018-228/2013 Občina Naklo

Številka: 018-228/2013-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek Šinko, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in mag. Maje Bilbija, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja (2. sklop) " Kanalizacija v občini Naklo" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil Garnol, d.o.o., Laze 18a, Kranj, ki ga zastopa Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Naklo, Stara cesta 61, Naklo (v nadaljevanju: naročnik), 16. 7. 2013

ODLOČILA

Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja (2. sklop) " Kanalizacija v občini Naklo", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 5. 6. 2013, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 5. 12. 2012 sprejel sklep o začetku postopka javnega naročila. Št. 430-0032/2012. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 4. 3. 2013, pod št. objave JN2485/2013.

Naročnik je dne 22. 5. 2013 izdal dokument "Obvestilo o odločitvi o oddaji javnega naročila", št. 430-0032/2012, s katerim je javno naročilo oddal ponudniku Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska ulica 40, Kranj, ki ga zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana. Vlagatelj je z vlogo z dne 24. 5. 2013 zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo. Naročnik je ogled ponudbene dokumentacije organiziral dne 30. 5. 2013 in vpogled dokumentiral z zapisnikom.

Vlagatelj je 5. 6. 2013 vložil zahtevek za revizijo. Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 12. 6. 2013 opredelil do navedb vlagatelja.

Naročnik je s sklepom z dne 19. 6. 2013 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in z vlogo z dne 26. 6. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj je z vlogo z dne 12. 7. 2013 zahtevek za revizijo umaknil.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.
Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, revizijski postopek oddaje predmetnega javnega naročila ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.V Ljubljani, 16. 7. 2013
Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o. , Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova 12, 1001 Ljubljana, p.p. 4372
- Občina Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
- v arhiv, tu.