018-325/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

Številka: 018-325/2013-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici mag. Maji Bilbija v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Menjava parnih kotlov s kotli na elektriko v kuhinji ZPKZ Dob", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik KOGAST SISTEMI d.o.o., Adamičeva 36, 1290 Grosuplje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Jesenkova ulica 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 30 9. 2013

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 20. 8. 2013 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je predmetno javno naročilo, ki ga oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti, dne 20. 5. 2013 objavil na portalu javnih naročil, pod št. objave NMV1165/2013 ter obvestilo o dodatnih informacija dne 24. 5. 2013, pod št. objave NMV1216/2013. Dne 1. 8. 2013 je naročnik sprejel odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika in naročilo oddal ponudniku GO-ST d.o.o., Gasilska cesta 35, 1290 Grosuplje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik) za ponudbeno ceno 23.450,40 EUR z DDV.

Po prejemu odločitve o oddaji naročila je vlagatelj v zakonsko določenem roku ter po opravljenem vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika in v postopkovno dokumentacijo predmetnega javnega naročila, skladno s tretjim odstavkom 79. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2), na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila ter v skladu s petim odstavkom istega člena hkrati tudi predlog za spremembo odločitve o oddaji javnega naročila, z utemeljitvijo, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna in neprimerna, saj ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji in vezanih na vsebino predmeta javnega naročila, zaradi česar naročniku predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila in odpravo kršitev.

Naročnik je dne 13. 8. 2013 izdal Dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila št. 430-144/2013/5 z dne 1. 8. 2013, v kateri očitkom vlagatelja ni pritrdil, vlagatelju pojasnil prednosti ponudbe izbranega ponudnika in ga hkrati obvestil, da sprejete odločitve o oddaji naročila ne bo spreminjal.

Z vlogo z dne 20. 8. 2013 je vlagatelj pravočasno (po izvedeni vročitvi dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila dne 14. 8. 2013, kar je razvidno iz podpisane povratnice) vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in zato nepopolna, zaradi česar bi morala biti izločena, odločitev o oddaji javnega naročila razveljavljena, naročnik pa bi moral odločiti, da se kot najugodnejšo za predmetno javno naročilo izbere ponudbo vlagatelja. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih zaradi revizijskega postopka. Vlagatelj zatrjuje nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika iz razloga, da ta ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila ter ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji. Naročnik je namreč za predmetno javno naročilo v popisu kotlov za objekt Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob za "poz. 1: Električni kotel 200 l" in "poz. 2: Električni kotel 300 l" navedel zahtevane tehnične karakteristike ponujene opreme, bistvena zahtevana tehnična karakteristika pri obeh navedenih kotlih pa je "vgrajeno elektronsko upravljanje kotla z digitalnim prikazovalnikom". Prav tako je naročnik zahteval, da so ponudbi priloženi prospekti oziroma tehnične karakteristike. Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni priložil zahtevanih prospektov, glede na zahtevane tehnične karakteristike iz razpisne dokumentacije pa je ponudil neustrezna proizvoda, saj tehnične karakteristike pri obeh ponujenih kotlih niso skladne z zahtevanimi. Za "poz. 1: Električni kotel 200 l" in "poz. 2: Električni kotel 300 l" je izbrani ponudnik v svoji ponudbi tako le priložil izpis karakteristik, na predloženem listu so očitno odstranjene tudi slike ponujenih kotlov. Vlagatelj navaja, da pri preverjanju na spletnem naslovu navedenega proizvajalca www.gazzi.si predloženih karakteristik ni našel, ne glede na to pa iz predloženih karakteristik ugotavlja neskladje med zahtevami naročnika in navedbami izbranega ponudnika. Kot že navedeno, je bistvena zahtevana tehnična karakteristika pri obeh navedenih kotlih "vgrajeno elektronsko upravljanje kotla z digitalnim prikazovalnikom", izbrani ponudnik pa je ponudil sledeče:
a) naprava je opremljena s tripozicijskim zbirnim stikalom s tremi grelnimi funkcijami:
- pozicija 0 (gretje izklopljeno)
- pozicija 1 (moč reducirana na 50 %)
- pozicija 2 (maksimalna moč 100 %)
in
b) vgrajeno elektronsko upravljanje kotla z digitalnim prikazovalnikom in možnostjo nastavljanja temperature in časovnega alarma.
Po vlagateljevem mnenju takšno kombiniranje tehničnih karakteristik v praksi ni možno, saj izvedba z elektronsko regulacijo izključuje možnost vgradnje zbirnega stikala s tremi grelnimi funkcijami. Pri kotlu z elektronskim upravljanjem se te funkcije združujejo z ostalimi funkcijami v elektronskem krmilniku aparata, vse te funkcije pa se nastavljajo na grafičnem vmesniku in ne na dodatnem stikalu. Smisel vgradnje elektronske regulacije z digitalnim prikazom je namreč ravno v tem, da poleg integrirane kontrolne plošče ni nameščenih drugih funkcijskih stikal. Naročnik v razpisni dokumentaciji in zahtevanih tehničnih karakteristikah ne predvideva in ne dovoljuje regulacije s stikali, z vgrajenim dodatnim stikalom in gumbom pa je tudi otežkočeno čiščenje in vzdrževanje ustrezne higiene, kar je bilo po mnenju vlagatelja tudi vodilo naročnika pri postavljenih zahtevah. Vlagatelj nadalje zatrjuje, da so ugotovitve naročnika tako v odločitvi o oddaji naročila kot tudi dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila nepravilne in neutemeljene, in sicer vlagatelj oporeka ustreznosti ponujene naprave z vgrajenim tripozicijskim zbirnim stikalom s tremi grelnimi funkcijami, od katerih pozicija 2 ustreza delovanju z maksimalno (100 %) močjo. Opis delovanja zbirnega stikala namreč ustreza opisu delovanja stikala pri kotlu brez elektronske regulacije, ko naj bi bila pri položaju zbirnega stikala na poziciji 2 naprava v normalnem delovanju, regulacija pa se takrat v celoti upravlja preko elektronske enote za upravljanje. Vlagatelj navedeno ocenjuje kot popoln nesmisel, saj se pri normalnem delovanju, ko se regulacija upravlja preko elektronske enote, odstotek moči nenehno spreminja v odvisnosti od zunanjih vplivov (ohlajanje vsebine v posodi zaradi toplotnih izgub, ki nastajajo npr. zaradi nižje temperature okolice, morebitnega odpiranja pokrova pri dodajanju sveže vode ali druge vsebine, ki ima nižjo temperature od vsebine v posodi). S pomočjo regulacije preko elektronske enote se preprečijo prevelika nihanja temperature v posodi in na ta način velike toplotne izgube mimo pokrova, medtem ko se z vgrajenim zbirnim stikalom, kot ga ponuja izbrani ponudnik, pri nastavitvi grelne moči na poz. 2 dovaja 100 % moč tudi takrat, ko je zaradi že dosežene nastavljene temperature in majhnih toplotnih izgub pri zaprti posodi z dvoslojnim izolacijskim pokrovom potrebna neprimerno manjša moč. Posledica takšnega dovajanja moči s presežkom energije je nevzdrževanje želene temperature in izredno velike izgube. Vsled vsega navedenega vlagatelj zatrjuje, da trditev naročnika o izpolnitvi vseh zahtev v ponudbi izbranega ponudnika, ki naročnikove zahteve še celo presega, nikakor ne drži in da je izbrani ponudnik pri pozicijah 1 in 2 ponudil neustrezen produkt, ki ne ustreza s strani naročnika zahtevanim tehničnim karakteristikam, zaradi česar je ponudba izbranega ponudnika nepopolna ter jo je potrebno iz nadaljnjega obravnavanja izločiti.

V skladu z drugim odstavkom 27. člena ZPVPJN se je izbrani ponudnik z vlogo z dne 29. 8. 2013 pravočasno izjasnil do navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo, v kateri vse vlagateljeve navedbe zavrača kot neresnične. Izbrani ponudnik tako ugotavlja, da ne držijo očitki vlagatelja glede tega, da v svoji ponudbi ni priložil prospektov proizvajalca za naprave, ki jih je ponudil pod poz. 1 in poz. 2, ravno tako pa ne drži niti, da je izbrani ponudnik ponudil proizvoda, ki ne ustrezata tehničnim karakteristikam, ki jih je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji. Prospekte je namreč proizvajalec pripravil sam in vsebujejo vse zahtevane tehnične karakteristike. Glede izpolnjevanja tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije pa izbrani ponudnik zaključuje, da je z opisanim (naprednejšim) sistemom upravljanja kotlovskih naprav ponudil celo več, kot je v razpisni dokumentaciji zahteval naročnik, kar ne le, da ni nedovoljeno, ampak je celo zaželeno.

Naročnik je dne 2. 9. 2013 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, prav tako je zavrnil vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov. Naročnik ugotavlja, da ponudbi izbranega ponudnika vlagatelj očita dve pomanjkljivosti, in sicer, da ni priložil zahtevanih prospektov ter da je pri poz. 1 in poz. 2 ponudil neustrezna proizvoda. Naročnik povzema navedbe izbranega ponudnika v izjasnitvi in v zvezi s prvim vlagateljevim očitkom navaja, da je nelogičen, saj vlagatelj sprva zatrjuje, da prospektov izbrani ponudnik ni priložil, nato pa izpodbija ustreznost vsebine prospektov, za katere je prvenstveno trdil, da jih v ponudbi niti ni. Navkljub temu naročnik pojasnjuje, da je izbrani ponudnik v ponudbi za napravi v poz. 1 in poz. 2 priložil prospekte proizvajalca GAZZI in Izjave o skladnosti proizvodov, res pa je, da je prospekte za ti dve poziciji proizvajalec pripravil sam, saj sta predmetni napravi zahtevni in specifični, na slovenskem trgu pa jih je v taki obliki malo, zaradi česar klasični prospekti niso ustrezni. Naročnik zagotavlja, da ti prospekti vsebujejo vse zahtevane tehnične karakteristike, pritrjuje pa vlagatelju, da ponujene naprave na spletni strani proizvajalca www.gazzi.si niso predstavljene, kar izbrani ponudnik utemeljuje z dejstvom, da so naprave specifične in bodo proizvedene v skladu z zahtevami in potrebami naročnika. Naročnik še ugotavlja, da tudi na vlagateljevi spletni strani www.kogast.si ponujenih naprav ni mogoče najti. Glede drugega očitka vlagatelja naročnik odgovarja, da je bistvena zahtevana tehnična karakteristika pri poz. 1 in poz. 2 "vgrajeno elektronsko upravljanje kotla z digitalnim prikazovalnikom", izbrani ponudnik pa je v ponudbi (v prospektu) predložil sledeče karakteristike:
A) Tripozicijsko zbirno stikalo s tremi grelnimi funkcijami (pozicija 0: gretje izklopljeno, pozicija 1: moč reducirana na 50 %, pozicija 2: maksimalna moč 100 %);
B) Elektronsko upravljanje kotla z digitalnim prikazovalnikom in možnostjo nastavljanja temperature in časovnega alarma.
Na vlagateljeve trditve, da takšna izvedba v praksi ni mogoča, naročnik pa naj regulacije s stikali ne bi dovolil, slednji pojasnjuje:
- trditev vlagatelja, da je takšna izvedba v praksi nemogoča, ni primerna, saj sam takih naprav sicer ne proizvaja, hkrati pa je iz splošnega prospekta vlagatelja razvidno, da pri klasičnih kotlovskih napravah ponuja enak sistem (vgrajenega zbirnega stikala in termostata);
- izbrani ponudnik v svoji izjasnitvi navaja, da se delno strinja z vlagateljem, da ima večino predvidenih funkcij že sistem za elektronsko upravljanje kotla, dodaja pa, da zaradi večje varnosti in večje možnosti upravljanja naprave visokokvalitetni proizvajalci vgrajujejo kombinacijske sisteme upravljanja. Na kompleksnejših in zahtevnejših kotlovnih napravah je priporočeno, da vsebujejo oba elementa in ne le elektronskega upravljanja in čeprav ga naročnik v svojih tehničnih specifikacijah ni zahteval, je izbrani ponudnik tak sistem ponudil, saj meni, da je sistem brez teh dodatnih funkcij nepopoln in zastarel, hkrati pa izpostavljen nevarnostim ob nihanju električnega omrežja. Glede na navedeno je izbrani ponudnik ponudil celo naprednejši sistem, kot ga predvideva naročnik v tehničnih karakteristikah. To ni nedovoljeno, ampak celo zaželeno, saj lahko posamezni ponudnik v skladu z ZJN-2 vedno ponudi boljšo napravo od predvidene pod pogojem, da ima ta vse zahtevane osnovne elemente. Enako izhaja iz popisa opreme, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, tj. da mora biti vsa ponujena oprema enakovredna oziroma boljša od zahtevane;
- tripozicijsko zbirno stikalo s tremi grelnimi funkcijami na napravah pod pozicijo 1 in 2 deluje kot glavno zbirno stikalo, kar pomeni, da je na stopnji 0 mehanska naprava fizično izklopljena iz omrežja (pri čemer elektronska enota za upravljanje naprave te funkcije ne omogoča, ampak napravo le izklopi iz delovanja, kar je za delovanje naprave v izrednih okoliščinah, kot je npr. požar ali strela, lahko nevarno). Pod pozicijo 2 je naprava v normalnem delovanju in se regulacija v celoti opravlja preko elektronske enote za upravljanje, kar je skladno z zahtevami naročnika. Pod pozicijo 1 pa naprava deluje s polovično močjo, česar naročnik sicer ni zahteval, je pa na ta način zagotovljena enostavnejša in varčnejša uporaba električne energije, ko naročnik električno energijo proizvaja preko lastnega agregata. Predmetno stikalo je vgrajeno v vtopni gumb ter omogoča enostavno čiščenje in vzdrževanje ustrezne higiene, tak sistem gumbov pa na svoji spletni strani promovira tudi vlagatelj. Preko enote za elektronsko upravljanje kotla se napravo upravlja z vsemi parametri, ki jih je zahteval naročnik v tehničnih specifikacijah;
- opredelitev delovanja sistema elektronske regulacije kotla, ki jo je podal vlagatelj, po mnenju izbranega ponudnika, ki ga povzema naročnik, ni v celoti pravilna. Namen elektronske regulacije je natančnejše in hitrejše odzivanje na spremembe temperaturnega režima v kotlu tako, da se v trenutku, ko se aktivira funkcija segrevanja kotla, vklopijo vsi razpoložljivi grelci, ki morajo z maksimalno močjo v najkrajšem možnem času vzpostaviti želeni režim, določen z elektronsko regulacijo kotla. Zato ni pravilna trditev vlagatelja, da pri nastavitvi zbirnega stikala na poz. 2 sistem konstantno dovaja 100 % moč " v tej poziciji namreč sistem deluje v celoti samostojno, kot če sploh ne bi imel na razpolago dveh dodatnih stikal in bi bil priklopljen neposredno na napravo. Sistem ogrevanja preko elektronske regulacije pa deluje na način, da v trenutku, ko temperaturni režim pade pod mejo, ki je bila vnaprej določena, sistem vklopi grelce in v najkrajšem možnem času vzpostavi prvotno določeno temperaturo. Tako je odstopanje od želene temperature čim krajše, razumljivo pa je, da ob predpostavki enake potrebe po energiji poraba energije ni različna, kadar se krajši čas troši večja količina energije ali kadar se daljši čas troši sorazmerno manjša količina energije. Na tak sistem delujejo tudi vsi sodobni sistemi upravljanja kotlovnih naprav.

