018-064/2010 Geoplin plinovodi, d.o.o.

Številka: 018-064/2010-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 in spremembe; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata, ter Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek Šinko, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila »Gradnja vzporednega plinovoda M2/1 na odseku Trojane – Vodice« in na podlagi pritožbe, ki so jo vložili skupni ponudniki ALPINE BAU GmbH, Alte Bundessstrasse 10, A-5071 Wals bei Salzburg, Avstrija, CPM, d.d., Iztokova ulica 30, Maribor in NACAP GmbH, Hans-Weigel-Strasse 2A, D-04319 Leipzig, Nemčija, ki jih zastopa Odvetnik Dušan Korošec, Trg celjskih knezov 6, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika GEOPLIN PLINOVODI, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 21.4.2010

ODLOČILA

1. Vlagateljevi pritožbi z dne 1.4.2010 se ugodi in se razveljavi odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 12.3.2010 (vloženega dne 15.3.2010), kot izhaja iz naročnikovega Sklepa št. PS-720-SM/AP z dne 30.3.2010.

2. Naročnik mora o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 12.3.2010 (vloženem dne 15.3.2010), ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

Obrazložitev

Pred naročnikom je v teku postopek oddaje javnega naročila »Gradnja vzporednega plinovoda M2/1 na odseku Trojane – Vodice«, ki ga naročnik vodi po postopku s pogajanji. Javni razpis v postopku je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN 10582/2009 z dne 23.12.2009 (popravek pod objavo št. JN 388/2010 z dne 18.1.2010).

Naročnik je vlagatelja z dokumentom »Obvestilo v skladu z 86. členom ZJNVETPS« z dne 1.3.2010 obvestil, da mu ne priznava sposobnosti za izvedbo predmetnega javnega naročila, saj naj bi bila njegova ponudba nepopolna.

Vlagatelj je z vlogo z dne 9.3.2010 zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. Dodatno obrazložitev odločitve je vlagatelj prejel dne 18.3.2010.

Z vlogo z dne 12.3.2010 (vloženo dne 15.3.2010) je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem zahteva razveljavitev naročnikovega Obvestila z dne 1.3.2010 in povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s Sklepom št. PS-720-SM/AP z dne 30.3.2010, s katerim je tega zavrgel. Vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo, je naročnik zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik izraža stališče, da vlagatelj za vložitev revizijskega zahtevka ne izkazuje aktivne legitimacije. Vlagatelj je v postopku oddal prijavo v skupnem nastopu, in sicer so prijavo oddali ALPINE BAU GmbH, Wals bei Salzburg, Avstrija, CPM, d.d., , Maribor in NACAP GmbH, Nemčija. Zahtevek za revizijo je bil vložen po pooblaščencu odvetniku, ki je priložil tri pooblastila, pri čemer pa pooblastilo vodilnega partnerja Alpine Bau GmbH po naročnikovem prepričanju ni ustrezno, saj ga je podala oseba B.K., ki naj po ugotovitvah naročnika ne bi imela pooblastila za vložitev zahtevka za revizijo. Zgolj zakoniti zastopnik bi namreč lahko prenesel pooblastilo za zastopanje pravne osebe na drugo osebo (pooblaščenca), medtem ko bi pooblaščenec sicer lahko prenesel pooblastilo za zastopanje na drugega pooblaščenca, vendar le v primeru, ko bi za takšno dejanje imel izrecno pooblastilo zakonitega zastopnika. Slednje izhaja tudi iz splošnih pravil obligacijskega prava, ki določajo, da je pooblastilno razmerje načeloma zaupne narave, zato pooblaščenec danega pooblastila ne more prenesti na novega pooblaščenca, razen če to dovoljuje zakon ali pogodba. Takšen zaključek pa izhaja tudi iz procesnih pravil, saj mora skladno s 96. členom »ZPP« pooblaščenec, ki ni odvetnik, imeti vselej izrecno pooblastilo za prenos pooblastila na drugega. Naročnik dalje navaja, da je po vpogledu v spletne strani AJPES za subjekt Alpine Bau GmbH, Podružnica Celje, ugotovil, da podružnico lahko zastopata le B.K. in M.H.J. skupno. Naročnik je vpogledal tudi v akt o skupnem nastopu, iz katerega izhaja, da podpisniki vodilnega kandidata in z njegove strani pooblaščeno B.K. pooblaščajo za podpis in izvedbo pogodbe ter koordinacijo z naročnikom ter zastopanje v vseh razmerjih do naročnika. Tudi iz tega sporazuma po naročnikovem mnenju ne izhaja, da bi B.K. imela pooblastilo za prenos pooblastila na odvetnika. Tudi sicer podpisniki sporazuma takšnega pooblastila za prenos pooblastila ne bi mogli podeliti, saj so sami imeli pooblastilo le za zastopanje oziroma za podpisovanje dokumentov, ne razpolagajo pa s pooblastilom za prenos pooblastila. Naročnik ob smiselni uporabi petega odstavka 98. člena »ZPP« pooblaščencu – odvetniku ni smel dovoliti, da začasno opravlja pravdna dejanja za družbo Alpine Bau GmbH, zato je skladno s tretjim odstavkom 9. člena ZRPJN ugotovil, da vlagatelj ni upravičena oseba za vložitev zahtevka za revizijo in je zahtevek za revizijo zavrgel. Vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo, je naročnik zavrnil.

Vlagatelj je z vlogo z dne 1.4.2010 na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo zoper naročnikov sklep o zavrženju njegovega revizijskega zahtevka. V njej izraža prepričanje, da so vsi prijavitelji ustrezno pooblastili pooblaščenca za vložitev zahtevka za revizijo. Prijavitelj Alpine Bau GmbH je v postopku oddaje javnega naročila po svojih zakonitih zastopnikih J.W. in P.P. za vsa dejanja v zvezi s prijavo pri priznanju sposobnosti pooblastil B.K., da v imenu in za račun te družbe v celotnem postopku priznanja sposobnosti zastopa navedeno družbo. B.K. je z danim pooblastilom lahko storila vse, kar je bilo potrebno za zaščito interesov pooblastitelja, vključno z vložitvijo zahtevka za revizijo, kot načina pravnega varstva zoper zavrnilno odločitev naročnika, s katero slednji prijaviteljem ni priznal sposobnosti. Iz sporazuma o skupnem nastopu pa izhaja, da podpisniki sporazuma nepreklicno pooblaščajo vodilnega kandidata v skupnem nastopu in s strani njegovih zakonitih zastopnikov pooblaščeno B.K. za podpis in izvedbo pogodbe ter koordinacijo z naročnikom ter za zastopanje v vseh razmerjih do naročnika. Iz slednjega sporazuma ter iz pooblastila z dne 20.1.2010 po mnenju vlagatelja izhaja, da je imela B.K. pooblastilo tudi za to, da v korist družbe Alpine Bau GmbH pooblasti odvetnika. Gre za pogodbeno voljo strank, ki so ob sklepanju pogodbe natančno vedele, kaj imajo v mislih, ko so takšno pogodbo podpisale. Šlo je za izrecno soglasje volj med podpisniki, da B.K. popolnoma prepustijo vse v zvezi s prijavo. Da je temu tako, izhaja tudi iz izrecnega pooblastila družbe Alpine Bau GmbH, ki ga je vlagatelj priložil pritožbi in iz katerega izhaja, da pooblastitelj očitno nasprotuje oceni naročnika, da B.K. ne bi imela njegovega pooblastila za prenos pooblastila na drugega. Tudi pooblastitelj sam je štel, da iz sporazuma in posebnega pooblastila izhaja, da je bilo dano pooblastilo tudi za prenos pooblastila. Če je bil naročnik v dvomih glede pooblastil, bi moral vlagatelje pozvati k dopolnitvi zahtevka za revizijo. Pooblaščenec – odvetnik je imel pooblastilo za zastopanje družbe Alpine Bau GmbH, ki mu ga je podelila pooblaščenka B.K. V kolikor je bil po mnenju naročnika neizkazan obstoj pooblastila za prenos pooblastila od družbe Alpine Bau GmbH na B.K., bi naročnik moral ravnati skladno z drugim odstavkom 98. člena »ZPP«. Vlagatelj opozarja še na drugi odstavek 71. člena »OZ«, ki določa poseben primer, kadar okoliščine pooblaščencu onemogočajo opraviti posel osebno, interesi zastopanega pa terjajo, da se pravni posel nemudoma opravi. Glede na izjemno kratek rok za vložitev zahtevka za revizijo in dejstvo, da je bila B. K. v času teka slednjega roka službeno v tujini, je bilo edino smotrno, da je za vložitev zahtevka za revizijo pooblastila odvetnika. Interesi zastopanega so namreč terjali, da se zahtevek za revizijo vloži v zakonitem roku.

Naročnik je v prilogi dopisa z dne 9.4.2010 Državni revizijski komisiji dostavil del dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in v zadevi vodenem revizijskem postopku. Na poziv Državne revizijske komisije je dne 14.4.2010 posredovano dokumentacijo dopolnil.


Po pregledu spisovne dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb strank je Državna revizijska komisija, na podlagi 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med strankama je v obravnavanem primeru sporno vprašanje, ali je vlagatelj izkazal aktivno legitimacijo za vložitev zahtevka za revizijo skladno z 9. členom ZRPJN.

Skladno s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Skladno s tretjim odstavkom 9. člena lahko v primeru, da vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, zahtevek za revizijo vložijo le vse osebe skupaj.

Iz določil 13. člena ZRPJN med drugim izhaja, da naročnik po prejemu zahtevka za revizijo preveri, ali je tega vložila upravičena oseba iz 9. člena tega zakona. Če je zahtevek za revizijo vložila oseba, ki ne izkaže aktivne legitimacije, se zahtevek za revizijo zavrže s sklepom.

Državna revizijska komisija z vpogledom v »Sporazum o enotnem nastopu in predložitvi skupne prijave in Ponudbe ter o skupni izvedbi naročila za izvedbo gradnje vzporednega plinovoda M2/1 na odseku Trojane – Vodice«, podpisanega dne 1.2.2010 (v nadaljevanju: Sporazum o enotnem nastopu), ki je priložen skupni prijavi vlagatelja v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, ugotavlja, da so v predmetnem postopku oddaje javnega naročila prijavo podali prijavitelji v skupnem nastopu, in sicer družba ALPINE BAU GmbH, Wals bei Salzburg, Avstrija, kot vodilni partner, ter družbi CPM, d.d., Maribor in Nacap GmbH, Leipzig, Nemčija, kot partnerja.

Z vpogledom v zahtevek za revizijo z dne 12.3.2010 (vložen dne 15.3.2010) gre dalje ugotoviti, da so na njem kot vlagatelji zahtevka za revizijo navedene vse tri zgoraj navedene družbe, ki so vse zastopane po pooblaščencu – odvetniku Dušanu Korošcu iz Celja. Zahtevku za revizijo so bila priložena tri pooblastila omenjenemu odvetniku, naročnik pa meni, da ni izkazano ustrezno pooblastilo za zastopanje družbe Alpine Bau GmbH.

V okviru pritožbenega postopka je Državna revizijska komisija tako preverila, ali je pooblaščenec – odvetnik ob vložitvi zahtevka za revizijo predložil ustrezno pooblastilo za zastopanje družbe Alpine Bau GmbH.

Med vlagateljem in naročnikom je v zadevi nesporno (to pa potrjuje tudi spisovna dokumentacija), da je odvetniku Dušanu Korošcu pooblastilo za zastopanje v predmetnem revizijskem postopku v imenu družbe Alpine Bau GmbH podala B.K. Omenjena oseba ni zakonita zastopnica družbe Alpine Bau GmbH, vlagatelj pa v pritožbi zatrjuje, da naj bi bila za vložitev zahtevka za revizijo v imenu družbe Alpine Bau GmbH in za prenos pooblastila za to dejanje na odvetnika pooblaščena na podlagi Sporazuma o enotnem nastopu ter na podlagi Pooblastila z dne 20.1.2010. To naj bi potrjevalo tudi Pooblastilo z dne 15.3.2010, ki ga je vlagatelj priložil pritožbi.

Državna revizijska komisija stališču vlagatelja, da naj bi upravičenje B.K. za vložitev zahtevka za revizijo oziroma za prenos pooblastila za vložitev zahtevka za revizijo na odvetnika izhajalo iz Sporazuma o enotnem nastopu (4. člena), ni sledila. Ob upoštevanju dejstva, da je slednji sporazum za družbo Alpine Bau GmbH podpisala B.K. sama in ne zakoniti zastopniki družbe Alpine Bau GmbH, je namreč potrebno zaključiti, da je sam sporazum za presojo upravičenosti vložiti zahtevek za revizijo oziroma prenesti pooblastilo za to dejanje na odvetnika brezpredmeten - B.K. za ta dejanja namreč ni mogla pooblastiti same sebe. Tudi sicer pa je potrebno ugotoviti, da slednji sporazum ureja zgolj razmerja med partnerji v skupni prijavi in ne razmerja med B.K. in družbo Alpine Bau GmbH.

Državna revizijska komisija pa je dalje, v nasprotju z naročnikom mnenjem, ocenila, da iz Pooblastila, z dne 20. 1. 2010, ne izhaja, da zakonita zastopnika družbe Alpine Bau GmbH B.K. v okviru pooblastila oziroma upravičenja za zastopanje v postopku prijave za priznanje sposobnosti za izvedbo predmetnega javnega naročila ne bi podelila tudi pooblastila oziroma upravičenja za vložitev zahtevka za revizijo in v tem okviru tudi za prenos pooblastila na odvetnika. Naročnik je zato po oceni Državne revizijske komisije zahtevek za revizijo preuranjeno zavrgel, saj iz listin v spisovni dokumentaciji še ni mogel zagotovo zaključiti, da B.K. ni imela ustreznih pooblastil oziroma upravičenj.

Državna revizijska komisija je ob ugotovljenem zaključila, da je naročnik ravnal v nasprotju s 13. členom ZRPJN, s tem, ko je zahtevek za revizijo vlagatelj zavrgel, kljub temu, da iz listin v spisovni dokumentaciji ni izhajalo, da vlagatelj ni izkazal aktivne legitimacije za vložitev zahtevka za revizijo po 9. členu ZRPJN. Zato je Državna revizijska komisija pritožbi vlagatelja na podlagi 3. alineje 2. odstavka 23. člena ZRPJN ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz Sklepa, izdanega dne 30. 3. 2010, pod št. PS-721-SM/AP.

Ob tem je Državna revizijska skladno s 3. alinejo 2. odstavka 23. člena ZRPJN še odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s 16. členom ZRPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 21.4.2010


mag. Nataša Jeršič,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- GEOPLIN PLINOVODI, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
- Odvetnik Dušan Korošec, Trg celjskih knezov 6, Celje,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.