018-001/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-001/2013-16

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter Sonje Drozdek Šinko in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila »Inženirske storitve pri gradnji izvennivojskega križanja glavne in regionalne železniške proge z glavno cesto Šentjur – Mestinje v Grobelnem«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnikov v skupnem nastopu DIS CONSULTING d.o.o., Letališka cesta 33c, Ljubljana in PROJEKT d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9a, Nova Gorica, ki ju po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d.o.o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 4. 3. 2013

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Inženirske storitve pri gradnji izvennivojskega križanja glavne in regionalne železniške proge z glavno cesto Šentjur " Mestinje v Grobelnem", katerega obvestilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 2. 10. 2012, pod št. objave JN10533/2012 in v Uradnem listu Evropske Unije, dne 6. 10. 2012 pod št. objave 2012/S 193-317777. Naročnik je z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, izdano dne 15. 11. 2012, pod št. 43001-55/2012/15 411, ponudnike obvestil, da javno naročilo odda ponudnikoma v skupnem nastopu DRI upravljanje investicij d.o.o., Ulica talcev 24, Maribor in SŽ " Infrastruktura d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).
Vlagatelj je z vlogo z dne 28. 11. 2012 vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji naročila. Navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, ker odgovorni nadzornik posameznih del nad gradnjo objektov javne železniške infrastrukture, oseba L.P., ne izpolnjuje zahtevanih pogojev. Navedena oseba po mnenju vlagatelja ne izpolnjuje pogoja, da mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj od opravljenega zahtevanega strokovnega izpita, saj je železniški strokovni izpit opravila šele dne 19. 11. 2010, prav tako ni dokazala ustreznih referenc. Referenci Podvoz Potrčeva in Most na progi Grosuplje " Kočevje nista ustrezni, ker so bila referenčna dela izvedena v letu 2009, torej še preden je navedena oseba opravila železniški strokovni izpit. Navedeno po prepričanju vlagatelja pomeni, da navedena oseba ni mogla biti odgovorni nadzornik skladno s Pravilnikom o pogojih in postopku za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 82/06 s sprem.; v nadaljevanju: pravilnik o vzdrževanju). Poleg tega referenca Most na progi Grosuplje " Kočevje ne dosega zahtevane vrednosti 300.000,00 EUR. Glede reference Podvoz Predole vlagatelj izpostavlja, da referenčna dela še niso zaključena skladno z 31. členom pravilnika o vzdrževanju (vlagatelj kot dokaz prilaga fotografije). Ker dela niso dokončana, po navedbah vlagatelja tudi še ni bil opravljen tehnični pregled objekta in ni bilo izdano obratovalno dovoljenje. Vlagatelj še navaja, da je družba SŽ " Infrastruktura d.o.o. imela z Ministrstvom za promet sklenjeno pogodbo št. 1-2/2010-2011 za opravljanje vzdrževalnih del v javno korist, k navedeni pogodbi pa je bil sklenjen Aneks št. 1 z dne 1. 12. 2011, s katerim so bila zagotovljena dodatna sredstva prav za vzdrževalna dela na progi Grosuplje " Kočevje. SŽ-Infrastruktura d.o.o. je dela oddala v podizvajanje družbi SŽ-ŽGP Ljubljana d.d., SŽ-Infrastruktura d.o.o. pa je imela z ministrstvom sklenjeno pogodbo za izvajanje vzdrževalnih del in ne pogodbe za izvajanje strokovnega nadzora, ki ga predpisuje Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 s sprem.; v nadaljevanju: ZGO-1). Obe navedeni družbi sta odvisni družbi družbe Slovenske železnice d.o.o. in sta upravljavsko povezani, zaradi česar je po mnenju vlagatelja skladno s 34. členom ZGO-1 nedopustno, da bi družba SŽ " Infrastruktura d.o.o. izvajala strokovni nadzor nad deli, ki jih je izvajala družba SŽ-ŽGP Ljubljana d.d., ampak je lahko opravljala nadzor le v smislu izpolnjevanja določil pogodbe o podizvajanju (vlagatelj v tem delu prilaga stališče Ministrstva za infrastrukturo in prostor).

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 6. 12. 2012 izjasnil o navedbah vlagatelja. Navaja, da ima oseba L.P. 14 let delovne dobe od opravljenega strokovnega izpita pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: IZS), ki ga je opravila dne 25. 5. 1998 in zato izpolnjuje zahtevane pogoje. Izbrani ponudnik meni, da vlagatelj napačno tolmači zahteve iz razpisne dokumentacije, saj se zahteva iz druge alineje točke 3.1.4.1.4 razpisne dokumentacije po najmanj petih letih delovnih izkušenj od opravljenega zahtevanega strokovnega izpita nanaša na strokovni izpit, ki je pogoj za vpis v imenik IZS. Strokovna usposobljenost, ki je predpisana za železniške izvršilne delavce, pa se zahteva šele v tretji alineji točke 3.1.4.1.4 in ni pogojena z nobenimi delovnimi izkušnjami, zaradi česar je izbrani ponudnik prepričan, da oseba L.P. izpolnjuje zahtevane pogoje. Glede navedb vlagatelja o neustreznosti reference Podvoz Potrčeva izbrani ponudnik opozarja, da je glede na zahteve iz razpisne dokumentacije ustrezen tudi referenčni posel, ki se šteje za gradnjo oziroma rekonstrukcijo cestnih objektov na državnih oziroma občinskih cestah. Navaja, da je bilo za izvedbo objekta izdano gradbeno dovoljenje dne 22. 12. 2008 in dopolnjeno gradbeno dovoljenje dne 22. 4. 2009, kar pomeni, da so se dela izvajala po postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja. Kot izhaja iz imenovanja osebe L.P. za odgovornega nadzornika z dne 8. 6. 2009, pa je bila navedena oseba imenovana kot odgovorni nadzornik skladno z ZGO-1 (izbrani ponudnik kot dokaz o uspešno zaključeni investiciji prilaga uporabno dovoljenje z dne 27. 1. 2010). Glede očitkov vlagatelja o nedokončani investiciji v okviru reference Podvoz Predole izbrani ponudnik pojasni, da je bila investicija izvedena v sklopu modernizacije proge Grosuplje " Kočevje, ki se financira na osnovi letnih pogodb oziroma aneksov za opravljanje vzdrževalnih del v javno korist med Vlado Republike Slovenije in družbo SŽ-Infrastruktura d.o.o. Za posamezne segmente se na osnovi veljavne letne pogodbe izdela ponudba in pošlje v potrditev Ministrstvu za infrastrukturo in prostor. Podvoz Predole je bil vključen v ponudbo, ki je bila potrjena dne 1. 10. 2010, ponudba pa je vključevala tudi opravljanje strokovnega nadzora nad izvedbo del. Dela so se izvajala po postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja, saj je bilo za pričetek del dne 10. 8. 2011 izdano gradbeno dovoljenje. Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu je bilo dne 23. 3. 2012 izdano uporabno dovoljenje (ki ga izbrani ponudnik prilaga), s čimer se po prepričanju izbranega ponudnika šteje, da je bila investicija zaključena. Oseba L.P. je bila za navedeni objekt imenovana kot odgovorni nadzornik. Glede navedb vlagatelja o neustreznem opravljanju nadzora nad izvajanjem del družbe SŽ-ŽGP Ljubljana d.d. izbrani ponudnik pojasni, da je vzdrževanje javne železniške infrastrukture in vodenje železniškega prometa na njej obvezna gospodarska javna služba, ki jo opravlja upravljavec na podlagi pogodbe, ki jo sklene z državo, vzdrževanje pa obsega predvsem izvajanje oziroma organiziranje vzdrževalnih del, ki ohranjajo normalno obratovalno sposobnost in obnovo javne železniške infrastrukture. Upravljavec mora zagotoviti organiziranje in opravljanje vzdrževalnih del tako, da bo omogočeno odvijanje prometa skladno z veljavnim voznim redom in v obsegu, ki ga določa pogodba, iz česar po mnenju izbranega ponudnika izhaja, da upravljavec ni zavezan sam opravljati vzdrževalna dela. Naloge upravljavca opravlja družba SŽ " Infrastruktura d.o.o., ki je odvisna družba družbe Slovenske železnice d.o.o. in je pri objektu Podvoz Predole izvedbo del oddala družbi SŽ-ŽGP Ljubljana d.d. in tudi opravljala strokovni nadzor nad navedenimi deli skladno z ZGO-1, kot samostojna pravna oseba.

Naročnik je dne 21. 12. 2012, pod št. 43001-55/2012/27 1600, izdal sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Glede navedb vlagatelja o neizpolnjevanju pogoja po najmanj petih letih delovnih izkušenj od opravljenega zahtevanega strokovnega izpita povzame navedbe izbranega ponudnika in še dodaja, da je na podlagi določil razpisne dokumentacije mogoče razbrati, da se štejejo delovne izkušnje od opravljenega strokovnega izpita pri IZS, skladno z ZGO-1, dodatno pa je bila zahtevana strokovna usposobljenost skladno s predpisom, ki ureja strokovno izobrazbo izvršilnih delavcev (železniški strokovni izpit), brez časovne opredelitve delovnih izkušenj. Tako izhaja tudi iz obrazca Podatki o kadrovskih zmogljivostih. Ker je imenovani nadzornik zahtevani strokovni izpit opravil dne 25. 5. 1998, zahtevani pogoj izpolnjuje. Glede referenc naročnik prav tako povzame navedbe izbranega ponudnika in v zvezi z referenco Podvoz Potrčeva še navaja, da je navedeni podvoz bodoči objekt javne železniške infrastrukture in se gradnja objekta ni izvajala kot vzdrževalno delo v javno korist, za katerega se uporablja pravilnik o vzdrževanju, zato za njegovo nadziranje zadostuje strokovni izpit po ZGO-1. Glede reference Podvoz Predole naročnik povzame navedbe izbranega ponudnika in še izpostavi določbo 34. člena ZGO-1, ki določa, kdo je lahko nadzornik in kdo odgovorni nadzornik ali odgovorni nadzornik posameznih del.

Naročnik je z vlogo z dne 27. 12. 2012 in z dne 3. 1. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 7. 1. 2013 opredelil do navedb naročnika. Izpostavlja, da je naročnik v obrazložitvi sklepa v celoti uporabil stališče izbranega ponudnika in se sam ni opredeljeval do revizijskih navedb, kar je po mnenju vlagatelja neustrezno. Vlagatelj tudi meni, da je bilo v njegovo škodo kršeno načelo kontradiktornosti, saj pojasnil izbranega ponudnika (s prilogami) ni prejel. Vlagatelj dalje navaja, da je naročnik v sklepu navedel, da je prejel zahtevek za revizijo dne 29. 10. 2012, čeprav je iz povratnice razvidno, da ga je prejel dne 29. 11. 2012, prav tako je naročnik napačno navedel, da je kopijo zahtevka posredoval izbranemu ponudniku, ki je v roku dne 30. 10. 2012 posredoval pojasnila, ki jih je naročnik prejel dne 2. 11. 2012, saj je bil zahtevek za revizijo vložen dne 28. 11. 2012. Iz navedb naročnika zato ni mogoče ugotoviti, kdaj je bila kopija zahtevka dejansko poslana izbranemu ponudniku in če je naročnik njegov odgovor prejel v predpisanem roku. Naročnik je po ugotovitvah vlagatelja tudi napačno navedel datum izdaje potrdila o strokovni usposobljenosti osebe L.P. (6. 12. 2012 namesto 6. 12. 2010), dalje je neustrezno navedel, da je neizbrani ponudnik DIS CONSULTING d.o.o., saj sta neizbrana ponudnika in vlagatelja zahtevka za revizijo DIS CONSULTING d.o.o. in PROJEKT d.d. Nova Gorica, prav tako je naročnik nedosledno navajal, da ima oseba L.P. 32 let delovne dobe od opravljenega strokovnega izpita pri IZS, ki ga je opravila dne 25. 5. 1998, saj je oseba L.P. tega dne bila vpisana v imenik, kar ne pomeni, da je tega dne tudi opravila izpit. Vlagatelj dalje poudarja, da iz določb ZGO-1, ki določajo pogoje za vpis v imenik IZS, izhaja, da inženir, ki je vpisan v imenik, že ima strokovni izpit, zato je vlagatelj prepričan, da naročnik in izbrani ponudnik zavajata, da se je z razpisno dokumentacijo zahtevalo najmanj pet let delovnih izkušenj od opravljenega tega izpita in ne od opravljenega železniškega strokovnega izpita. Vlagatelj meni, da naročnik neustrezno razlaga zahteve iz razpisne dokumentacije, saj sta druga in tretja alineja točke 3.1.4.1.4 razpisne dokumentacije sklepčni logični celoti, pravila logičnega mišljenja pa ne morejo pritrditi stališču naročnika, ki bi želel zahteve sedaj tolmačiti v škodo vlagatelja. Vlagatelj poudarja, da je naročnik izrecno zahteval železniški strokovni izpit (medtem ko strokovnega izpita, ki je pogoj za vpis v IZS, ni nikjer omenil), zato se zahteva po petih letih delovnih izkušenj od opravljenega zahtevanega strokovnega izpita nanaša na železniški strokovni izpit. Vlagatelj vztraja pri svojih navedbah glede neustreznosti referenc Podvoz Potrčeva in Most na progi Grosuplje " Kočevje in poudarja, da naročnik ni nasprotoval ugotovitvam vlagatelja glede izvedbe referenčnih del v letu 2009 (še preden je oseba L.P. opravila železniški strokovni izpit), ampak je zgolj zaobšel pravno podprto stališče vlagatelja (ob tem vlagatelj še navaja, da se naročnik niti ni opredelil do očitkov glede neustreznosti reference Most na progi Grosuplje " Kočevje zaradi nedoseganja zahtevane vrednosti posla). Naročnik tako poskuša z navedbo, da so se referenčna dela izvajala na podlagi gradbenih dovoljenj in zato železniški strokovni izpit za odgovornega nadzornika ni bil potreben, opravičiti ustreznost referenc, s čimer se vlagatelj ne strinja, saj mora odgovorni nadzornik ne glede na to, na podlagi katerega upravnega akta se izvajajo dela na javni železniški infrastrukturi, imeti opravljen železniški strokovni izpit (to potrjuje tudi dejstvo, da se bodo tudi dela v konkretnem javnem naročilu izvajala na podlagi gradbenega dovoljenja, pa naročnik zahteva opravljen železniški strokovni izpit za odgovornega nadzornika posameznih del nad gradnjo objektov javne železniške infrastrukture). Vlagatelj poudarja, da tudi če gre šele po končani gradnji za objekt javne železniške infrastrukture in se gradnja izvaja na podlagi gradbenega dovoljenja, mora odgovorni nadzornik za nadzor nad deli na objektih javne železniške infrastrukture imeti opravljen železniški strokovni izpit (vlagatelj primeroma izpostavlja tudi druge projekte in opozarja tudi na določbe Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/07 s sprem.; v nadaljevanju: ZVZelP), iz katerih izhaja, da delodajalec ne sme dovoliti opravljanja dela izvršilnemu železniškemu delavcu, čigar strokovna usposobljenost za to delo ni preverjena). Glede reference Podvoz Predole vlagatelj nasprotuje stališču naročnika, da je bila referenca s tem, ko je objekt po uspešno opravljenem tehničnem pregledu pridobil uporabno dovoljenje, končana, saj je treba, glede na to, da gre za objekt javne železniške infrastrukture, poleg uporabnega dovoljenja pridobiti še obratovalno dovoljenje skladno z ZVZelP. Vlagatelj tudi vztraja pri navedbah, da je v skladu s 34. členom ZGO-1 nedopustno, da bi družba SŽ Infrastruktura d.o.o. izvajala strokovni nadzor nad deli, ki jih je izvajala družba SŽ ŽGP Ljubljana d.d., saj sta družbi upravljavsko povezani.

Državna revizijska komisija je z namenom razjasnitve dejanskega stanja od naročnika referenčnih poslov Podvoz Potrčeva in Podvoz Predole pridobila pojasnila in dokazila, o katerih sta se izjasnila tudi naročnik in vlagatelj.

Državna revizijska komisija je po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija v zvezi z očitki vlagatelja v vlogi z dne 7. 1. 2013 o tem, da se je naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo v celoti skliceval na pojasnila izbranega ponudnika, ugotavlja, da je naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo res povzemal tudi navedbe izbranega ponudnika (tako kot tudi navedbe vlagatelja), vendar se je tudi sam opredelil do revizijskih očitkov, zaradi česar mu glede tega ni mogoče očitati kršitev pravil ZPVPJN. Naročnik je pri tem določene podatke, očitno pomotoma, res napačno navedel, vendar pa ne gre ugotoviti, da bi to kakorkoli vplivalo na učinkovitost pravnega varstva vlagatelja. Iz spisovne dokumentacije tako izhaja, da je naročnik zahtevek za revizijo vlagatelja prejel dne 29. 11. 2012 (in njegovo dopolnitev dne 30. 11. 2012) ter nato kopijo zahtevka dne 30. 11. 2012 posredoval izbranemu ponudniku v izjasnitev. Izbrani ponudnik je izjasnitev posredoval naročniku dne 7. 12. 2012, pri čemer iz dokumentacije ni razvidno, kdaj je dejansko prejel kopijo zahtevka od naročnika in to izbranemu ponudniku ne more iti v škodo. Izbrani ponudnik je k izjasnitvi priložil tudi kopije uporabnih dovoljenj in imenovanj odgovornega nadzornika pri referenčnih poslih. Vlagatelj se je o vsebini navedb izbranega ponudnika in prejetih dokazil seznanil s prejemom odločitve naročnika o zavrnitvi zahtevka za revizijo in je tako imel možnost, da se o tem izreče. Državna revizijska komisija glede na navedeno zaključuje, da naročnikova ravnanja v tem delu niso vplivala na uveljavljanje pravnega varstva vlagatelja.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju pristopila k vsebinski obravnavi revizijskih očitkov, iz katerih izhaja, da je med strankama sporno vprašanje, ali odgovorni nadzornik posameznih del nad gradnjo objektov javne železniške infrastrukture, ki ga je navedel izbrani ponudnik v ponudbi, izpolnjuje zahtevane pogoje v razpisni dokumentaciji.

Naročnikovo ravnanje je potrebno presojati z vidika prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Skladno z 19. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je nepravilna ponudba tista, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona. V konkretnem primeru je sporno izpolnjevanje pogojev, ki se nanašajo na kadrovsko sposobnost izbranega ponudnika, glede katere ZJN-2 v 45. členu določa, da naročnik oceni in preveri kadrovsko sposobnost gospodarskih subjektov v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena. Skladno z e) točko drugega odstavka 45. člena ZJN-2 lahko gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje tehnične in/ali kadrovske sposobnosti z navedbo izobrazbene in strokovne kvalifikacije oseb pri izvajalcu storitve oziroma gradnje in/ali kvalifikacije oseb, odgovornih za vodenje projektov, zlasti pa oseb, ki bodo vodile izvedbo storitve oziroma gradenj.

Naročnik je pogoje za odgovornega nadzornika posameznih del nad gradnjo objektov javne železniške infrastrukture navedel v točki 3.1.4.1.4 Navodil za pripravo ponudbe (v nadaljevanju: navodila), ki se je glasila:

"Odgovorni nadzornik posameznih del nad gradnjo objektov javne železniške infrastrukture mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- vpisan mora biti v imenik Inženirske zbornice Slovenije kot pooblaščeni inženir gradbene stroke, pooblaščen za odgovornega nadzornika za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte,
- imeti mora najmanj 5 let delovnih izkušenj od opravljenega zahtevanega strokovnega izpita,
- mora biti strokovno usposobljen skladno s predpisom, ki ureja strokovno izobrazbo izvršilnih železniških delavcev,
- v obdobju zadnjih 5 let pred objavo tega naročila se mora kot odgovorni nadzornik ali odgovorni nadzornik posameznih del izkazati z najmanj enim referenčnim poslom. Za referenčne posle štejejo gradnje oziroma rekonstrukcija cestnih objektov na državnih oziroma občinskih cestah ali gradnja premostitvenih objektov javne železniške infrastrukture, v vrednosti vsaj 300.000,00 EUR.

Dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: vsaj odgovorni nadzornik posameznih del), navedeni skladno s predlogo.
Opomba: Iz opisa referenčnih poslov mora biti razvidno, da gre za zahtevan referenčni posel. Vrednost referenčnega posla pomeni vrednost skupaj z DDV. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva izkaze o ustrezni strokovni usposobljenosti."

Kot je med strankama nesporno, je izbrani ponudnik v ponudbi, v obrazcu Podatki o kadrovskih zmogljivostih, kot odgovornega nadzornika posameznih del nad gradnjo objektov javne železniške infrastrukture navedel osebo L.P., za katero je navedel, da je bilo izdano pooblastilo IZS dne 25. 5. 1998, Potrdilo o opravljenem praktičnem izpitu za delovno mesto vzdrževalca prog, objektov in opreme prog, izdano na podlagi Pravilnika o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev (Uradni list RS, št. 2/09), pa je izdala družba Slovenske železnice d.o.o. dne 6. 12. 2010 (kopija potrdila je priložena v ponudbi). Vlagatelj je prepričan, da oseba L.P. ne izpolnjuje pogoja iz druge alineje točke 3.1.4.1.4 navodil, ker je od datuma opravljenega zahtevanega strokovnega izpita dne 19. 11. 2010 preteklo le dve leti.

Državna revizijska komisija ne nasprotuje ugotovitvi vlagatelja, da je oseba L.P. praktični izpit, skladno s predpisom, ki ureja strokovno izobrazbo izvršilnih železniških delavcev (železniški strokovni izpit), opravila dne 19. 11. 2010 in je od dneva opravljenega navedenega izpita do dneva oddaje ponudbe izbranega ponudnika v zadevnem javnem naročilu (dne 9. 11. 2012) preteklo manj kot pet let. Vendar je treba hkrati ugotoviti, da je naročnik pogoj o zahtevanih delovnih izkušnjah navedel v drugi alineji točke 3.1.4.1.4 navodil, pogoj o strokovni usposobljenosti skladno s predpisom, ki ureja strokovno izobrazbo izvršilnih železniških delavcev, pa v tretji alineji točke 3.1.4.1.4 navodil, pri tem pa nikjer ni navedel, da sta navedena pogoja v medsebojni zvezi, na način, kot to tolmači vlagatelj, torej da se pogoj iz druge alineje točke 3.1.4.1.4 navodil (pet let delovnih izkušenj) šteje od dneva opravljenega zahtevanega izpita po tretji alineji točke 3.1.4.1.4 navodil. Prav tako iz naročnikovih zahtev tudi ni jasno razvidno, da bi bil pogoj iz druge alineje točke 3.1.4.1.4 navodil (pet let delovnih izkušenj) povezan s pogojem iz prve alineje točke 3.1.4.1.4 navodil (vpis v imenik IZS), kot to zahteve iz razpisne dokumentacije razlagata izbrani ponudnik in naročnik. Razpisna dokumentacija je torej v tem delu nedorečena in nejasna, zaradi česar to ne sme iti v škodo izbranemu ponudniku. Da razlaga naročnika in izbranega ponudnika morebiti bolj ustreza konkretnemu dejanskemu stanju, pa po mnenju Državne revizijske komisije izhaja iz dejstva, da je naročnik v okviru točke 3.1.4 navodil (Kadrovske zmogljivosti) tudi za ostale kadre (odgovorni nadzornik, odgovorni nadzornik posameznih del nad gradnjo oziroma rekonstrukcijo elektroinštalacij, odgovorni nadzornik posameznih del nad gradnjo oziroma rekonstrukcijo strojnih inštalacij) v prvi alineji zahtevanih pogojev smiselno enako zahteval vpis v imenik IZS, v drugi alineji pa najmanj pet let delovnih izkušenj od opravljenega zahtevanega strokovnega izpita, medtem ko ostalih strokovnih izpitov ni zahteval. Navedeno pomeni, da je v teh primerih naročnik lahko ugotavljal izpolnjevanje pogoja po najmanj petih letih delovnih izkušenj le od dneva opravljenega strokovnega izpita, ki je pogoj za vpis v imenik IZS. Poleg tega so ponudniki v obrazcu Podatki o kadrovskih zmogljivostih podatek o letu delovnih izkušenj morali napisati za podatki o datumu izdaje pooblastila IZS, šele nato pa podatek o izdanem potrdilu o strokovni usposobljenosti, iz česar je mogoče sklepati, da je bil pogoj po najmanj petih let delovnih izkušenj zahtevan od dneva opravljenega zahtevanega strokovnega izpita, ki je pogoj za vpis v imenik IZS in ne od dneva opravljenega zahtevanega železniškega strokovnega izpita.

Ne glede na to, katera razlaga pogoja iz druge alineje točke 3.1.4.1.4 navodil je v konkretnem primeru bolj prepričljiva, Državna revizijska komisija glede na ugotovljena dejstva zaključuje, da naročnik pogoja v drugi alineji ni jasno določil, saj ni konkretiziral vrste opravljenega zahtevanega strokovnega izpita, ki je merodajen pri ugotavljanju delovnih izkušenj odgovornega nadzornika posameznih del nad gradnjo objektov javne železniške infrastrukture. Nejasne, dvoumne ali nedorečene razpisne dokumentacije, skladno z ustaljeno prakso Državne revizijske komisije, ni mogoče razlagati v škodo ponudnika, ki se na takšno razpisno dokumentacijo zanese v prepričanju, da je njegova razlaga pravilna in ustrezna. Državna revizijska komisija je zato, ob upoštevanju dejstva, da je pogoj iz druge alineje točke 3.1.4.1.4 navodil mogoče razumeti tudi na način, da mora odgovorni nadzornik posameznih del imeti najmanj pet let delovnih izkušenj od dneva opravljenega zahtevanega strokovnega izpita, ki je zahtevan kot pogoj za vpis v imenik IZS, osebi L.P. pa je bilo pooblastilo pristojne zbornice izdano dne 25. 5. 1998 in je torej do tega dne že imela opravljen zahtevani strokovni izpit, kot neutemeljene zavrnila revizijske očitke vlagatelja o tem, da oseba L.P. ne izpolnjuje pogoja iz druge alineje točke 3.1.4.1.4 navodil.

Vlagatelj dalje zatrjuje, da oseba L.P. ni dokazala izpolnjevanja pogoja iz četrte alineje točke 3.1.4.1.4 navodil, da je v obdobju zadnjih 5 let pred objavo tega naročila bila odgovorni nadzornik ali odgovorni nadzornik posameznih del pri najmanj enem referenčnim poslom, pri čemer se za referenčne posle štejejo gradnje oziroma rekonstrukcija cestnih objektov na državnih oziroma občinskih cestah ali gradnja premostitvenih objektov javne železniške infrastrukture, v vrednosti vsaj 300.000,00 EUR.

Kot izhaja iz ponudbe izbranega ponudnika, obrazca Podatki o kadrovskih zmogljivostih, je izbrani ponudnik za odgovornega nadzornika posameznih del nad gradnjo objektov javne železniške infrastrukture, osebo L.P., navedel tri referenčne posle, in sicer Podvoz Potrčeva v km 564+571 tir št. 5 žel. postaje Ljubljana, Podvoz Predole v km 6 + 664,09 na progi Grosuplje " Kočevje in Most v km 1+637 na progi Grosuplje " Kočevje. Vlagatelj trdi, da navedeni referenčni posli ne ustrezajo naročnikovim zahtevam, saj so bodisi bili opravljeni še preden je oseba L.P. imela opravljen železniški strokovni izpit (referenca Podvoz Potrčeva in Most na progi Grosuplje " Kočevje) bodisi ne dosegajo zahtevane vrednosti (Most na progi Grosuplje " Kočevje) bodisi referenčna dela še niso bila zaključena ob predložitvi ponudbe izbranega ponudnika (dne 9. 11. 2012) in v okviru njihove izvedbe ni bil opravljen ustrezen strokovni nadzor (Podvoz Predole). Državna revizijska komisija je v tem delu zaradi razrešitve določenih spornih vprašanj od naročnika referenčnih poslov Podvoz Potrčeva in Podvoz Predole, sedaj Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, pridobila dodatna pojasnila in dokazila, o katerih sta se izrekla tako naročnik in vlagatelj ter nato na podlagi ocene vseh izvedenih dokazov zaključila, da vlagateljevi očitki v tem delu, glede neustreznosti reference Podvoz Predole, niso utemeljeni.

Izbrani ponudnik je v ponudbi, kot že navedeno, navajal tudi referenčni posel Podvoz Predole v km 6 + 664,09 na progi Grosuplje " Kočevje, za katerega je kot vrednost del na objektih z DDV navedel 338.087,69 EUR, leto izvedbe 2011, pod opisom referenčnega posla je navedeno, da je šlo za armiranobetonski okvir, svetla višina v križanju osi proge in ceste je 4,73 m. Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da referenčna dela naj ne bi bila zaključena, pri čemer pojasni, da so dela potekala v okviru pogodbe za opravljanje vzdrževalnih del v javno korist (št. 1-2/2010-2011), ki obsegajo kompletno obnovo proge Grosuplje " Kočevje, pogodbena dela pa niso bila zaključena skladno z 31. členom pravilnika o vzdrževanju, posledično temu pa tudi ni bil opravljen tehnični pregled objekta in ni bilo izdano obratovalno dovoljenje skladno s 16.b členom ZVZelP (kot dokaz vlagatelj prilaga fotografije). Iz navedb izbranega ponudnika in naročnika izhaja, da ne nasprotujeta ugotovitvi vlagatelju, da so se dela izvajala v okviru pogodbe za vzdrževalna dela v javno korist, ki je bila sklenjena med Vlado Republike Slovenije in družbo SŽ-Infrastruktura d.o.o., v sklopu Modernizacije proge Grosuplje " Kočevje, pri čemer se je za posamezne segmente na podlagi vsakokratne veljavne letne pogodbe (aneksa) izdelala ponudba in poslala v potrditev Ministrstvu za infrastrukturo in prostor. Dela na predmetni referenci so bila vključena v ponudbo št. PVDJK-9/2010, ki je bila potrjena s strani ministrstva dne 1. 10. 2010, dela so se izvajala po postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja (kopija gradbenega dovoljenja, št. 35105-38/2011 VC/HČ z dne 10. 8. 2011, za deviacijo proge Predole na železniški progi Grosuplje " Kočevje, katerega del so tudi referenčna dela za cestni podvoz v km 6+664,09, se nahaja v naročnikovi dokumentaciji), kot odgovorni nadzornik del je bila imenovana oseba L.P. (kopija imenovanja z dne 8. 12. 2010 priložena izjasnitvi izbranega ponudnika), po uspešno opravljenem tehničnem pregledu pa je bilo izdano uporabno dovoljenje, št. 35106-65/2012-VC z dne 23. 3. 2012 (kopija priložena izjasnitvi izbranega ponudnika), s čimer se po mnenju naročnika in izbranega ponudnika šteje, da je investicija zaključena.

Naročnik referenčnega posla je v revizijskem postopku pojasnil, da so bila referenčna dela zaključena v novembru 2011, iz priloženih dokazil pa izhaja, da je za navedeni objekt dne 25. 11. 2011 bil opravljen fazni tehnični pregled, v okviru katerega je komisija upravljavca (družba Slovenske železnice d.o.o.) opravila ogled objekta in sestavila zapisnik o faznem tehničnem pregledu, na podlagi pisne izjave izvajalca del o dokončanju del (SŽ ŽGP Ljubljana d.d.) in vpisa v Gradbeni dnevnik odgovornega nadzornika (osebe L.P.) o dokončanju del dne 24. 10. 2011. Obratovalno dovoljenje, št. 37560-12/2011 ZP 16-03307, je bilo izdano dne 10. 12. 2012, s strani Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije. Iz izdanega obratovalnega dovoljenja izhaja, da je bilo to izdano na podlagi tretjega odstavka 16.a člena ZVZelP, ki določa, da se obratovalno dovoljenje izda na podlagi opravljenega tehničnega pregleda in odprave vseh ugotovljenih pomanjkljivosti, ki pa ni potreben, če je bil ta opravljen že v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja. V zadevnem primeru je izdajatelj dovoljenja ugotovil, da je že bilo izdano uporabno dovoljenje št. 35106-65/2012-VC z dne 23. 3. 2012, listine o skladnosti vgrajenih komponent ter združljivosti le teh z obstoječo železniško infrastrukturo pa so bile predložene v dokazilu o zanesljivosti objekta, kar je razvidno iz Zapisnika o tehničnem pregledu deviacije proge Predole na železniški progi Grosuplje " Kočevje, št. 35106-65/2011 VC z dne 13. 12. 2011.

Državna revizijska komisija na podlagi ocene vseh navedenih dokazil in ob upoštevanju naročnikovih zahtev v razpisni dokumentaciji ugotavlja, da ni mogoče sprejeti zaključka o tem, da referenčna dela ob predložitvi ponudbe izbranega ponudnika, dne 9. 11. 2012, niso bila zaključena. Referenčna dela so potekala v okviru pogodbe za vzdrževalna dela v javno korist, skladno s pravilnikom o vzdrževanju (ki je sicer prenehal veljati 11. 7. 2007, vendar se skladno s predhodno določbo 120. člena ZVZelP še najprej uporablja do izdaje ustreznih podzakonskih predpisov, kolikor ni v nasprotju s tem zakonom). Oseba L.P. je bila imenovana za odgovornega nadzornika referenčnih del na podlagi tretjega odstavka 28. člena navedenega pravilnika, ki določa, da se za izvajanje nadzora imenuje izvajalec vzdrževanja odgovornega nadzornika, ki mora izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v nadaljevanju. Navedeni pravilnik določa, kdaj se vzdrževalna dela v javno korist začnejo (29. člen) in kdaj so ta dela zaključena (31. člen). Kot to izrecno izpostavlja tudi vlagatelj v zahtevku za revizijo, pravilnik v 31. členu določa, da mora izvajalec del po zaključku vseh vzdrževalnih del v javno korist upravljavcu in izvajalcu vzdrževanja posredovati izjavo o zaključku vzdrževalnih del, s katero potrjuje, da je železniška proga oziroma njeni sestavni deli in pripadajoči objekti zgrajena v skladu z izvedbenim načrtom in ob tem predložiti dokumentacijo iz drugega odstavka 33. člena tega pravilnika (projekt izvedenih del, dovoljenje za vgradnjo elementov, naprav in sistemov, pridobljeno v skladu s predpisom, ki ureja izdajanje dovoljenja za vgradnjo, rezultate meritev in ostalo dokumentacijo o opravljenih preizkušanjih in testiranjih, zapisnike o opravljenih faznih tehničnih pregledih, navodila za vzdrževanje in obratovanje proge in njenega sestavnega dela, kot tudi vso potrebno opremo, brez katere vzdrževanje ni možno ter ostalo dokumentacijo, ki izhaja iz 26. člena tega pravilnika). Izjavo o skladnosti izvedenih del z izvedbeno dokumentacijo oziroma ugotovitve o ugotovljenih odstopanjih in/ali drugih opažanjih v zvezi z izvedenimi vzdrževalnimi deli v javno korist, mora po zaključku teh del posredovati tudi odgovorni nadzornik. Vzdrževalna dela v javno korist so zaključena, ko minister izda uporabno dovoljenje.

Za objekt Podvoz Predole je bilo dne 23. 3. 2012 izdano uporabno dovoljenje. Iz obrazložitve uporabnega dovoljenja tudi izhaja, da je bil dne 13. 12. 2011 opravljen tehnični pregled, da je komisija pregledala dokumentacijo, izvedena dela in vgrajene inštalacije, tehnološke naprave in opremo, zaslišala zastopnike investitorja, nadzora in izvajalcev ter ugotovila, da objekt izpolnjuje pogoje, določene v 95. členu ZGO-1. Na tehničnem pregledu so bile ugotovljene pomanjkljivosti, zato je komisija predlagala upravnemu organu, da po odpravi teh pomanjkljivosti izda uporabno dovoljenje. Dne 3. 2. 2012 je predstavnik Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije upravnemu organu posredoval izjavo, da ni več zadržkov za izdajo uporabnega dovoljenja, saj so bile odpravljene vse pomanjkljivosti.

Državna revizijska komisija glede na navedeno zaključuje, da je treba referenčni posel Podvoz Predole šteti za zaključenega najkasneje z dnem 23. 3. 2012, ko je bilo izdano uporabno dovoljenje, saj je do tega dne bil opravljen tehnični pregled (in zato ne drži trditev vlagatelja, da zaradi nedokončanih del tehnični pregled še ni bil opravljen) in zato opravljena potrebna dela izvajalca vzdrževalnih del in dela odgovornega nadzornika nad temi deli, do tega dne pa so tudi bile odpravljene vse ugotovljene pomanjkljivosti izvedenih del. Na navedeni zaključek ne vpliva dejstvo, da je bilo obratovalno dovoljenje, kot to pravilno ugotavlja vlagatelj in kar potrjujejo dokazila investitorja, izdano dne 10. 12. 2012 (torej po predloženi ponudbe izbranega ponudnika v zadevnem javnem naročilu dne 9. 11. 2012). Namreč, kot že ugotovljeno, termin zaključka vzdrževalnih del je opredeljen v pravilniku o vzdrževanju, medtem ko naročnik v razpisni dokumentaciji ni opredelil, kaj šteje kot zaključek del, zato se je izbrani ponudnik po mnenju Državne revizijske komisije lahko upravičeno zanašal na določbe pravilnika o vzdrževanju in štel za zaključek del dan izdaje uporabnega dovoljenja. Iz obratovalnega dovoljenja pa izhaja, da ponovni tehnični pregled in odprava vseh ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu ni bila potrebna, ker je bilo to opravljeno že v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja, v katerem so tudi bile predložene ustrezne listine in je bilo torej obratovalno dovoljenje izdano na podlagi enakih listin kot uporabno dovoljenje in vloga odgovornega nadzornika pri izdaji obratovalnega dovoljenja ni bila več ključna. Vse navedeno potrjuje zaključek o tem, da kasnejša izdaja obratovalnega dovoljenja ne vpliva na dejstvo zaključka del z dnem izdaje uporabnega dovoljenja in je zato revizijske očitke vlagatelja o nedokončanem referenčnem poslu treba kot neutemeljene zavrniti.

Vlagatelj v zvezi z referenco Podvoz Predole tudi izpostavlja neustreznost strokovnega nadzora skladno s 34. členom ZGO-1, ker po njegovem mnenju družba SŽ " Infrastruktura d.o.o., ki je podpisala pogodbo za opravljanje vzdrževalnih del v javno korist, in ki je dela na predmetnem objektu oddala v podizvajanje družbi SŽ-ŽGP Ljubljana d.d. (ki sta obe odvisni družbi družbe Slovenske železnice d.d. in sta zato upravljavsko povezani), ni mogla opravljati strokovnega nadzora nad deli, ki jih je izvajala družba SŽ-ŽGP Ljubljana d.d. (po mnenju vlagatelja je bil lahko opravljen nadzor le v smislu izpolnjevanja določil pogodbe o podizvajanju). Vlagatelj kot dokaz prilaga mnenje Ministrstva za infrastrukturo in prostor v zvezi z vprašanjem vlagatelja, ali lahko investitor poveri strokovno nadzorstvo (ki vključuje tudi finančni nadzor) pravni osebi, ki je v večinski lasti gospodarskega subjekta, ki je prav tako v večinski lasti izvajalca del (pravne osebe, ki izvaja gradnjo na istem objektu, torej sta izvajalec del in pravna oseba, ki naj bi izvajala strokovno nadzorstvo, v večinski lasti iste pravne osebe).
Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz navedb vlagatelja ni mogoče razbrati, kako naj bi domnevno neustrezno izvajanje strokovnega nadzora s strani družbe SŽ " Infrastruktura d.o.o. nad izvajanjem del družbe SŽ-ŽGP Ljubljana d.d., vplivalo na ustreznost reference odgovornega nadzornika, osebe L.P. Dejstvo je, da je oseba L.P. bila imenovana za odgovornega nadzornika referenčnih del (kar je med strankama nesporno in kar izhaja tudi iz dokazil), ZGO-1 pa v prvem odstavku določa, da lahko kot odgovorni nadzornik ali odgovorni nadzornik posameznih del nastopa samo posameznik, ki v zvezi z gradnjo istega objekta ne nastopa kot odgovorni vodja del ali odgovorni vodja posameznih del. Tudi sicer Državna revizijska komisija ni pristojna obravnavati vprašanja morebitnih nedopustnih povezav med udeleženci pri graditvi objektov v referenčnih poslih, ampak lahko v revizijskem postopku presoja sporna vprašanja le v okviru naročnikovih zahtev in predloženih dokazil. Ker vlagatelj, razen stališča Ministrstva za infrastrukturo in prostor (ki je splošno stališče glede izvajanja strokovnega nadzorstva in ni izdano za konkretni referenčni posel odgovornega nadzornika), ni predložil dokazil, da oseba L.P. ni (uspešno) opravljala funkcije odgovornega nadzornika v referenčnem poslu Podvoz Predole, je Državna revizijska komisija revizijske očitke vlagatelja kot neutemeljene zavrnila.
Ker vlagatelj ni uspel dokazati neustreznosti reference Podvoz Predole, za priznanje tehnične in kadrovske sposobnosti ponudnika pa je, skladno s točko 3.1.4.1.4 navodil, zadostoval že en referenčni posel odgovornega nadzornika posameznih del nad gradnjo objektov javne železniške infrastrukture, Državna revizijska komisija zaključuje, da to daje zadostno podlago za zaključek, da naročniku pri preverjanju popolnosti ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče očitati kršitve pravil ZJN-2 (v povezavi z zahtevami iz razpisne dokumentacije), ne da bi bila potrebna presoja ostalih revizijskih očitkov. Državna revizijska komisija je zato zahtevek za revizijo vlagatelja, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, njegovo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 4. 3. 2013


Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana
- Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d.o.o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana
- DRI upravljanje investicij d.o.o., Ulica talcev 24, Maribor
- SŽ " Infrastruktura d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu