018-128/2014 Občina Hoče – Slivnica

Številka: 018-128/2014-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem., v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter Sonje Drozdek-Šinko in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava in montaža kuhinjske opreme in aparatov za nizkoenergetski vrtec v Slivnici«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja GO – ST, d.o.o., Gasilska cesta 35, Grosuplje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Hoče – Slivnica, Pohorska cesta 15, Hoče (v nadaljevanju: naročnik), dne 16.6.2014

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila »Dobava in montaža kuhinjske opreme in aparatov za nizkoenergetski vrtec v Slivnici«, kot izhaja iz dokumenta »Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika« št. 430-1/2014-016 z dne 17.4.2014.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 1.752,65 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa.

Obrazložitev

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 12.3.2014, pod št. objave JN2897/2014. Naročnik je z dokumentom »Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika«, št. 430-1/2014-016, z dne 17.4.2014 obvestil ponudnike, da se predmetno javno naročilo odda v izvedbo ponudniku Lesnina MG oprema, Parmova ulica 53, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve izhaja, da se je popolna ponudba izbranega ponudnika glede na merilo (najnižja cena) uvrstila na prvo mesto, na drugo mesto se je uvrstila ponudba ponudnika Kogast sistemi, d.o.o., Adamičeva cesta 36, Grosuplje (v nadaljevanju: ponudnik Kogast sistemi, d.o.o.), vlagateljeva ponudba pa se je uvrstila na tretje mesto.

Vlagatelj je z vlogo z dne 5.5.2014 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem zahteva razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila in povrnitev stroškov pravnega varstva. Vlagatelj zatrjuje, da iz prospektov, ki jih je v ponudbi predložil izbrani ponudnik, izhaja, da ponujena oprema ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika, in sicer:
1. pod pozicijo 4.2. »Garderobna omara za ločeno hrambo čistih in nečistih oblačil« je naročnik zahteval vrata debeline 18 mm, iz spletne strani proizvajalca ponujene opreme pa je razvidno, da ima ponujena garderobna omara vrata iz 0,8 mm debele plošče,
2. pod pozicijami 5.6., 7.3., 8.4. in 9.4. »Stenska HTV armatura« je naročnik zahteval izliv v dosegu 400, ponujena oprema pa ima izliv v dosegu 300 mm,
3. pod pozicijo 6.1. »Hladilna omara« in 6.2. »Zamrzovalna omara« je naročnik zahteval, da imata ponujena izdelka inox mrežne police. Izbrani ponudnik je ponudil izdelka s plastificiranimi policami, poleg tega ponujena oprema nima zahtevanega števila polic,
4. pod pozicijo 6.6. »Regal aluminij polietilen« je izbrani ponudnik ponudil regal neustrezne globine;
5. pod pozicijo 10.5. »Salamoreznica« je iz predloženega prospekta razvidno, da ponujena salamoreznica nima vključenega zahtevanega dodatnega teflonskega noža. Zgolj na podlagi dejstva, da je izbrani ponudnik v prospektu obkrožil dodatni teflonski nož za sir, pa ni mogoče nedvoumno sklepati, da je izbrani ponudnik dodatni teflonski nož zajel v ponudbi,
6. pod pozicijo 11.4. in 11.16. »Električna programabilna parno-konvekcijska peč« je izbrani ponudnik ponudil peč z osnovnim sistemom parnega generatorja z direktnim vbrizgom in ne s sistemom bojlerja, kot je to zahteval naročnik.
Nadalje vlagatelj zatrjuje, da je tudi ponudba ponudnika Kogast sistemi, d.o.o., neprimerna, ker ponujena oprema pod pozicijami 6.1., 6.2., 6.6, 10.5., 11.4., 11.16., 11.6., 11.6.1. in 17.8. ne izpolnjuje zahtev določenih v razpisni dokumentaciji.

Izbrani ponudnik se je s pravočasno vlogo z dne 9.5.2014 izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja in navedel:
1. pod pozicijo 4.2. »Garderobna omara za ločeno hrambo čistih in nečistih oblačil« je ponudil omaro, ki ustreza zahtevam iz popisa, kar je tudi navedel v opisu tehnične dokumentacije, poleg tega je priložil sliko simboličnega izgleda omare. Ponujena omara ima okrepljena vrata,
2. pod pozicijo 5.6., 7.3., 8.4. in 9.4. »Stenska HTV armatura« v razpisni dokumentaciji ni bila zahtevana dolžina izliva, ampak doseg izliva. Ponujena armatura ima doseg celo 420 mm,
3. pod pozicijo 6.1. »Hladilna omara« in 6.2. »Zamrzovalna omara« so inox mreže opcijska oprema ponujenega izdelka, naročnik pa ni zahteval, da ponudniki predložijo prospekte tudi za opcijsko opremo. Izbrani ponudnik zatrjuje, da je ponudil opremo z inox mrežami in zagotavlja, da bo takšno tudi dobavil,
4. pod pozicijo 6.6. »Regal aluminij polietilen« je v ponudbi predložil prospekt proizvajalca, iz katerega so razvidne zahtevane karakteristike. Zaradi boljšega pregleda prospekta je izbrani ponudnik napravil izvlečke, kjer je pri prepisovanju napravil napako,
5. pod pozicijo 10.5. »Salamoreznica« je predložil katalog opcijske opreme proizvajalca, v katerem je obkrožil dodatni teflonski nož za sir, ki ga ponuja s salamoreznico,
6. pod pozicijo 11.4. in 11.16. »Električna programabilna parno-konvekcijska peč« je v ponudbi predložil prospekt ponujene opreme, kjer je na prvi strani naveden generator pare z funkcijami kot so detekcija vodnega kamna in dekalcifikacija.

Naročnik je s sklepom z dne 22.5.2014 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa se je oprl predvsem na navedbe izbranega ponudnika. Glede spornega izdelka pod pozicijo 6.6. »Regal aluminij polietilen« je naročnik še navedel, da je izbrani ponudnik pri prepisovanju napravil pravopisno napako in da bo izbrani ponudnik za ponujeno ceno moral dobaviti regal ustrezne globine. Naročnik je zavrnil tudi revizijske navedbe glede neprimernosti ponudbe ponudnika Kogast sistemi, d.o.o.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 26.5.2014 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Vlagatelj v vlogi z dne 27.5.2014, s katero se je opredelil do navedb naročnika, vztraja pri revizijskih navedbah.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.


V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da sta ponudbi izbranega ponudnika in drugo uvrščenega ponudnika Kogast sistemi, d.o.o., neprimerni in da bi ju moral naročnik izločiti iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Državna revizijska komisija ni presojala revizijskih očitkov, ki se nanašajo na domnevno neprimernost ponudbe drugouvrščenega ponudnika Kogast sistemi, d.o.o., saj naročniku v tem delu (še) ni mogoče očitati kršitev. V obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila je naročnik namreč navedel, da je izvedel celotno analizo najugodnejšega ponudnika (t.j. izbranega ponudnika), medtem ko iz odločitve o oddaji javnega naročila ni razvidno, da bi naročnik presojal (tudi) popolnost ponudbe ponudnika Kogast sistemi, d.o.o. Tudi iz internega dokumenta »Poročilo o primerjalni analizi ponudb po razpisu za: Dobavo in montažo kuhinjske opreme in aparatov za nizkoenergijski vrtec v Slivnici«, št. 430-1/2014-014-1, z dne 3.4.2014 je razvidno, da je naročnik prejete ponudbe najprej razvrstil glede na merilo, nato pa preveril, ali je ponudba izbranega ponudnika, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna. Odločitev o oddaji javnega naročila, ki jo vlagatelj z zahtevkom za revizijo izpodbija, je tako temeljila zgolj na podlagi naročnikove ugotovitve o popolnosti ponudbe izbranega ponudnika. Naročnik o primernosti (in popolnosti) ponudbe ponudnika Kogast sistemi, d.o.o. še ni odločal, zato posledično Državna revizijska komisija ne more presojati pravilnosti njegovega ravnanja v zvezi z ugotavljanjem primernosti ponudbe ponudnika Kogast sistemi, d.o.o.

Med strankama je sporno, ali je naročnik pri oddaji predmetnega javnega naročila ravnal skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2), s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot popolno. Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da naj bi bila ponudba izbranega ponudnika neprimerna in posledično nepopolna, ker ponujena oprema naj ne bi izpolnjevala vseh tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije.

V skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Neprimerna ponudba pa je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Naročnik predmet javnega naročila opredeli s tehničnimi specifikacijami, ki jih, skladno s prvim odstavkom 37. člena ZJN-2, navede v dokumentaciji javnega naročila.

Predmet konkretnega javnega naročila je dobava in montaža kuhinjske opreme in aparatov. Tehnične specifikacije za zahtevano opremo in aparate je naročnik določil v prilogi k razpisni dokumentaciji »Vrtec Slivnica, Popis tehnološke opreme kuhinje« (v nadaljevanju: popis), ki predstavlja tudi ponudbeni predračun. V popisu je naročnik v stolpcu »Proizvod« navedel zahtevane dele opreme in aparatov, v stolpcu »Opis« pa je naročnik zapisal natančne tehnične zahteve za posamezne artikle. Naročnik je za stolpca »Firma« in »Model« predvidel, da ju izpolni ponudnik, in sicer tako, da vpiše proizvajalca in model opreme, ki jo ponuja pod posamezno pozicijo. Naročnik je v popisu tudi določil, da morajo ponudniki v ponudbi predložiti fotokopije prospektov tehničnih lastnosti opreme, iz katerih so razvidni modeli, proizvajalci in zahtevane tehnične karakteristike.

Iz prvotno objavljene razpisne dokumentacije izhaja, da naročnik ni dovolil odstopanj od tehničnih zahtev. Naročnik je dne 18.3.2014, ob 10:27, na Portalu javnih naročil na vprašanje, ali je v tehničnih karakteristikah dovoljeno odstopanje za 5%, odgovoril, da je potrebno konkretizirati, za katero od tehničnih karakteristik se predlaga odstop, in da bo možnost odstopa preveril projektant. Na podlagi navedenega in skladno z drugim odstavkom 71. člena ZJN-2 Državna revizijska komija ugotavlja, da je naročnik zahteval skladnost ponujene tehnološke opreme z vsemi tehničnimi specifikacijami in odstopanj ni dopustil, razen v primeru, če je naročnik pri posamezni tehničnih zahtevi odstopanje izrecno dopustil.

Državna revizijska komisija je najprej presojala vlagateljeve navedbe o neustreznosti ponujenega izdelka pod pozicijo 4.2. »Garderobna omara za ločeno hrambo čistih in nečistih oblačil«. Za sporno garderobno omaro je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da ima »dvostenska vrata debeline 18 mm«, pri tem pa odstopanja od navedene tehnične zahteve ni dopustil. Izbrani ponudnik je pod sporno pozicijo v popisu v stolpec »Firma« vpisal »AJ – Prosigma«, v stolpec »Model« pa »115381-471 + 13343-471 + 80063-471«. V ponudbi je izbrani ponudnik predložil dokument »Vrtec Slivnica poz. 4.2.« (list 164 v ponudbeni dokumentaciji), v katerem je v opisu ponujene garderobne omare navedel tudi »dvostranska vrata debeline 18 mm«.

Državna revizijska komisija je z vpogledom v spletno stran družbe AJ – Prosigma (http://www.kataloska-prodaja.si/) ugotovila, da številka artikla 115381 predstavlja garderobno omaro »Classic« z 2 moduloma (dvojna vrata), številka artikla 13343 predstavlja podstavek za garderobno omaro in da številka artikla 80063 predstavlja cilindrično ključavnico. Na spletni strani družbe AJ – Prosigma je pri opisu garderobne omare »Classic« navedeno, da so »vrata iz 0,8 mm debele plošče, okrepljene z drogovi za večjo stabilnost« (http://www.kataloska-prodaja.si/garderoba/garderobne-omare/kovinske-garderobne-omare-classic/1589455-2016516.wf?linkId=AJ_VAR115381).

Državna revizijska komisija se sicer strinja z naročnikom, da iz dokumenta »Vrtec Slivnica poz. 4.2.«, katerega je pripravil izbrani ponudnik sam, izhaja izpolnjevanje naročnikovih razpisnih zahtev. Vendar pa upoštevaje, da je izbrani ponudnik z vpisom proizvajalca in modela ponujene opreme natančno specificiral, katero garderobno omara ponuja, in upoštevaje, da iz opisa ponujene omare na spletni strani družbe AJ – Prosigma izhaja, da ima ponujena garderobna omara vrata debeline 0,8 mm in ne 18 mm, kot je to zahteval naročnik, je potrebno ugotoviti, da izbrani ponudnik ni ponudil garderobne omare, ki bi ustrezala vsem zahtevam naročnika. Iz spletne strani družbe AJ – Prosigma tudi ni razvidno, da bi bila možna izdelava ponujene garderobne omare glede na posebne želje naročnika (tj. izbranega ponudnika). Državna revizijska komisija pa tudi ugotavlja, da izbrani ponudnik ni že v ponudbi zapisal, da bo ponujena garderobna omara proizvajalca AJ – Prosigma, model 115381, prilagojena posebni naročnikovi zahtevi, kar bi omogočilo zaključek, da gre za garderobno omaro, ki je prilagojena naročnikovim tehničnim zahtevam. Državna revizijska komisija še ugotavlja, da so navedbe naročnika, da ima ponujena garderobna omara okrepljena vrata, v konkretnem primeru pravno irelevantne, saj naročnik takšne zahteve v razpisni dokumentaciji ni postavil.

Vlagatelj nadalje zatrjuje, da je izbrani ponudnik ponudil neustrezno stensko HTV armaturo. Iz razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik v popisu pod pozicijami 5.6., 7.3., 8.4. in 9.4. »Stenska HTV armatura« v stolpcu »Opis« (med drugim) zapisal »doseg 400 mm«, pri tem pa odstopanja od citirane tehnične zahteve ni izrecno dopustil. Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je ponudil stensko HTV armaturo proizvajalca Monolith, model R0102010202.

Med strankama je sporno, ali ponujena oprema izpolnjuje tehnično zahtevo »doseg 400 mm«, pri tem pa je tudi sporen pomen naveden zahteve. Vlagatelj zatrjuje, da se zahteva »doseg 400 mm« nanaša na dolžino izliva in da je dolžina izliva pri ponujeni opremi le 300 mm. Naročnik na drugi strani zatrjuje, da se zahteva »doseg 400 mm« nanaša na doseg izliva, pri katerem se poleg dolžine izliva upošteva tudi dolžina dela armature od stene do izliva, in da je izbrani ponudnik ponudil stensko HTV armaturo z dosegom izliva 420 mm.

Med strankama ni sporno, izhaja pa tudi iz tehnične skice ponujene stenske HTV armature (list 167 v ponudbeni dokumentaciji izbranega ponudnika), da je širina ponujene armature od stene (na katero je armatura pričvrščena) do izliva 120 mm in da je dolžina izliva 300 mm. Ob takšnem (nespornem) dejanskem stanju pa je potrebno ugotoviti, da za razrešitev konkretnega spora niti ni pravno odločilno dejstvo, ali se razpisna zahteva »doseg 400 mm« nanaša na dolžino izliva ali na doseg izliva. Ne glede na to, ali bi sledili razlagi vlagatelja (»doseg 400 mm« se nanaša na dolžino izliva, ki je pri ponujeni armaturi, upoštevaje tehnično skico ponujene opreme, 300 mm) ali razlagi naročnika (»doseg 400 mm« se nanaša na doseg izliva, ki je pri ponujeni armaturi, upoštevaje tehnično skico ponujene opreme, 420 mm) je namreč potrebno ugotoviti, da izbrani ponudnik v vlogi, s katero se je opredelil do revizijskih navedb (in naročnik v odločitvi o zavrnitvi zahtevka za revizijo) navaja, da »[…]model ima doseg celo 420 mm […]«. To pa pomeni, da izbrani ponudnik in naročnik ne zatrjujeta, da ima ponujena oprema »doseg 400« in posledično ne zatrjujeta, da ponujena oprema izpolnjuje naročnikove zahteve. Kot že navedeno, naročnik v tem delu ni dopustil odstopanja od tehnične zahteve, zato je kot ustrezno armaturo mogoče šteti le armaturo z »dosegom (natančno) 400 mm«, ne pa tudi armature z manjšim ali večjim dosegom. Ker izbrani ponudnik ni ponudil armature z dosegom 400 mm, kot je to zahteval naročnik, je potrebno ugotoviti, da je ponudil opremo, ki ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika.

Državna revizijska komisija je nadalje presojala navedbe vlagatelja, da je izbrani ponudnik pod pozicijo 6.6. »Regal aluminij polietilen« ponudil regal neustrezne globine. Naročnik je v razpisni dokumentaciji (popis in odgovor, objavljen na Portalu javnih naročil dne 26.3.2014, ob 11:04, ki je, skladno z drugim odstavkom 71. člena ZJN-2, postal del razpisne dokumentacij) v opisu spornega artikla zapisal »4 police globine 500 mm« in določil dimenzije regala in sicer »2200 x 500 x 1800 mm« ali »2000 x 500 x 1800 mm«. Iz razpisne dokumentacije ne izhaja, da je naročnik dovolil odstopanja v globini ponujenega regala. Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je ponudil regal proizvajalca Brescancin, model SA18/204. Izbrani ponudnik je v ponudbi, poleg katalog proizvajalca ponujenega regala, predložil tudi lastni dokument »Vrtec Slivnica poz. 6.6.« (list 174 v ponudbeni dokumentaciji izbranega ponudnika), v katerem je v opisu ponujenega regala (med drugim) navedel »4 x polica globine 400 mm, dim. 2000 x 400 x 1800«.

Glede na to, da je naročnik zahteval regal globine 500 mm (brez možnega odstopanja v tem delu) in glede na to, da je izbrani ponudnik v ponudbeni dokumentaciji izrecno navedel, da ponuja regal globine 400 mm, Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik pod pozicijo 6.6. »Regal aluminij polietilen« ni ponudil opreme v skladu z naročnikovimi zahtevami. Izbrani ponudnik in naročnik sta sicer navajala, da je pri pripravi lastnega dokumenta prišlo do napake, vendar je treba opozoriti na to, da je ponudnik sam odgovoren za pripravo popolne ponudbe. Izbrani ponudnik je v lastni dokument sam vpisal, da ponuja regal globine 400 mm, zato mora posledice tega (domnevnega) neskrbnega ravnanja pri pripravi ponudbe nositi sam. Naročnik pa na podlagi ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika niti ni mogel priti do zaključka, da je izbrani ponudnik ponudil regal ustrezne globine, pri vpisu dimenzij regala v lasten dokument pa storil »pravopisno napako«. Iz kataloga proizvajalca namreč izhaja, da je regal dobavljiv v globini 300, 400, 500 ali 600 mm (list 178 v ponudbeni dokumentaciji izbranega ponudnika), kar sicer dokazuje, da je regal možno dobaviti v zahtevani globini, ne pa tudi, da je izbrani ponudnik ponudil regal zahtevane globine.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj uspel dokazati, da ponujena tehnološka oprema izbranega ponudnika (vsaj) pod pozicijami 4.2., 5.6., 7.3., 8.4., 9.4. in 6.6. ne ustreza vsem tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije. Posledično Državna revizijska komisija vsebinsko ni obravnavala preostalih revizijskih navedb v zvezi z izpolnjevanjem ostalih tehničnih zahtev pri ponujeni opremi, saj njihova vsebinska presoja ne bi več vplivala na ugotovitev o neprimernosti ponudbe izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s tem, ko je štel, da je izbrani ponudnik v delu, ki se nanaša na opremo na pozicijah 4.2., 5.6., 7.3., 8.4., 9.4. in 6.6., predložil primerno in s tem popolno ponudbo, kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2. Zato je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, razveljavila odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila, kot je razvidna iz dokumenta »Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika« št. 430-1/2014-016 z dne 17.4.2014.

Ker se z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2, v povezavi z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN), Državna revizijska komisija naročnika (z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen), na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN, napotuje, da v primeru nameravane izdaje nove odločitve o oddaji javnega naročila ponudbo izbranega ponudnika ponovno preveri z upoštevanjem ugotovitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa in skladno z določili ZJN-2.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov pravnega varstva v višini 1.752,65 EUR, kolikor je znašala vplačana taksa za postopek pravnega varstva. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je vlagatelj, skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN, upravičen do povrnitve potrebnih stroškov postopka pravnega varstva. Državna revizijska komisija vlagatelju kot potrebne priznava celotne priglašene stroške.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v višini 1.752,65 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 16.6.2014predsednik senata
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- GO – ST, d.o.o., Gasilska cesta 35, 1290 Grosuplje
- Občina Hoče – Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče
- Lesnina MG oprema, d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu