018-413/2012 Občina Šmartno pri Litiji

Številka: 018-413/2012-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata, mag. Maje Bilbija in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Opravljanje dnevnih prevozov učencev OŠ Šmartno in OŠ Litija-EPP v šolskih letih 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 in 2015/2016", v sklopu 7, začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj AVTO "Janez", Janez Pirc s.p., Partizanska pot 21, Litija (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: naročnik), dne 15.1.2013

ODLOČILA

Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 26.11.2012 se ugodi tako, da se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila "Opravljanje dnevnih prevozov učencev OŠ Šmartno in OŠ Litija-EPP v šolskih letih 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 in 2015/2016", v sklopu 7, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Obvestilo o oddaji javnega naročila" št. 605-01/2012 z dne 22.11.2012.

Obrazložitev

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Opravljanje dnevnih prevozov učencev OŠ Šmartno in OŠ Litija-EPP v šolskih letih 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 in 2015/2016" po odprtem postopku. Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN10462/2012 z dne 28.9.2012.

Dne 22.11.2012 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, vsebovano v dokumentu Obvestilo o oddaji javnega naročila št. 605-01/2012, s katero je odločil, da se predmetno naročilo v sklopu št. 7 odda ponudniku ZAITEX d.o.o., Usnjarska cesta 10, Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper takšno odločitev pri naročniku dne 26.11.2012 z vlogo "delna revizija" vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da je že med postopkom, pred odločitvijo glede izpodbijanega dela javnega naročila, opozoril, da izbrani ponudnik nima vozila, prilagojenega za prevoz oseb na invalidskem vozičku. Navedeno je bilo razpisni pogoj, ki ga izbrani ponudnik po vlagateljevih navedbah na dan 8.11.2012 ni izpolnjeval. Vlagatelj trdi, da je omenjena prilagoditev ("rampa") vidna vsakemu udeležencu v prometu in da je na vozilu izbranega ponudnika pred 14.11.2012 ni opazil. Slednja je bila opažena dne 14.11.2012 in jo je izbrani ponudnik šele takrat namestil, na dan 8.11.2012 pa je tako ni imel. Glede ponudbe izbranega ponudnika vlagatelj v nadaljevanju pojasnjuje, da je dne 21.11.2012 imel možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo in da mu je pristojna delavka dala na vpogled homologacijo navedene družbe za ponujeno vozilo, iz katere je izhajalo, da je bila homologacija opravljena dne 19.11.2012, nato pa je bil ponovno napisan drug datum, in sicer 7.11.2012, kar je ustrezalo razpisnim pogojem. Vlagatelj sumi, da je prišlo do nezakonite prireditve datuma, z namenom, da bi izbrani ponudnik zadostil vsem razpisnim pogojem na dan 8.11.2012. V povezavi s tem je vlagatelj zahteval inšpekcijski nadzor pri Inšpektoratu za promet, energetiko in prostor. Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da naročnik pred sklenitvijo pogodbe za sklop št. 7 postopek prekine in zadrži podpis pogodbe do pridobitve rezultatov inšpekcijskega nadzora, podrejeno pa, če ta predlog ni utemeljen, da revizijo pošlje v reševanje Državni revizijski komisiji.

Naročnik je dne 7.12.2012 sprejel Sklep št. 605-01/2012-75, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik glede vlagateljevih očitkov pojasnjuje, da je ponovno preveril ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika ter ugotovil, da naj bi bila dvižna rampa za prevoz invalidov na vozilo montirana dne 7.11.2012, torej dan pred oddajo ponudbe. Naročnik je v povezavi z navedenim napravil tudi poizvedbo pri Avtokrka Ljubljana d.o.o., ki je predmetno rampo homologiralo. Pri tem je naročnik na podlagi dopisa s strani omenjene družbe z dne 30.11.2012 ugotovil, da je bila predmetna rampa montirana že dne 5.11.2012 in da je bilo vozilo pripeljano na homologacijo dne 7.11.2012. Omenjena družba je po naročnikovih navedbah tudi pojasnila napako pri zapisu datuma v potrdilo o skladnosti št. SA3354679. Naročnik navaja, da glede na posredovani dopis ne more dvomiti v to, da je bila predmetna rampa montirana in tudi homologirana dne 7.11.2012, pred dnem oddaje ponudbe. V naročnikovi moči pa ni pristojnost, da bi ugotavljal verodostojnost podatkov, ki so mu bili s strani pooblaščene osebe za izvajanje homologacij sporočeni. Glede na navedeno, in upoštevajoč obrazložitev izbranega ponudnika, da je predmetno rampo možno po potrebi demontirati, naročnik ugotavlja, da je izbrani ponudnik na dan oddaje ponudbe izpolnjeval razpisne pogoje in je bilo vozilo, ki ga je nominiral za sklop št. 7, ustrezno prilagojeno za prevoz invalidov. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Naročnik je dne 12.12.2012 Državni revizijski komisiji, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje.
Vlagatelj se je s pripravljalno vlogo, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 14.12.2012, opredelil do naročnikovih navedb.
Dne 9.1.2013 pa je vlagatelj Državni revizijski komisiji posredoval še dopisa Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor z dne 10.12.2012 in z dne 2.1.2013.
V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljevih navedb o nezakonitosti naročnikovega ravnanja pri pregledovanju in ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika.
Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v predloženo spisovno dokumentacijo. Po preučitvi navedb udeležencev v postopku je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN in določilom 70. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spr. v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Nepravilna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona. (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija, na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo, v obravnavanem primeru ugotavlja, da je naročnik, kakor to izhaja iz Obvestila o oddaji javnega naročila z dne 22.11.2012, ponudbe najprej razvrstil glede na merilo najnižja ponujena cena. Ponudba izbranega ponudnika je bila glede na postavljeno merilo razvrščena na prvo mesto, naročnik pa je v nadaljevanju preveril še popolnost ponudbe izbranega ponudnika in ugotovil, da je slednja popolna. Takšni naročnikovi ugotovitvi na drugi strani ugovarja vlagatelj, ki v obravnavanem primeru zatrjuje, da ponujeno vozilo izbranega ponudnika v času oddaje ponudbe ni bilo prilagojeno za prevoz oseb na invalidskem vozičku, kar pa je med strankama v obravnavanem primeru tudi sporno. Naročnik je namreč pod I. točko 2. Poglavja Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe za sklop št. 7 določil, da mora biti vozilo prilagojeno za prevoz oseb na invalidskem vozički. V zvezi s tem vlagatelj zatrjuje, da vozilo izbranega ponudnika na dan predložitve ponudb 8.11.2012 ni imelo dvižne rampe za prevoz invalidov, čemur na drugi strani ugovarja naročnik.
Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ugotavlja, da iz Obvestila o predmetnem javnem naročilu, objavljenem na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN10462/2012, kakor tudi iz razpisne dokumentacije, izhaja, da je bil rok za predložitev ponudb določen na dan 8.11.2012, ki je tudi presečni datum, na katerega se preverja obstoj in vsebina v ponudbi izbranega ponudnika navedenih dejstev. Navedeno pomeni, da je morala ponudba izbranega ponudnika na omenjeni dan izpolnjevati naročnikove tehnične zahteve, da mora biti ponujeno vozilo prilagojeno za prevoz oseb na invalidskem vozičku. Pri tem iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika izhaja, da je slednji v obrazec OBR-8 navedel seznam vozil, s katerimi namerava izvesti javno naročilo in med naštetimi je navedeno tudi vozilo Peugeot Boxer z registrsko oznako LJ CE-209, ki naj bi bilo po naročnikovih ugotovitvah na presečni datum, to je 8.11.2012, za prevoz oseb na invalidskem vozičku tudi ustrezno prilagojeno. V zvezi s tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da je iz spisovne dokumentacije razvidno, da je bila homologacija oz. Potrdilo o skladnosti za vozilo homologiranega tipa št. SA 3354679 za omenjeno vozilo izdano dne 19.11.2012, medtem ko je bila predelava vozila za prevoz osebe na invalidskem vozičku z vgradnjo navozne ploščadi in elementov za pritrditev G=2318 opravljena 7.11.2012. Pri tem gre poudariti, da navedeno potrdilo, upoštevaje določbo 224. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 s sprem.), v povezavi z določbo prvega odstavka 13. člena ZPVPJN, predstavlja javno listino, ki dokazuje resničnost tistega, kar se v njej potrjuje ali določa. Kar pomeni, da je Državna revizijska komisija pri presojanju predmetnega spora vezana na dejstva, navedena v omenjeni listini, saj vlagatelj v obravnavanem primeru ne izpodbija resničnosti njene vsebine oz. ne zatrjuje, da so v potrdilu navedena dejstva neresnično ugotovljena. Tako je v obravnavanem primeru nesporno, da je bila prilagoditev omenjenega vozila za prevoz oseb na invalidskem vozičku opravljena dne 7.11.2012, potrdilo o skladnosti predelave pa je bilo izdano dne 19.11.2012. Zato se v nadaljevanju postavlja vprašanje, kdaj se šteje, da ponudnik izpolnjuje tehnične pogoje iz razpisne dokumentacije, in sicer z dnem, ko je vozilo predelano, ali z dnem ko je izdana homologacija.
V zvezi s tem določba 5. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/2010; v nadaljevanju: ZMV) določa, da vozila, njihovi deli ter zaščitna oprema za voznike in potnike smejo biti dani na trg in se smejo začeti uporabljati, če so skladni s tehničnimi zahtevami glede zagotovitve varnosti, zavarovanja življenja in zdravja ljudi ter varstva okolja in drugimi zahtevami, vezanimi na vozila, če so bili njihova skladnost s predpisanimi tehničnimi zahtevami ter tehnično stanje in identiteta potrjeni v predpisanem postopku, če so označeni v skladu s predpisi in če izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem zakonom. Na podlagi 7. člena ZMV je eden od postopkov za ugotovitev izpolnjenosti pogojev iz 5. člena tega zakona tudi posamična odobritev predelanega ali popravljenega vozila. Upoštevaje določbo 37. člena Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 30/2004), ki je uvrščen v IV. Poglavje Posamična odobritev predelanega vozila, tehnična služba vozilu, ki je skladno s podatki v predloženi dokumentaciji in izpolnjuje veljavne tehnične zahteve, vpiše predelavo v potrdilo o skladnosti vozila in računalniško bazo podatkov ter jo s tem odobri, v nasprotnem primeru pa z odločbo zavrne odobritev predelave. Navedeno pomeni, da ima potrdilo o skladnosti vozila naravo odločbe, ki ima pravni učinek z dnem njene izdaje, zato je po oceni Državne revizijske komisije v obravnavanem primeru povsem irelevantno naročnikovo zatrjevanje, da je bila predelava omenjenega vozila opravljena 7.11.2012, pred dnevom za predložitev ponudb, in da je bilo v zvezi s tem izdano tehnično poročilo, saj je slednje, upoštevaje določbo 39. člena Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil, zgolj podlaga za izdajo omenjenega potrdila o skladnosti. Bistvenega pomena za obravnavani revizijski postopek je tako dejstvo, da je bilo potrdilo o skladnosti, ki potrjuje, da opravljena predelava izpolnjuje veljavne tehnične zahteve, izdano dne 19.11.2012, in sicer po datumu, določenem za predložitev ponudb. Poleg tega so izvedeni postopki homologacije, posamične odobritve vozila oziroma identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila ter izdano potrdilo o skladnosti pogoji za dajanje vozil v promet, registracijo in uporabo glede na njihovo konstrukcijo in delovanje tisti ukrepi, ki zagotavljajo, da v cestnem prometu in na delu na kmetijskih površinah in v gozdu sodelujejo samo vozila, ki ne ogrožajo njihovih voznikov in sopotnikov ter drugih udeležencev v prometu ali pri delu, ne poškodujejo cest in čezmerno ne onesnažujejo okolja (2. člen Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil). Glede na dejstvo, da se lahko vozilo uporablja v prometu šele na podlagi izdanega potrdila o skladnosti, mora ponudnik, če želi izpolnjevati naročnikove tehnične zahteve, po presoji Državne revizijske komisije z omenjenim potrdilom razpolagati na dan oddaje ponudbe in ne pozneje. Pri tem trenutek predelave za predmetni postopek javnega naročanja, kakor je bilo že omenjeno, nima bistvenega pomena, če v zvezi s tem ni izdano potrdilo o skladnosti, ki je predpogoj za uporabljanje vozila v prometu. Kajti namen in smisel naročnikove razpisne zahteve, da mora biti vozilo prilagojeno za prevoz oseb na invalidskem vozičku, je lahko zgolj v tem, da se takšno prilagojeno vozilo v prometu sme tudi uporabljati, na kar nakazujejo tudi ostale naročnikove zahteve iz 11. točke D. poglavja Tehničnih pogojev po zadostnem številu tehnično brezhibnih vozilih, ki omogočajo izvajanje predmetnega javnega naročila. Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj v konkretnem primeru uspel izkazati, da ponudba izbranega ponudnika v času oddaje ponudb ni izpolnjevala razpisnih tehničnih zahtev po zagotovitvi vozila, prilagojenega za prevoz oseb in invalidov, saj je bilo potrdilo o skladnosti izdano po dnevu, določenem za predložitev ponudb. Vlagatelj je tako uspel izkazati tudi, da je naročnik s tem, ko je na podlagi merila najnižje cene predmetno javno naročilo oddal izbranemu ponudniku, postopal v nasprotju z določbo prvega odstavka 80. člena ZJN-2. Zaradi navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 26.11.2012 ugodila, in sicer tako, da je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila "Opravljanje dnevnih prevozov učencev OŠ Šmartno in OŠ Litija-EPP v šolskih letih 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 in 2015/2016", v sklopu 7, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Obvestilo o oddaji javnega naročila" št. 605-01/2012 z dne 22.11.2012

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Državna revizijska komisija naročnika napotuje, da pri ponovnem pregledu in ocenjevanju ponudb upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije in sprejme bodisi novo odločitev o oddaji javnega naročila ali drugo odločitev, ki mu jo omogoča ZJN-2.

Ker vlagatelj, skladno z določbo petega odstavka 70. člena ZPVPJN, v revizijskem zahtevku ni postavil zahteve za povrnitev stroškov, slednje v nadaljevanju ni bilo predmet odločanja Državne revizijske komisije.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 15.1.2013


Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ.dipl.prav.
Predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:

- AVTO "Janez", Janez Pirc s.p., Partizanska pot 21, Litija,
- Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji,
- ZAITEX d.o.o., Usnjarska cesta 10, Šmartno pri Litiji,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv - tu.