018-174/2014 Simbio, d.o.o.

Številka: 018-174/2014-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter Sonje Drozdek Šinko in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava originalnih rezervnih delov za tovorna vozila za pogonski, zavorni in krmilni sistem« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba TRACTUS d.o.o., Cesta k Tamu 21, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Gorjup, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 30.07.2014

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi razpisna dokumentacija v delu, ki se nanaša na zahtevo naročnika, v skladu s katero mora ponudnik zagotoviti, da je uradni pooblaščeni prodajalec za prodajo originalnih rezervnih delov za sklop, za katerega se prijavlja (drugi odstavek točke 8.D Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe in obrazec 5.10 - Izjava o uradnem pooblaščencu za prodajo originalnih rezervnih delov).

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške pravnega varstva v znesku 4.500,40 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 06.06.2014, pod št. objave JN 6401/2014. Vlagatelj je dne 17.06.2014 zoper razpisno dokumentacijo vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se postopek oddaje predmetnega javnega naročila v celoti razveljavi, zahteva pa tudi povračilo stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Navaja, da je naročnik v točki 8.D (tehnična sposobnost) zahteval, da morajo biti ponujeni rezervni deli za tovorna vozila originalni, pakirani v originalni embalaži, opremljeni s kataloškimi številkami in novi. Naročnik je tudi zahteval, da mora biti ponudnik uradni pooblaščeni prodajalec za prodajo originalnih rezervnih delov za sklop, za katerega se prijavlja. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik s takšnimi razpisnimi pogoji kršil določila 7. in 9. člena ter drugega in devetega odstavka 37. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) ter 19. člen Dopolnilnih smernic o vertikalnih omejitvah v sporazumu o prodaji in popravilih motornih vozil (UL EU-C 138/16, z dne 28.05.2010), v povezavi s 101. členom Pogodbe o delovanju Evropske Unije in v zvezi z Uredbo Komisije (EU) št. 461/2010, z dne 27.05.2010, o uporabi člena 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj v sektorju motornih vozil (UL L 129, z dne 28.05.2010). Vlagatelj navaja, da morajo biti, v skladu z naročnikovo izrecno zahtevo, ponudniki uradni pooblaščeni prodajalci za prodajo originalnih rezervnih delov za znamko Mercedes - Benz, Iveco ali Man, pri čemer opozarja, da navedeni proizvajalci vozil niso hkrati tudi proizvajalci rezervnih delov za vozila. Tako so v navedena vozila vgrajeni zavorni sistemi blagovnih znamk Jurid in Wabco, krmilni sistemi blagovnih znamk Luk in Lemförder ter pogonski sistemi znamke GKN. Proizvajalci Mercedes - Benz, Iveco ali Man torej zavornih, krmilnih in pogonskih sistemov ne proizvajajo sami, pač pa jih proizvajajo navedeni proizvajalci. Vsi izdelki imajo ustrezne certifikate, to je ISO TS 16949, oziroma potrdilo BER 1400/2002, ki zagotavljajo, da se le-ti vgrajujejo pri prvi vgradnji navedenih vozil in imajo status originalnih izdelkov. Tako so lahko na tržišču originalni rezervni deli za vozila z blagovnimi znamkami proizvajalcev in identični originalni deli, ki so jih proizvajalci vozil nabavili pri zgoraj navedenih proizvajalcih originalnih rezervnih delov, in so na voljo pod blagovno znamko proizvajalca vozil, torej pod znamkami Mercedes - Benz, Iveco ali Man. Z naročnikovo zahtevo, v skladu s katero je potrebno ponuditi originalne dele z blagovno znamko Mercedes - Benz, Iveco ali Man v originalnih škatlah, s kataloškimi številkami in ceniki navedenih blagovnih znamk, se omejuje konkurenca, saj so originalni deli tudi tisti z blagovnimi znamkami neposrednih proizvajalcev. Vlagatelj zatrjuje, da se tehnične specifikacije ne smejo sklicevati na posamezno znamko ali na blagovne znamke, patente, saj se s takšnim navajanjem daje prednost zgolj pooblaščenim prodajalcem blagovnih znamk Mercedes - Benz, Iveco in Man, neutemeljeno in neupravičeno pa je izločen vlagatelj, ki je pooblaščen prodajalec rezervnih delov Jurid, Wabco, Luk, Lemförder in GKN. Z navedenim, zaključuje vlagatelj, je kršena tudi (predhodno navedena) zakonodaja EU.