Z vlogo z dne 9. 9. 2013 je vlagatelj na podlagi petega odstavka 29. člena ZPVPJN podal opredelitev do navedb naročnika v zavrnitvi revizijskega zahtevka.

Naročnik je z vlogo z dne 4. 9. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju. V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna in bi jo moral naročnik izločiti iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Vlagatelj tako očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in nepopolna iz razloga, ker k ponujenim napravam v poz. 1 in poz. 2 ni priložil (ustreznih) zahtevanih prospektov in zlasti tudi zato, ker izbrani ponudnik ni ponudil proizvodov, ki ustrezata tehničnim karakteristikam, ki jih je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji.

Naročnikovo ravnanje je potrebno presojati z vidika 16. in 20. točke prvega odstavka 2. člena in prvega odstavka 80. člena v povezavi s 37. členom ZJN-2. ZJN-2 določa, da je neprimerna ponudba tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Ker neprimerna ponudba ni popolna ponudba glede na določbe 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, jo mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb skladno z 78. členom ZJN-2 in upoštevaje prvi odstavek 80. člena ZJN-2 izločiti.

Tisti del ponudbe, ki se nanaša na tehnične lastnosti ponujenega predmeta, ima z vidika dopolnjevanja oziroma spreminjanja ponudbe poseben (strožji) status. V skladu z 78. členom ZJN-2 ima namreč ponudnik v določenih primerih možnost, da ponudbo, ki je formalno nepopolna, dopolni. Formalno nepopolna ponudba je v skladu s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Gre za možnost odprave tistih nepopolnosti, ki niso vsebinske, temveč se nanašajo na obliko oz. prisotnost ponudbenih dokumentov in dokazil. Ob tem drugi odstavek 78. člena ZJN-2 določa, da ponudnik ne sme spreminjati svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila in tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Izhodišča za določanje tehničnih specifikacij so določena v 37. členu ZJN-2. V skladu s prvim odstavkom 37. člena ZJN-2 se tehnične specifikacije iz 1. točke Seznama opisov določenih tehničnih specifikacij, ki je priloga 6 Uredbe o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/2007), navedejo v dokumentaciji javnega naročila, kot na primer v obvestilu o javnem naročilu, razpisni dokumentaciji ali dodatnih dokumentih. Izhajajoč iz drugega odstavka 37. člena ZJN-2 morajo tehnične specifikacije omogočati enakopraven dostop vsem ponudnikom in ne smejo ustvarjati ovir za dostop javnih naročil konkurenčnim gospodarskim subjektom. Tehnične specifikacije morajo biti oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila, vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika tako, da nedopustno ne omejujejo konkurence med ponudniki.

Iz drugega odstavka 78. člena ZJN-2 je razvidno, da tistega dela ponudbe, v katerem ponudnik predstavi tehnične lastnosti ponujenega predmeta, ni dopustno spreminjati. Ponudnik mora torej v ponudbi dokazati izpolnjevanje tehničnih zahtev, ponudbo lahko v tem delu dopolni le v primeru posameznih nejasnosti ali manjkajočih dokumentov, ne sme pa pri tem spreminjati tehničnih specifikacij predmeta, kot jih je predstavil v svoji ponudbi. Obličnost ponudbenih dokumentov pa je treba presojati glede na konkretna navodila, ki jih je naročnik določil v razpisni dokumentaciji.

V obravnavanem primeru je vlagatelj prvenstveno zatrjeval, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni priložil prospektov proizvajalca za ponujeni napravi oziroma da so priloženi prospekti neustrezni. V tehničnih specifikacijah za del "Oprema delilna kuhinja", ki so priloga razpisne dokumentacije, je naročnik v popisih kotlov za oba električna kotla (Električni kotel 200 l in Električni kotel 300 l) za objekt Zavod za prestajanje kazni zapora Dob (med drugim) izrecno zahteval: "Priloženi morajo biti prospekti oziroma tehnične karakteristike in ES Izjava o skladnosti v slovenskem jeziku za vse elemente." Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je za vsakega od navedenih električnih kotlov priložil Izjavo o skladnosti ter reprodukcijo z oznako proizvajalca Gazzi z navedenimi tehničnimi karakteristikami. Naročnik v svojih navodilih iz razpisne dokumentacije v zvezi s prospekti ni podal nikakršne bolj precizne zahteve, razen glede obveze, da morajo biti v prospektih prisotne tehnične karakteristike. Ni npr. zahteval, v kakšni obliki morajo biti prospekti ter ali obstaja kakršnakoli omejitev glede dostopnosti na kateremkoli trgu ponudnikov, tudi ni opredelil, ali morajo biti prospekti v originalni obliki, kot jih izdajajo proizvajalci. Navedel je celo, da morajo biti za ponujene proizvode priloženi prospekti oziroma tehnične karakteristike. Izbrani ponudnik je za oba ponujena proizvoda priložil prospekt z navedenimi karakteristikami, pri čemer je za oba prospekta prepričljivo pojasnil razlog, zaradi katerega prospektov proizvajalca ni priložil v originalu, ampak jih je zaradi specifičnosti naprav prilagodil na podlagi splošnega originalnega prospekta, pri čemer, glede na zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije v zvezi s prospekti, dodatno pojasnilo izbranega ponudnika niti ni relevantno za sporno vprašanje. Na podlagi vsega navedenega Državna revizijska komisija potrjuje, da je izbrani ponudnik zahtevane prospekte v svoji ponudbi priložil, hkrati pa jih je glede na splošne zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije priložil tudi v ustrezni obliki. Vlagateljevi trditvi o pomanjkljivosti oziroma neustreznosti priloženih prospektov tako ni mogoče slediti.

Vlagatelj je v svojem revizijskem zahtevku zatrjeval tudi, da izbrani ponudnik ni ponudil proizvodov, ustrezajočim tehničnim karakteristikam, ki jih je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji. Po navedbah vlagatelja je namreč izbrani ponudnik v tehničnih specifikacijah navedel tehnične karakteristike, ki niso možne, saj naj bi izvedba z elektronsko regulacijo izključevala možnost vgradnje izbirnega stikala s tremi funkcijami. V tehničnih specifikacijah za del "Oprema delilna kuhinja", ki so priloga razpisne dokumentacije, je naročnik v popisih kotlov za oba električna kotla (Električni kotel 200 l in Električni kotel 300 l) za objekt Zavod za prestajanje kazni zapora Dob (med drugim) izrecno zahteval: "Vgrajeno elektronsko upravljanje kotla z digitalnim prikazovalnikom in možnostjo nastavljanja temperature in časovnega alarma (glasovni alarm opremljen tudi z zvočnim alarmom). Vsa oprema mora biti enakovredna oziroma boljša, kot je zahtevana v popisu." Iz ponudbe izbranega ponudnika pri navajanju tehničnih karakteristik za oba ponujena proizvoda izhaja, da sta proizvoda (med drugim) opremljena z naslednjimi tehničnimi karakteristikami: "Vgrajeno elektronsko upravljanje kotla z digitalnim prikazovalnikom in možnostjo nastavljanja temperature in časovnega alarma." in pa "Naprava je opremljena s tripozicijskim izbirnim stikalom s tremi grelnimi funkcijami: pozicija 0 " gretje izklopljeno, pozicija 1 " moč reducirana na 50 % in pozicija 3 " maksimalna moč 100 %." Za navedeni kombiniran sistem upravljanja kotlov vlagatelj primarno zatrjuje, da v praksi ni možen, podredno temu pa, da naročnik takega sistema upravljanja glede na tehnične specifikacije niti ni zahteval. Po preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da glede na prepričljivo utemeljitev v prid delovanju kombiniranega sistema upravljanja elektronskih kotlov ni mogoče zaključiti, da je funkcija upravljanja zaradi ponujene dodatne opcije prek izbirnega gumba z omogočenimi tremi grelnimi funkcijami, od katerih je ena takšna, ki zagotavlja elektronsko upravljanje kotlov na način, kot ga je v tehničnih specifikacijah zahteval naročnik, neustrezna in da so vlagateljeve navedbe o nezdružljivosti delovanja ponujenega sistema upravljanja utemeljene. Kot izhaja iz utemeljitve izbranega ponudnika in naročnika, je upravljanje elektronskih kotlov pod pozicijo 2, ki je kategorizirano kot upravljanje z maksimalno močjo 100 %, definirano kot vgrajeno elektronsko upravljanje kotla z digitalnim prikazovalnikom in možnostjo nastavljanja temperature in časovnega alarma na način, kakršnega je kot minimalni standard izpolnitve v tehničnih specifikacijah zahteval naročnik. Preostali dve poziciji delovanja prek izbirnega gumba pa naročniku omogočata upravljanje elektronskih kotlov tako, da je gretje izklopljeno, ali pa da je moč gretja reducirana na 50 %. Na podlagi navedenega je mogoče zaključiti, da je izbrani ponudnik ponudil sistem upravljanja elektronskih kotlov, ki v poziciji 2 omogoča vgrajeno elektronsko upravljanje z digitalnim prikazovalnikom in možnostjo nastavljanja temperature in časovnega alarma, kar je bila osnovna zahteva naročnika, pozicija 0 in pozicija 1 pa naročniku omogočata fakultativno uporabo le-teh. To pomeni, da ima naročnik možnost, da sistem upravljanja elektronskih kotlov regulira le z načinom, ki mu ga omogoča grelna funkcija pod pozicijo 2, s čimer izbrani ponudnik že zadosti zahtevi, ki jo je v tehničnih specifikacijah kot minimalno postavil naročnik, ne glede na dodatne možnosti upravljanja elektronskih kotlov, ki so naročniku na razpolago s ponujenima proizvodoma. Ponudnik mora vedno ponuditi proizvod, ki bo vsaj minimalno zadostil vnaprej razpisanim zahtevam naročnika. Če ponujeni proizvod nudi več funkcionalnosti od zahtevanega, to ne more biti razlog za izločitev ponudbe izbranega ponudnika. V skladu z desetim odstavkom 37. člena ZJN-2 je dokazno breme za izpolnitev funkcionalnih zahtev iz tehničnih specifikacij, kadar so opredeljene kot pogoj, na strani ponudnika. Vsled vsega navedenega Državna revizijska komisija ocenjuje, da je izbrani ponudnik prepričljivo izkazal, da s ponujenima proizvodoma naročnikove zahteve iz tehničnih specifikacij izpolnjuje.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo navedel stroške, ki so mu nastali v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, ki veže povrnitev stroškov na uspeh v postopku pravnega varstva, vlagatelju povrnitve v stroškovniku navedenih stroškov ni priznala.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 30. 9. 2013

mag. Maja Bilbija, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Jesenkova ulica 3, 1000 Ljubljana,
- KOGAST SISTEMI d.o.o., Adamičeva 36, 1290 Grosuplje,
- GO-ST d.o.o., Gasilska cesta 35, 1290 Grosuplje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.