018-071/2013 Občina Radovljica

Številka: 018-071/2013-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39., 41. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek-Šinko, kot predsednice senata, ter mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila "REKONSTRUKCIJA IN GRADNJA VRTCA LESCE" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj GIVO, d. o. o., Ljubljana, Zaloška cesta 69, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, Radovljica (v nadaljevanju: naročnik), dne 15. 4. 2013

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 4. 2. 2013 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz dokumenta "SKLEP O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka 430-0003/2012 " C3-16, z dne 21. 1. 2013.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške v znesku 10.000,00 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

3. Naročnik mora Državni revizijski komisiji v roku treh mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Obrazložitev

Naročnik je dne 30. 11. 2012 sprejel sklep (številka 430-0003/2012-1) o začetku postopka za izvedbo javnega naročila "REKONSTRUKCIJA IN GRADNJA VRTCA LESCE", obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo dne 30. 11. 2012 (pod številko objave JN13013/2012) objavljeno na Portalu javnih naročil (v nadaljevanju: javno naročilo).

Naročnik je dne 21. 1. 2013 sprejel Sklep o oddaji javnega naročila, številka 430-0003/2012 " C3-16 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katerega med drugim izhaja, da se zadevno javno naročilo odda ponudniku "KOVINAR " GRADNJE ST, d.o.o.", Spodnji Plavž 26, Jesenice, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 23. 1. 2013, dne 4. 2. 2013 pa je priporočeno na pošto oddal svoj zahtevek za revizijo z dne 4. 2. 2013, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj Državni revizijski komisiji primarno predlaga, da zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi odločitev o oddaji naročila, podredno pa, da razveljavi odločitev o oddaji naročila in naročniku naloži, da ponovno odloči o oddaji zadevnega javnega naročila, skladno z določili razpisne dokumentacije in določbami ZJN-2. Vlagatelj predlaga tudi, da mu naročnik povrne stroške postopka.

V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje več sklopov kršitev, ki naj bi jih naročnik storil v postopku oddaje zadevnega javnega naročila. Po prepričanju vlagatelja je namreč naročnik izbral ponudbo (izbranega ponudnika), ki bi jo moral kot neprimerno in nepopolno izločiti iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila. V navezavi na navedeno vlagatelj v obrazložitvi zahtevka za revizijo med drugim zatrjuje, da plinski kotel, ki ga izbrani ponudnik v poziciji številka 44 Popisa del za tehnološko opremo kuhinje ponuja v svoji ponudbi, ne ustreza tehničnim zahtevam naročnika, saj njegova dimenzija znaša 80 x 80 x 90 cm, naročnik pa je zahteval plinski kotel dimenzije 900 x 900 x 700 mm. Prav tako naj bi naročnik zahteval priključno moč plina 21 kW, priključna moč plina pri plinskem kotlu, ponujenem v ponudbi izbranega ponudnika, pa je 24 kW.

Naročnik je dne 14. 2. 2013 prejel vlogo izbranega ponudnika z dne 13. 2. 2013, številka 102/2013 (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). V omenjeni vlogi izbrani ponudnik sam priznava "minimalno razliko v dimenziji" ponujenega plinskega kotla in dodaja, da "je ponujena naprava enakovredna oz. boljša od zahtevane".

Naročnik je dne 25. 2. 2013 sprejel odločitev številka 430-0003/2012-32, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil, obenem pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik ugotavlja, da vlagateljeva zatrjevanja ne držijo, dodaja, da ni ugotovil odstopanj, ki bi pomenila, da ponujeni predmet odstopa do te mere, da bi ga bilo potrebno šteti za nesprejemljivega, ter zaključuje, da "je izbrani ponudnik ponudil primerljivo ali boljšo tehnološko opremo za kuhinjo".

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 26. 2. 2013.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 430-0003/2012, z dne 28. 2. 2013, ki ga je Državna revizijska komisija prejela istega dne, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 4. 3. 2013 prejela vlagateljevo vlogo z dne 1. 3. 2013. V omenjeni vlogi se vlagatelj opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom številka 018-71/2013-3, z dne 4. 3. 2013, pozvala na dopolnitev oziroma odstop dokumentacije. Omenjeni poziv je naročnik prejel dne 6. 3. 2013, Državna revizijska komisija pa je dne 7. 3. 2013 prejela naročnikov dopis številka 430-0003/2012, z dne 6. 3. 2013, poimenovan "DOPOLNITEV OZIROMA ODSTOP DOKUMENTACIJE".

Državna revizijska komisija je naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika z dopisom številka 018-71/2013-5, z dne 27. 3. 2013, na podlagi prvega odstavka 37. člena ZPVPJN obvestila, da podaljšuje rok za odločitev v zadevi.

Po pregledu in proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39., 41. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo med drugim zatrjuje tudi, da plinski kotel, ki ga izbrani ponudnik v poziciji številka 44 Popisa del za tehnološko opremo kuhinje ponuja v svoji ponudbi, ne ustreza tehničnim zahtevam naročnika, saj njegova dimenzija znaša 80 x 80 x 90 cm, naročnik pa je zahteval plinski kotel dimenzije 900 x 900 x 700 mm.

Vlagateljev zahtevek za revizijo je v izpostavljenem delu potrebno obravnavati z vidika prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), v povezavi s 16. in 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2. ZJN-2 v prvem odstavku 80. člena tako določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji, je neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), neprimerno ponudbo pa mora naročnik označiti za nepopolno ter jo izločiti iz postopka oddaje javnega naročila (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Po drugi strani ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja posameznih zahtev ali pogojev iz razpisne dokumentacije (oziroma kakih drugih pomanjkljivosti) in iz vsebine katere posledično izhaja usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila, naročnik ne sme označiti za nepopolno, pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili.

Iz Povabila k oddaji ponudb izhaja, da naročnik v njem vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, pri čemer je naročnik določil, da morajo biti ponudbe v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo. V razpisni dokumentaciji je naročnik nadalje določil, da se ponudbena dokumentacija sestavi tako, da ponudnik z jasnimi tiskanimi črkami (s tušem, črnilom, ali s pisalnim strojem oziroma tiskalnikom) vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, pri čemer mora morebitne popravke opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe, neizpolnitev vseh zahtev iz razpisne dokumentacije pa pomeni, da se ponudba izloči iz postopka (točka 1.12.1. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). V skladu z zahtevami naročnika je moral ponudnik poleg obrazca številka 3 ("ponudbeni predračun") kot sestavni del ponudbe oddati tudi izpolnjen popis del, pri izdelavi predračuna pa je moral upoštevati materiale in ostale zahteve iz projektantskega popisa del (točka 1.12.2.3. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). Popisov (del) se v skladu z odgovorom naročnika številka 81, objavljenim na Portalu javnih naročil ("Datum objave: 3.1.2013, 15:52"), ni smelo spreminjati, neizpolnitev vseh zahtev iz razpisne dokumentacije pa je v skladu z odgovorom naročnika številka 86, objavljenim na Portalu javnih naročil ("Datum objave: 4.1.2013, 10:37"), pomenila, da se ponudba izloči iz postopka. Kot izhaja iz naročnikovega odgovora številka 46, objavljenega na Portalu javnih naročil ("Datum objave: 14.12.2012, 12:16"), je lahko ponudnik ponudil "opremo drugega proizvajalca in dobavitelja s karakteristikami, ki ustrezajo razpisanim". Vsi trije omenjeni odgovori naročnika na podlagi drugega odstavka 71. člena ZJN-2 štejejo kot del razpisne dokumentacije.

V posledici doslej navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da so morali ponudniki ponudbo v celoti pripraviti v skladu z razpisno dokumentacijo in zahtevami v njej (opremo so morali ponuditi "s karakteristikami, ki ustrezajo razpisanim"), pri izdelavi predračuna pa so morali upoštevati zahteve iz projektantskega popisa del. Popisov (del) se ni smelo spreminjati, neizpolnitev vseh zahtev iz razpisne dokumentacije pa je pomenila, da se ponudba izloči iz postopka.

Omenjene zaključke Državne revizijske komisije le toliko in le v vsebini, ki je predstavljena v nadaljevanju, spreminja zapis na popisih del, ki se glasi: "Pri posameznih opisih del, kjer je predpisana vgradnja ali montaža tipa oz. vrsta materiala, opreme ali naprave določenega dobavitelja, proizvajalca ali blagovne znamke, je izvajalec upravičen ponuditi enakovreden material, opremo ali napravo drugega dobavitelja, proizvajalca ali blagovne znamke, ki pa mora ustrezati predpisanim tehničnim zahtevam in je vsaj enake kvalitete. Na mestih, kjer je v popisu del predvideno oz. omogočeno, je potrebno ponujen enakovreden material, opremo ali napravo, navesti" (v nadaljevanju: zapis na popisih del). Ker se citirana določba nanaša zgolj na tiste segmente posameznih opisov del, pri katerih "je predpisana vgradnja ali montaža tipa oz. vrsta materiala, opreme ali naprave določenega dobavitelja, proizvajalca ali blagovne znamke", velja le za omenjene primere, pri čemer mora tudi v tem primeru ponujeni material, oprema ali naprava drugega dobavitelja, proizvajalca ali blagovne znamke "ustrezati predpisanim tehničnim zahtevam" (in biti vsaj enake kvalitete).

V konkretnem primeru je torej tudi plinski kotel, ki so ga ponudniki ponudili v poziciji številka 44 ("Plinski kotel") Popisa del za tehnološko opremo kuhinje, moral ustrezati vsem tehničnim zahtevam razpisne dokumentacije (projektantskega popisa del) oziroma vsem razpisanim tehničnim karakteristikam.

Ob vpogledu v pozicijo številka 44 ("Plinski kotel") Popisa del za tehnološko opremo kuhinje je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v njem med drugim določil tudi tehnično zahtevo "Dimenzija 900 x 900 x 700". Omenjena tehnična zahteva je torej natančno določena in ne dopušča odstopanj v dimenzijah, izbrani ponudnik pa je v svoji ponudbi predložil tudi izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (obrazec številka 23), v kateri izjavlja, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo zadevnega javnega naročila.

Med vlagateljem in izbranim ponudnikom ni spora o tem, da je izbrani ponudnik v poziciji številka 44 Popisa del za tehnološko opremo kuhinje ponudil plinski kotel proizvajalca Lotus srl., tip PI150-98G. Omenjeno dejstvo namreč v zahtevku za revizijo (tretji odstavek na strani 21) zatrjuje vlagatelj, v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (rubrika "Ad/Postavka 44") pa mu pritrjuje tudi izbrani ponudnik. Isti podatek o ponujenem plinskem kotlu je ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovila tudi Državna revizijska komisija.

Kot naslednje Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju v tem, da dimenzija plinskega kotla, ki ga v svoji ponudbi v poziciji številka 44 Popisa del za tehnološko opremo kuhinje ponuja izbrani ponudnik, znaša "80 x 90 x 90 cm" (četrti odstavek na strani 21 zahtevka za revizijo), ne pa zahtevanih "900 x 900 x 700" (mm). Izpostavljeno dejstvo dokazuje tudi listina, ki jo je v navezavi na pozicijo številka 44 Popisa del za tehnološko opremo kuhinje v dokaz svojih navedb zahtevku za revizijo priložil vlagatelj, izbrani ponudnik pa v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo v navezavi na ponujeni plinski kotel ne zatrjuje, da izpolnjuje tehnično zahtevo "Dimenzija 900 x 900 x 700", temveč tudi sam priznava "minimalno razliko v dimenziji".

Iz razloga, ker
" so morali ponudniki ponudbo v celoti pripraviti v skladu z razpisno dokumentacijo in zahtevami v njej (opremo so morali ponuditi "s karakteristikami, ki ustrezajo razpisanim"), pri izdelavi predračuna pa so morali upoštevati zahteve iz projektantskega popisa del,
" se popisov (del) ni smelo spreminjati, neizpolnitev vseh zahtev iz razpisne dokumentacije pa je pomenila, da se ponudba izloči iz postopka,
" je tudi plinski kotel, ki so ga ponudniki ponudili v poziciji številka 44 Popisa del za tehnološko opremo kuhinje, moral ustrezati vsem tehničnim zahtevam razpisne dokumentacije (projektantskega popisa del) oziroma vsem razpisanim tehničnim karakteristikam,
v konkretnem primeru niso pravno relevantna (sicer tudi povsem pavšalna) zatrjevanja naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (tretji odstavek na strani 13), v katerih je ugotovil, da "je izbrani ponudnik ponudil primerljivo ali boljšo tehnološko opremo za kuhinjo". Naročnik v navezavi na plinski kotel, ponujen v ponudbi izbranega ponudnika v poziciji številka 44 Popisa del za tehnološko opremo kuhinje, tudi sicer ne izpostavlja niti relevantnih dejstev, na podlagi katerih je ugotovil, da "je izbrani ponudnik ponudil primerljivo ali boljšo tehnološko opremo za kuhinjo" (konkretno plinski kotel), citirano ugotovitev pa je naročnik napravil v navezavi na vse pozicije, ki jih vlagatelj kot sporne izpostavlja v razdelku "V./6" zahtevka za revizijo. Iz enakega razloga v konkretnem primeru niso pravno relevantna niti zatrjevanja izbranega ponudnika, da "je ponujena naprava enakovredna oz. boljša od zahtevane" (prvi odstavek izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo na strani 7).

Ob upoštevanju vsega doslej navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v izpostavljenem delu svojega zahtevka za revizijo dokazal, da je naročnik s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika kljub dejstvu, da dimenzija plinskega kotla, ponujenega v poziciji številka 44 Popisa del za tehnološko opremo kuhinje, znaša "80 x 90 x 90 cm", ne pa zahtevanih "900 x 900 x 700" (mm), označil za primerno in popolno, kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2, v povezavi s 16. in 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2, pa tudi določbe razpisne dokumentacije, zlasti še točki 1.12.1. in 1.12.2.3. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, vsebino odgovorov številka 46, 81 in 86, vseh objavljenih na Portalu javnih naročil, pa tudi zapis na popisih del. Ponudba, ki ni primerna, namreč ni popolna, naročnik pa bi moral v postopku oddaje zadevnega javnega naročila po opravljenem pregledu ponudbe izbranega ponudnika, ne da bi izvedel postopek njenih (dopustnih) dopolnitev, določen v 78. členu ZJN-2 (skladno z drugim odstavkom 78. člena ZJN-2 ponudnik ne sme spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila), omenjeno ponudbo (kot neprimerno in nepopolno) izločiti.

V posledici dosedanjih ugotovitev je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo, upoštevaje njegov primarni pravovarstveni predlog, na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz dokumenta "SKLEP O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka 430-0003/2012 " C3-16, z dne 21. 1. 2013. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ni odločala o vlagateljevem podrednem pravovarstvenem predlogu, kot ga podaja v zahtevku za revizijo.

Ker je Državna revizijska komisija že doslej ugotovila kršitev naročnika, ki je narekovala ugoditev vlagateljevemu zahtevku za revizijo in razveljavitev naročnikove odločitev o oddaji naročila, v nadaljevanju vlagateljevega zahtevka za revizijo v preostali njegovi vsebini ni obravnavala. Vsebinska obravnava vlagateljevega zahtevka za revizijo v preostali njegovi vsebini namreč ne bi več vplivala na vlagateljev položaj v postopku oddaje zadevnega javnega naročila ne na odločitev Državne revizijske komisije, kot je razvidna iz 1. točke izreka tega sklepa.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila se postopek oddaje zadevnega javnega naročila pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2, v povezavi z drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-2, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

V zahtevku za revizijo (pa tudi v vlogi, s katero se opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo) vlagatelj predlaga tudi povračilo stroškov v zvezi z zahtevkom za revizijo, to je povračilo stroška (plačane) takse v znesku 10.000,00 EUR.

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju kot potreben in opredeljeno naveden strošek, nastal v postopku pravnega varstva (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, v povezavi s petim odstavkom istega člena), priznala strošek dolžne plačane takse v znesku 10.000,00 EUR.

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške v znesku 10.000,00 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa (313. člen Zakona o pravdnem postopku " Uradni list RS, št. 73/2007 in sprem. " v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN), po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija na podlagi 41. člena ZPVPJN naročniku nalaga, da ji mora v roku treh mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Odzivno poročilo o izvedbi postopka naročanja mora vsebovati: 1. navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek, 2. navedbo odločitve Državne revizijske komisije, 3. opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija, 4. opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala, ter 5. opis načina odprave nepravilnosti.

Državna revizijska komisija ocenjuje, da je rok treh mesecev za predložitev odzivnega poročila, upoštevaje vse okoliščine konkretnega primera, primeren in dovolj dolg.

Če bo Državna revizijska komisija po predložitvi odzivnega poročila ugotovila, da v njem ni izkazana odprava nepravilnosti ali upoštevanje njenih napotkov, oziroma, če ji naročnik odzivnega poročila (v postavljenem zakonitem roku) ne bo predložil, bo ravnala v skladu s četrtim odstavkom 41. člena ZPVPJN, upoštevaje pri tem določbe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003 in sprem.).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 15. 4. 2013


Predsednica senata
Sonja Drozdek-Šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
" OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica
" GIVO, d. o. o., Ljubljana, Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana
" KOVINAR - GRADNJE ST, d. o. o., Spodnji Plavž 26, 4270 Jesenice
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
" v arhiv " tu