Naročnik je zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov (dokument št. 17/JN-2014/B, z dne 02.07.2014). Navaja, da izvaja dejavnost obveznih gospodarskih javnih služb zbiranja, odvoza ter ravnanja z odpadki za 24 občin v Savinjski regiji, v povprečju 260 dni v letu, v vseh letnih časih in v vseh vremenskih pogojih. Navedena dejavnost je posebnega družbenega pomena, pri kateri ne sme priti do zamud ali izpada, saj bi navedeno lahko povzročilo tako higienske kot tudi zdravstvene težave v okolju, ki ga pokriva. Še posebej je njegova dejavnost potrebna v primeru naravnih nesreč, poplav, potresov ipd., saj takrat deluje tudi v več izmenah. Glede na vrsto dejavnosti, poudarja naročnik, se je odločil uporabljati le tiste materiale in rezervne dele, katere proizvajalci vozil vgrajujejo kot prvo vgradnjo, oziroma imajo s strani principala dovoljenje za vgradnjo. S tem je povezano tudi zagotavljanje večje varnosti zaposlenih, ki so z vozili vsakodnevno izpostavljeni nevarnostim na zahtevnih terenih. Naročnik navaja, da je dolžan ravnati kot dober gospodar, zato je temu primerna tudi njegova odločitev, da v tovorna vozila vgrajuje le originalne rezervne dele. S tem je omogočeno reševanje reklamacij tudi po poteku garancijske dobe. Ko poteče garancijski rok, naročnik lahko uveljavlja tudi izredno garancijo - kulanco in si s tem podaljša garancijo. Naročnik pojasnjuje, da je imel v prejšnjih letih veliko težav pri dobavi originalnih rezervnih delov za tovorna vozila, saj so mu dobavitelji, kljub jasnim zahtevam v razpisni dokumentaciji, dobavljali neprimerne oziroma ponarejene rezervne dele. Poleg tega so mu dobavitelji originalne rezervne dele dobavljali v neustrezni embalaži, iz katere ni bilo razvidno ime proizvajalca oziroma je bila embalaža brez označb. Eden izmed takšnih dobaviteljev, zatrjuje naročnik, je bil tudi vlagatelj. Naročnik pojasnjuje, da ni kršil določila devetega odstavka 37. člena ZJN-2, saj je v razpisni dokumentaciji navedel le blagovne znamke vozil, za katera želi izbrati dobavitelja za rezervne dele. Navedene blagovne znamke se torej nanašajo na vozila, s katerimi izvaja obvezno gospodarsko javno služb (na vozila blagovnih znamk Mercedes - Benz, Iveco in Man). Originalni rezervni deli so tako vezani na proizvajalca delov, ki jih dobavlja principal, oziroma za katerega principal dovoljuje vgradnjo. Zahteva, da morajo biti originalni rezervni deli v originalni embalaži z označbo, je prav tako vezana na proizvajalca rezervnih delov, zagotavlja pa, da so ti rezervni deli resnično proizvedeni in dobavljeni v predpisani kvaliteti. Da so originalni rezervni deli vezani na proizvajalca delov in ne na proizvajalca vozil je splošno znano dejstvo, ki ga pozna vsak trgovec z rezervnimi deli, zato je vlagateljevo navajanje neprimerno in neutemeljeno. Kjer so navedene znamke tovornih vozil, so te navedene zgolj iz razloga, da je razvidno, za katera vozila želi izbrati dobavitelja za rezervne dele. Naročnik ni omejeval konkurence med ponudniki, saj se ni skliceval na originalne rezervne dele blagovnih znamk Mercedes - Benz, Iveco in Man, temveč je zahteval originalne rezervne dele, ki so vezani na proizvajalca delov, ki jih dobavlja principal, oziroma za katerega principal dovoljuje vgradnjo. Prav tako naročnik ni zahteval originalnih embalaž z označbami za blagovne znamke Mercedes - Benz, Iveco in Man, ampak originalne embalaže z označbami proizvajalca rezervnih delov. Naročnik še navaja, da postavljajo proizvajalci vozil potencialnim prodajalcem originalnih rezervnih delov določene pogoje, tako imenovane kvalitativne kriterije. Za status pooblaščenega prodajalca lahko zaprosi vsakdo, brez izjeme, če izpolni kvalitativne kriterije. Izvajanje garancij proizvajalec zaupa le pooblaščenim prodajalcem. Naročnik z zahtevo, da mora biti dobavitelj uradni pooblaščeni prodajalec originalnih rezervnih delov za tovorna vozila Mercedes - Benz, Iveco in Man, torej ni omejeval konkurence, saj imajo vsi dobavitelji možnost, da izpolnijo kvalitativne kriterije proizvajalcev in si tako pridobijo ustrezno dokazilo. Z navedeno zahtevo si naročnik prav tako zagotavlja dobavo originalnih nadomestnih delov, s katerimi nepooblaščeni prodajalci ne razpolagajo.

