018-058/2007 Dom Petra Uzarja Tržič

Številka: 018-058/2007-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list Republike Slovenije, številka 26/1999, 96/2002, 58/2003, 2/2004, 69/2005, 90/2005 in 43/2006; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 – popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005 in 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članici Vidi Kostanjevec, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo javnega naročila male vrednosti »ČISTILA IN KRPE« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila gospodarska družba Inter Koop, d. o. o., Ulica heroja Šaranoviča 34, 2000 Maribor, ki jo zastopa odvetnik Tomaž Toldi, Komenskega 14, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DOM PETRA UZARJA TRŽIČ, Ročevnica 58, 4290 Tržič (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 13. marca 2007

ODLOČILA

Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 26. januarja 2007 se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 29. maja 2006 izdal »POVABILO K ODDAJI PONUDBE« številka JNMV-4/06 za nakup čistil in krp (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo male vrednosti), pri čemer iz »REGISTRA PRISPELIH PONUDB za čistila« (OBR-15) izhaja, da je ponudbe na predmetno javno naročilo male vrednosti oddalo 6 ponudnikov, med njimi tudi vlagatelj.

Naročnik je dne 03. januarja 2007 izdal »OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA« številka JNMV-4/06, iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo male vrednosti odda vlagatelju (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila). Vlagatelj je odločitev o oddaji naročila prejel dne 04. januarja 2007, kar izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice.

Naročnik je dne 15. januarja 2007 izdal (novo) »OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA« številka JNMV-4/06, iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo male vrednosti odda ponudniku Ivec, d. o. o., Maribor (v nadaljnjem besedilu: nova odločitev o oddaji naročila). Vlagatelj je novo odločitev o oddaji naročila prejel dne 16. januarja 2007, kar izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice.

Vlagatelj je dne 17. januarja 2007 na naročnika naslovil dopis »Vpogled v ponudbo«, ki ga je naročnik prejel dne 18. januarja 2007. Vlagatelj v njem prosi naročnika, da mu omogoči vpogled v ponudbeno dokumentacijo ponudnika Ivec, d. o. o., Maribor. Naročnik je dne 18. januarja 2007 izdal dopis, v katerem je vlagatelja obvestil, da lahko vpogleda v »razpisno dokumentacijo« dne 22. januarja 2007. Dne 22. januarja 2007 je bil vpogled »v dokumentacijo za čistila« dejansko tudi opravljen, kar izhaja iz naročnikovega zapisnika »SESTANEK ZA VPOGLED V DOKUMENTACIJO ZA ČISTILA«, izdanega istega dne.

Vlagatelj je dne 24. januarja 2007 na naročnika naslovil dopis, v katerem naročnika prosi, da prekliče novo odločitev o oddaji naročila, obravnava vse ponudbe za omenjeno javno naročilo kot neustrezne ter razpis ponovi. V predmetnem dopisu vlagatelj naročnika še opozarja, da bo, v kolikor ne bo prejel naročnikove pisne odločitve do dne 25. januarja 2007, na Državno revizijsko komisijo vložil zahtevek za revizijo.

Naročnik je dne 25. januarja 2007 izdal dodatno obrazložitev (»ZADEVA: Pritožba na izbiro ponudnika«), saj je dopis vlagatelja z dne 24. januarja 2007 »obravnaval kot zahtevo za obrazložitev obvestila«.

Vlagatelj je dne 26. januarja 2007 na pošto priporočeno oddal zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila male vrednosti, v katerem naročniku predlaga, da zahtevku za revizijo ugodi, razveljavi novo odločitev o oddaji naročila in odločitev o oddaji naročila spremeni tako, da javno naročilo odda vlagatelju, vlagatelju pa povrne tudi priglašene stroške za sestavo zahtevka za revizijo ter plačano takso (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). V obrazložitvi zahtevka za revizijo
– v točki A. vlagatelj na kratko povzema dotedanji potek postopka oddaje javnega naročila, v nadaljevanju pa utemeljuje svojo aktivno legitimacijo;
– v točki B. vlagatelj meni, da je naročnik s svojim postopanjem kršil določila Zakona o javnih naročilih (Uradni list Republike Slovenije, številka 39/2000, 102/2000 – popravek in 2/2004; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) in ravnal v nasprotju z načelom enakopravnosti ponudnikov. Vlagatelj naročniku primarno očita spremembo prvotne odločitve o oddaji naročila male vrednosti v nasprotju z zakonskimi določili, podredno pa nepravilno novo odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti ponudniku Ivec, d. o. o., Maribor;
– v točki C. vlagatelj opozarja naročnika, da ni imel podlage za naknadno spremembo prvotne odločitve o oddaji naročila, saj ZJN-1 v 78. členu ne predvideva možnosti, da bi naročnik odločitev o oddaji naročila spreminjal. Sprememba odločitve o oddaji naročila je po zatrjevanju vlagatelja mogoča samo v okviru zakonsko določenega revizijskega postopka, pri čemer vlagatelj obenem ugotavlja, da nobeden od ponudnikov v konkretnem primeru ni vložil revizije zoper prvotno odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila male vrednosti;
– v točki D. vlagatelj poudarja, da je naročnik v povabilu k oddaji ponudbe zapisal, da bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo ceno po predračunu, ob izpolnjevanju dodatnih pogojev za dobavo, v navodilih za izdelavo ponudbe pa je naročnik izrecno zahteval, da mora ponudnik priložiti za vsak ponujen izdelek navodila o uporabi ali tehnični list, iz katerega so jasno razvidne zahtevane in ponujene lastnosti izdelkov. Vlagatelj opozarja, da je na podlagi vpogleda ugotovil, da je ponudba ponudnika IVEC, d. o. o., Maribor, kateremu je bilo predmetno javno naročilo male vrednosti oddano, nepravilna oziroma v nasprotju z zahtevami naročnika, kot so opredeljene v ponudbenih obrazcih:
• pod pozicijo 1.1.2 je po zatrjevanju vlagatelja ponudnik IVEC, d. o. o., Maribor, ponudil proizvod Tana Apesin DSR 60, ki je po navedbah vlagatelja sicer namenjen za čiščenje sanitarij in odstranjevanje vodnega kamna, ni pa primeren tudi za kromirane površine;
• pod pozicijo 1.2.2. je po zatrjevanju vlagatelja ponudnik IVEC, d. o. o., Maribor, ponudil proizvod Tana Mobelpflege (negovalec lesenih površin) v embalaži 1l, kar pa po prepričanju vlagatelja ne ustreza opisu iz specifikacije razpisne dokumentacije naročnika, kjer je zahtevana plastenka 500 ml. Prav tako ponujeni proizvod po navedbah vlagatelja nima razpršilke, kot je to zahtevano v dokumentaciji;
• pod pozicijo 1.3.1. je naročnik po navedbah vlagatelja zahteval čistilo za dnevno čiščenje talnih površin v plastenki, označeni s skalo za odmerjanje. Ponudnik IVEC, d. o. o., Maribor, po prepričanju vlagatelja ni izpolnil naročnikovih zahtev in je ponudil izdelek v embalaži brez skale;
• pri poziciji 1.4.1. je naročnik po navedbah vlagatelja zahteval, da mora čistilno sredstvo za sanitarije odstranjevati tudi rjo, iz tehničnih listin Tana Apesin DSR 60, ki jih je ponudil izbrani ponudnik, pa po zatrjevanju vlagatelja izpolnitev te zahteve ni razvidna;
– v točki D. vlagatelj nadalje še poudarja, da v prejšnji alinei obrazložitve tega sklepa naštete kršitve tudi v primeru, če bi bilo sploh mogoče zagovarjati stališče, da je bilo postopanje naročnika, opisano pod točko C. pravilno, prepričujejo, da je naročnik prekršil določila ZJN-l. Naročnik je namreč, po prepričanju vlagatelja, očitno nepravilno ponudbo ponudnika IVEC, d. o. o., Maribor, obravnaval kot pravilno. Če bi naročnik ponudbo navedenega ponudnika pravilno obravnaval, posledično naročila ne bi mogel oddati nobenemu ponudniku, kar pomeni, da bi javno naročilo moral ponoviti.

