbe ZJN-2 ne uporabljajo (oziroma se uporabljajo le v zvezi z vodenjem evidence in sporočanjem statističnih podatkov), pravno varstvo za to javno naročilo po ZPVPJN ni zagotovljeno (prvi odstavek 4. člena ZPVPJN), posledično pa tudi ni podana podlaga za vložitev ali obravnavo vlagateljevega predloga za izdajo sklepa o zadržanju nadaljnjih aktivnosti naročnika v tem postopku oddaje javnega naročila.

Vlagateljev predlog z dne 21. 10. 2014 za zadržanje postopka oddaje javnega naročila je zato potrebno zavreči kot nedopusten.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo navedel stroške postopka pravnega varstva, in sicer nagrado za revizijski postopek v višini 600,00 EUR, materialne stroške v višini 20,00 EUR, DDV v višini 22 % na odvetniške storitve in takso po obvestilu. Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo ni zahteval povrnitve navedenih stroškov (peti odstavek 70. člena ZPVPJN), Državna revizijska komisija o stroških postopka pravnega varstva ni odločala.


V Ljubljani, dne 4. 11. 2014
Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar, članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetniška pisarna KOLŠEK – odvetnik Zvonko Kolšek, odvetnik Aleš Kolšek, Partizanska cesta 18, 2000 Maribor,
- Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor,
- Rešilec, d. o. o., Radvanjska cesta 108, 2000 Maribor,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.