018-064/2014 Občina Lovrenc na Pohorju

Številka: 018-064/2014-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici mag. Mateji Škabar, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Novogradnja in rekonstrukcija 6-oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju za 3. sklop: Elektroinštalacije« in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj Elektrotehnika Milošič, d. o. o., Potrčeva cesta 28, Ptuj (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: naročnik), dne 20. 3. 2014

ODLOČILA

Pritožba z dne 28. 2. 2014 se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu »Novogradnja in rekonstrukcija 6-oddelčnega vrtca v Lovrencu na Pohorju za 3. sklop: Elektroinštalacije« dne 29. 11. 2013 objavil na portalu javnih naročil, pod št. objave JN 15214/2013. Javno naročilo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Investicija je sofinancirana iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij«, Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, za obdobje 2012-2014 (Ur. l. RS, št. 34/12).

Dne 16. 1. 2014 je naročnik izdal obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika, številka JN-430-0012-2013 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katerega izhaja, da se kot najugodnejši ponudnik za predmetno javno naročilo izbere ponudnik Elektrosignal, d. o. o., Lava 6A, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 20. 1. 2014 in dne 27. 1. 2014 pri naročniku zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, ki mu ga je naročnik omogočil dne 30. 1. 2014.

Z dokumentom z dne 4. 2. 2014 je vlagatelj dne 5. 2. 2014 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da je naročnik ravnal v nasprotju z zakonom, ko je predmetno javno naročilo oddal ponudniku, katerega ponudba je nepopolna, zaradi česar bi jo moral naročnik izločiti, kot nepravilno oz. neustrezno. Vlagatelj zahteva razveljavitev odločitve o oddaji naročila in povrnitev stroškov pravnega varstva.

Naročnik je s sklepom z dne 12. 2. 2014, številka JN-430-0012/2013-SZZR, ki ga je vlagatelj prejel 28. 2. 2014, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel. Iz obrazložitve tega sklepa izhaja, da je naročnik ob predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo ugotovil, da le-ta ni bil vložen pravočasno, zato ga je zavrgel.

Vlagatelj je pravočasno, z dokumentom »Pritožba zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo v predrevizijskem postopku« z dne 28. 2. 2014, pri naročniku vložil pritožbo zoper naročnikovo zavrženje njegovega zahtevka za revizijo. Vlagatelj v njej navaja, da je naročnik ravnal napačno, ko je zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo, saj ga je le-ta vložil dne 4. 2. 2014 (naročnik ga je prejel 5. 2. 2014), zadnji ponudnik pa je odločitev o oddaji naročila prejel dne 28. 1. 2014, zato vlagatelj šteje, da je glede na ta datum zahtevek za revizijo, vložen dne 4. 2. 2014, pravočasen. Pravočasnost vloženega zahtevka za revizijo vlagatelj utemeljuje tudi z navedbo, da bi moral naročnik sklep o zavrženju zahtevka za revizijo sprejeti v treh delovnih dneh, ne pa v šestih delovnih dneh, kolikor je v konkretnem primeru za zavrženje zahtevka za revizijo potreboval naročnik. Vlagatelj v pritožbi v nadaljevanju v celoti ponovi revizijske navedbe, zatrjuje naročnikovo kršitev vlagateljeve pravice do vpogleda, predlaga razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji naročila, zahteva povračilo stroškov postopka pravnega varstva ter predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija izda sklep o zadržanju postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je z vlogo z dne 6. 3. 2014 Državni revizijski komisiji posredoval pritožbo in dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Državna revizijska komisija se uvodoma dotika vprašanja posledic prekoračenja naročnikovega roka za sprejem odločitve o zavrženju zahtevka za revizijo. ZPVPJN v prvem odstavku 26. člena določa obvezno ravnanje naročnika, ki mora ob začetku predrevizijskega postopka preizkusiti zahtevek za revizijo. Po ugotovitvi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno, ga naročnik v skladu s tretjim odstavkom istega člena v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže. Državna revizijska komisija ob tem pojasnjuje, da je rok za odločanje naročnika v skladu citirano zakonsko določbo namenjen udejanjanju načela hitrosti, po svoji naravi pa je instrukcijski in ne prekluzivni. Iz tega razloga navedene zakonske določbe ne gre tolmačiti na način, da naročnik po poteku tega roka ne bi več mogel sprejeti procesne odločitve, povezane z zahtevkom za revizijo. Ker ZPVPJN za tako naročnikovo ravnanje tudi ne predvideva sankcije, naročnikove kršitve s tem v zvezi ni mogoče ugotoviti.

V zvezi s predlogom vlagatelja o izdaji sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, ki ga le-ta podaja v svoji pritožbi, Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi bilo odločanje o takem predlogu, glede na odločitev, vsebovano v izreku tega sklepa, brezpredmetno.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med strankama sporno, ali je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil pravočasno.

V skladu s petim odstavkom 25. člena ZPVPJN je rok za vložitev zahtevka za revizijo po odločitvi o oddaji javnega naročila osem delovnih dni od prejema te odločitve. Navedeni rok osmih delovnih dni predstavlja subjektivni rok, saj le-ta prične teči od dneva prejema ali seznanitve o odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni vložen pravočasno, ga na podlagi tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN zavrže.

Državna revizijska komisija po vpogledu v odstopljeno dokumentacijo predmetne zadeve ugotavlja, da je bila odločitev o oddaji naročila (dokument številka JN-430-0012-2013 z dne 16. 1. 2014) vlagatelju vročena dne 20. 1. 2014, kar med strankama ni sporno, to pa potrjujejo tudi podatki na poštni povratnici. Iz pravnega pouka odločitve o oddaji naročila izhaja, da je naročnik ponudnike pravilno poučil, da lahko zoper to odločitev v roku osmih delovnih dni po prejemu le-te vložijo zahtevek za revizijo. Ob upoštevanju pravila o štetju rokov iz petega odstavka 1. člena ZPVPJN in drugega odstavka 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 s spremembami), katerega določbe se na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN smiselno uporabljajo v postopkih revizije oddaje javnih naročil, se je v konkretnem primeru (subjektivni) rok osmih delovnih dni za vložitev zahtevka za revizijo iz petega odstavka 25. člena ZPVPJN iztekel dne 30. 1. 2014.

Kot navaja sam vlagatelj, naročnik pa to potrjuje, je zahtevek za revizijo vložil dne 4. 2. 2014, torej po poteku roka za vložitev zahtevka za revizijo, zato Državna revizijska komisija upravičeno zaključuje, da je naročnik ob smiselni uporabi prvega odstavka v povezavi s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN zakonito zavrgel zahtevek za revizijo.

Ob upoštevanju navedenih ugotovitev Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročnik v nasprotju z določbami ZPVPJN zavrgel zahtevek za revizijo, zato je pritožbo na podlagi prvega odstavka 55. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, dne 20. 3. 2014


mag. Mateja Škabar, članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Elektrotehnika Milošič, d. o. o., Potrčeva cesta 28, 2250 Ptuj;
- Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju;
- Elektrosignal, d. o. o., Lava 6A, 3000 Celje;
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana.


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.