018-384/2013 Mestna občina Ljubljana

Številka: 018-384/2013-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem., v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Boruta Smrdela kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Sukcesivna dobava čistil, čistilnih pripomočkov, pralnih sredstev, plenic za enkratno uporabo, sredstev za nego papirne galanterije za potrebe Viških vrtcev« za sklop 2, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Kimi d.o.o., Planjava 1, Trzin (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 22. 11. 2013

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 3.6.2013 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. Javno naročilo je naročnik razdelil na 6 sklopov. Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno dne 15.7.2013 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN8767/2013.

Naročnik je sprejel dokument »Odločitev o oddaji naročila« št. 430-784/2013-52 z dne 2.10.2013, s katerim je obvestil ponudnike, da se predmetno javno naročilo v sklopu 2 »Čistila za strojno pomivanje posode« odda v izvedbo ponudniku Irbis d.o.o., Koseze 32 C, Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je na naročnika naslovil dopis »Ugovor zoper odločitev o oddaji javnega naročila in Poziv naročniku k spremembi odločitve« z dne 7.10.2013. Navedel je, da ponujeno čistilo Ecodish izbranega ponudnika v sklopu 2 ni enakovredno sredstvo Gastronom F 8400, ker ne vsebuje aktivnega klora in nima dezinfekcijskega učinka.

Zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 2 je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo z dne 15.10.2013, s katerim predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila za sklop 2 in povrnitev vplačane takse. Zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in posledično nepopolna. Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik zahteval tekoče pomivalno sredstvo z dezinfekcijskim učinkom, enakovredno sredstvu Gastronom F8400. Izbrani ponudnik je ponudil pomivalno sredstvo Ecodish, ki po kemijski sestavi ni enakovredno sredstvu Gastronom F8400. V zvezi s tem vlagatelj zatrjuje, da sredstvo Gastronom F8400 vsebuje aktivni klor in 15-30 % fosfatov, medtem ko pomivalno sredstvo Ecodish aktivnega klora in fosfatov ne vsebuje. Pomivalno sredstvo Ecodish odstopa od referenčnega produkta tudi po gostoti, saj je njegova gostota 1,08 g/ml, gostota sredstva Gastronom F8400 pa je 1,32 g/ml. Vlagatelj nadalje zatrjuje, da pomivalno sredstvo Ecodish ni sredstvo z dezinfekcijskim učinkom. Da ima sredstvo dezinfekcijski učinek skladno z Zakonom o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/2006 in sprem., v nadaljevanju: ZBioP), mora biti ena ali več aktivnih snovi (sestavin) vključenih v prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 1451/2007 ali v seznam snovi iz priloge I in/ali IA Direktive 98/8/ES. Nobena od sestavin, ki jih vsebuje pomivalno sredstvo Ecodish, ni na tej listi, medtem ko je sestavina »natrijev hipoklorit«, ki ga vsebuje sredstvo Gastronom F8400, na listo vključena. Vlagatelj nadalje zatrjuje, da se pomivalno sredstvo Ecodish trži le v pakiranju po 25 kg, zato ne ustreza zahtevi naročnika, ki je zahteval pakiranje od 5 do 12 kg.

Naročnik je izbranemu ponudniku poslal zahtevek za revizijo v izjasnitev, vendar se izbrani ponudnik o njem ni izjasnil.