Naročnik je dne 06. februarja 2007 izdal sklep številka 528-07/JNMV/ZHŠ, s katerim je vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil, v celoti razveljavil postopek oddaje predmetnega javnega naročila male vrednosti in odločil, da se vlagatelju povrnejo stroški postopka v znesku 280,91 EUR (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik uvodoma povzema dotedanji potek postopka oddaje javnega naročila, v njenem nadaljevanju pa:
– ugotavlja »Zahteva je utemeljena«;
– ugotavlja, da je s prvim obvestilom o oddaji javnega naročila št. JNMV-4/06 z dne 03. januarja 2007 javno naročilo oddal vlagatelju, svojo odločitev pa je kasneje, po ponovnem pregledu razpisne dokumentacije, spremenil in dne 15. januarja 2007 izdal novo obvestilo o oddaji javnega naročila, po katerem je naročilo oddal ponudniku IVEC, d. o. o., Maribor. Naročnik še dodaja, da navedeno njegovo postopanje ni pravilno in zakonito, saj po oddaji obvestila o izbiri naročniku ni dovoljeno samovoljno spreminjati izbire ponudnika;
– zaključuje, da je zaradi kršitev pravil postopka, še posebno zaradi kršitve načela zakonitosti in enakopravnosti, sledil zahtevi za revizijo in predmetno javno naročilo male vrednosti za dobavo čistil in krp razveljavil v celoti.

V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik še navaja, da gredo vlagatelju, ker je s svojo zahtevo uspel, tudi stroški in sicer ne v višini priglašenih, temveč: 500 točk za sestavo zahtevka za revizijo ter priznani materialni stroški v višini 2 %, skupaj z davkom na dodano vrednost. »Vložniku zahteve za revizijo pa ni moč priznati stroška za plačilo takse, saj dokazilo o plačilu te zahtevi ni bilo priloženo.«.

Naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo je bila vlagatelju vročena dne 07. februarja 2007, kar izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, vlagatelj pa je dne 12. februarja 2007 izdal »ZAHTEVO ZA NADALJEVANJE POSTOPKA REVIZIJE postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za 'ČISTILA IN KRPE' št. JNMV-4/06«, ki ga je naročnik prejel dne 13. februarja 2007 (v nadaljnjem besedilu: sporočilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo). V sporočilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo vlagatelj obvešča naročnika, da mu odločitev o zahtevku za revizijo ni bila pravilno vročena. Vlagatelj poudarja, da ima v tej zadevi pooblaščenca, ki je z revizijskim zahtevkom priglasil pooblastilo za zastopanje, zato bi moral naročnik po stališču vlagatelja sklep vročiti pooblaščencu in ne vlagatelju. Nadalje vlagatelj naročnika tudi obvešča, da je v sklepu podal nepravilni pravni pouk. Zoper sklep, s katerim naročnik odloči o revizijskem zahtevku, po stališču vlagatelja zakon namreč ne predvideva ponovne revizije, pač pa ima naročnik možnost, da v roku 3 dni od prejema obvestila o naročnikovi odločitvi naročniku pisno sporoči, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj še zaključuje, da je naročnikova odločitev nepravilna, saj naročnik ni imel utemeljenega razloga za razveljavitev celotnega postopka javnega naročila.

Naročnik je z dopisom »Odstop dokumentacije Državni revizijski komisiji«, izdanim dne 15. februarja 2007, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji, dne 06. marca 2007 pa je Državni revizijski komisiji posredoval še dopis »fotokopija povratnice«.

Dne 28. februarja 2007 je Državna revizijska komisija izdala sklep številka 018-058/2007-45-0626, s katerim je vlagatelja pozvala, da v roku petih dni od prejema sklepa zahtevek za revizijo dopolni tako, da Državni revizijski komisiji predloži ustrezno potrdilo o vplačilu dolžne takse za revizijo v višini kot izhaja iz 22. člena ZRPJN. Vlagatelj je predmetni sklep Državne revizijske komisije prejel dne 05. marca 2007, Državni revizijski komisiji pa je dne 09. marca 2007 priporočeno na pošto oddal »dopolnitev zahtevka za revizijo« s prilogo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 18. členom ZPP (v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN), odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma kot nesporno ugotavlja, da
– vlagatelj v zahtevku za revizijo predmetnega javnega naročila male vrednosti, izdanem dne 26. januarja 2007, naročniku predlaga, da zahtevku za revizijo ugodi, razveljavi »OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA« številka JNMV-4/06, izdano dne 15. januarja 2007, iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo male vrednosti odda ponudniku Ivec, d. o. o., Maribor, odločitev o oddaji naročila spremeni tako, da javno naročilo odda vlagatelju, vlagatelju pa povrne tudi priglašene stroške za sestavo zahtevka za revizijo ter plačano takso,
– je naročnik dne 06. februarja izdal sklep številka 528-07/JNMV/ZHŠ, s katerim je vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil, v celoti razveljavil postopek oddaje predmetnega javnega naročila male vrednosti in odločil, da se vlagatelju povrnejo stroški postopka v znesku 280,91 EUR.

Kot izhaja iz navedb vlagatelja in naročnika je v obravnavani zadevi spor med strankama nastal iz razloga, ker naročnik dne 15. januarja 2007 izdal »OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA« številka JNMV-4/06, iz katerega izhaja, da »se javno naročilo odda ponudniku Ivec d.o.o., Maribor« (OBR-3), s katerim je spremenil »OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA« številka JNMV-4/06, izdano dne 03. januarja 2007, iz katerega izhaja, da »se javno naročilo odda ponudniku Inter Koop d.o.o. Maribor« (OBR-3).

V konkretnem postopku med strankama (tudi) ni sporno, da
– je naročnik »OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA« številka JNMV-4/06, izdano dne 03. januarja 2007, spremenil, ne da bi katerikoli od ponudnikov v predmetnem javnem naročilu male vrednosti vložil zahtevek za revizijo;
– vlagatelj v zahtevku za revizijo naročniku očita v prejšnji alinei navedeno nezakonitost njegovega ravnanja, naročnik pa očitano ravnanje priznava.
Navedeno nesporno izhaja tudi iz naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, v kateri je slednji zapisal: »Naročnik je s prvim obvestilom o oddaji javnega naročila št. JNMV-4/06 z dne 3.1.2007 javno naročilo oddal vlagatelju zahteve za revizijo, to svojo odločitev pa je kasneje, po ponovnem pregledu razpisne dokumentacije, spremenil in je dne 15.1.2007 izdal novo obvestilo o oddaji javnega naročila po katerem je naročilo oddal ponudniku IVEC d.o.o. Navedeno postopanje naročnika pa ni pravilno in zakonito. V okviru zakonskih možnosti namreč po oddajo obvestila o izbiri naročniku ni dovoljeno samovoljno spreminjati izbire ponudnika. Postopek vsebinske evaluacije ponudb pred odločitvijo o izbiri je namreč namenjen ravno vsebinskemu pregledu in tehtanju prispelih ponudb ter preverjanju ponudbene dokumentacije glede na zahteve iz razpisne dokumentacije. Torej, vložnik zahteve za revizijo ima prav ko trdi, da je sprememba odločitve o izbiri mogoča samo v okviru zakonsko določenega revizijskega postopka. Postopanje naročnika je bilo v konkretnem primeru arbitrarno in nezakonito. Zaradi kršitev pravil postopka, še posebno zaradi kršitve načela zakonitosti in enakopravnosti, je naročnik sledil zahtevi za revizijo in javno naročilo male vrednosti za dobavo čistil in krp, št. JNMV-4/006 razveljavil v celoti.«

Državna revizijska komisija je glede na doslej navedeno uvodoma ugotavljala, ali gre v predmetni zadevi za spor, v katerem je pristojna odločati oziroma je morala odgovoriti na vprašanje, ali je v obravnavanem primeru vlagatelj upravičen zahtevati pravno varstvo svojih pravic v revizijskem postopku. Vprašanje o tem, ali obravnavana zadeva sodi v pristojnost Državne revizijske komisije, je namreč procesna predpostavka, na katero mora Državna revizijska komisija paziti po uradni dolžnosti (18. člen ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, po katerem se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih s tem zakonom, glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek).

Ob zapisanem Državna revizijska komisija ugotavlja, da so meje odločanja Državne revizijske komisije v postopku pravnega varstva ponudnikov in javnega interesa, določene s predpisi, ki urejajo javna naročila. ZRPJN tako v 1. členu (Predmet zakona) določa, da se z njim ureja pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, opredeljenih v predpisih o javnih naročilih, določa organe, ki so pristojni za varstvo pravic ponudnikov in javnega interesa, in postopek revizije.

Državna revizijska komisija izpostavlja, da je naročnik predmetno naročilo oddal po postopku za oddajo naročil male vrednosti. Postopek za oddajo naročila male vrednosti je postopek oddaje javnega naročila, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (prvi odstavek 124. člena ZJN-1). Če je torej vrednost konkretnega javnega naročila nižja od z zakonom določenega vrednostnega praga, se naročilo ne odda po splošnih pravilih ZJN-1, ampak po pogojih, določenih v poglavju »3.5. Oddaja naročila male vrednosti« ZJN-1. Namen posebne ureditve naročil male vrednosti je (iz razlogov ekonomičnosti) razbremeniti naročnika vrste formalnosti, ki sicer veljajo v postopkih javnega naročanja. Pri oddaji javnih naročil male vrednosti zato zakon načeloma ne posega v notranja razmerja naročnikov, oziroma ta razmerja ureja le v toliko, kolikor je to nujno potrebno zaradi varstva javnih koristi. Ob zapisanem pa je potrebno opozoriti, da je naročnik ne glede na to, ali vodi postopek oddaje javnega naročila ali pa postopek oddaje javnega naročila male vrednosti, dolžan spoštovati temeljna načela javnega naročanja, kot so opredeljena v 4. do 7. členu ZJN-1, to je načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev, načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo transparentnosti porabe javnih sredstev ter načelo enakopravnosti ponudnikov. Zapisano izhaja tudi iz določil prvega odstavka 125. člena ZJN-1, ki določa, da »naročnik za oddajo naročil male vrednosti s svojim notranjim aktom določi način oddaje javnega naročila, upoštevajoč temeljna načela tega zakona« (torej temeljna načela ZJN-1).

Iz tretjega odstavka 125. člena ZJN-1 nadalje izhaja, da mora naročnik v svojem notranjem aktu med drugim določiti tudi način obveščanja ponudnikov o izidu oddanega naročila. Ob vpogledu v naročnikovo »NAVODILO ZA ODDAJO JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI« številka JN/MV 8/04, izdano dne 31. avgusta 2004 na podlagi 125. člena ZJN-1 in v skladu z Uredbo o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti (Uradni list Republike Slovenije, številka 84/2004) (v nadaljnjem besedilu: Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti), je Državna revizijska komisija ugotovila, da iz 12. člena (»Izbor in ocena ponudb«) izhaja: »Po poteku roka, določenega za oddajo ponudb, naročnik preveri, če prispele ponudbe ustrezajo vsem pogojem in oceni ponudbe v skladu z vnaprej določenimi merili«… …»Vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbe se pošlje pisno OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA (OBR-3).«.

ZRPJN v prvem odstavku 12. člena določa, da se zahtevek za revizijo lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ZRPJN, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti, zahtevek za revizijo pa mora biti obrazložen. Državna revizijska komisija poudarja, da je desetdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo prekluziven, kar pomeni, da po njegovem poteku posameznega z zakonom določenega dejanja (vezanega na ta rok) ni več mogoče opraviti, odločitev naročnika, sprejeta v postopku oddaje javnega naročila, postane pravnomočna, pravnomočna odločitev pa veže vse stranke v postopku oddaje javnega naročila, saj je z zahtevkom za revizijo ni več mogoče izpodbijati. Navedeno velja tudi za odločitev naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika. Z nastopom pravnomočnosti odločitve naročnika o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti je torej razpisna faza postopka oddaje javnega naročila (v smislu določil ZJN-1) formalno končana.

Na podlagi odstopljene dokumentacije predmetnega javnega naročila je zaključiti, da je bilo naročnikovo »OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA« številka JNMV-4/06, izdano dne 03. januarja 2007, iz katerega izhaja, da »se javno naročilo odda ponudniku Inter Koop d.o.o. Maribor« (OBR-3), vsem ponudnikom vročeno dne 04. januarja 2007, kar izhaja iz naročniku vrnjenih poštnih povratnic. Kakor nadalje izhaja iz odstopljene dokumentacije nihče od sodelujočih ponudnikov na podlagi predmetnega obvestila v zakonitem roku tudi ni vložil zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila (s čimer bi bila pravnomočnost odločitve o oddaji naročila odložena), niti ni zoper navedeno odločitev v zakonsko določenem roku vložil zahtevka za revizijo, ki bi v skladu s prvim odstavkom 11. člena ZRPJN zadržal postopek oddaje predmetnega javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije. Ponudnik Ivec, d. o. o., Maribor, je na podlagi navedene odločitve naročniku sicer posredoval dopis (brez zadeve), izdan dne 10. januarja 2007, ki pa ga po vsebini ni mogoče šteti ne za zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila in ne za zahtevek za revizijo (očitno ga je tako obravnaval tudi naročnik). V njem namreč ponudnik Ivec, d. o. o., Maribor, zgolj prosi naročnika, da ponovno prouči njegovo ponudbo, saj meni, da je bil neupravičeno izločen.

Ob navedenem je potrebno ugotoviti, da je bil predmetni postopek oddaje javnega naročila male vrednosti z dnem, ko je postalo »OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA« številka JNMV-4/06, izdano dne 03. januarja 2007, pravnomočno, formalno končan. Pravnomočnost navedenega obvestila je nastopila dne 15. januarja 2007, to je z dnem, ko je v skladu z določbo 111. člena ZPP vsem sodelujočim ponudnikom pretekel desetdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN. Skrajni možni rok za vložitev zahtevka za revizijo je namreč potrebno računati od dne, ko je izvod naročnikove odločitve o oddaji naročila vročen tistemu od sodelujočih ponudnikov, kateremu je vročen nazadnje, pri čemer je v obravnavanem primeru iz povratnic v predloženi dokumentaciji o oddaji predmetnega javnega naročila razvidno, da je bilo »OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA« številka JNMV-4/06, izdano dne 03. januarja 2007, vsem sodelujočim ponudnikom vročeno dne 04. januarja 2007.

Glede na vse zgoraj navedeno je potrebno ugotoviti, da je spor med strankama v tem postopku nastal šele potem, ko je »OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA« številka JNMV-4/06, izdano dne 03. januarja 2007, že postalo pravnomočno. Izpodbijane odločitve naročnika tako ni mogoče obravnavati kot enega izmed dejanj, ki jih ureja ZJN-1 v postopku oddaje javnega naročila, zato Državna revizijska komisija v predmetni zadevi ni pristojna za odločanje.

Ob vsem zgoraj navedenem je potrebno ugotoviti, da v obravnavanem primeru ne gre za spor, ki bi se nanašal na eno izmed faz postopka oddaje javnega naročila v smislu določil ZJN-1, temveč za spor, ki sodi že v izvedbeno fazo javnega naročila. Odločanje o sporih, ki se ne nanašajo na sam postopek oddaje javnega naročila oziroma so nastali šele po pravnomočni odločitvi o oddaji javnega naročila (odločanje o morebitni dolžnosti sklenitve pogodbe na podlagi pravnomočnega sklepa o oddaji javnega naročila in/ali o odškodninski odgovornosti za takšno opustitev), pa ne sodi v pristojnost Državne revizijske komisije, temveč je zanje pristojno sodišče splošne pristojnosti.

Državna revizijska komisija se je zato morala v obravnavanem primeru izreči za nepristojno, vlagateljev zahtevek za revizijo pa kot nedopusten zavreči.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 13. marca 2007


Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- DOM PETRA UZARJA TRŽIČ, Ročevnica 58, 4290 Tržič
- odvetnik Tomaž Toldi, Komenskega 14, 1000 Ljubljana
- IVEC, d. o. o., Ulica heroja Šaranoviča 38, 2000 Maribor
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana