018-316/2009 Republika Slovenija, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve

Številka: 018-316/2009-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec, kot predsednice senata ter članic Sonje Drozdek Šinko in Maje Bilbije, kot članic senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo in montažo opreme za Posebni socialno varstveni zavod Prizma Ponikve in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Koval d.o.o., Loka pri Žusmu 9, Loka pri Žusmu, ki ga zastopa Odvetniška družba Gregorovič-Puntgartnik, d.n.o., o.p., Cesta Valentina Orožna 8, Šentjur (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 12.01.2010 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz Obvestila o izbiri, št. 4300-54/2009/16, z dne 23.11.2009.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 6.464,00 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je predmetno javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil št. JN 6688/2009, z dne 19.08.2009 in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, št. 2009/S 160-232831, z dne 21.08.2009.
Naročnik je z Obvestilom o izbiri, št. 4300-54/2009/16, z dne 23.11.2009, vse ponudnike obvestil, da je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo podjetju IM-EX TRADE d.o.o., Celjska cesta 7, Rogaška Slatina (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 25.11.2009 zaprosil naročnika, naj mu omogoči vpogled v razpisno in v ponudbeno dokumentacijo. Po zahtevi naročnika, naj vlagatelj opredeli, v katero ponudbeno dokumentacijo želi vpogledati, mu je vlagatelj dne 26.11.2009 sporočil, da želi vpogledati ponudbo izbranega ponudnika in v vse ponudbe, ki so bile ugodnejše od njegove. Vlagatelj je bil na vpogled povabljen dne 30.11.2009.

Vlagatelj je dne 04.12.2009 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da mu je naročnik omogočil samo delni vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Kot zatrjuje vlagatelj, je že na podlagi takšnega vpogleda ugotovil, da izbrani ponudnik ni oddal popolne ponudbe.
Vlagatelj opozarja, da izbrani ponudnik najverjetneje ne izpolnjuje pogojev razpisa, saj je (verjetno) oddal nepopolno ponudbo in jo kasneje očitno nezakonito spreminjal. Vlagatelj v zvezi s tem ugotavlja, da je ob odpiranju ponudb znašala ponudbena cena izbranega ponudnika 275.925,34 EUR z DDV, iz obvestila o izbiri pa je razviden znesek v višini 277.899,66 EUR z DDV. Pri vpogledu v vlagateljevo ponudbo, še zatrjuje vlagatelj, mu je naročnik odrekel vpogled v predračun izbranega ponudnika, čeprav dokument ni bil označen kot poslovna skrivnost. Kot navaja vlagatelj, mu naročnik ni omogočil niti vpogleda v končno oz. v korigirano ceno, ki naj bi bila za 1.974,32 EUR višja od prvotno podane cene. Vlagatelj še navaja, da mu naročnik tudi ni omogočil vpogleda v dokumentacijo, iz katere bi bilo razvidno na kakšni pravni podlagi je prišlo do spremembe končnega zneska v ponudbi izbranega ponudnika oziroma v dopise, s katerimi naj bi izbranega ponudnika pozval k odpravi računske napake.
Vlagatelj opozarja, da za poslovno skrivnost ne morejo biti označena cena iz ponudbe in v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe, tisti podatki, ki izkazujejo oceno oziroma uvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Navedeno, zatrjuje vlagatelj, velja še posebej v obravnavanemu primeru, saj je izbrani ponudnik ponujeno ceno spremenil po tem , ko se je že seznanil s cenami ostalih ponudnikov. Zaradi nedovoljenega vpogleda, še navaja vlagatelj, ni mogoče preveriti, ali je bil izbrani ponudnik z naknadno korekcijo cene privilegiran.