Naročnik je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in posledično zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov pravnega varstva. Pojasnjuje, da je sredstvo Gastronom F8400 navedel le primeroma in da je z besedno zvezo »ali enakovredna zamenjava« pričakoval enakovreden učinek oziroma rezultat pranja posode, ne pa enake kemijske sestave. Glede na kemijsko sestavo se sredstva za čiščenje med seboj razlikujejo, zato so nepomembne navedbe o različni gostoti in o vsebnosti aktivnega klora in fosfatov. Naročnik navaja, da bi z izločitvijo ponudbe izbranega ponudnika zaradi kemijske ali fizikalne sestave ponujenega sredstva prekoračil zahteve iz razpisne dokumentacije. Izločiti pa bi moral tudi ponudbo vlagatelja, ker tudi vlagateljevo ponujeno pomivalno sredstvo odstopa po sestavi in gostoti od referenčnega produkta. Glede dezinfekcijskega učinka ponujenega izdelka naročnik pojasnjuje, da je izbrani ponudnik že v postopku ocenjevanja ponudb podal izjavo, da pomivalno sredstvo Ecodish, tako kot vsa pomivalna sredstva, zagotavlja dezinfekcijski učinek. Po prejemu vlagateljeve vloge z dne 7.10.2013 je naročnik na Urad za kemikalije naslovil vprašanje, ali ima ponujeno pomivalno sredstvi Ecodish dezinfekcijski učinek. Urad za kemikalije je pojasnil, da Gastronom F8400 in Ecodish nista registrirana kot biocidna proizvoda in kot taka ne bi mogla biti predmet javnega naročila. Po nasvetu Urada za kemikalije je naročnik od izbranega ponudnika zahteval predložitev testov učinkovitosti, ki bi dokazovali učinkovitost pomivalnega sredstva Ecodish za namen dezinfekcije posode. Izbrani ponudnik je ponovno zatrdil, da ima ponujeno sredstvo dezinfekcijski učinek in priložil Poročilo o mikrobiološki analizi z dne 15.10.2013, Hitri test Speed check ponudnika Ecolab d.o.o., Fotografije vzorcev z dne 15.10.2013 in Poročilo o preskusu Zavoda za zdravstveno varstvo Celje. Naročnik navaja, da na podlagi dokazil o učinkovitosti in izjave izbranega ponudnika nima razloga, da ne bi verjel v dezinfekcijski učinek pomivalnega sredstva Ecodish. Glede pakiranja izdelka Ecodish pa naročnik ugotavlja, da je ta na voljo v pakiranju po 12 kg in 25 kg.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 3.10.2013 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je z vlogo »Zahtevek za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo in Opredelitev do navedb naročnika« z dne 12.11.2013 opredeli do navedb naročnika iz zavrnitve zahtevka za revizijo. Vztraja pri revizijskih navedbah in pojasnjuje, da je naročnik s postavljenim pogojem, da ima sredstvo dezinfekcijski učinek, avtomatično zahteval sredstvo, ki je registriran biocid. Dezinfekcijski učinek ima lahko zgolj sredstvo, ki je registriran biocid. Naročnik je tudi napačno interpretiral strokovna pojasnila Urada za kemikalije. Vlagatelj še predlaga, da Državna revizijska komisija preveri pri navedenem uradu vse navedbe izbranega ponudnika in naročnika.

Naročnik je vložil pripravljalno vlogo z dne 18.11.2013, v kateri zatrjuje, da se vlagatelj z vlogo »Zahtevek za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo in Opredelitev do navedb naročnika« ni pravočasno opredelil do navedb naročnika, ter da je posledično tudi prepozno predlagal izvedeniško mnenje, ki pa k rešitvi zadeve niti ne bi doprineslo.

Po pregledu spisovne dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma pojasnjuje, da se lahko vlagatelj, skladno s petim odstavkom 29. člena ZPVPJN, v treh delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve o zavrnitvi zahtevka za revizijo opredeli do navedb naročnika v tej odločitvi, vendar ne sme navajati novih kršitev in dejstev ter predlagati novih dokazov, razen če dokaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti ali predložiti v predrevizijskem postopku. Vlagatelj je naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo prejel 5.11.2013 (razvidno iz podpisane vročilnice), zato bi se do naročnikove odločitve o zavrnitvi zahtevka za revizijo, skladno s pravili o štetju rokov iz petega odstavka 1. člena ZPVPJN ter drugega odstavka 111. člena in 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.), v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, lahko izjasnil do 8.11.2013. Ker se je vlagatelj do naročnikove odločitve o zavrnitvi zahtevka za revizijo opredelil z vlogo z dne 12.11.2013 (razvidno iz pisemske pošiljke), je potrebno ugotoviti, da vloga ni pravočasna. Kljub temu pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v vlogi ni navajal novih dejstev in kršitev, predlagal pa je preveritev navedb naročnika in izbranega ponudnika pri Uradu za kemikalije. Takšno preveritev pa lahko Državna revizijska komisija opravi tudi na podlagi lastne pobude v skladu z 36. členom ZPVPJN, vendar je, kot bo razvidno v nadaljevanju, dejansko stanje dovolj razjasnjeno za odločitev.

Med naročnikom in vlagateljem je spor, ali bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika kot neprimerno izločiti iz postopka oddaje javnega naročila.

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-2) kot neprimerno ponudbo določa tisto ponudbo, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Neprimerna ponudba ni popolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), zato jo mora naročnik izločiti iz postopka oddaje javnega naročila (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Po drugi strani mora naročnik popolno ponudbo uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili.

Popolna ponudba mora torej (med drugim) izpolnjevati vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila, torej tudi vse (minimalne) tehnične specifikacije, s katerimi naročnik točno opredeli lastnosti predmeta javnega naročila. Tehnične specifikacije so nujne informacije, ki jih ponudniki potrebujejo za pripravo popolnih, medsebojno primerljivih in konkurenčnih ponudb, ter predstavljajo izhodišče za presojo, ali je posamezen ponudnik ponudil takšen predmet javnega naročila, ki je v skladu z naročnikovimi potrebami in pričakovanji. V skladu z 37. členom ZJN-2 ima naročnik različne možnosti pri določanju predmeta naročila. Lahko ga določi bodisi z opisovanjem lastnosti, funkcionalnih zahtev ali storilnostnih zahtev bodisi s tehničnimi specifikacijami, ki temeljijo na določenih standardih. Če predmeta naročila ni mogoče opisati drugače, je dovoljeno tudi sklicevanje na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek ali na blagovne znamke, patente, tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo, vendar mora naročnik pri takem sklicevanju navesti besedo "ali enakovredni".

Naročnik je tehnične specifikacije za predmetno javno naročilo določil v razpisni dokumentaciji v tabeli za posamezne sklope v prilogi C (Specifikacije), v katero so ponudniki morali (med drugim) navesti naziv ponujenega artikla (blagovna znamka) in velikost embalaže. Za artikel, ki je vlagatelju sporen, je naročnik v prilogi C (Specifikacije) pod postavko 2.1. navedel »Tekoče pomivalno sredstvo z dezinfekcijskim učinkom, primerno za posodo iz nerjavnega jekla, porcelana, arcopala in plastike. Sredstvo se ne sme peniti. (Gastronom F8400 ali enakovredna zamenjava), embalaža od 20 do 25 kg« in pod postavko 2.2. »Tekoče pomivalno sredstvo z dezinfekcijskim učinkom, primerno za posodo iz nerjavnega jekla, porcelana, arcopala in plastike. Sredstvo se ne sme peniti. (Gastronom F8400 ali enakovredna zamenjava), embalaža od 5 do 12 kg«.

Iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika izhaja, da je izbrani ponudnik v prilogi C (Specifikacije) pod postavko 2.1. navedel »Irbis, Ecodish, 25 kg« in pod postavko 2.2. »Irbis, Ecodish, 12 kg«.

Vlagatelj v zahtevku najprej zatrjuje, da ponujeno pomivalno sredstvo Ecodish po kemijski sestavi in gostoti ni enakovredno sredstvu Gastronom F8400. Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama ni sporno, kar je potrjeno tudi s spisovno dokumentacijo, da je izdelek Gastronom F8400 izdelek z gostoto 1,32 g/ml, da vsebuje 1-5 % natrijevega hipoklorita (aktivni klor) in 15-30 % fosfatov. Nadalje med strankama ni sporno, da je pomivalno sredstvo Ecodish izdelek z gostoto 1,08 g/ml in ne vsebuje aktivnega klora in fosfatov.

Iz razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik sporno pomivalno sredstvo opredelil z opisom funkcionalnih zahtev, ki so za naročnika pomembne, ter z zahtevo po enakovrednem sredstvu Gastronom F8400. Državna revizijska komisija poudarja, da izraza »ali enakovredna zamenjava« ni mogoče razumeti kot zahtevo po popolni identičnosti izdelka z enako kemijsko sestavo. Sprejeti vlagateljevo razloga bi pomenilo, da je ustrezno le sredstvo Gastronom F8400, ne pa tudi katerokoli drugo pomivalno sredstvo, ki bi v kemijski sestavi ali gostoti odstopalo od referenčnega produkta. Naročnik v razpisni dokumentaciji ni določil lastnosti pomivalnega sredstva na način, da bi določil njegovo kemijsko sestavo, prav tako pa tudi ni izrecno navedel, da mora ponujeno sredstvo vsebovati aktivni klor in fosfate. Prav tako naročnik v razpisni dokumentaciji ni določil nobenih zahtev glede gostote pomivalnega sredstva. Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije (tretji odstavek 71. člena ZJN-2). To pomeni, da naročnik po poteku roka za oddajo ponudb ne more posegati v že oblikovane tehnične specifikacije in zahtevati od ponudnikov lastnosti artiklov, ki jih v razpisni dokumentaciji ni zahteval. V fazi oddaje javnega naročila naročnik namreč presoja zgolj, ali ponudbena dokumentacija ustreza pogojem, ki jih je določil v razpisni dokumentaciji. Naročniku zato ni mogoče očitati kršitev 80. člena ZJN-2, s tem ko ponudbe izbranega ponudnika ni izločil kot neprimerne, kljub temu, da se ponujeno pomivalno sredstvo in referenčni produkt razlikujeta v kemijski sestavi in gostoti.

Vlagatelj nadalje zatrjuje, da pomivalno sredstvo Ecodish ni sredstvo z dezinfekcijskim učinkom niti ni dezinfekcijsko sredstvo in se pri tem sklicuje na ZBioP. Naročnik navaja, da je dezinfekcijski učinek pomivalnega sredstva Ecodish ugotovil na podlagi izjave izbranega ponudnika in na podlagi dodatnih dokazil, ki jih je predložil izbrani ponudnik.

Kot izhaja iz spisovne dokumentacije, je naročnik po izteku roka za oddajo ponudbe izbranega ponudnika pozval na predložitev dodatnih dokazil o dezinfekcijskem učinku ponujenega izdelka. Takšno naročnikovo ravnanje je potrebno šteti kot pojasnjevanje ponudb, s katerim je naročnik poskušal preveriti, ali je vlagateljeva ponudba primerna. Izbrani ponudnik je namreč z izjavo in dodatnimi dokazili dokazoval lastnosti ponujenega sredstva, ki so obstajale že v času oddaje ponudbe, razpisna dokumentacija pa ni izrecno določala, da je potrebno za izkazovanje dezinfekcijskega učinka predložiti kakršnokoli dokazilo.

Med strankama ni sporno, to pa je tudi razvidno iz registra biocidnih proizvodov, da ponujeno pomivalno sredstvo Ecodish in referenčni produkt Gastronom F8400 nista vpisana v register biocidnih proizvodov. Nadalje med strankama ni sporno, da referenčni izdelek Gastronom F8400 vsebuje natrijev hipoklorit (aktivni klor), ponujeni izdelek pa te sestavine nima. Prav tako med strankama ni sporno, kar je potrdil tudi Urad za kemikalije, da je natrijev hipoklorit identificirana (biocidna) aktivna snov. Med strankama pa je sporno, ali je ponujeno sredstvo dezinfekcijsko sredstvo oziroma sredstvo z dezinfekcijskim učinkom.

Ni mogoče slediti navedbam vlagatelja, da ima lahko dezinfekcijski učinek le sredstvo, ki je vpisano kot biocidni proizvod v register biocidnih proizvodov. Iz razpisne dokumentacije namreč izhaja, da naročnik ni določil, da mora biti ponujeno pomivalno sredstvo registriran biocidni proizvod. Naročnik je kot referenčni produkt navedel sredstvo, ki prav tako ni vpisano v register biocidnih proizvodov. S sklicevanjem na referenčni produkt je naročnik izrazil pričakovanje, na kakšen način morajo biti izpolnjene bistvene lastnosti pomivalnega sredstva, ki so za naročnika pomembne, zato zahtev za ponujeno pomivalni sredstvo ni mogoče razlagati strožje, kot se to pričakuje od referenčnega produkta.

Prav tako tudi ni mogoče šteti za izkazane vlagateljeve navedbe da ima dezinfekcijski učinek le sredstvo, ki vsebuje aktivno (biocidno) snov. Vlagatelj za svojo navedbo ni predložil nobenih dokazil. Iz pojasnila Urada za kemikalije pa izhaja, da se lahko dezinfekcijski učinek pomivalnega sredstva ugotovi na podlagi testov učinkovitosti, ki dokazujejo dezinfekcijski učinek ponujenih pomivalnih sredstev.

Naročnik je dezinfekcijski učinek ponujenega pomivalnega sredstva ugotovil na podlagi dveh izjav izbranega ponudnika (z dne 9.9.2013 in 15.10.2013), s katerima je izbrani ponudnik zatrdil, da ima pomivalno sredstvo Ecodish dezinfekcijski učinek. Naročnik je nadalje dezinfekcijski učinek ugotovil na podlagi Poročila o preskusu Zavoda za zdravstveno varstvo Celje z dne 2.9.2013. Iz navedenega poročila izhaja, da je Zavod za zdravstveno varstvo Celje opravil oceno snažnosti na petih vzorcih (skodelica za napitke, žlička, zajemalka, tembalo in nož za kruh). Iz poročila nadalje izhaja, da na vzorcih ni bila najdena nobena bakterija (koagulaza pozitivni stafilokoki, Escherichia coli, fekalni streptokoki, Pseudomonas aeruginosa in Proteus sp.), katerih kriterij je nič. Število aerobnih mezofilnih bakterij na vzorcih je manj kot pet, pri čemer je kriterij manj kot sto (prvi odstavek 8. člena Pravilnika o posebnih ukrepih pri zastrupitvah in infekcijah oseb s hrano in o njihovem preprečevanju, Uradni list SRS, št. 24/1981 s sprem.). Nadalje je naročnik dezinfekcijski učinek ugotovil tudi na podlagi Poročila o mikrobiološki kontroli z dne 15.10.2013. Iz navedenega poročila izhaja, da je bilo testiranje izvedeno po speed check metodi in da so brisi, odvzeti po končanem pomivalnem ciklu s pomivalnim sredstvom Ecodish s treh vzorčnih izdelkov (pladenj iz inoxa in porcelan), pokazali, da na površini posode ni ostankov hrane in mikroorganizmov. Takšen rezultat testiranja je potrjen tudi s priloženo fotografijo, iz katere je razvidno, da so testni trakovi čisti.
Na podlagi navedenega je zato potrebno ugotoviti, da naročniku ni mogoče očitati kršitve določil razpisne dokumentacije in ZJN-2, ko je ocenil, da ponujeno sredstvo izbranega ponudnika zagotavlja dezinfekcijski učinek in ponudbe izbranega ponudnika posledično ni označil kot nepopolne (oz. da vlagatelj nasprotnega ni uspel izkazati).

Med strankama je nadalje sporno, ali ponujeno pomivalno sredstvo Ecodish v prilogi C (specifikacije) pod postavko 2.2. izpolnjuje naročnikove zahteve glede pakiranja. Kot že navedeno je naročnik pod postavko 2.2. zahteval tekoče pomivalno sredstvo v embalaži od 5 do 12 kg. Izbrani ponudnik je v postavko vpisal izdelek v velikosti embalaže 12 kg. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik ponudbi priložil tehnično dokumentacijo za vse ponujene izdelke. Iz tehnične dokumentacije za pomivalno sredstvo Ecodish je razvidno, da je ta pakiran v embalaži po 12 in po 25 kg. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da je naročnik upravičeno ugotovil, da ponujen izdelek ustreza njegovi zahtevi po pakiranju od 5 do 12 kg.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati naročnikovih kršitev v postopku oddaje javnega naročila in je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročnik ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo ne bi sprejel drugačne odločitve o oddaji javnega naročila, je Državna revizijska komisija na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo vplačane takse. Vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, zato je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 22.11.2013


predsednica senata
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Kimi d.o.o., Planjava 1, 1236 Trzin,
- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana,
- Irbis d.o.o., Koseze 32 C, 6250 Ilirska Bistrica,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu