018-208/2013 Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad

Številka: 018-208/2013-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici Sonji Drozdek Šinko v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Prevzem kosil v DSO Bežigrad, razvoz in dostava kosil uporabnikom" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil City Express d.o.o., Gregorčičeva ulica 23, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad, Komanova ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 26. 7. 2013

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 20. 5. 2013 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti, št. 04301-1/2013. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 23. 5. 2013, pod št. objave NMV1211/2013.

Vlagatelj je z vlogo z dne 30. 5. 2013 vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku v zvezi z razpisno dokumentacijo očita več kršitev. Vlagatelj tako navaja, da je čas od objave naročila do zaključka roka za postavitev vprašanj le en dan, kar onemogoča ponudnikom pripravo kvalitetnih ponudb. Naročnik v razpisu ne omenja ključnih standardov dobre higienske prakse HACCP oziroma mednarodno veljavnih standardov ISO22000:2005, niti ni nikjer govora o smernicah Sistema vodenja varnosti živil in Dobre higienske prakse v skladu z evropsko in slovensko zakonodajo, naročnik pa od ponudnikov niti ne zahteva priporočil primerljivih poslov. Vlagatelj še meni, da bi se za dostavo toplih obrokov lahko v skladu z evropskimi in slovenskimi standardi uporabljale tudi validirane posode (vsebniki, ki ohranjajo temperaturo hrane) in ne le vozila z grelnimi komorami, kot je predvideno v razpisu, pri čemer je sporno tudi to, da naročnik v zvezi z grelnimi komorami ne navaja potrebne temperaturne validacije iz strani za to pooblaščenih institucij. Vlagatelj zaključuje, da naročnik ni upošteval pravil stroke, ampak je upošteval najnižjo ceno kot kriterij, višji od spoštovanja stroke in zakonskih določil na področju prevoza živil in predlaga preklic predmetnega naročila in pripravo novega javnega naročila z upoštevanjem navedenih pripomb.

Naročnik je dne 12. 6. 2013 sprejel sklep, št. 04301-1/2013-12, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik najprej izpostavlja dvom v aktivno legitimacijo vlagatelja za vložitev zahtevka za revizijo, vendar v nadaljevanju vseeno vsebinsko obravnava zahtevek. Meni, da je pri objavi predmetnega obvestila o naročilu male vrednosti v celoti upošteval določbe Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), tako glede vsebine kot tudi rokov, prav tako ni kršil predpisov s tem, ko od ponudnikov ni zahteval potrdil o izpolnjevanju slovenskih oz. evropskih predpisov glede varnega dela z živili. Pri slednjem po mnenju naročnika ne gre za izpolnjevanje specifičnih zahtev naročnika, ampak za upoštevanje splošnih pravnih predpisov, ki veljajo za subjekte, ki opravljajo tako dejavnost.

Naročnik je z vlogo z dne 17. 6. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagatelj najprej kot sporno navaja določitev roka za postavitev vprašanj na portalu javnih naročil, pri čemer zgolj na splošno navaja, da je ponudnikom s takim določilom onemogočena priprava kvalitetnih ponudb, sploh glede na nepopolnost razpisa v večih segmentih. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ne navaja nobenih razlogov in ne predlaga dokazov na podlagi katerih bi bilo mogoče napraviti zaključek, da je vlagatelj s postavitvijo (pre)kratkega roka za postavitev vprašanj naročniku na kakršenkoli način onemogočen pri pripravi kvalitetne ponudbe oz. da ponudbe ne more oddati do roka za prejem ponudb, sploh ob upoštevanju dejstva, da je bil rok za prejem ponudb v konkretnem primeru 31. 5. 2013 in so torej imeli ponudniki več kot 7 dni časa za pripravo ponudb. Vlagatelj v okviru te navedbe niti ni pojasnil, katere so tiste nepopolnosti, zaradi katerih so možne različne ali napačne razlage razpisa. Državna revizijska komisija zato vlagateljevemu očitku ni sledila.

Vlagatelj v nadaljevanju naročniku očita, da v razpisu od ponudnikov ni postavil določenih zahtev (potrebne temperaturne validacije grelnih komor s strani za to pooblaščenih institucij in priporočil primerljivih poslov) oziroma ni omenil določenih standardov (ključnih standardov dobre higienske prakse HACCP in drugih mednarodno veljavnih standardov) ter navaja spornost določbe razpisa, po kateri morajo imeti ponudniki najmanj dve lastni vozili, primerni za razvoz hrane, kar pomeni vozili z ogrevalno komoro. Državna revizijska komisija očitkom vlagatelja tudi v tem deli ni mogla slediti. Vlagatelj namreč niti ne zatrjuje niti ne dokazuje, da brez zahtevanih dodatnih (strožjih ali drugačnih) pogojev sam ne bi mogel oddati pravočasne in popolne ponudbe, iz njegovih navedb pa Državna revizijska komisija tudi ni mogla napraviti zaključka, da postavljene zahteve naročnika nasprotujejo ZJN-2 ali katerimkoli drugim predpisom.

Glede na vse navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni uspel izkazati nezakonitosti naročnikovih zahtev v predmetnem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti, zato je vlagateljev revizijski zahtevek, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zavrnila kot neutemeljen.

Ker vlagatelj ni zahteval povračila stroškov, slednji tudi niso bili predmet odločanja Državne revizijske komisije.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.V Ljubljani, 26. 7. 2013

Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- City Express d.o.o., Gregorčičeva ulica 23, 1000 Ljubljana
- Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad, Komanova ulica 1, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- v arhiv, tu.