Naročnik je z vlogo, z dne 08.07.2014, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 10.07.2014 (ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 11.07.2014), opredelil do naročnikovih navedb. Navaja, da naročniku nikoli ni ponujal ponarejenih izdelkov ter da naročnik ne loči med originalnimi rezervnimi deli, ki se prodajajo pod blagovno znamko proizvajalca vozil, in originalnimi deli, ki se prodajajo pod blagovno znamko proizvajalca posameznega sestavnega rezervnega dela (ki jih uporabljajo tudi proizvajalci vozil pri prvi vgradnji) ter med ponarejenimi deli. Naročnik neutemeljeno vztraja pri zahtevi, da morajo biti ponudniki pooblaščeni prodajalci rezervnih delov, saj lahko originalne rezervne dele prodaja katerokoli trgovsko podjetje, ki je za to ustrezno registrirano. V direktivah EU, ki so navedene v zahtevku za revizijo, je natančno definirano, kateri deli imajo status originalnih delov, in ne obstajajo posebej pooblaščeni prodajalci originalnih rezervnih delov, kar je zahteva naročnika. Obstajajo samo pooblaščeni prodajalci vozil določene blagovne znamke (npr. znamk Mercedes - Benz, Iveco in Man) ter pooblaščeni serviserji navedenih znamk, pooblaščeni prodajalci rezervnih delov za določeno znamko vozil pa ne obstajajo - originalne rezervne dele za vozila navedenih znamk namreč prodajajo, poleg pooblaščenih prodajalcev vozil, tudi drugi prodajalci rezervnih delov. Proizvajalci vozil namreč sami ne proizvajajo vseh sestavnih delov in se zato identični originalni rezervni deli prodajajo bodisi pod blagovnimi znamkami neposrednih proizvajalcev bodisi pod blagovno znamko proizvajalcev (sestavljavcev) vozil. Za uveljavljanje garancije tudi ni pomembno, od katerega prodajalca in pod katero blagovno znamko je bil kupljen originalni rezervni del, pač pa le, da je vgrajeni del originalen in da ga je montirala pooblaščena oseba. Naročnik s sporno zahtevo daje neupravičeno prednost tistim subjektom, ki so pooblaščeni prodajalci vozil in prodajajo, oziroma naj bi prodajali rezervne dele v škatlah z blagovnimi znamkami Mercedes - Benz, Iveco in Man. To pa ne pomeni, da so originalni le ti deli, pač pa so originalni tudi tisti, ki ustrezajo definiciji 19. člena Dopolnilnih smernic o vertikalnih omejitvah v sporazumu o prodaji in popravilih motornih vozil (UL EU-C 138/16, z dne 28.05.2010). Vlagatelj še dodaja, da ima vsak proizvajalec rezervnih delov svojo embalažo, s svojo šifro in kataloško številko, ki ni identična embalaži proizvajalca vozil.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj oporeka zahtevama, da morajo ponudniki ponuditi originalne rezervne dele Mercedes - Benz, Man in Iveco, ter da morajo biti uradni pooblaščeni prodajalci za prodajo originalnih rezervnih delov za sklop, za katerega se prijavljajo. Kot zatrjuje vlagatelj, takšni zahtevi omogočata sodelovanje zgolj tistim ponudnikom, ki ponujajo originalne rezervne dele, ki se prodajajo pod blagovno znamko proizvajalca vozil, medtem ko sam, ki ravno tako ponuja originalne (in certificirane) nadomestne dele, ki se tržijo pod blagovno znamko proizvajalcev teh delov, ne more predložiti primerne in popolne ponudbe.

Določitev predmeta je ena od najpomembnejših nalog naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Potreba naročnika po določeni storitvi, blagu ali gradnji je namreč po eni strani ena od osnovnih predpostavk, ki mora biti izpolnjena, da naročnik prične s postopkom oddaje javnega naročila, po drugi strani pa vodilo naročniku pri pripravi razpisne dokumentacije, saj je določitev vsebine pogojev in drugih zahtev v razpisni dokumentaciji, pa tudi izbira, določitev in uporaba meril, neločljivo povezana s predmetom javnega naročila. Naročnik mora, ko določa tehnične specifikacije v skladu s 37. členom ZJN-2, upoštevati tudi temeljna načela javnega naročanja. Postopek oddaje javnega naročila mora izvesti tako, da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno doseže cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev (načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, prvi odstavek 6. člena ZJN-2). V skladu s prvim odstavkom 7. člena ZJN-2 (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki) naročnik ne sme omejevati konkurence med ponudniki, zlasti ne sme omejevati možnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka, ki je v nasprotju s tem zakonom, pri izvajanju javnega naročanja pa mora ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence. Ponudnika mora izbrati na pregleden način in po predpisanem postopku (načelo transparentnosti javnega naročanja, prvi odstavek 8. člena ZJN-2). Pri tem mora v skladu s prvim in drugim odstavkom 9. člena ZJN-2 (načelo enakopravne obravnave ponudnikov) zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila. Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik, ali drugo diskriminacijo. V skladu z 10. členom ZJN-2 (načelo sorazmernosti) mora naročnik javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila.

ZJN-2 v devetem odstavku 37. člena določa, da se, če tega ne upravičuje predmet naročila, tehnične specifikacije ne smejo sklicevati na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek ali na blagovne znamke, patente, tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo, če bi se s takim navajanjem dajala prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom ali bi s tem bili izločeni. To sklicevanje je dovoljeno v primerih, ko drugače, v skladu s tretjim in četrtim odstavkom istega člena (sklicevanje na tehnične specifikacije ali v smislu navedbe storilnostnih ali funkcionalnih zahtev), ni mogoče opisati predmeta naročila, pri čemer je pri takem sklicevanju potrebno navesti besedo »ali enakovreden«. V skladu z drugim odstavkom 37. člena ZJN-2 morajo tehnične specifikacije omogočati enakopraven dostop vsem ponudnikom in ne smejo ustvarjati ovir za dostop javnih naročil konkurenčnim gospodarskim subjektom. Tehnične specifikacije morajo biti oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila, vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika, tako, da nedopustno ne omejujejo konkurence med ponudniki.

Naročnik je v točki 8.D (tehnična sposobnost) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe postavil naslednjo zahtevo:

»Ponudnik mora zagotoviti, da so ponujeni rezervni deli za tovorna vozila originalni, pakirani v originalni embalaži, opremljeni s kataloškimi številkami in novi.

Dokazilo: Izjava o tehnični sposobnosti (OBR - 5.8)

Ponudnik mora zagotoviti, da je uradni pooblaščeni prodajalec za prodajo originalnih rezervnih delov za sklop, na katerega se prijavlja.

Dokazilo: Izjava o uradnem pooblaščencu za prodajo originalnih rezervnih delov (OBR - 5.10) in uradno potrdilo, ki dokazuje, da ponudnik izpolnjuje pogoj, v nasprotnem se ponudnika izloči.«

Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil obrazca 5.8 (Izjava o kakovosti) in 5.10 (Izjava o uradnem pooblaščencu za prodajo originalnih rezervnih delov). S podpisom prvega obrazca (Izjava o kakovosti) ponudniki potrjujejo, »da so ponujeni rezervni deli za tovorna vozila originalni in so pakirani v originalni embalaži ter opremljeni z originalnimi kataloškimi številkami« ter »da so ponujeni originalni rezervni deli za tovorna vozila novi«. S podpisom drugega obrazca (Izjava o uradnem pooblaščencu za prodajo originalnih rezervnih delov) pa ponudniki potrdijo, da so »… uradni pooblaščeni prodajalec za prodajo originalnih rezervnih delov za znamko: Sklop 1: Mercedes - Benz (19 vozil), Sklop 2: Iveco (18 vozil) in Sklop 3: Man (4 vozila)«. Naročnik je v obrazcu 5.10 zahteval od ponudnikov, da obkrožijo sklop za katerega oddajajo ponudbo ter tudi zahteval, da ponudniki predložijo »uradno potrdilo, ki izkazuje, da je ponudnik pooblaščen za prodajo originalnih rezervnih delov za znamko vozil za sklop, na katerega se prijavlja«.

Tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije je bilo postavljeno naslednje vprašanje:

»Tekst razpisne dokumentacije vsebuje navedbe, ki niso v skladu z ZJN-2. In sicer ZJN-2 določa, da se tehnične specifikacije ne smejo sklicevati na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek ali na blagovne znamke, patente, tipe ali na posebno poreklo ali proizvodnjo, če bi se s takim navajanjem dajala prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom ali bi bili s tem izločeni. V skladu z ZJN-2 naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati konkurence med ponudniki. S tem, ko se zahtevajo originalni deli Mercedes - Benz, Man in Iveco v originalnih škatlah se omejuje konkurenca. Poleg tega proizvajalci Mercedes - Benz, Man in Iveco niso proizvajalci delov, ki so predmet tega javnega naročila, temveč jih za njih proizvajajo drugi pooblaščeni proizvajalci, kar se dokazuje z ustreznimi certifikati (ISO TS 16849, BER 1400/2002). Hkrati se zahteva, da izbrani ponudnik naročniku predložiti osnovni cenik originalnih rezervnih delov v pisni ali elektronski obliki ali elektronski dostop do osnovnega cenika. Na čigav cenik se zapisano nanaša? V kolikor se zahteva cenik Mercedes - Benz, Man in Iveco, to ponovno omejujejo ponudnike, saj nimajo vsi ponudniki dostopa do celotnih cenikov. Poleg tega pa ti ceniki niso enotni in se že v okviru Slovenije močno razlikujejo ter veliko bolj še po posameznih državah v EU. Tudi zahteva, da mora biti ponudnik pooblaščeni prodajalec predstavlja kršitev ZJN-2.
Prosim, da se razpisna dokumentacija ustrezno spremeni v skladu z ZJN-2 in z Uredbo komisije ES o vertikalnih omejitvah v distribuciji rezervnih delov za motorna vozila.«

Naročnik je v zvezi s citiranim vprašanjem podal naslednji odgovor (vprašanje in odgovor sta bila objavljena na Portalu javnih naročil dne 18.06.2014):

»Kot naročnik imamo pravico, da zahtevamo originalne rezervne dele za tovorna vozila in v zvezi s tem zahteve za določena dokazila - to je v skladu z Zakonom o javnem naročanju.«

Iz citiranih delov razpisne dokumentacije je razvidno, da naročnik razpisuje originalne nadomestne dele za svoja tovorna vozila Mercedez - Benz, Iveco in Man. Naročnik naroča rezervne dele za pogonski, zavorni in krmilni sistem. Naročilo je razdeljeno na tri samostojne sklope, in sicer po posameznih blagovnih znamkah tovornih vozil (Mercedez - Benz, Iveco in Man). Ponudniki lahko predložijo ponudbo za posamezen sklop, za dva ali vse tri razpisane sklope blaga, pri čemer morajo za posamezno znamko tovornih vozil ponuditi celoten asortiman rezervnih delov (7. točka Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe). Čeprav je iz točke 8.D Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe mogoče razbrati, da naročnik zahteva (katerekoli) originalne rezervne dele (in torej ne zgolj originalnih delov Mercedes - Benz, Man in Iveco), pa z upoštevanjem postavljenega vprašanja in odgovora nanj (slednji je, skladno z drugim odstavkom 71. člena ZJN-2, postal del razpisne dokumentacije), temu ni več tako. Namesto, da bi naročnik podal razločno in jasno pojasnilo, pa iz njegovega pavšalnega odgovora ni mogoče ugotoviti, ali zahteva originalne rezervne dele Mercedes - Benz, Man in Iveco, kar mu očita vlagatelj, ali katerekoli originalne nadomestne dele. Očitno si vlagatelj in naročnik prav zaradi nejasnega odgovora različno interpretirata navedeno zahtevo. Medtem ko vlagatelj zatrjuje, da je naročnik zahteval originalne rezervne dele Mercedes - Benz, Man in Iveco, pa naročnik nasprotno zatrjuje, da povsod, kjer navaja znamke tovornih vozil, le - te navaja zgolj iz razloga, da je razvidno, za katera vozila želi izbrati dobavitelja za rezervne dele. Kot že izhaja iz te obrazložitve, je med strankama spor tudi v tem, ali je naročnikova zahteva, v skladu s katero mora biti ponudnik (s strani proizvajalcev vozil Mercedez - Benz, Iveco in Man) uradni pooblaščeni prodajalec za prodajo originalnih rezervnih delov za sklop, za katerega se prijavlja, določena (ne)diskriminatorno.

Vlagatelj v zvezi z obema očitkoma navaja, da so na relevantnem trgu: 1. originalni rezervni deli, ki se prodajajo pod blagovno znamko proizvajalca vozil (v obravnavanem primeru torej pod blagovnimi znamkami Mercedez - Benz, Iveco in Man), 2. nadomestni deli, ki se tržijo pod blagovno znamko proizvajalca posameznega rezervnega dela (v obravnavanem primeru zavorni sistemi blagovnih znamk Jurid in Wabco, krmilni sistemi Luk in Lemförder in pogonski sistemi znamke GKN), z ustreznimi certifikati (ISO TS 16949, oziroma s potrdilom BER 1400/2002), ki zagotavljajo, da se takšni nadomestni deli vgrajujejo pri prvi vgradnji navedenih vozil in imajo (prav tako) status originalnih izdelkov (takšne nadomestne dele ponuja vlagatelj) ter 3. ponarejeni in neoriginalni rezervni deli.

Čeprav je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil, pa se z vlagateljevim očitkom (vsaj posredno) strinja, ali pa je vzrok temu nejasno podan odgovor, ki si ga stranki, kot že izhaja iz te obrazložitve, različno interpretirata. Kot je navedel naročnik, se je v konkretnem primeru, zaradi zagotavljanja večje varnosti svojih delavcev, odločil uporabljati le tiste materiale in rezervne dele, katere proizvajalci vgrajujejo kot prvo vgradnjo. Naročnik se strinja z vlagateljem v tem, da so razpisani originalni rezervni deli vezani na proizvajalca delov (in jih torej ne proizvajajo proizvajalci vozil - to je podjetja Mercedez - Benz, Iveco in Man). Naročnik prav tako tudi navaja, da ni omejeval konkurence med ponudniki, saj se ni skliceval na originalne rezervne dele blagovnih znamk Mercedez - Benz, Iveco in Man, temveč je zahteval originalne rezervne dele, ki so vezani na proizvajalce delov, in da je znamke vozil navedel izključno zato, da je jasno razvidno, za katera vozila želi izbrati dobavitelja za rezervne dele. Naročnik je v sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, tudi zapisal, da ni zahteval originalnih embalaž z označbami za blagovne znamke Mercedez - Benz, Iveco in Man, temveč originalne embalaže z označbami proizvajalca rezervnih delov. Vse navedene zahteve pa, kot izhaja iz zahtevka za revizijo, izpolnjuje tudi vlagatelj. Vlagatelj namreč zatrjuje, da ponuja nove in certificirane originalne rezervne dele za pogonski, zavorni in krmilni sistem, ki jih vgrajujejo vsi trije proizvajalci vozil (Mercedez - Benz, Iveco in Man) pri prvi vgradnji, da ima vsak proizvajalec rezervnih delov svojo originalno embalažo, s šifro in kataloško številko ter da je pooblaščen za prodajo vseh razpisanih nadomestnih delov blagovnih znamk Jurid, Wabco, Luk, Lemförder in GKN.

Tudi sicer so naročnikove ugotovitve v zvezi s tem zgolj splošne in pavšalne. Naročnik je namreč (med drugim) navedel, da so sporne zahteve postavljene zlasti tudi iz razloga, ker je imel pri predhodnih dobavah rezervnih delov veliko težav, saj so mu dobavitelji (med njimi tudi vlagatelj), kljub izrecnim zahtevam iz razpisne dokumentacije, dobavljali bodisi ponarejene rezervne dele (nekatere izmed njih so ponaredke ponujali v ponarejeni »originalni« embalaži) bodisi originalne rezervne dele v neustrezni embalaži, iz katere ni bilo razvidno ime proizvajalca, oziroma je bila embalaža brez vsakršnih označb. Državna revizijska komisija v zvezi s tem opozarja, da je (bo) izvrševanje okvirnega sporazuma v odgovornosti naročnika, ki mora skrbeti za njegovo pravilno izvrševanje, torej tudi za to, da bodo dobavljeni takšni avto deli, kot so bili navedeni v ponudbi in zahtevani v razpisni dokumentaciji. Kot je zapisala Državna revizijska komisija že v več svojih odločitvah (tudi v odločitvi št. 018-220/2013, ki se je nanašala na identičnega naročnika in na enak predmet), sta faza priprave ponudbe in faza izvrševanja predmeta javnega naročila dve ločeni fazi. Problematika dobave dejansko drugačnih delov, kot so bili ponujeni, je (bo) po oceni Državne revizijske komisije predmet urejanja obligacijskih razmerij iz že sklenjene pogodbe (okvirnega sporazuma) in ne predmet obravnavanega postopka javnega naročanja. Faza izvrševanja pogodbe je torej predmet obligacijsko - pravnega razmerja ter v pristojnosti pristojnega sodišča, kakor izhaja tudi iz 16. člena vzorca okvirnega sporazuma. Poleg tega je naročnik v 6. členu vzorca okvirnega sporazuma izrecno navedel, da mora kakovost dobavljenih proizvodov ustrezati veljavnim predpisom, standardom in deklarirani kvaliteti na embalaži, oziroma zahtevam, ki so bile opredeljene v razpisni dokumentaciji. Naročnik pa si je v obravnavanem primeru tudi pridržal pravico (v točki E.8 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe), da lahko v primeru, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju (predhodno) sklenjenih pogodb, takšnega ponudnika izloči iz predmetnega postopka, vlagatelj pa zoper naveden del razpisne dokumentacije ni ugovarjal (vlagatelj v zahtevku za revizijo celo izrecno navaja, da naročniku nikoli ni ponujal ponarejenih rezervnih delov). Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju tudi v tem, da za uveljavljanje garancije ni pomembno, od katerega prodajalca in pod katero blagovno znamko je bil kupljen originalni rezervni del, pač pa le, da je vgrajeni del originalen in da ga je montirala pooblaščena oseba.

Ob navedenem Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj navedel dovolj prepričljive razloge, ki govorijo v prid zaključku, da zahteva, v skladu s katero mora ponudnik zagotoviti, da je (s strani proizvajalcev vozil) uradni pooblaščeni prodajalec za prodajo originalnih nadomestnih delov za sklop, za katerega se prijavlja, negativno vpliva na konkurenco med možnimi ponudniki, s čimer je naročnik prekršil tako drugi odstavek 37. člena ZJN-2, kot tudi določila 7. in 9. člena ZJN-2. Ker naročnik vlagateljevih trditev v revizijskem postopku ni uspel ovreči, je Državna revizijska komisija na podlagi pravil o trditvenem in dokaznem bremenu ter na podlagi proste presoje dokazov (prvi odstavek 7. člena in 8. člen Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s spremembami), ki se na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN uporabljajo tudi v revizijskem postopku, predmetnemu očitku sledila. Ker je Državna revizijska komisija ocenila, da so ugotovljene kršitve naročnika takšne narave, da jih je mogoče odpraviti znotraj predmetnega postopka oddaje javnega naročila, je razveljavila predmetni postopek oddaje javnega naročila le v delu, ki se nanaša na določitev zahteve, v skladu s katero mora ponudnik zagotoviti, da je uradni pooblaščeni prodajalec za prodajo originalnih nadomestnih delov za sklop, za katerega se prijavlja. Ker bo naročnik, kot že izhaja iz te obrazložitve, kot primerno in popolno ocenil vsako ponudbo s ponujenimi (kakršnimikoli) originalnimi nadomestnimi deli, oziroma bo sprejel katerikoli originalne rezervne dele za svoja tovorna vozila, Državna revizijska komisija ni razveljavila tudi zahteve, v skladu s katero morajo vlagatelji ponuditi originalne rezervne dele, ki so pakirani v originalni embalaži, opremljeni s kataloškimi številkami in novi.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov (1.400,00 EUR za zastopanje, 20,00 EUR za materialne stroške, 22 % DDV ter stroške vplačane takse v višini 3.500,00 EUR). Državna revizijska komisija je na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 s spremembami; v nadaljevanju: ZOdvT) po pravičnem poudarku in ob upoštevanju vseh okoliščin primera vlagatelju priznala 800 EUR za odvetniško nagrado, 22 % DDV na odvetniško nagrado ter izdatke po tar. št. 6002 ZOdvT - to je pavšalni znesek v višini 20,00 EUR in 22 % DDV ter 3.500,00 EUR za plačilo takse (kar skupaj znaša 4.500,40 EUR). Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 30.07.2014

predsednik senata:
Borut Smrdel, univ.dipl.prav.
Predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:

- Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, Celje
- Odvetniška pisarna Gorjup, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, LjubljanaVložiti:

- v spis zadeve, tu