Vlagatelj še navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna iz naslednjih razlogov:
1. PSE NEGOVALNA POSTELJA 47
Iz predloženega prospekta postelje tipa Aylenn je razvidno, da postelja nima možnosti nastavitve poševnega naklona, niti nima možnosti nastavitve nagiba celotne postelje spredaj ali zadaj - poševni naklon oz. nastavitve celotne višine postelje ali posamezne strani hrbtne ali nožne strani. V kolikor navedene zahteve ne bi bile postavljene, poudarja vlagatelj, bi tudi on ponudil cenovno ugodnejši model. Vlagatelj tudi opozarja, da izbrani ponudnik ni predložil CE certifikata za postelje, iz katerega bi izhajala njihova ustreznost.
2. MEDICINSKA OPREMA - MOBILNA KAD
Iz priložene dokumentacije ni razvidno, ali ima kad nastavljivo dolžino 1850-1900-1950 mm. Vlagatelj je zato sam preveril tehnične specifikacije kadi in ugotovil, da le-ta ni nastavljiva po dolžini in je zato cenejša od tistih, ki so nastavljive po dolžini. Tudi panel za tuširanje je iz nerjavečega jekla (RF oz. inox materiala) in namenjen za montažo na tla, medtem, ko je naročnik zahteval poliester, ki je primeren za montažo na steno. Tudi iz navedenega razloga je izbrani ponudnik lahko ponudil nižjo ceno.
3. AMBU DVIGALO
Priložen prospekt dvigala s sedežem Hektor ne ustreza razpisnim pogojem, ker nima možnostjo kombinacije s sedežem in vrečo. Vlagatelj navaja, da je naročniku postavil vprašanje, ali mora biti ponujeno dvigalo v kombinaciji s sedežem in vrečo. Naročnik je odgovoril, da pri tem ni izjem in da tako določa razpisna dokumentacija. Vlagatelj zatrjuje, da bi v primeru, če takšna zahteva ne bi bila postavljena, tudi sam ponudil cenejši model.
4. FLUSHER DESINFEKTOR
Izbrani ponudnik za termodezinfektor ni predložil prospekta in tehnične dokumentacije.
5. STERILIZATOR NAMIZNI
Izbrani ponudnik ni predložil prospekta in tehnične dokumentacije za namizni sterilizator.
6. REANIMACIJSKI VOZIČEK
Defibrilator izbranega ponudnika ne nudi 12 kanalnega EKG, transportnega printerja, neinvazivnega pacinga, pulzne oksimetrije in kapnometrije. Vlagatelj v zvezi s tem še ugotavlja, da znaša cenovno razmerje med defibrilatorjem, ki ga je ponudil izbrani ponudnik in defibrilatorjem, ki ga zahteva razpisna dokumentacija 1:10. Vlagatelj še dodaja, da v ponudbi izbranega ponudnika ni zasledil prospekta EKG aparata, zato ni mogoče ugotoviti, ali ponujeno blago ustreza razpisu.
Vlagatelj predlaga naročniku oz. Državni revizijski komisiji, da naj razveljavita naročnikovo odločitev o oddaji naročila ter predmetno javno naročila oddata vlagatelju. Vlagatelj podredno predlaga, da naročnik oz. Državna revizijska komisija vlagatelju omogočita vpogled v celotno razpisno dokumentacijo ter v ostalo dokumentacijo naročnika - vlagatelju pa omogočita, da po vpogledu uveljavlja pravno varstvo v skladu z 12. členom ZRPJN. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov po priloženem stroškovniku (5.000,00 EUR za vplačano revizijsko takso, 4.000,00 EUR za nagrado za postopek, revizijski zahtevek in za zastopanje, 20 EUR za stroške in 20 % DDV), in sicer v 15 dneh od dneva odločitve, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Naročnik je s sklepom, z dne 21.12.2009, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov (dokument št. 4300-54/2009/27). Naročnik navaja, da je vlagatelju sporočil, da je vpogled v razpisno dokumentacijo možen na spletni strani, vpogled v ponudbo izbranega ponudnika pa mu je bil omogočen v obsegu, ki ga je dovolil izbrani ponudnik.
Kot navaja naročnik, je v Obvestilo o izbiri, z dne 23.11.2009, izrecno navedel, da je bila ponudba izbranega ponudnika formalno nepopolna. Iz navedenega razloga ga je pozval, da dopolni ponudbo in poda soglasje za odpravo računskih napak. Naročnik še ugotavlja, da vlagatelj ni zahteval vpogleda v korespondenco med izbranim ponudnikom in naročnikom v zvezi z odpravo računskih napak, dokumentacija, ki jo je pregledal vlagatelj, pa je vsebovala tudi izjavo o strinjanju izbranega ponudnika z odpravo računske napake.
Naročnik še navaja, da je ponudba izbranega ponudnika od strani 01 do strani 48 označena kot poslovna skrivnost, vlagatelj pa je kot zaupne označil celo predložene prospekte.
Naročnik še navaja, da je vse ponudbe posredoval v vpogled arhitekturnemu biroju, ki je pripravil tehnični del razpisne dokumentacije. Na osnovi prejete analize in ob upoštevanju merila najnižja cena, je naročnik izbral najugodnejšega ponudnika.
1. PSE NEGOVALNA POSTELJA 47
Naročnik zatrjuje, da je izbrani ponudnik ponudil posteljo model Melanie s trandeleburgom in z antitrandeleburgom. Ponujena postelja je blagovna znamka firme Betten Malsch, ki ima certifikat in tehnične lastnosti, ki so bile zahtevane, kar je razvidno tudi iz prospekta programa Vitalia na strani 21, ki ga je izbrani ponudnik pod ponujeni model podpisal in žigosal.
2. MEDICINSKA OPREMA - MOBILNA KAD
Naročnik ugotavlja, da je izbrani ponudnik ponudil mobilno kad slovenskega proizvajalca (podjetja TIMO d.o.o., Ajdovščina), ki v celoti izpolnjuje razpisne pogoje, panel pa je lahko iz poliestra ali inoxa, kar ne vpliva na funkcijo mobilne kadi.
3. AMBU DVIGALO
Naročnik še navaja, da potrebuje dvigalo za transport iz postelje na voziček in za kopanje oskrbovancev. Naročnik priznava, da je lahko s postavljeno zahtevo nenamenoma zavedel ponudnike ter zatrjuje, da je vendarle jasno, da v času transporta pacienta iz postelje do kadi ni mogoče menjati vreče in sedeža. Naročnik poudarja, da je bilo zahtevano kombinirano ambu dvigalo s sedežem in vrečo. Kot ugotavlja naročnik, je izbrani ponudnik ponudil kombinacijo Ambu lifta Hektor in lifterja Otis. Naročnik še navaja, da so podobne kombinacije z izjemo vlagatelja ponudili tudi ostali ponudniki.
4. FLUSHER DESINFEKTOR
Naročnik navaja, da je pri opisu postavke Flusher desinfektor podal točen opis funkcij. Kot ugotavlja naročnik, je mogoče na osnovi izkušenj in po pregledu pripravljenih elektro in vodovodnih instalacij določiti točen model, ki je ponujen. Iz navedenega razloga je naročnik sprejel obrazložitev izbranega ponudnika, da bo ponudil modele Belimed Grosuplje ali Arjo. Naročnik še navaja, da bo pri izvedbi kontroliral dobavljene artikle, saj bo le tako zagotovil izpolnitev razpisnih pogojev.
5. STERILIZATOR NAMIZNI
Naročnik dalje ugotavlja, da je pri opisu postavke »sterilizator namizni« podal točen opis funkcij. Ker je dejanski model odvisen od prostora in instalacij, se predvideva sterilizator firme Kambič, ki v celoti ustreza popisu.
6. REANIMACIJSKI VOZIČEK
Naročnik še navaja, da je pregledal ponudbo izbranega ponudnika in ugotovil, da ponuja reanimacijski voziček podjetja Medicop d.o.o., Murska Sobota, tako kot vlagatelj. Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik za defibrilator predložil prospekt Wiemann, kjer so predstavljeni trije defibrilatorji, in sicer Medicure Easy, Corplus 08/16 in Corplus 3. Naročnik ugotavlja, da je vlagatelj enostransko določil, da je izbrani ponudnik ponudil defibrilator Medicure Easy, kar pa ni res, saj je ponudil defibrilator Corplus 3.
Naročnik še navaja, da je pregledal tudi vlagateljevo ponudbo in se strinja z njim, da je ponudil defibrilator švicarskega proizvajalca. Naročnik je preveril tudi korespondenco med podjetjem Meditra in vlagateljem. Iz slednje je razvidno, da za defibrilator proizvajalca Schiller, ki ga je ponudil vlagatelj, ni izrecno navedeno, da izpolnjuje vse zahteve iz razpisa, saj te zahteve, kot izhaja iz navedene korespondence, izpolnjuje le defibrilator Corplus C3. Kot zatrjuje naročnik, bi se vlagatelj moral zavedati, da so cene medicinskih aparatov, ki imajo praktično enake karakteristike, lahko različne oziroma so podane tudi v cenovnem razponu ena proti tri. Vsekakor pa je vlagateljeva ocena o razmerju ena proti deset nerealna, saj vlagatelj napačno predpostavlja, kaj je ponudil izbrani ponudnik, izhaja pa tudi iz nerealnih cenovnih izhodišč.

Vlagatelj je 24.12.2009, naročnika obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj je hkrati vložil še pripravljalno vlogo, s katero se je opredelil do naročnikovih stališč.
Vlagatelj opozarja, da naročnik ne zanika dejstva, da mu ni omogočil vpogleda v končno ceno izbranega ponudnika. Glede na to, da je Državna revizijska komisija že večkrat zavzela stališče, da končna ponudbena cena ne more predstavljati poslovne skrivnosti, gre za absolutno nesprejemljivo ravnanje, za katerega ni mogoče najti opore v Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/08 in 34/08; v nadaljevanju: ZJN-2). Glede na to, da se je končna cena izbranega ponudnika po oddaji ponudbe (oz. po tem, ko se je seznanil s cenami iz ostalih ponudb) celo spreminjala, ima vlagatelj še poseben pravni interes za vpogled v končno ceno izbranega ponudnika. Vlagatelj še zatrjuje, da ni vedel, da je pregled ponudb izvedel arhitekturni biro, je pa z vlogama, z dne 25.11.2009, in z dne 26.11.2009, zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika. V kolikor je takšna dokumentacija obstajala, zatrjuje vlagatelj, bi jo moral naročnik predložiti ob vpogledu v ponudbeno dokumentacijo ali vlagatelja nanjo vsaj opozoriti. Vlagatelj svoje stališče utemeljuje tudi z dejstvom, da vse do vložitve revizijskega zahtevka naročnik ni pojasnil na kakšen način je sploh prišlo do spremembe končne cene (kje in v kakšnem obsegu se je pojavila računska napaka). Do navedenega, nadaljuje vlagatelj, se naročnik ni opredelil niti v sklepu, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo. V konkretnem primeru tako ni mogoče preveriti, ali je bila izbira pravilna (zakonita) oziroma, ali je ponudba izbranega ponudnika popolna, čeprav je očitno, da jo je izbrani ponudnik (po javnem odpiranju ponudb) spremenil.
1. PSE NEGOVALNA POSTELJA 47
Vlagatelj navaja, da vse doslej ni bil seznanjen z dejstvom, da je izbrani ponudnik dejansko ponudil posteljo Betten Malsch (model Melanie). Vlagatelj vztraja, da izbrani ponudnik ni predložil ustreznih prospektov in certifikatov v smislu tč 3.1.3 razpisne dokumentacije. Vsekakor pa takšna postelja nima centralnega sistema zaviranja, ki je bil razpisni pogoj.
2. MEDICINSKA OPREMA - MOBILNA KAD
Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik njegove očitke pavšalno zavrnil oz. jih ni meritorno obravnaval. Iz naročnikove odločitve, nadaljuje vlagatelj, ni razvidno, na kakšni podlagi je prišel do zaključkov, da je kad nastavljiva po višini oz. da izpolnjuje vse razpisne pogoje. Naročnik se ravno tako ni opredelil do očitka, da je bil razpisni pogoj dobava panela za tuširanje, ki se montira na steno, pri čemer je pokrov panela izdelan iz poliestra. Tudi v kolikor bi bilo šteti, da je naročnik vsebinsko ustrezno presojal vlagateljeve navedbe, pa je s svojo interpretacijo naknadno spremenil razpisno dokumentacijo.
3. AMBU DVIGALO
Vlagatelj ugotavlja, da naročnikove odločitve v delu, ki se nanaša na Ambu dvigalo ni mogoče preizkusiti, saj se jih ne da pojasniti. Kot navaja vlagatelj, je naročnik zahteval eno dvigalo v kombinaciji s sedežem in vrečo - U sedežem iz blaga. Naročnik je na izrecno vprašanje ponudnikov, da ni mogoče razbrati za katero dvigalo gre, navedel, da naj si ponudnik pogleda razpisno dokumentacijo. Vlagatelj je spoštoval želje naročnika in pogoje v razpisni dokumentaciji ter je ponudil dražje dvigalo. Ni mogoče sprejeti stališča naročnika, da je naročnik nenamerno zavajal vlagatelja ter da za takšno ravnanje ni nobenih posledic. Vlagatelj vztraja, da predložen prospekt dvigala s sedežem Hektor ne ustreza razpisnim pogojem, ker nima možnosti kombinacije s sedežem in vrečo. V kolikor takšna zahteva ne bi bila postavljena, zatrjuje vlagatelj, bi tudi sam lahko ponudil cenovno ugodnejši model dvigala.
4. FLUSHER DESINFEKTOR
Naročnik dopušča različne modele (firme Belimed Grosuplje ali Arjo) in ne ve, kaj je (bo) izbrani ponudnik sploh ponudil, izbranemu ponudniku pa je posledično omogočena oddaja variantne ponudbe.
5. STERILIZATOR NAMIZNI
Glede namiznega sterilizatorja vlagatelj navaja, da je naročnik nesporno ugotovil, da izbrani ponudnik ni priložil prospekta in tehnične dokumentacije, vendar kršitve ni saniral. Sicer pa naročnik tudi pri tej postavki ni bil seznanjen z dejstvom, kateri proizvod izbrani ponudnik ponuja, ampak se je s tem seznanil šele bistveno kasneje oziroma še vedno ni seznanjen. Kot zatrjuje vlagatelj, so tudi sterilizatorji družbe Kambič v nasprotju z razpisnimi pogoji, saj imajo drugačno prostornino in dimenzije od zahtev iz razpisne dokumentacije. Nenazadnje pa je nesprejemljivo, da lahko izbrani ponudnik dobavi enega izmed sterilizatorjev Kambič.
6. REANIMACIJSKI VOZIČEK
Vlagatelj še navaja, da naročnik njegovih navedb v zvezi z reanimacijskim vozičkom vsebinsko ni obravnaval oziroma se ni opredelil do očitka o tem, da izbrani ponudnik ni predložil Ekg aparata. Naročnik tudi ni pojasnil, kako je prišel do zaključka, da izbrani ponudnik ponuja defibrilator Corpolus 3 (v ponudbo je predložen prospekt s tremi defibrilatorji). Izbranemu ponudniku, zaključuje vlagatelj, pa je bila tudi v tem smislu omogočena variantna ponudba.
Vlagatelj je priglasil še nadaljnjih 4.000,00 EUR za sestavo pripravljalne vloge.

Naročnik je dne 31.12.2009, na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da mu naročnik ni omogočil vpogleda v celotno ponudbo izbranega ponudnika oziroma navaja, da mu ni omogočil vpogleda niti v končno ceno izbranega ponudnika, ki naj bi bila korigirana po dnevu odpiranja ponudb in po novem višja za 1.974,32 EUR. Vlagatelj pa zlasti zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna (ter posledično nepopolna) in bi morala biti izločena. Kot ugotavlja vlagatelj, naj bi bila ponudba izbranega ponudnika nepopolna iz razloga, ker ponujena oprema v postavkah PSE NEGOVALNA POSTELJA, MEDICINSKA OPREMA - MOBILNA KAD, AMBU DVIGALO in REANIMACIJSKI VOZIČEK ne ustreza vsem naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije in zato, ker v postavkah FLUSHER DESINFEKTOR in STERILIZATOR NAMIZNI ni predložil niti prospektne niti tehnične dokumentacije.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala vlagateljeve očitke, ki se nanašajo na (ne)popolnost ponudbe izbranega ponudnika. Vlagateljeve navedbe v tem delu zahtevka za revizijo je potrebno presojati v smislu 16. in 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ter prvega odstavka 80. člena ZJN-2. 16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2 določa, da je popolna ponudba tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. 20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2 pa določa, da je neprimerna ponudba tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji. V skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (78. člen ZJN-2) izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Iz citiranih določil ZJN-2 je razvidno, da lahko naročnik najugodnejšo ponudbo izbere le izmed popolnih ponudb in da je dolžan vse nepopolne ponudbe izločiti, pri čemer je popolna ponudba samo tista, ki je (med drugim) tudi primerna, to pa je tista, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila.

Naročnik je v točki 3. točke 3.1.5 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe zapisal:

»Ponudnik mora predložiti prospekte s tehničnimi podatki, ateste in certifikate kakovosti za vso serijsko opremo;

Dokazila:
- prospekti s tehničnimi podatki,
- certifikati, atesti, potrdila, spričevala itd., ki dokazujejo kakovost in skladnost izdelkov s tehničnimi specifikacijami in veljavnimi standardi,

Opomba:
- v kolikor prospekti, drug predstavitveni material ter drugi dokumenti, ki dokazujejo kakovost in skladnost izdelkov ne bodo predloženi v slovenskem jeziku, ima naročnik pravico od ponudnika zahtevati prevod v slovenski jezik, na stroške ponudnika.«

Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil obrazec št. 27 z naslovom: »6.8 Prospekti z vsemi tehničnimi podatki, atesti in certifikati kakovosti«, s katerim je ponudnike opozoril, da morajo vse priloge, ki se nanašajo na tehnične podatke, ateste in certifikate, v ponudbo predložiti za tem obrazcem.

Podrobnejša specifikacija razpisane opreme izhaja iz specifikacije, ki jo je za naročnika pripravil Inženiring IBT Ljubljana, d.d., Ljubljana. V specifikaciji je predstavljena razpisana oprema za Objekt 1, Objekt 4 in Objekt 5. Iz specifikacije izhaja, da so jo morali ponudniki izpolniti s cenama za eno enoto in s skupno ceno. Specifikacija (tudi za medicinsko opremo) ni zahtevala od ponudnikov (kar je sicer v nasprotju z običajno prakso naročnikov) vpisa proizvajalca posamezne ponujene opreme z oznako tipa oziroma modela. Naročnik je očitno prav iz navedenega razloga zahteval od ponudnikov, da mu ponujeno opremo predstavijo s predloženimi prospekti, ki vsebujejo tehnične podatke. V dokaz, da je ponujena oprema skladna z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami in veljavnimi standardi, pa je od ponudnikov zahteval bodisi certifikate, ateste, potrdila ali spričevala. Naročnik je torej predmetno dokumentacijo potreboval ne le iz razloga, da bo lahko preveril, ali ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije pač pa zlasti tudi iz razloga, da se je lahko seznanil s podatki o tem, katero medicinsko opremo ponudniki pod posamezno postavko sploh ponujajo.

Posamezne postavke medicinske opreme iz popisa opreme vsebujejo opozorilo »opis glej prilogo«. V prilogi, ki je predložena za popisom opreme za Objekt 4, so predstavljene (še podrobnejše) tehnične zahteve naročnika za štirinajst artiklov različne medicinske opreme, med katerimi so navedene tudi zahteve, ki se nanašajo na sporno medicinsko opremo, ki je našteta v zgoraj navedenih postavkah (od strani 36 do strani 40), razen za postavko PSE ELEKTRIČNA NEGOVALNA POSTELJA 47. Tehnične zahteve za navedeno postavko so namreč navedene že v sami specifikaciji.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže (o čemer med strankama v tem postopku niti ni spora), da vlagatelj za postavki FLUSHER DESINFEKTOR in STERILIZATOR NAMIZNI ni predložil dokumentacije, ki jo je zahtevala razpisna dokumentacija (niti prospektov s tehničnimi podatki niti certifikatov, atestov, potrdil in/ali spričeval). Iz navedenega razloga se je potrebno strinjati z vlagateljem v tem, da v zvezi s spornima postavkama ni mogoče ugotoviti, ali ponujeno blago ustreza postavljenim tehničnim specifikacijam. Še več. Zaradi manjkajoče zahtevane dokumentacije ni mogoče identificirati ponujenega predmeta javnega naročila v spornih postavkah oziroma ugotoviti niti tega, katero medicinsko opremo pod navedenima postavkama izbrani ponudnik sploh ponuja.

Naročnik je v sklepu, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen navedel, da je »v opisu za FLUSHER DESINFEKTOR podal točen opis funkcij zahtevanega medicinskega aparata« in »da je mogoče na osnovi izkušenj in po pregledu elektro in vodovodnih inštalacij možno določiti točen model« ter da je iz obravnavanih razlogov »sprejel obrazložitev izbranega ponudnika, da bo ponudil modele firme Belimed Grosuplje ali Arjo«. Naročnik je tudi zatrdil, da bo pri »izvedbi kontroliral dobavljene artikle, saj bo le tako zagotovil izpolnitev pogojev iz javnega razpisa«.
S podobnimi navedbami je naročnik zavrnil tudi vlagateljev očitek, ki se nanaša na postavko STERILIZATOR NAMIZNI. Naročnik je v zvezi s slednjo namreč zapisal, »da je v opisu sterilizator namizni podal točen opis funkcij« in da je »dejanski model odvisen od prostora in instalacij, zato se predvideva sterilizator firme Kambič, ki v celoti ustreza popisu«.

Državna revizijska komisija takšnemu stališču naročnika ne more pritrditi. V določilih ZJN-2 namreč ni mogoče najti pravne podlage, ki bi omogočala naročniku, da bi lahko ignoriral lastna določila iz razpisne dokumentacije in to celo v delu, ki se nanaša na samo vsebino predmeta javnega naročila. Kot že izhaja iz te obrazložitve, je v smislu 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 neprimerna ponudba tista ponudba, ki ne vsebuje (vseh) pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila, takšno (neprimerno in posledično nepopolno) ponudbo pa je naročnik dolžan izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Sprejeti stališče, po katerem bi naročnik oddal javno naročilo ponudniku, ki v zvezi s predmetom javnega naročila ni ravnal v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije (oziroma ponudniku, iz čigar ponudbe ni mogoče identificirati niti ponujenega blaga), čeprav so bile te jasno in izrecno predstavljene v razpisni dokumentaciji, pa bi pomenilo, ne le kršitev navodil iz razpisne dokumentacije ter kršitve prvega odstavka 80. člena ZJN-2, temveč tudi poseg v sam predmet javnega naročila ter v načelo enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2). Naknadno ugibanje o tem, kakšno opremo ponuja (izbrani) ponudnik, in sicer »na osnovi izkušenj in po pregledu elektro in vodovodnih inštalacij« oziroma preverba ponujenih artiklov, ki bo opravljena šele po izbiri najugodnejšega ponudnika, bi torej pomenil poseg v enega izmed najobčutljivejših delov ponudbene dokumentacije oziroma v tisti del, kjer je vsakršno naknadno spreminjanje celo izrecno prepovedano. Iz določila drugega odstavka 78. člena ZJN-2 namreč (med drugim) izhaja, da ponudnik ne sme spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Naročnik je zahteve, ki se nanašajo na (naslednjo sporno) postavko AMBU DVIGALO, navedel na 37. strani specifikacije, kjer je zapisal:

»Dvigalo z elektromehansko nastavljivo višino v kombinaciji s sedežem in vrečo - U sedežem iz blaga,
dvigalo z elektromehansko nastavljivo višino od 0 do 1000m,
maksimalna nosilnost 150 kg,
elektronski pogon preprečuje sunkovitost spuščanja in dviganja dvigala,
samodejna zaustavitev in spuščanje dvigala,
ob skoraj prazni bateriji dvigalo ne preneha delovati ampak se hitrost opazno upočasni,
prenosni daljinski upravljalec omogoča osebju, da je ves čas v neposredni bližini oskrbovanca in mu tako zagotavlja varnost,
polnjenje baterije s kapaciteto cca 9,5 Ah le 1x do 2x tedensko.«

Naročnik je na vprašanje enega izmed ponudnikov, ki se je glasilo: »Ker v prvotnih popisih ni bil omenjen ležalnik prosim za pojasnilo: Pomeni, da je eno dvigalo s sedežem v kombinaciji z vrečo (ima nastavek za dvigovanje z vrečo) in eno dvigalo z ležalnikom v kombinaciji z vrečo, ali pa je dvigalo z ležalnikom brez kombinacije z vrečo (brez nastavka)?« odgovoril:
»Opis in zahteve so določeni v popisu, zato upoštevajte zahteve skladno s popisi.« (objavljeno na Portalu javnih naročil dne 24.09.2009).

Kljub temu, da je naročnik tekom revizijskega postopka priznal, da je s citiranim opisom »lahko nenamenoma zavedel ponudnike« in čeprav Državna revizijska komisija nejasne razpisne dokumentacije ne interpretira v škodo ponudnikov, pa ostaja dejstvo, da je naročnik v obravnavanem segmentu pridobil neprimerljive ponudbe. Kot je namreč navedel tudi sam naročnik, »je izbrani ponudnik ponudil kombinacijo Ambu lifta Hektor in lifterja Otis, ostali ponudniki pa so, z izjemo vlagatelja, ponudili podobne kombinacije.« Ker je iz citirane naročnikove navedbe mogoče razbrati, da je zgolj vlagatelj (edini izmed petih ponudnikov) dobesedno sledil naročnikovi zahtevi, se Državna revizijska komisija pridružuje njegovemu stališču, da je iz razloga, ki ga gre pripisati naročniku (naročnik bi namreč lahko takšen zaplet preprečil z ustreznim odgovorom na postavljeno vprašanje) ponudil drugačno in (zlasti) dražje dvigalo. Navedeno ugotovitev potrjuje tudi pregled ponudb, ki jih je prejel naročnik, iz katerih izhaja, da so ponujene cene za sporno postavko (AMBU DVIGALO) v povprečju nižje za cca 40 % od cene, ki jo je zanjo ponudil vlagatelj.

Vse zgoraj ugotovljeno velja še toliko bolj v obravnavanem primeru, saj je bilo edino merilo za ocenjevanje ponudb zgolj najnižja cena (4. točka razpisne dokumentacije). Že razlika med cenami, ki sta ju ponudila izbrani ponudnik in vlagatelj (zgolj) za obravnavane tri medicinske aparate (z upoštevanjem, da je naročnik razpisal tri dezinfektorje, dva sterilizatorja in tri dvigala) znaša več kot znaša razlika med končnima ponujenima cenama med vlagateljem in izbranim ponudnikom (in sicer ne glede na to, katero od obeh cen izbranega ponudnika se upošteva pri tem izračunu - torej ceno, ki je bila prebrana na odpiranju ponudb v višini 275.925,34 EUR ali ceno v višini 277.899,66 EUR, po kateri mu je bilo predmetno javno naročilo oddano v izvedbo).
Kot ugotavlja Državna revizijska komisija, predstavlja medicinska oprema, ki je predmet revizijska zahtevka (torej medicinska oprema v vseh zgoraj navedenih šestih postavkah) tudi sicer velik cenovni delež v prejetih ponudbah in znaša od 18,5 % do 28 % skupne ponudbene cene posamezne ponudbe.

Državna revizijska komisija še pripominja, da ni mogla ugotoviti, v katerem delu ponudbenega predračuna izbranega ponudnika (ki vsebuje preko 400 postavk) naj bi prišlo do računske napake. Iz spisovne dokumentacije (priloga 1: Pregled ponudb, z dne 13.11.2009) v zvezi s tem izhaja le, da je »v ponudbenem računu ugotovljena računska napaka pri seštevku postavk« in »da bi ponudbena vrednost po korekciji znašala 277.899,66 EUR, kar pa ne vpliva na razvrstitev in izbor najugodnejšega ponudnika«. Tudi sicer je naročnik v zvezi z ugotovljeno računsko napako izbranega ponudnika zgolj pavšalno obvestil, da »so bile v njegovi ponudbi ugotovljene računske napake« (ne da bi mu kakorkoli obrazložil, iz katerih postavk izhajajo in kako le-te vplivajo na ponujeno ceno) in ga zaprosil, da mu »poda soglasje za popravo ugotovljenih računskih napak« (dopis naročnika, z dne 16.11.2009), izbrani ponudnik pa mu je odgovoril, da »soglaša z odpravo računskih napak« (dopis izbranega ponudnika, z dne 16.11.2009).

Ob zgoraj opisanemu dejanskemu stanju je potrebno pritrditi vlagatelju v tem, da je naročnik z izbiro najugodnejšega ponudnika (izbranega ponudnika) ravnal v nasprotju z lastnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije in v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 ter da je vlagateljeva trditev o tem, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in nepopolna, utemeljena. Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da ponudbe izbranega ponudnika zaradi neizpolnjevanja naročnikovih zahtev, ki se nanaša na postavki FLUSHER DESINFEKTOR in STERILIZATOR NAMIZNI ni mogoče šteti kot primerne v smislu 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 oziroma popolne v smislu 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, tudi ni vsebinsko obravnavala vlagateljevih navedb, ki se nanašajo na ostale sporne postavke (na postavke PSE NEGOVALNA POSTELJA 47, MEDICINSKA OPREMA - MOBILNA KAD in REANIMACIJSKI VOZIČEK). Morebitne ugotovitve o (ne)pravilnostih opreme, ki jo je ponudil izbrani ponudnik v teh postavkah, namreč ne bi mogle več v ničemer vplivati na status njegove ponudbe in s tem na njegov drugačen položaj v postopku oddaje predmetnega javnega naročila. Ugotovitev teh (ne)pravilnosti, bi tudi sicer terjala strokovno presojo ponudbe izbranega ponudnika (oziroma strokovno primerjavo le-te z zahtevami iz razpisne dokumentacije), kar pa bi lahko ugotovil le strokovnjak z ustreznim znanjem. Ker pa (kot že zapisano) navedeno ne bi spremenilo ugotovitve o tem, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in nepopolna Državna revizijska komisija, upoštevajoč načelo hitrosti (3. člen ZRPJN) in v izogib nepotrebnim stroškom, strokovnjaka ni angažirala.

Državna revizijska komisija ima v revizijskem postopku pri odločanju o revizijskem zahtevku zgolj kasatorična pooblastila. Navedeno pomeni, da lahko Državna revizijska komisija na podlagi 23. člena ZRPJN o zahtevku odloči zgolj tako, da zahtevek za revizijo bodisi zavrže ali zavrne bodisi zahtevku ugodi tako, da postopek oddaje javnega naročila v celoti ali delno razveljavi. Državna revizijska komisija s svojim sklepom ne more nadomestiti naročnikove odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali druge odločitve v postopku oddaje javnega naročila, saj ta pristojnost ostaja v domeni naročnika. Navedeno pomeni, da revizijskemu predlogu, s katerim ji je vlagatelj v revizijskem postopku predlagal, da izbere njegovo ponudbo, ni mogla slediti.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu s 3. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je z revizijskim zahtevkom uspel, zato mu Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009), določili 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008) ter določili 6. dela Tarife, ki je priloga tega zakona, ob upoštevanju vseh okoliščin primera, kot potrebne priznava naslednje stroške, nastale z revizijo:
- stroške takse za revizijski zahtevek v višini 5.000,00 EUR,
- za zastopanje vlagatelja v revizijskem postopku nagrado v višini 1.200,00 EUR, povečano za 20 % DDV, skupaj tako v višini 1.440,00 EUR,
- izdatke (za materialne stroške) v (pavšalni) višini 20,00 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 24,00 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 6.464,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa od plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 12.01.2010


Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana
- Odvetniška družba Gregorovič-Puntgartnik, d.n.o., o.p., Cesta Valentina Orožna 8, Šentjur
- IM-EX TRADE d.o.o., Celjska cesta 7, Rogaška Slatina
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana