018-097/2013 Občina Žirovnica

Številka: 018-097/2013-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter Boruta Smrdela in Sonje Drozdek Šinko kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila »Izgradnja upravne zgradbe Občine Žirovnica«, začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Kovinar - Gradnje ST d.o.o. Spodnji Plavž 26, Jesenice (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica (v nadaljevanju: naročnik), dne 29.03.2013

ODLOČILA

1. Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Izgradnja upravne zgradbe Občine Žirovnica", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo, z dne 07.03.2013, se ustavi.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.01.2013 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Izgradnja upravne zgradbe Občine Žirovnica". Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 11.01.2013, pod št. objave JN 346/2013.

Naročnik je z Obvestilom o oddaji naročila št. 430-0001/2013, z dne 20.02.2013, vse ponudnike obvestil, da je javno naročilo oddal v izvedbo družbi AS - Primus, gradnje, inženiring in svetovanje d.o.o., Ulica Bračičeve brigade 28, Stari trg pri Ložu (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi je navedel, da je ponudba izbranega ponudnika popolna. Vse ostale ponudbe je naročnik zavrnil kot nesprejemljive.

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 07.03.2013 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj je navedel, da je njegova ponudba sprejemljiva, ponudba izbranega ponudnika pa nepravilna. Vlagatelj je predlagal, da se odločitev o oddaji javnega naročila razveljavi, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Naročnik je dne 12.03.2013 zahtevek za revizijo zavrgel (dokument št. 430-0001/2013). V obrazložitvi je navedel, da je bila vlagateljeva ponudba nesprejemljiva, ker presega razpoložljiva sredstva. Ker zato ni možnosti, da bi bil vlagatelj izbran kot najugodnejši ponudnik, mu zaradi zatrjevanih nepravilnosti ne more nastati škoda.

Zoper naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo je vlagatelj dne 18.03.2013 vložil pritožbo. Vlagatelj je navedel, da mu je naročnik nezakonito odrekel aktivno legitimacijo.

Vlagatelj je z vlogo št. 167/2013, z dne 19.03.2013, naročniku in Državni revizijski komisiji podal umik zahtevka za revizijo in pritožbe (Državna revizijska komisija je navedeno vlogo prejela dne 22.03.2013). Vlagatelj je navedel, da kljub umiku obeh vlog zahteva povrnitev stroškov vplačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo in pritožbo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN revizijski postopek oddaje javnega naročila "Izgradnja upravne zgradbe Občine Žirovnica", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo, z dne 07.03.2013, ustavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v vlogi, z dne 19.03.2013, s katero je umaknil zahtevek za revizijo in pritožbo, zahteval povrnitev stroškov vplačane takse.

Iz določil tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN med drugim izhaja, da mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, iz lastnih sredstev vlagatelju in izbranemu ponudniku povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso. Iz določil prvega odstavka 72. člena ZPVPJN izhaja, da je vlagatelj upravičen do vračila takse (tudi) v primeru, če ne vloži zahtevka za revizijo, čeprav je plačal takso za predrevizijski in revizijski postopek ter v primeru, če se zahtevek za revizijo nanaša na postopek, ki nima narave postopka oddaje javnega naročila.

V konkretnem primeru je vlagatelj dne 07.03.2013 vložil zahtevek za revizijo, ki se nanaša na postopek oddaje javnega naročila "Izgradnja upravne zgradbe Občine Žirovnica". Ker tako ni izpolnjen noben od pogojev po prvem odstavku 72. člena ZPVPJN, vlagatelj na tej pravni podlagi ni upravičen do vračila takse.

Dne 07.03.2013 vloženi revizijski zahtevek je vlagatelj z vlogo, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 22.03.2013, umaknil. Ker vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom tako ni uspel, do povračila stroškov postopka (takse za postopek) prav tako ni upravičen na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 29.03.2013
predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Občina Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica
- Kovinar - Gradnje ST d.o.o. Spodnji Plavž 26, Jesenice
- AS - Primus, gradnje, inženiring in svetovanje d.o.o., Ulica Bračičeve brigade 28, Stari trg pri Ložu
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana
- Arhiv - tu