018-377/2012 Občina Mirna Peč

Številka: 018-377/2012-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39., 41. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata, Sonje Drozdek Šinko in Boruta Smrdela kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Prevozi osnovnošolskih otrok v občini Mirna Peč za osnovno šolo Mirna Peč za šolsko leto 2012/2013 z možnostjo podaljšanja v skladu z 2. točko 29. člena ZJN-2 in sicer za dobo do treh let v pisni obliki aneksa k pogodbi", začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Integral voznik d.o.o., Ljubljanska cesta 26, Novo mesto, ki ga zastopa odvetnik Marko Zaman, Župančičeva ulica 8, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Mirna Peč, Trg 2, Mirna Peč (v nadaljevanju: naročnik), dne 28.12.2012

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 18.10.2012 se ugodi tako, da se razveljavi Odločitev o oddaji naročila št. 430-40/2012-37 z dne 8.10.2012.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 1.794,29 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

3. Naročnik je dolžan Državni revizijski komisiji v roku 3 (treh) mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje javnega naročila.

Obrazložitev

Naročnik je dne 29.5.2012 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN5703/2012 objavil javno naročilo "Prevozi osnovnošolskih otrok v občini Mirna Peč za osnovno šolo Mirna Peč za šolsko leto 2012/2013 z možnostjo podaljšanja v skladu z 2. točko 29. člena ZJN-2 in sicer za dobo do treh let v pisni obliki aneksa k pogodbi" s popravki pod objavo št. JN6078/2012 z dne 7.6.2012, št. JN7180/2012 z dne 4.7.2012, št. JN7993/2012 z dne 23.7.2012, št. JN8356/2012 z dne 1.8.2012, št. JN8742/2012 z dne 10.8.2012 in št. JN9223/2012 z dne 27.8.2012. Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku.

Dne 8.10.2012 je naročnik sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-40/2012-37, s katero je odločil, da se predmetno naročilo odda ponudniku EUROTOUR d.o.o., Brod 40, Novo mesto (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 18.10.2012 vložil zahtevek za revizijo, v katerem ugovarja naročnikovi odločitvi o oddaji predmetnega javnega naročila in pojasnjuje, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi podal zavajajoče podatke. Izbrani ponudnik je po vlagateljevih navedbah na obrazcu DOKUMENT-15 navedel, da ima štiri avtobuse, katere bo uporabil za nadomeščanje (NM 48-08P; NM FA-560; NM 44-45P; NM FF-202), pri čemer od dne 31.8.2012 ni več lastnik vozila z registrsko oznako NM 44-45P. Izjava na omenjenem obrazcu je bila po vlagateljevih navedbah na obrazcu DOKUMENT-15 podana 4 dni po tem, ko izbrani ponudnik ni bil več lastnik vozila, na podlagi česar vlagatelj zaključuje, da je bil omenjeni podatek podan namerno, zaradi česar bi moral biti izbrani ponudnik izločen. Poleg tega je naročnik v III.1.11. točki razpisne dokumentacije kot pogoj za priznanje sposobnosti zahteval izjavo o nezavajajočih podatkih, zaradi česar bi moral po vlagateljevih navedbah naročnik izbranega ponudnika, ki je takšno izjavo dal, hkrati pa na obrazcu DOKUMENT-15 podal zavajajoči podatek, nemudoma izločiti iz ocenjevanja, pa tega ni storil. Poleg tega bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika iz predmetnega postopka izločiti tudi iz razloga, ker slednji ne razpolaga s tehničnimi sredstvi. Izbrani ponudnik je v nasprotju z izrecnimi zahtevami naročnika za izvajanje prevoza osnovnošolskih otrok ponudil veliki avtobus z 48 sedeži (in ne 49+1, torej 50 sedeži) in mali avtobus z 31 sedeži. Tudi če bi naročnik štel, da izbrani ponudnik v primeru malega avtobusa razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvedbo javnega naročila, to zagotovo ne velja v primeru velikega avtobusa. Poleg tega iz izjave na obrazcu DOKUMENT-15 izhaja, da izbrani ponudnik pri nadomeščanju vozila ni zagotovil nadomeščanja malega, temveč samo nadomeščanje velikega avtobusa, to pa zato, ker na dan 5.9.2012 ni bil lastnik ali pa vsaj uporabnik dveh malih avtobusov. Iz navedenega izhaja, da izbrani ponudnik na dan oddaje ponudbe ni bil tehnično sposoben nadomestiti malega avtobusa v primeru okvare, saj je ponudil le velike avtobuse, s katerimi pa ne bo mogel izpolniti javnega naročila. Eden izmed razlogov, zaradi katerih je naročnik zahteval mali avtobus, je v konfiguraciji terena, kjer se prevoz osnovnošolskih otrok opravlja, zaradi česar izbrani ponudnik ob pomanjkljivih tehničnih sredstvih za izvedbo naročila, v primeru okvare malega avtobusa, po vlagateljevih navedbah ne bo sposoben izpolnjevati 4. člena Pogodbe o prevozu osnovnošolskih otrok v občini Mirna Peč za osnovno šolo Mirna Peč v šolskem letu 2012/2013. Vlagatelj tudi predlaga imenovanje izvedenca cestnoprometne stroke. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila ter da se mu povrne stroške postopka.

