018-385/2013 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-385/2013-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter Boruta Smrdela in mag. Maje Bilbija kot članov, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup in vzdrževanje termodezinfektorjev za pripomočke«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Meditrade, d.o.o., Ljubljana, Središka ulica 21, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 25. 11. 2013

ODLOČILA


1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 17. 10. 2013 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljev zahtevek za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik izvaja odprti postopek javnega naročanja »Nakup in vzdrževanje termodezinfektorjev za pripomočke«. Naročnik je javno naročilo razpisal po sklopih, in sicer v sklopu 1 naročnik oddaja javno naročilo za termodezinfektor za inštrumente, anestezijski material in steklovino skupaj z vzdrževanjem, v sklopu 2 termodezinfektor za pripomočke skupaj z vzdrževanjem in v sklopu 3 razsoljevalec – deminalizator vode. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil 20. 3. 2013, pod številko objave JN3198/2013 ter 22. 3. 2013 v Uradnem listu Evropske unije, pod številko objave 2013/S 058-095510.

Naročnik je z Odločitvijo o oddaji naročila številka 84508-096-12/13/9 z dne 3. 10. 2013 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji javnega naročila) odločil, da se javno naročilo po merilu najnižje cene v sklopu 1 odda ponudniku Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), v sklopu 2 in 3 pa ponudniku Medico tehnika d.o.o., Trpinčeva 108, Ljubljana. Iz obrazložitve izhaja, da je v tem postopku javnega naročanja ponudbo oddalo pet ponudnikov, od katerih so izpolnili vse pogoje iz Obrazca 1 razpisne dokumentacije (pravno formalni pregled ponudb) štirje ponudniki (med drugimi tudi vlagatelj in izbrani ponudnik). Pri strokovnem pregledu ponudb se je pokazalo, da je ponudba vlagatelja neustrezna za sklop 1 (višina ponujenega stroja naj ne bi ustrezala zahtevanim strokovnim zahtevam) in sklop 2 (razlog naj bi bil prevelika električna priključna moč). Naročnik je ponudbo izbranega ponudnika za sklop 1 ocenil kot popolno, zato je glede na to, da je za sklop 1 ponudil najnižjo ceno, javno naročilo za sklop 1 oddal njemu.

Vlagatelj je z dopisom z dne 8. 10. 2013 naročnika pozval, da spremeni odločitev o oddaji javnega naročila v delu, ki se nanaša na sklop 1, v katerem je navedel, da je v svoji ponudbi za sklop 1 ponudil stroj, ki ustreza naročnikovim zahtevam. Glede na to, da je vlagatelj ponudil najnižjo ceno za sklop 1, bi moral naročnik javno naročilo oddati njemu.

Vlagatelj je 17. 10. 2013 vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 1 tega javnega naročila, s katerim je predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila v sklopu 1 ter izbiro vlagateljeve ponudbe kot najugodnejše in ustrezne ter povrnitev stroškov predrevizijskega in revizijskega postopka skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Vlagatelj je navedel podatke o javnem naročilu, svoji aktivni legitimaciji, pravočasnosti zahtevka za revizijo ter navedel, da je njegova ponudba ustrezna in da model termodezinfektorja, ki ga ponuja, v celoti izpolnjuje zahtevane strokovne kriterije, ki jih je naročnik opredelil v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj je bil pripravljen priložiti dodatne dokaze, ki potrjujejo navedeno trditev, a jih naročnik ni zahteval. Ker na svoj dopis z dne 8. 10. 2013 ni dobil odgovora, je ponovno navedel, da je proizvajalec modela termodezinfektorja hitro rastoče podjetje, ki se prilagaja zahtevam tržišča in je sposobno v svojih proizvodnih linijah osnovne modele termodezinfektorjev oblikovati in prilagoditi zahtevam posameznih naročnikov in to tudi pogosto izvaja. Zaradi pogostih prilagoditev osnovnih modelov proizvajalec nima prospektne dokumentacije za vsako prilagoditev posebej, temveč samo za osnovne modele. Za ta postopek javnega naročanja je proizvajalec za naročnika prilagodil zunanje dimenzije (višino stroja) zahtevanim strokovnim kriterijem. Vlagatelj je v svoji ponudbi za sklop 1 ponudil ustrezen izvenserijsko izdelan termodezinfektor, kar je razvidno iz ponudbene dokumentacije (stran 37). Osnova stroja in njegovo delovanje ostaja enako in skladno z evropsko certifikacijo, prilagojeno je zgolj ogrodje za dosego take višine stroja, kot jo zahteva naročnik. Ponudba izbranega ponudnika za sklop 1 je višja od ponudbe vlagatelja, zato je odločitev naročnika nepravilna, neekonomična in nezakonita. Še posebej je vlagatelj izpostavil kršitev 20. točke 1. odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-2) - neprimerna ponudba izbranega ponudnika), 1. odstavka 6. člena ZJN-2 – načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, 9. člena ZJN-2 – načelo enakopravne obravnave ter 79. člena ZJN-2.

Izbrani ponudnik se je glede navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo izjasnil 22. 10. 2013 ter navedel, da je bilo naročnikovo ravnanje v konkretnem postopku pravilno. Vlagatelj je ponudil z vidika opredeljenih strokovnih kriterijev neustrezen aparat, zaradi česar je naročnik ocenil vlagateljevo ponudbo kot nepravilno. Naročnik ni imel dolžnosti pozivati vlagatelja na dopolnitev svoje ponudbe. Nedopustno je, da je vlagatelj šele v zahtevku za revizijo priložil potrdilo proizvajalca z dne 16. 10. 2013, s katerim poskuša svojo ponudbo spremeniti in ponuditi izdelek, ki bi ustrezal zahtevam naročnika. Vlagatelj ponuja neobstoječ proizvod, za katerega ni izkazal skladnosti z zahtevanimi standardi, saj še ni izdelan in posledično tudi nima CE certifikata.

Naročnik je 29. 10. 2013 izdal sklep številka 84508-096/12/15 (v nadaljevanju: sklep z dne 29. 10. 2013), s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo ter zahtevek za povrnitev stroškov zavrnil. V obrazložitvi je naročnik navedel, da zavrača vse vlagateljeve očitke o kršitvah. Izvenserijski stroj, ki ga je ponudil vlagatelj, ne izpolnjuje zahtev glede dimenzij aparata. Ker je stroj izvenserijski, tudi ne more imeti ustreznega certifikata. Iz ponudbe vlagatelja so jasno razvidne dimenzije ponujenega stroja. Naročnikova komisija je ugotovila, da je vlagatelj sam ročno popravil dimenzije, pri čemer popravkov ni niti parafiral niti žigosal. Vlagatelj je svoji ponudbi priložil lastno izjavo, da bo za potrebe naročnika izdelal modificiran stroj. To po mnenju naročnika ni ustrezno, saj je za predelave pristojen izključno proizvajalec opreme, ki zadevo tudi pošlje v pregled in testiranje uradnim inštitucijam, ki izdajajo certifikate o ustreznosti aparata za nemoteno ter varno uporabo. Iz listin, ki jih je vlagatelj priložil svoji ponudbi, je razvidno, da ne izpolnjuje zahteve, saj bi ponudba morala vsebovati veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo EU in evropskimi standardi za ponujen (konkreten, obstoječ) stroj. V tem primeru vlagatelj ponuja aparat, ki ne obstaja (še ni izdelan), in posledično tudi ne more imeti CE certifikata. Naročnik bi vlagatelja lahko pozval na dopolnitev ponudbe le v primeru, ko bi šlo za dopolnitev, ki ne pomeni spremembe tehnične specifikacije. Naročnik prav tako ni kršil načela gospodarnosti, saj je izbral ponudbo, ki je popolna.

Naročnik je Državni revizijski komisiji v prilogi dopisa, prejetega 30. 9. 2013, odstopil dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je po prejemu zahtevka za revizijo opravila predhodni preizkus v skladu z 31. členom ZPVPJN ter ugotovila, da izpolnjuje vse pogoje iz 1. odstavka 31. člena ZPVPJN, zato ga je sprejela v obravnavo.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Spor med vlagateljem in naročnikom je v tem, ali je naročnik v svoji odločitvi o oddaji javnega naročila upravičeno ocenil ponudbo vlagatelja za termodezinfektor za pripomočke kot neustrezno zaradi neizpolnjevanja strokovnih kriterijev iz razpisne dokumentacije glede višine stroja. Spor je tudi v tem, ali je bil naročnik, v primeru dvoma o tem, ali ponujeni stroj izpolnjuje strokovne kriterije iz razpisne dokumentacije, dolžan pozvati vlagatelja na dopolnitev (ali pojasnjevanje) svoje ponudbe.

16. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-2 določa, da je popolna ponudba ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. 20. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-2 določa, da je neprimerna ponudba tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji.

Iz priloge Tehnične specifikacije za termodezinfektor za pripomočke za sklop 1 Termodezinfektor za inštrumente, anestezijski material in steklovino k razpisni dokumentaciji za ta postopek javnega naročanja (dne 25. 11. 2013 dostopna na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/3/2957-167533501937472/RD-termodezinfektorji.zip) so razvidne strokovne zahteve naročnika za predmet tega javnega naročila (v nadaljevanju: priloga s tehničnimi specifikacijami). Termodezinfektor za inštrumente, anestezijski material in steklovino (predmet javnega naročila v sklopu 1; v nadaljevanju: termodezinfektor) mora po zahtevi naročnika (med drugim) imeti zunanje dimenzije 650 mm (širina) x 700 mm (globina) x 1900 mm (višina) z dovoljenim 5 % odstopanjem navzdol ali navzgor.

Iz priloge s tehničnimi specifikacijami je razvidno tudi, da je naročnik navedel, da mora imeti ponujeni termodezinfektor naslednje certifikate: certifikat EN ISO 15883-1/-2, deklaracijo o ustreznosti z MDD 93/42/EEC ter EC certifikat proizvajalca z listo standardnih proizvodov. Prav tako je iz razpisne dokumentacije iz poglavja Splošne zahteve naročnika (stran 16) razvidno, da je naročnik zahteval, da je ponudbi priložen veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti ponujenega proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi standardi (original certifikat ali overjena kopija certifikata z veljavnostjo ves čas trajanja pogodbe). Ponovno je naročnik to svojo zahtevo formuliral kot pogoj v Obrazcu 1 kot delu razpisne dokumentacije. Pogoj številka 13 je formuliran tako: »Ponujena oprema mora imeti veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi standardi (certifikat mora biti veljaven za ves čas trajanja ponudbe) in sicer kot je to zahtevano za vsak posamezni sklop…«. Kot dokazilo, s katerim posamezni ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogoja, je naročnik opredelil predložitev veljavnega CE certifikata in poročila o skladnosti z EU standardi.

Iz opisanih zahtev je moč razbrati, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval predložitev tako certifikata ES v skladu s 3. točko prvega odstavka 9. člena Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/2009; v nadaljevanju: ZMedPri, s katerim se vsebinsko prenaša v slovenski pravni red Direktiva Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih iz Uradnega lista Evropske unij L št. 169 z dne 12. 7. 1993 s spremembami; v nadaljevanju: Direktiva 93/42/EGS) kot tudi Izjave ES o skladnosti v skladu s 5. točko prvega odstavka 9. člena ZMedPri v zvezi s termodezinfektorjem. Certifikat ES je v skladu z ZMedPri listina, s katero priglašeni organ zagotavlja, da proizvodni postopek oziroma medicinski pripomoček ustreza zahtevam iz predpisov Evropske unije, ki urejajo medicinske pripomočke. Izjava ES o skladnosti je listina, s katero proizvajalec medicinskih pripomočkov zagotavlja, da proizvodni postopek oziroma medicinski pripomoček ustreza zahtevam iz predpisov Evropske unije, ki urejajo medicinske pripomočke, ter iz tega zakona in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov.

Iz vlagateljeve ponudbe številka UKCLJ22052013 z dne 22. 5. 2013 je razvidno, da je za izkazovanje izpolnjevanja strokovnih zahtev naročnika predložil tiskan prospekt proizvajalca za serijski model termodezinfektorja. Na strani 3 v prospektu so navedene dimenzije serijskega modela termodezinfektorja. Državna revizijska komisija je z vpogledom v tiskano besedilo in skice v prospektu ugotovila, da serijski model termodezinfektorja, opisan v prospektu, ne ustreza naročnikovim tehničnim specifikacijam glede višine.

Prospektu je med stranema 3 in 4 dodana izjava vlagatelja z dne 22. 5. 2013 z naslovom Izjava o dimenzijah, iz katere izhaja, da je serijski model termodezinfektorja (model v standardni izvedbi), ki je naveden v prospektni dokumentaciji proizvajalca, prenizek in ne ustreza naročnikovim zahtevam. Vlagatelj je navedel tudi, da izjavlja, da bo proizvajalec posebej za potrebe naročnika izdelal modificiran stroj, ki bo z novo dimenzijo ustrezal naročnikovim tehničnim specifikacijam, kar naj bi bilo označeno tudi v prospektni dokumentaciji z opombo na strani 3 prospekta.

Na strani 3 prospekta se res nahajajo ročne oznake o globini, širini in višini modificiranega termodezinfektorja, na katere se vlagatelj sklicuje v izjavi o dimenzijah. Iz označenih dimenzij izhaja, da bi višina modificiranega termodezinfektorja (upoštevaje povišanje okvirja serijskega modela termodezinfektorja) ustrezala zahtevi naročnika iz razpisne dokumentacije glede dimenzij termodezinfektorja. Državna revizijska komisija ugotavlja, da drži navedba naročnika, da vlagatelj teh ročnih popravkov na strani 3 prospekta ni niti parafiral niti žigosal, kot je to določil naročnik v 9. poglavju razpisne dokumentacije Oblika ponudbe, podpoglavje 9.3 Napake, spremembe in dodatki.

Vlagatelj je svoji ponudbi priložil angleško listino z naslovom »EC Certificate No 909/MDD Full quality assurance system approval certificate« z dne 3. 10. 2006 izdajatelja IMQ S.p.A. Società a socio unico, I-20138 Milano, Via Quintiliano 43, Italija. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je iz vsebine razvidno, da gre za certifikat ES v skladu s 3. točko 1. odstavka 9. člena ZMedPri. V tem primeru je izdajatelj certifikata ES priglašeni organ v smislu ZMedPri ter Direktive 93/42/EGS. V certifikatu priglašeni organ potrjuje, da na podlagi pregleda, izvedenega v skladu s prilogo II Direktive 93/42/EGS (ES izjava o skladnosti – Sistem za celovito zagotavljanje kakovosti) proizvajalec termodezinfektorja (ki je predmet ponudbe vlagatelja) v svojih tovarnah izvaja sistem za celovito zagotavljanje kakovosti za naštete proizvode (med njimi so tudi termodezinfektorji, ki so predmet tega postopka javnega naročanja – »washer disinfectors«, ki so navedeni v prilogi tega certifikata skladno z Direktivo 93/42/EGS). Iz priloge certifikata je razvidno, da se certifikat ES nanaša na serijo termodezinfektorjev proizvajalca, v katero spada tudi serijski termodezinfektor, ki je opisan v prospektu proizvajalca, ter da je natančnejši seznam proizvodov, na katere se nanaša certifikat ES, opisan v (ločenem) seznamu proizvodov, ki jih izdeluje proizvajalec. Tudi ta seznam proizvodov z dne 25. 3. 2013, potrjen s strani priglašenega organa, je vlagatelj priložil svoji ponudbi. Iz seznama proizvodov je razvidno, da se certifikat ES nanaša prav na serijski model termodezinfektorja, ki je opisan v prospektu proizvajalca.

Glede na pomanjkljive ročne popravke prospekta za serijski model termodezinfektorja (manjkajoče parafe in žigi) se je naročniku upravičeno pojavil dvom v ustreznost ponudbe vlagatelja glede višine termodezinfektorja. Če je šteti, da je vlagatelj ponujal serijski model termodezinfektorja, ki je opisan v tiskanem prospektu, drži naročnikova ugotovitev iz odločitve o oddaji javnega naročila, da ponujeni stroj ne ustreza zahtevam naročnika glede dimenzij. To je nenazadnje ugotovil celo vlagatelj v svoji izjavi o dimenzijah. Šteti je sicer mogoče tudi, da je vlagatelj ponujal izvenserijski model termodezinfektorja z dimenzijami, ki so razvidne iz ročnih popravkov prospekta za serijski model, ki bi ustrezal naročnikovim zahtevam glede dimenzij aparat, vendar je vlagatelj svoji ponudbi priložil certifikat ES (zahtevan v razpisni dokumentaciji), ki se nanaša na serijski model termodezinfektorja, in ne na izvenserijski model, ki naj bi bil po trditvah vlagatelja predmet njegove ponudbe. Prav tako vlagatelj svoji ponudbi ni priložil izjave proizvajalca ali kakršnegakoli drugega verodostojnega dokazila, iz katerega bi izhajalo, da proizvajalec take izvenserijske stroje (z ustreznimi dimenzijami) sploh izdeluje oziroma jih je pripravljen za naročnika izdelati.

Navedba vlagatelja, da proizvajalec nima prospekta za vsako prilagoditev termodezinfektorjev posebej in da je bil vseskozi pripravljen dopolniti oziroma pojasniti svojo ponudbo, je nerelevantna. Iz ponudbe vlagatelja namreč ni mogoče določno razbrati, kaj natančno ponuja – v prospektu opisan serijski model s priloženimi zahtevanim certifikatom ES, ki ne ustreza zahtevi naročnika glede dimenzij aparata, ali izvenserijski model, ki v ponudbi ni bil opisan na način, ki bi ustrezal določbam razpisne dokumentacije glede oblike ponudbe (v bistvenem delu – glede dimenzij) in za katerega vlagatelj ni predložil ustreznih certifikatov ES. Zaključiti je torej potrebno, da je vlagateljeva ponudba (vsaj) v delu, ki se nanaša na dimenzije aparata, nejasna in da vlagatelj v svoji ponudbi ni izkazal, da ponujeni model termodezinfektorja dejansko ustreza zahtevam naročnika iz tehničnih specifikacij.

Očitno je torej, da je naročnik v svoji odločitvi o oddaji javnega naročila upravičeno zaključil, da vlagatelj v svoji ponudbi ni ponujal termodezinfektorja ustreznih dimenzij. Vlagateljeva ponudba ni izpolnila pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije ni v celoti izpolnila, zaradi česar jo je naročnik upravičeno štel za neustrezno in s tem neprimerno in javnega naročila ni oddal vlagatelju. Ponudba, ki je neprimerna, se na podlagi 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 obravnava kot nepopolna ponudba. Prvi odstavek 80. člena ZJN-2 pa nalaga naročniku, da nepopolne ponudbe iz postopka javnega naročanja (torej iz nadaljnjega postopka izbire in oddaje javnega naročila) izloči.

Vlagatelj je v svojem zahtevku za revizijo sicer navedel, da pri izvenserijsko izdelanem termodezinfektorju ostaja osnova stroja enaka serijskemu modelu termodezinfektorja in njegovo delovanje skladno z evropske certifikacijo, ter da je ogrodje prilagojeno na višino, kot jo zahteva naročnik. V dokaz te trditve je vlagatelj zahtevku za revizijo priložil dopis proizvajalca z naslovom Authorization letter z dne 16. 10. 2013, skupaj s slovenskim prevodom dopisa, iz katerega je mogoče razbrati izjavo proizvajalca, da modifikacija, ki jo opisuje vlagatelj v zahtevku za revizijo, ne vpliva na skladnost z EC certifikatom niti na skladnost s standardom EN ISO 15883 1-2.

Iz pregleda vlagateljeve ponudbe pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da take izjave proizvajalca svoji ponudbi z dne 22. 5. 2013 do datuma, določenega za oddajo ponudb v tem postopku javnega naročanja (23. 5. 2013 ob 10:00 uri, razvidno iz javne objave na portalu javnih naročil), ni priložil. Tudi v izjavi o dimenzijah vlagatelj navedenih izjav ni podal. Šele v dopisu z dne 8. 10. 2013 je vlagatelj navedel, da osnova in delovanje ponujenega izvenserijskega termodezinfektorja ostaja enaka in »skladno certificirana«.

Naročniku ni mogoče očitati, da navedenih izjav iz dopisa z dne 8. 10. 2013 in zahtevka za revizijo ni upošteval pri presoji (ne)primernosti vlagateljeve ponudbe, kot mu tudi ni mogoče očitati, da bi vlagatelja moral pozvati na razjasnitev vsebinske nejasnosti ponudbe v pogledu dimenzij ponujenega termodezinfektorja. Take dolžnosti naročniku veljavna zakonodaja ne nalaga. Vlagatelj sicer lahko (vsebinsko) dopolnjuje svojo ponudbo, vendar le do trenutka, ki je določen za oddajo ponudb, in je potekel dne 23. 5. 2013 ob 10:00 uri. Formalno nepopolno ponudbo je v skladu s prvim odstavkom 78. člena ZJN-2 sicer dopustno dopolnjevati (oziroma mora to naročnik celo dopustiti in omogočiti) tudi po tem roku, vendar tretji odstavek 78. člena ZJN-2 določa, da ponudnik ne sme spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. Pozivanje naročnika, da vlagatelj dopolni svojo ponudbo v delu, ki se nanaša na označbo dimenzij termodezinfektorja, bi vsekakor pomenilo poziv k spremembi ponudbe v delu, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila (torej dopolnjevanje ponudbe v vsebinskem, in ne formalnem smislu), saj je naročnik zahtevo glede višine termodezinfektorja opredelil v razpisni dokumentaciji v tehničnih specifikacijah predmeta tega javnega naročila. Takšno dopolnitev pa ZJN-2 prepoveduje.

Ker je torej naročnik upravičeno izločil vlagateljevo ponudbo iz tega postopka javnega naročanja, Državna revizijska komisija navedb vlagatelja o tem, da je odločitev naročnika, da odda javno naročilo izbranemu ponudniku, nepravilna, neekonomična in nezakonita, ni obravnavala. Vlagatelj je namreč v utemeljitev teh očitkov navedel zgolj, da je njegova ponudba ugodnejša od ponudbe izbranega ponudnika. Ker se je v postopku pokazalo, da je bila ponudba vlagatelja upravičeno izločena iz postopka javnega naročanja (in torej niti ni konkurirala ponudbi izbranega ponudnika v fazi izbora najugodnejše ponudbe), je presoja teh vlagateljevih očitkov postala brezpredmetna.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu s 1. alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, nastalih v revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi določbe 3. odstavka 70. člena ZPVPJN vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 25. 11. 2013

Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana
- Meditrade, d.o.o., Ljubljana, Središka ulica 21, 1000 Ljubljana
- Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, Ljubljana

Vložiti:
- V spis zadeve, tu