018-064/2013 Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Številka: 018-064/2013-18

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in mag. Maje Bilbija kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Dobava in montaža naprave za neprekinjeno napajanje in vzdrževanje", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Socomec Sicon UPS d.o.o. Ljubljana, Savlje 89, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Avbreht, Zajc in Partnerji o.p. d.o.o., Šestova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska cesta 31, Ankaran (v nadaljevanju: naročnik), dne 1. 7. 2013

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Dobava in montaža naprave za neprekinjeno napajanje in vzdrževanje", katerega obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 30. 11. 2012, pod št. objave JN12981/2012. Naročnik je ponudnike z Odločitvijo o oddaji naročila, št. 35/2-13 z dne 24. 1. 2013, obvestil, da za oddajo javnega naročila izbere ponudnika Mides International d.o.o., Kapiteljska ulica 9, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 7. 2. 2013 vložil zahtevek za revizijo. Navaja, da ponujena naprava izbranega ponudnika ne izpolnjuje vseh tehničnih specifikacij. Vlagatelj izpostavlja, da mu vpogled v tehnične specifikacije v ponudbi izbranega ponudnika ni bil omogočen, sta pa iz ponudbe razvidna cena in podatek o proizvajalcu in modelu ponujene naprave, in sicer gre za napravo proizvajalca Newave, Powerwave 300 kVA. Vlagatelj je zato ustreznost ponujene naprave preveril iz tehničnih specifikacij proizvajalca Newave, javno dostopnih na njegovih spletnih straneh, in sicer za starejši model 33 300 kVA/270 kW (iz serije 33 60 -300 kVA) in novejši model 33 300 kVA/300 kW (iz serije 33 60 " 500 kW), iz katerih izhaja, da noben od navedenih modelov ne izpolnjuje vseh zahtev. Tako ne izpolnjujeta zahteve po kratkostični zmožnosti inverterja vsaj 3 x In za enofazne ali trifazne kratke stike, saj je ponujena kratkostična zmožnost samo 2 x In v trajanju 40 ms in pomeni bistveno manjšo možnost selektivnega izklopa zaščit v porabniški distribuciji, ki jo napaja UPS in s tem možnost izklopa ostalih porabnikov in je zato slabša od zahtevane. Dalje po navedbah vlagatelja ponujena modela ne izpolnjujeta zahteve po grafičnem LCD zaslonu za odčitavanje delovnih parametrov na napravi, saj sta opremljena z 2 x 20 character LCD. Vlagatelj pojasni, da so na grafičnem zaslonu lahko prikazani tako alfanumerični znaki, kot tudi slike, grafi in posebni znaki, kar je prednost grafičnih zaslonov pred character LCD-ji, ki lahko prikazujejo le alfanumerične znake. V konkretnem primeru navedena razlika po navedbah vlagatelja pomeni, da na starejših napravah s character LCD-ji lahko prikazujemo omejene tekste in posamične številske vrednosti, na novejših UPS-jih, opremljenih z grafičnimi LCD zasloni, pa lahko prikazujemo še grafe, statistične diagrame in posebne znake. Ponujena naprava ima zato po mnenju vlagatelja slabše lastnosti od zahtevanih. Vlagatelj še navaja, da ponujena naprava ne izpolnjuje zahteve po maksimalni toplotni disipaciji v ON-line načinu in pri polnjenju akumulatorjev, maksimalni izhodni moči in minimalni vhodni napetosti < 20 kW, saj je pri ponujeni napravi toplotna disipacija 290 kW pri nazivni izhodni moči in polnih akumulatorjih 270 kW, kar pomeni 290 " 270 = 20 kW za izgube že v primeru, ko UPS ne polni akumulatorjev. Polnjenje akumulatorjev zahteva še dodatno moč na vhodu in posledično še nekaj kW izgub, kar po ugotovitvah vlagatelja pomeni, da je skupna disipacija > 20 kW. Višje toplotne disipacije pa po mnenju vlagatelja pomenijo, da bi naročnik za hlajenje UPS prostora moral namestiti klimatsko napravo večje kapacitete.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 15. 2. 2013 izjasnil o navedbah vlagatelja. Poudarja, da naročnik v svoji zahtevi po kratkostični zmogljivosti inverterja ni navedel, za kolikšni časovni interval mora biti inverter sposoben zagotavljati zahtevani kratkostični tok, proizvajalec ponujene naprave pa v tehničnih podatkih opredeljuje kratkostično zmogljivost inverterja do 3,2 x In. Dalje izbrani ponudnik pojasni, da gre iz v ponudbi predložene tehnične specifikacije za napravo Powerwave 33 60 " 500 kW nedvoumno razbrati, da so naprave iz te serije opremljene z nadzornim zaslonom PMD (Power Managment Display), ki sestoji tako iz grafičnega zaslona (ki služi prikazu generalnega statusa delovanja naprave, vseh možnih stanj naprave, vizualno in zvočno opozarja na anomalije v delovanju oziroma alarmnih stanjih), kot iz LCD zaslona za odčitavanje delovnih parametrov na napravi (tok, napetost, frekvenca, moč, "). Izbrani ponudnik še navaja, da so izračuni vlagatelja v zvezi z maksimalno toplotno disipacijo napačni, saj vlagatelj operira s podatki o maksimalni vhodni moči, kar ni pravilno. Proizvajalec ponujene naprave je podatek o maksimalni toplotni disipaciji izrecno navedel v tehničnih specifikacijah in znaša, v ON-line načinu delovanja, polnjenju baterij, maksimalni izhodni moči in minimalni vhodni napetosti, 19,149 W, torej < 20 kW. Izbrani ponudnik prilaga še izjavo proizvajalca z dne 15. 2. 2013 v zvezi z maksimalno toplotno disipacijo in grafičnim LCD zaslonom.

Naročnik je dne 21. 2. 2013, pod št. 35/9-13, izdal odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Zavrača navedbe vlagatelja o neizpolnjevanju zahteve po kratkostični zmožnosti inverterja in poudarja, da zaupa podatkom, navedenim v katalogu v ponudbi izbranega ponudnika, iz katerih sledi, da je zahteva izpolnjena, enako pa sledi tudi iz pojasnila izbranega ponudnika z dne 15. 2. 2013. Naročnik dalje pojasni, da vlagatelj zmotno jemlje iz konteksta naročnikovih zahtev besedo "grafični" in ustvarja vtis, da je naročnik zahteval prikazovalnik, ki izrisuje grafe. Naročnik poudarja, da je zahteval, da mora grafični LCD zaslon za odčitavanje delovnih parametrov temeljiti na LCD tehnologiji in mora imeti zmožnost odčitavanja delovnih parametrov na napravi. Navedene lastnosti izpolnjuje široka paleta LCD prikazovalnikov, med njimi tudi taki, ki izrisujejo grafe, vendar naročnik tega ni zahteval, saj je s terminom "grafični LCD zaslon" poimenoval katerikoli LCD zaslon, s katerim se dosega namen odčitavanja delovnih parametrov na napravi. Naročnik še izpostavlja, da glede navedene zahteve ni prejel nobenega vprašanja ponudnikov, zaradi česar sklepa, da je bila zahteva ustrezno opredeljena, saj so ponudniki ponudili napravo skladno kontekstu definicije te zahteve, to pa potrjuje tudi pojasnilo izbranega ponudnika. Naročnik še navaja, da iz predloženega kataloga v ponudbi izbranega ponudnika nesporno izhaja, da izpolnjuje zahtevo glede maksimalne toplotne disipacije, naročnik pa tudi v tem delu sledi pojasnilu izbranega ponudnika.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 25. 2. 2013 opredelil do navedb naročnika, pri čemer opozarja, da ponujena naprava ne izpolnjuje izpostavljenih zahtev, kar jasno izhaja iz tehnične dokumentacije, priložene k zahtevku za revizijo. Vlagatelj zato predlaga, da Državna revizijska komisija vpogleda v navedeno tehnično dokumentacijo in v tehnično dokumentacijo v ponudbi izbranega ponudnika ter ugotovi, da ponujena oprema ne izpolnjuje izpostavljenih zahtev.

Naročnik je dne 26. 2. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Izbrani ponudnik je po pozivu Državne revizijske komisije z vlogo z dne 12. 3. 2013 podal dodatna pojasnila o tem, zakaj se podatki o kratkostični zmožnosti inverterja v katalogu v ponudbi razlikujejo od podatkov v katalogu istega proizvajalca, priloženem k zahtevku za revizijo. Predložil je tudi v slovenski jezik prevedeno izjavo proizvajalca z dne 14. 2. 2013 (priloženo k izjasnitvi z dne 15. 2. 2013).

Državna revizijska komisija je v cilju ugotovitve pravilnega in popolnega dejanskega stanja ter skladno z dokaznim predlogom vlagatelja, na podlagi 34. in 36. člena ZPVPJN, s sklepom z dne 28. 3. 2013, št. 018-064/2013-6, odredila pridobitev strokovnega mnenja, za izdelavo katerega je določila doc. dr. M.J., ter vlagatelju naložila založitev predujma za pridobitev strokovnega mnenja v višini 500,00 EUR. Vlagatelj je znesek predujma pravočasno plačal. Pridobljeno strokovno mnenje z dne 27. 5. 2013 je Državna revizijska komisija posredovala v izjasnitev naročniku in vlagatelju. Vlagatelj se je o mnenju izjasnil z vlogo z dne 21. 6. 2013.

Državna revizijska komisija je po pregledu dokumentacije, preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika, naročnika ter pridobljenega strokovnega mnenja odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je sporno vprašanje, ali je naročnik pravilno ugotovil, da ponujena naprava v ponudbi izbranega ponudnika izpolnjuje vse tehnične specifikacije.

Naročnikovo ravnanje je treba presojati z vidika 16. in 20. točke prvega odstavka 2. člena in prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2). V skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (78. člen ZJN-2) izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna, neprimerna ponudba pa je tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (16. in 20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Popolna ponudba mora torej izpolnjevati vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila, torej tudi vse (minimalne) tehnične specifikacije, ki opredeljujejo bistvene tehnične lastnosti predmeta javnega naročila in ki jih naročnik navede v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelj trdi, da ponujena naprava ne izpolnjuje naslednjih zahtev, ki jih je naročnik navedel v razpisni dokumentaciji, v dokumentu Projekt za izvedbo: Dobava in montaža naprave za neprekinjeno napajanje " UPS: "Kratkostična zmožnost inverterja vsaj 3 x In za enofazne ali trifazne kratke stike, Grafični LCD zaslon za odčitavanje delovnih parametrov na napravi, Maksimalna toplotna disipacija v ON-linu načinu in pri polnjenju akumulatorjev, maksimalni izhodni moči in minimalni vhodni napetosti < 20 kW."

Ker vlagatelj ni mogel v vpogledati v tehnične specifikacije v ponudbi izbranega ponudnika, se je pa seznanil s podatki o proizvajalcu in modelu naprave (proizvajalec Newave, model Powerwave 300 kVA), zatrjevane kršitve dokazuje z javno dostopnimi podatki iz kataloga proizvajalca Newave, in sicer za (starejši) model 33 300 kVA/270 kW (iz serije 33 60 - 300 kVA) in za (novejši) model 33 300 kVA/300 kW (iz serije 33 60 " 500 kW). Kot to izhaja iz ponudbe izbranega ponudnika in njegovih pojasnil v postopku pravnega varstva, izbrani ponudnik ponuja (novejši) model naprave iz serije Powerwave 300 kVA/300kW, 33 60-500 kW, zato je Državna revizijska komisija presojala naročnikove ugotovitve o ustreznosti navedene naprave. Ker je Državna revizijska komisija ocenila, da so med strankama sporna dejstva, za ugotovitev katerih je potrebno strokovno znanje, s katerim Državna revizijska komisija ne razpolaga, je odredila pridobitev strokovnega mnenja in strokovnjaku naložila, da poda dejanske ugotovitve o tem, ali ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje izpostavljene tehnične specifikacije.

Državna revizijska komisija po proučitvi strokovnega mnenja z dne 27. 5. 2013 ugotavlja, da so odločilna dejstva, potrebna za razrešitev spornega vprašanja med strankama, jasno in izčrpno pojasnjena ter imajo podlago v ugotovitvah, ki izhajajo iz strokovne preučitve zahtev iz razpisne dokumentacije ter ponudbene vsebine izbranega ponudnika. Mnenje je plod strokovnega znanja s področja predmeta javnega naročila, zato Državna revizijska komisija pridobljeno mnenje in ugotovitve v celoti sprejema, kot je to obrazloženo v nadaljevanju.

Strokovno mnenje v zvezi z zahtevo po kratkostični zmožnosti inverterja pojasnjuje, da mora naprava za neprekinjeno napajanje vzdržati kratkotrajne preobremenitve, pri kratkem stiku na izhodu naprave mora biti naprava sposobna generirati določen izhodni tok, pri kratkem stiku na izhodu naprave pa razpis zahteva vsaj 3-kraten nazivni tok. Mnenje ugotavlja, da je v ponudbi izbranega ponudnika (stran 9/24 kataloga) naveden podatek: "Output Characteristics: Output short capability (RMS) of inverter: up to 3,2 * In", ki pomeni, da je naprava sposobna 3,2-kratnega nazivnega toka pri kratkem stiku na izhodu naprave in je zato ponujena vrednost za 7 % večja od zahtevanih vrednosti.

Državna revizijska komisija sledi navedenim ugotovitvam, saj so te podane ob upoštevanju strokovne preučitve zahtev iz razpisne dokumentacije in podatkov v ponudbi izbranega ponudnika. Državna revizijska ni sledila pripombam vlagatelja, da podatki v katalogu v ponudbi izbranega ponudnika še ne pomenijo, da ima ponujena naprava takšne karakteristike, ker naj bi bile tehnične specifikacije podane za celotno družino Newave naprav, serije Powerawe 33 60-50 kW, iz katalogov, ki jih je vlagatelj priložil zahtevku za revizijo, pa naj bi izhajalo, da ponujeni model naprave Powerwave 33 300 kVA dosega kratkostični tok 2,2 * In (dokument iz leta 2010), oziroma samo 2 * In (dokument iz leta 2012). Podatki v katalogu izbranega ponudnika se namreč v izpostavljenem delu razlikujejo od podatkov v katalogu, ki je priložen zahtevku za revizijo, Državna revizijska komisija pa je v zvezi z navedenim odstopanjem od izbranega ponudnika v revizijskem postopku pridobila pojasnila, iz katerih izhaja, da se tehnična dokumentacija vlagatelja nanaša na dve seriji naprav (starejšo in novejšo), vendar se v nobenem primeru ne sklicuje na aktualno (zadnjo) serijo naprav. V ponudbi je priložena aktualna verzija kataloga oziroma tehnične specifikacije ponujene naprave, št. izdaje: 05-2504_S10_05-2504_S10_TDSPW33_60-500_GB-12127, medtem ko je vlagatelj priložil katalog, št. izdaje: 04-2504_S10_NW_TDSPW33_60-500_GB_120612. Državna revizijska komisija je zato kot merodajne upoštevala podatke o kratkostični zmožnosti inverterja, kot so navedeni v (aktualni) verziji kataloga v ponudbi izbranega ponudnika in v zvezi s tem, kot že navedeno, v celoti sprejema strokovno mnenje, saj to jasno ugotavlja, da je ponujena naprava, ki je sposobna 3,2-kratnega nazivnega toka pri kratkem stiku na izhodu naprave, to pa nesporno izhaja tudi iz ponudbe izbranega ponudnika, kjer je navedba "Inverter: up to 3,2 * In" navedena enotno in za vse modele naprav serije Powerwave 33, od 60 do 500 kW, torej tudi za ponujeni model 300 kVA/300 kW. Državna revizijska komisija je glede na navedeno zavrnila predlog vlagatelja, da se strokovno mnenje dopolni glede dejstva, ali ponujena naprava zadostuje izpostavljeni zahtevi in je kot neutemeljene zavrnila revizijske očitke vlagatelja o tem, da ponujena naprava izbranega ponudnika ne izpolnjuje zahteve po kratkostični zmožnosti inverterja vsaj 3 x In za enofazne ali trifazne kratke stike.

Strokovno mnenje v zvezi z zahtevo po grafičnem LCD zaslonu za odčitavanje delovnih parametrov na napravi pojasnjuje pojem grafičnega prikazovalnika in v zvezi s tem pojasni, da je v površnem smislu grafični prikazovalnik tak prikazovalnik, ki prikazuje nazorne prikaze oziroma "graphic information", kot nazorne pa običajno razumemo prikaze, ki so realizirani v obliki piktogramov, sporočil, slik, barv in zvokov. Pogovorna de-facto definicija pojma grafični prikazovalnik v primeru konkretnega razpisa ne zadošča potrebni strogosti definicije grafičnega prikazovalnika, stopnji potrebne strogosti pa ustreza etimološka definicija tega pojma, pri čemer mnenje izhaja iz grške besede "graphein", ki pomeni pisanje in gre torej, s potrebnim upoštevanjem izvornosti pojmov oziroma etimologije besed, za pisalni prikazovalnik. Mnenje ugotavlja, da je iz ponudbe izbranega ponudnika (stran 12/24 kataloga) razvidno, da ima ponujena naprava "Power Managament Display: LCD display" in "Option: Remote monitoring system with graphical display", kar pomeni, da ima naprava pisalni prikazovalnik v alfanumerični obliki na ohišju in še dodatno možnost drugega prikazovalnika, katerega z napravo povežemo preko obstoječega podatkovnega vodila, zato prikazovalnik uporabniškega vmesnika zadošča zahtevi razpisa.

Državna revizijska komisija tudi v tem delu sprejema ugotovitve iz strokovnega mnenja, saj te temeljijo na podlagi strokovne preučitve in razlage strokovnih terminov v okviru zahtev iz razpisne dokumentacije, podatki o ponujeni napravi pa so razvidni iz kataloga v ponudbi izbranega ponudnika. Glede pripombe vlagatelja, da strokovno mnenje samo ugotavlja, da ima naprava vgrajen alfanumerični prikazovalnik na napravi, kot dodatno opcijsko možnost pa še daljinski dodatni prikazovalnik, kar po mnenju vlagatelja ne ustreza zahtevi razpisa, da mora biti tak prikazovalnik vgrajen na napravi, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ni mogoče upoštevati, saj iz zahtev v razpisni dokumentaciji ne izhaja, da bi moral biti prikazovalnik vgrajen na napravi, ampak zgolj, da ima naprava prikazovalnik (grafični LCD zaslon), katerega namen je odčitavanje delovnih parametrov na napravi. Prav tako ni mogoče slediti vlagatelju v tem, da iz strokovnega mnenja ni jasno, ali je izbrani ponudnik takšen daljinski grafični prikazovalnik tudi dejansko ponudil, saj mnenje jasno ugotavlja, da ima ponujena naprava možnost takšnega prikazovalnika, s katerim izpolnjuje zahteve iz razpisa, iz česar gre zaključiti, da izbrani ponudnik ponuja in bo tudi dejansko moral dobaviti napravo s takšnim prikazovalnikom, da bo zadostil zahtevam iz razpisa. Glede pripombe vlagatelja, da bi moral strokovnjak pri razlagi pojma grafičnega prikazovalnika uporabiti jezikovno razlago, ker na to napotuje prvi odstavek 23. člena ZJN-2 (vlagatelj v nadaljevanju pojasni pojem "grafični" po slovarju slovenskega knjižnega jezika) pa Državna revizijska komisija izpostavlja, da določba 23. člena ZJN-2 ureja pravila glede uporabe jezika v postopku javnega naročanja, ne pa pravila razlage strokovne terminologije, ki jo naročnik morebiti uporabi pri oblikovanju zahtev predmeta javnega naročila. Državna revizijska komisija zato glede razlage pojma grafičnega prikazovalnika sledi strokovnemu mnenju, ki temelji na uporabi strokovnega znanja s področja predmeta javnega naročila in posledično kot neutemeljene zavrača revizijske očitke vlagatelja o tem, da ponujena naprava izbranega ponudnika ne izpolnjuje zahteve po grafičnem LCD zaslonu za odčitavanje delovnih parametrov na napravi.

Glede zahteve po maksimalni toplotni disipaciji strokovno mnenje ugotavlja, da je v katalogu v ponudbi izbranega ponudnika (stran 11/24, sekcija 10.6 in stran 20/24, sekcija 10.11.1) navedeno: "Enviromental Characteristics: Efficiency AC-AC up to >= 95 %, eco-mode efficiency at 100 % load: 99 %" in "Maximum Heat Dissipation per UPS Range with Non Linear Load: 19,15 kW" za napravo s 300 kW izhodno močjo. Mnenje pojasnjuje, da 95 % učinkovitost predstavlja izgube v velikosti 5 %, pri zahtevani moči 300 kW pa 5 % izgub predstavlja 15 kW toplotne obremenitve prostora, v katerem je naprava inštalirana. Mnenje podaja zaključek, da je najzahtevnejši režim obratovanja naprave za neprekinjeno napajanje pri napajanju nelinearnih bremen, kjer je maksimalna toplotna izguba ponujenega 300 kW napajalnika 19,15 kW, kar je za 4,25 % nižje od z razpisom dovoljene 20 kW maksimalne toplotne disipacije, zaradi česar ponujena naprava zadošča zahtevi iz razpisa.

Državna revizijska komisija ugotovitvam strokovnega mnenja v celoti sledi, saj so te podane prepričljivo in na podlagi strokovnih izhodišč in podatkov v ponudbi izbranega ponudnika, vlagatelj pa v tem delu tudi ni podal morebitnih pripomb. Državna revizijska komisija zato kot neutemeljene zavrača tudi revizijske očitke o neizpolnjevanju zahteve po maksimalni toplotni disipaciji v ON-linu načinu in pri polnjenju akumulatorjev, maksimalni izhodni moči in minimalni vhodni napetosti < 20 kW.

Državna revizijska komisija ob vsem ugotovljenem zaključuje, da vlagatelj v revizijskem postopku ni uspel dokazati, da je naročnik pri preverjanju primernosti in popolnosti ponudbe izbranega ponudnika ravnal v nasprotju z ZJN-2, v povezavi z zahtevami iz razpisne dokumentacije, zato je zahtevek za revizijo vlagatelja, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 1. 7. 2013


Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska cesta 31, Ankaran
- Odvetniška družba Avbreht, Zajc in Partnerji o.p. d.o.o., Šestova 2, Ljubljana
- Mides International d.o.o., Kapiteljska ulica 9, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu