018-151/2014 HSE, d.o.o.

Številka: 018-151/2014-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in Sonje Drozdek – Šinko, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila »Prenova in vzdrževanje komunikacijskih varnostnih sistemov IS HSE z uporabo požarnih pregrad nove generacije«, v zvezi s predlogom vlagatelja NIL, d. o. o., Tivolska cesta 48, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila naročnika HSE Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., Koprska ulica 92, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 3. 7. 2014

ODLOČILA

Predlogu vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se ne ugodi.

Obrazložitev

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila »Prenova in vzdrževanje komunikacijskih varnostnih sistemov IS HSE z uporabo požarnih pregrad nove generacije«, katerega obvestilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 6. 11. 2013, pod št. objave JN14060/2013.

Iz Odločitve o oddaji javnega naročila z dne 28. 4. 2014 izhaja, da je naročnik izvedel postopek s pogajanji po predhodni objavi v skladu z določilom 34. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 34/2008 s spremembami; v nadaljevanju: ZJNVETPS) ter oddal naročilo ponudniku S&T SLOVENIJA, d. d., Leskoškova cesta 6, Ljubljana, vlagateljevo zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila pa je naročnik zavrgel. Vlagatelj se je s svojo ponudbo glede na merilo sicer uvrstil za izbranim ponudnikom (na drugo mesto).

Vlagatelj je dne 15. 5. 2014 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo in predlog za zadržanje postopka oddaje javnega naročila. V zahtevku za revizijo je vlagatelj zahteval, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija ugotovi, da je naročnik kršil določbe ZJNVETPS, ugodi revizijskemu zahtevku vlagatelja ter v celoti razveljavi Odločitev o oddaji javnega naročila z dne 28. 4. 2014 oziroma naj podredno razveljavi celoten postopek oddaje javnega naročila ter vlagatelju povrne stroške pravnega varstva. Ob tem je vlagatelj predlagal tudi izdajo sklepa o zadržanju postopka javnega naročila

Naročnik je dne 11. 6. 2014 izdal Odločitev o zahtevku za revizijo, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 17. 6. 2014 odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in predrevizijskem postopku, ob tem pa se do vlagateljevega predloga za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila ni opredelil.

Po preučitvi predloga vlagatelja je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN ima vlagatelj pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. S sklepom o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se zadržijo nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (peti odstavek 19. člena ZPVPJN). Če naročnik vlagateljevemu predlogu ne ugodi, ga mora odstopiti Državni revizijski komisiji (2. alineja drugega odstavka 19. člena ZPVPJN). V skladu s četrtim odstavkom 19. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija predlogu ugodi, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

V konkretnem primeru je tako potrebno presoditi, ali bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na pravni položaj vlagatelja zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni navedel nobenih razlogov in okoliščin, ki bi v obravnavanem primeru izkazovale vpliv na učinkovito pravno varstvo vlagatelja. Nadalje Državna revizijska komisija kot odločilno dejstvo ugotavlja, da je vlagatelj v konkretnem primeru vložil zahtevek za revizijo, s katerim zatrjuje kršitve naročnika v zvezi s sprejeto odločitvijo o oddaji naročila. Predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka javnega naročila je torej vložen v fazi po odločitvi o oddaji naročila.

ZPVPJN v prvem odstavku 17. člena določa, da lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja. Izjemoma lahko naročnik kljub vloženemu zahtevku za revizijo sklene pogodbo, razen če so podani razlogi, ki jih ZPVPJN v nadaljevanju te določbe našteva.

Iz določbe prvega odstavka 17. člena ZPVPJN izhaja temeljno pravilo predrevizijskega in revizijskega postopka, in sicer, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži sklenitev pogodbe (praviloma) do pravnomočnega zaključka revizijskega postopka. Takšno posledico ex lege povzroči že sama vložitev zahtevka za revizijo, zato druge aktivnosti vlagatelja zahtevka za revizijo niso potrebne. To pravilo zagotavlja, da po vloženem zahtevku za revizijo (razen v zakonu izrecno določenih izjemnih primerih) ne more priti do sklenitve pogodbe in da so zato lahko vsa naročnikova ravnanja, za katera se izkaže njihova nezakonitost, razveljavljena. ZPVPJN tako naročniku ob prejemu zahtevka za revizijo ne prepoveduje le sklenitve pogodbe, temveč mu (razen v zakonu izrecno določenih izjemnih primerih) izrecno prepoveduje tudi ustavitev postopka javnega naročanja, zavrnitev vseh ponudb ali začetek novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja. Namen tega pravila je preprečiti, da bi naročnik zaključil postopek oddaje javnega naročila ali isti predmet naročila oddal v drugem postopku, še preden bi se končal postopek pravnega varstva.

V konkretnem primeru je na podlagi navedenega potrebno ugotoviti, da bi naročnik, glede na fazo postopka oddaje javnega naročila, postopek oddaje javnega naročila nadaljeval le še tako, da bi sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila (ali izvedel druga ravnanja, našteta v prvem odstavku 17. člena ZPVPJN, česar pa vlagatelj ne izpostavlja). Posledično bi vlagatelj z ugoditvijo predlogu sprejema sklepa po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN lahko dosegel le (še) zadržanje sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila. Ker pa je sklenitev pogodbe po samem zakonu zadržana že na podlagi vložitve zahtevka za revizijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev predlog po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN za zadržanje postopka oddaje javnega naročila brezpredmeten. Vlagatelj je preprečitev sklenitve pogodbe o oddaji naročila dosegel že z vložitvijo zahtevka za revizijo, zaradi česar tudi ne more priti do vpliva na učinkovitost pravnega varstva. Le-to bo vlagatelju zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih kršitev naročnika razveljavljena vsa njegova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, ki so bila izvedena v nasprotju z zakonom.

Ker Državna revizijska komisija ni ugotovila okoliščin, ki bi izkazovale, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, predlogu vlagatelja, da se izda sklep o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, ni ugodila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.


V Ljubljani, 3. 7. 2014Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:
 NIL, d. o. o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana,
 HSE Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana,
 S&T SLOVENIJA, d. d., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
 v spis zadeve, tu.