Vlagatelj je z vlogo, ki jo je naročnik prejel 25.10.2012, revizijski zahtevek dopolnil z dopisom iz Upravne enote Novo mesto, iz katere izhaja, da je lastnik avtobusa znamke Mercedes Benz od 31.8.2012 dalje Edvar Vengust d.o.o.

Naročnik je dne 9.11.2012 sprejel odločitev, št. 430-4/2012-73, s katero je zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik glede vlagateljevih očitkov pojasnjuje, da je izbrani ponudnik v skladu z določili iz razpisne dokumentacije za očitani pogoj sposobnosti zagotavljanja nadomestila v primeru okvare vozila oz. odsotnosti voznika predložil ustrezno izpolnjeno izjavo na obrazcu DOKUMENT-15, ter v njem opredelil način nadomeščanja vozila in voznika. Izbrani ponudnik je navedel štiri avtobuse, vsi 51-sedežni, katere bo uporabil za nadomeščanje. Pri tem naročnik pojasnjuje, da vlagateljeve ugotovitve, da izbrani ponudnik na dan 4.9.2012 ni razpolagal z enim od v izjavi navedenih vozil, ne spremenijo njegove ugotovitve glede izpolnjevanja pogoja sposobnosti zagotavljanja nadomestila v primeru okvare vozila, saj ima ponudnik še vedno več kot dve vozili. Po naročnikovih navedbah se za nadomestno vozilo lahko upošteva katerokoli od ostalih treh vozil, saj razpisna dokumentacija ponudnika ni zavezovala k navedbi vozila, s katerim bo ta nadomeščal posamezno osnovno vozilo. Dejstvo, da je ponudnik na dan 4.9.2012 razpolagal le s tremi in ne štirimi vozili, ne more predstavljati zavajanja naročnika, saj je bil pogoj, da ponudnik zagotavlja dve in ne štiri nadomestna vozila. Prav tako naročnik ugotavlja, da ponudnik ni imel razloga za zavajanje naročnika, saj z omenjeno navedbo ni vplival na izpolnjevanje pogoja oz. posledično na izbor ponudnika. Glede vlagateljevih očitkov, da izbrani ponudnik ne razpolaga s tehničnimi sredstvi, naročnik pojasnjuje, da glede na to, da je izbrani ponudnik za mali avtobus predlagal 31-sedežno vozilo, registrske številke LJ LH-115 je naročnik z dopisom št. 430-40/2012-24 z dne 7.9.2012 od ponudnika zahteval izvedbo preizkusa možnosti izvedbe naročila s predlaganim malim avtobusom ter izjavo o možnosti izvedbe naročila. Glede na konfiguracijo terena in predvideno število otrok je naročnik na relacijah št. 3, 4 in 5 predvidel malo vozilo z 20+1 sedeži. Izbrani ponudnik je dne 17.9.2012 ob prisotnosti naročnika opravil zahtevani preizkus in naročniku dne 18.9.2012 predložil zahtevano izjavo o tehnični sposobnosti izvedbe naročila. Poleg tega naročnik pojasnjuje, da zahteva po malem 21-sedežnem vozilu v razpisni dokumentaciji ni bila dovolj jasno opredeljena, zato jo je potrebno šteti v korist izbranega ponudnika. Glede vlagateljevih očitkov, ki se nanašajo na veliki avtobus, pa naročnik pojasnjuje, da je izbrani ponudnik v okviru predhodnega preizkusa možnosti izvedbe naročila predložil tehnično homologacijo vozil, na podlagi katerih je naročnik ugotovil, da so bili v vozilu, registrske številke NM KV-314, dne 22.9.2012 vgrajeni dodatni sedeži in da ima vozilo po narejeni spremembi 52 sedežev. Napačen zapis sedeža v ponudbeni dokumentaciji pa po naročnikovem mnenju ne more biti razlog za izločitev ponudnika iz razloga nepriznavanja tehnične sposobnosti. Glede vlagateljevih očitkov, ki se nanašajo na mali avtobus, naročnik pojasnjuje, da je od izbranega ponudnika zahteval tudi preizkus za mali avtobus predvidenega nadomestnega vozila. Izbrani ponudnik je za nadomeščanje malega avtobusa predlagal dve novi vozili. Naročnik glede slednjega pojasnjuje, da je za izpolnjevanja pogoja sposobnosti nadomestila v primeru okvare od ponudnikov zahteval, da z izjavo zagotovijo, da so sposobni zagotavljati nadomestno vozilo, ter da opredelijo način zagotavljanja nadomestnega vozila, ni pa zahteval navedbe konkretnih vozil, s katerimi bodo ti izvajali nadomeščanje. Izbrani ponudnik je v skladu s pogoji razpisne dokumentacije predložil ustrezno izjavo,s tem pa je njegova ponudba popolna. Glede na to, da naročnik v razpisni dokumentaciji od ponudnika ni zahteval navedbe konkretnega nadomestnega vozila in da ni bila navedena zahtevnost terena, po naročnikovih navedbah dejstvo, da izbrani ponudnik v razpisni dokumentaciji ni navedel manjšega nadomestnega vozila, ne more biti izločitveni razlog, ampak je potrebno ponudnikovo dopolnitev ponudbe obravnavati v skladu z 78. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2). Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Naročnik je dne 15.11.2012 Državni revizijski komisiji, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje.
Vlagatelj se je s pripravljalno vlogo, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 16.11.2012, opredelil do naročnikovih navedb.
Državna revizijska komisija je dne 5.12.2012, na podlagi 37. člena ZPVPJN, podaljšala rok za sprejem odločitve.
V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljevih navedb o nezakonitosti naročnikovega ravnanja pri pregledovanju in ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika.
Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v predloženo spisovno dokumentacijo. Po preučitvi navedb udeležencev v postopku je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN,določilom tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN ter določilom prvega odstavka 41. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba prvega odstavka 80. člena ZJN-2 določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Nepravilna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona. (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija, na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo, v obravnavanem primeru ugotavlja, da je naročnik, kakor to izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila z dne 8.10.2012, ponudbe najprej razvrstil glede na merilo najnižja ponujena cena. Ponudba izbranega ponudnika je bila glede na postavljeno merilo razvrščena na prvo mesto, vlagateljeva ponudba pa na drugo mesto.Naročnik je v nadaljevanju preveril še popolnost ponudbe izbranega ponudnika. Glede na navedeno je vlagatelj v obravnavanem primeru izkazal pravni interes in možnost nastanke škode, s tem pa aktivno legitimacijo za vložitev revizijskega zahtevka.
V obravnavanem primeru vlagatelj izpodbija popolnost ponudbe izbranega ponudnika iz razloga, ker je v ponudbi predložil zavajajočo izjavo in ker ne razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvedbo predmetnega javnega naročila, s čimer pa se na drugi strani ne strinja naročnik. Med strankama je tako v obravnavanem primeru sporno, ali je izbrani ponudnik tehnično usposobljen izvesti predmetno javno naročilo.
Državna revizijska komisija je najprej presojala vlagateljeve očitke, da je izbrani ponudnik podal izjavo z zavajajočimi podatki s tem, ko je na obrazcu DOKUMENT-15 v delu izjave "način nadomeščanja vozil" navedel, da razpolaga z vozilom z registrsko številko NM 44-45P, čeprav od dne 31.8.2012 ni bil več lastnik navedenega vozila, čemur naročnik ne ugovarja. Tako je v obravnavanem primeru med strankama nesporno, da je izbrani ponudnik v obrazcu DOKUMENT-15 kot nadomestilo za vozilo navedel vozilo NM 44-45P, s katerim v času oddaje ponudbe ni več razpolagal, sporno pa je, ali ima takšno ravnanje vpliv na končno popolnost ponudbe izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija je z namenom razrešitve spora v dokazne namene vpogledala v 2. točko Potrebna dokazila razpisne dokumentacije, kjer je naročnik za točko 1.11 Izjava o razpolaganju s tehničnimi sredstvi za izvedbo javnega naročila in izjava o sposobnosti nadomestila v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika določil: "Za točko 1.11:
- ponudnik mora dati izjavo, da razpolaga za opravljanje prevozov, ki so predmet ponudbe
ponudnika, z zadostnim številom vozil, ki ustrezajo zakonskim predpisom za opravljanje
prevozov učencev. (DOKUMENT-14)
- ponudnik mora dati izjavo, da bo v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika zagotavljal
nadomeščanje (DOKUMENT-15)"
Iz obrazca DOKUMENT-14/1 ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika izhaja, da izbrani ponudnik za izvajanje prevozov, ki so predmet predmetnega javnega naročila, razpolaga z dvema avtobusoma, in sicer z avtobusom z registrsko oznako LJ LH-115 in NM KV-314, čemur vlagatelj tudi ne oporeka. Izbrani ponudnik pa se je z Izjavo o sposobnosti zagotavljanja nadomestila v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika točka 1.11. navodil ponudnikom zavezal, da bo navedena vozila nadomeščal še s štirimi avtobusi z registrskimi oznakami: NM 48-08P, NM FA-560, NM 44-45P in NM FF-202. Ne glede na dejstvo, da je izbrani ponudnik v navedenem obrazcu navedel vozilo, s katerim v času oddaje ponudbe ni razpolagal, se Državna revizijska komisija z naročnikom strinja, da slednje ravnanje izbranega ponudnika nima vpliva na popolnost njegove ponudbe. Izbrani ponudnik je v obrazcu DOKUMENT-14/1 navedel dve vozili, s katerimi bo predmetno javno naročilo izvajal, v obrazcu DOKUMENT-15 pa je navedel štiri vozila za nadomeščanje navedenih razpoložljivih vozil, oz. dve vozili več, kot pa je bilo to potrebno. Kljub temu, da je izbrani ponudnik navedel vozilo, s katerim v času oddaje ponudbe ne razpolaga več, ima na voljo še vedno tri vozila, s katerimi bo lahko nadomestil v obrazcu DOKUMENT-14/1 navedeni razpoložljivi vozili, v primeru njihove okvare.. Pri tem Državna revizijska komisija ravnanje izbranega ponudnika ravno tako ne ocenjuje kot zavajajoče, saj izbrani ponudnik še vedno izpolnjuje naročnikove zahteve, z navedbo enega vozila več, čeprav z njim v času oddaje ponudbe dejansko ni razpolagal, pa si ni v ničemer izboljšal svojega položaja niti navedeni podatek ni imel vpliva na popolnost njegove ponudbe. Izbrani ponudnik namreč ne glede na to, ali je sporno nadomestno vozilo, ki ni več v njegovi lasti, v ponudbi navedeno ali ne, izpolnjuje naročnikove zahteve glede razpolaganja z minimalnim številom nadomestnih vozil, zato Državna revizijska komisija ni mogla slediti vlagateljevi zahtevi po izločitvi ponudbe izbranega ponudnika kot nepopolne iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila zgolj iz navedenega razloga.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala vlagateljeve navedbe, da izbrani ponudnik ne razpolaga s tehničnimi sredstvi v primeru velikega avtobusa, ki ima manj sedežev, kot pa je bilo to v razpisni dokumentaciji zahtevano. Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz razpisne dokumentacije oz. voznega reda v zvezi s tem izhaja, da so morali ponudniki zagotoviti veliki avtobus (49+1) in mali avtobus (20+1). Iz ponudbe izbranega ponudnika pa na drugi strani izhaja, da za izvedbo predmetnega javnega naročila ponuja dve vozili, in sicer mali avtobus z 31 sedeži in veliki avtobus z 48 sedeži. Vlagatelj zatrjuje, da tudi če bi se štelo, da izbrani ponudnik v primeru malega avtobusa naročnikove zahteve izpolnjuje, slednje ne velja v primeru velikega avtobusa, ki ima manj sedežev, kot pa je bilo z to zahtevano. Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik z dopisom z dne 7.9.2012 izbranega ponudnika pozval na izvedbo preizkusa možnosti izvajanja prevozov z v ponudbi navedenimi avtobusi na relacijah št. 3, 4 in 5 ob prisotnosti naročnika. Iz Zapisnika o opravljenem preizkusu relacij z dne 14.9.2012 izhaja, da je ponujeni avtobus MERCEDES BENZ 670374 z registrsko oznako LJ LH-115, kljub temu da razpolaga z 31 in ne z zahtevanimi 21 sedeži, preizkus opravil. Navedeno tudi po presoji Državne revizijske komisije v obravnavanem primeru dokazuje, da ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje tehnične zahteve za izvedbo predmetnega javnega naročila z malim avtobusom. Glede števila sedežev pri velikem avtobusu pa Državna revizijska komisija ugotavlja isto dejansko stanje, kakor ga v sklepu o zavrnitvi revizijskega zahtevka ugotavlja tudi naročnik, in sicer, da je izbrani ponudnik pod zahtevo za veliki avtobus navedel vozilo MERCEDES BENZ 632.245 registrske oznake NM KV-314 in 48 sedežev. Toda iz potrdila o skladnosti za posamično vozilo SB 3187471 z dne 22.9.2010, ki ga je izbrani ponudnik predložil v okviru naročnikovega poziva na izvedbo preizkusa, izhaja, da je bilo omenjeno vozilo predelano in da so bili vgrajeni dodatni sedeži, tako da avtobus razpolaga oz. ima 52 sedežev. Pri tem je navedeno dejstvo prav tako razvidno iz zavarovalne police z dne 19.5.2012, kjer je pod rubriko "Št. reg. mest" navedeno 1 + 51 sedežev, na podlagi česar Državna revizijska komisija zaključuje, da veliki avtobus izpolnjuje naročnikove razpisne zahteve glede zahtevanega števila sedežev. Državna revizijska komisija z naročnikom soglaša, da napačen zapis števila sedežev v obrazcu DOKUMENT-14/1 še ne more biti razlog za izločitev ponudbe izbranega ponudnika kot nepopolne, saj navedeni zapis ne odraža resničnega dejanskega stanja. Prav tako naknadna predložitev dokazil, ki dokazujejo, da ima v obrazcu DOKUMENT-14/1 navedeni veliki avtobus 52 in ne 48 sedežev, po presoji Državne revizijske komisije ne pomeni kršitve 78. člena ZJN-2, ki ureja dopolnjevanje formalno nepopolne ponudbe, saj je navedeno dejstvo obstajalo že v času oddaje ponudbe. Ponujeni avtobus ima ves čas 52 sedežev, z dodatnimi dokazili se je zgolj dokazovalo že obstoječe dejstvo, ni pa se spreminjal predmet ponudbe, zaradi česar vlagateljevim očitkom o neizpolnjevanju pogoja, iz razloga premajhnega števila sedežev pri velikem avtobusu, ni mogoče slediti.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala vlagateljeve očitke, da izbrani ponudnik ni zagotovil nadomeščanja malega avtobusa, temveč samo nadomeščanje velikega avtobusa in da so s tem v zvezi povezane dopolnitve ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika nedopustne. Kot je bilo že omenjeno, so morali ponudniki v obrazcu DOKUMENT -15 tudi navesti način nadomeščanja vozila. Izbrani ponudnik je v ta namen v omenjenem obrazcu navedel, da ima na voljo avtobuse, vse 51-sedežne, kar pa tudi po oceni Državne revizijske komisije ne ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije. Kajti naročnik je v razpisni dokumentaciji pod točko VI. PREDMET JAVNEGA NAROCILA: VRSTA, OBSEG IN OPIS STORITVE določil: "Za prevoz učencev, ki so predmet tega razpisa, je izdelan vozni red, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in vam ga prilagamo.
Iz voznega reda so razvidne linije in postaje oz. postajališča, število voženj, število kilometrov
za obračun in predvideno število avtobusov, ki bodo učence vozili v šolo in iz šole.["]" Pri tem iz voznega reda izhaja za relacije št. 3, 4 in 5, da so morali ponudniki ponuditi mali avtobus, v primeru okvare pa so morali ponudniki skladno z razpisno zahtevo iz 1.11 zagotoviti tudi nadomestno vozilo malemu avtobusu. Izbrani ponudnik v ponudbi nadomestnega vozila za mali avtobus ni ponudil, kar je med strankama v obravnavanem primeru tudi nesporno, ampak je to storil šele v okviru naročnikovega poziva na preizkus možnosti izvajanja prevozov za relacije št. 3, 4 in 5, kjer je izbrani ponudnik za nadomeščanje malega avtobusa ponudil novo vozilo, ki ga predhodno v ponudbi ni navedel. Državna revizijska komisija takšno naročnikovo ravnanje ocenjuje kot nedopustno. Četudi naročnik v razpisni dokumentaciji ni izrecno zapisal, da je za nadomeščanje potrebno navesti konkretno vozilo, je izbrani ponudnik vsa ponujena vozila konkretiziral z navedbo registrskih oznak. Naročnik je v voznem redu zapisal, da morajo ponudniki za relacije št. 3, 4 in 5 zagotoviti mali avtobus, kar so morali ponudniki pri pripravi ponudbe tudi upoštevati in pri tem ni mogoče sprejeti naročnikovega argumenta, da so odstopanja od razpisnih zahtev dopustna, ker je bila razpisna zahteva za mali avtobus nejasna, glede na to, da v razpisni dokumentaciji ni bilo izrecno zapisano, da je bil mali avtobus zahtevan zaradi konfiguracije terena. Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v razpisno dokumentacijo ugotavlja, da so bili ponudniki ves čas seznanjeni z dejstvom, da morajo zagotoviti mali avtobus in nadomestno vozilo za primer njegove okvare, kar bi moral izbrani ponudnik pri pripravi ponudbe tudi upoštevati. Ker je izbrani ponudnik namesto avtobusa z 21 sedeži, ponudil avtobus z 31 sedeži, ga je naročnik pozval na preizkus možnosti izvajanja prevozov z navedenim avtobusom, kot tudi s ponujenim nadomestnim avtobusom. Pri tem iz Zapisnika o opravljenem preizkusu relacij z dne 17.9.2012 izhaja, da naročnik preizkusa ni opravil na v ponudbi ponujenem nadomestnem vozilu izbranega ponudnika, ampak na novem nadomestnem vozilu z registrsko oznako LJ GR-373, ki ga izbrani ponudnik predhodno v ponudbi ni ponudil. Državna revizijska komisija v zvezi z navedenim vlagatelju pritrjuje, da je takšno dopolnjevanje ponudbe v okviru 78. člena ZJN-2, na katerega se sklicuje naročnik, nedopustno, saj v obravnavanem primeru o formalni nepopolnosti ponudbe ni mogoče govoriti. Izbrani ponudnik je namreč v ponudbi ponudil nadomestno vozilo z 51 sedeži, v okviru poziva na testiranje pa je testno vožnjo opravil z drugim vozilom, ki sicer ima 27 sedežev, vendar pa ga v ponudbi izbrani ponudnik ni navedel. Navedeno pomeni, da je izbrani ponudnik testiranje opravil z vozilom, ki ga v ponudbi ni ponudil, s tem pa spremenil prvotni predmet ponudbe, kar pa določba drugega odstavka 78. člena ZJN-2 izrecno prepoveduje. Ponudnik po navedeni določbi namreč ne sme spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. Poleg tega omenjena določba ni namenjena k spremembi predmeta ponudbe, ampak k dopolnjevanju ponudbene dokumentacije glede dejstev, ki so obstajala že v času oddaje ponudbe. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj v konkretnem primeru uspel izkazati, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje razpisnih tehničnih zahtev po zagotovitvi nadomestnega vozila za mali avtobus, s čimer je naročnik postopal v nasprotju z določbo prvega odstavka 80. člena ZJN-2, ko je na podlagi merila najnižje cene predmetno javno naročilo oddal izbranemu ponudniku. Zaradi navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila z dne 18.10.2012 ugodila, in sicer tako, da je razveljavila Odločitev o oddaji naročila št. 430-40/2012-37 z dne 8.10.2012.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Državna revizijska komisija naročnika napotuje, da pri ponovnem pregledu in ocenjevanju ponudb upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije in sprejme bodisi novo odločitev o oddaji javnega naročila ali drugo odločitev, ki mu jo omogoča ZJN-2.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku, in sicer za sestavo revizijskega zahtevka v višini 1.400,00 EUR z 20 % DDV, in takso v višini 834,29 EUR. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, 3. odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, mora naročnik vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Državna revizijska komisija je na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 in sprem.) po pravičnem preudarku in ob upoštevanju vseh okoliščin primera vlagatelju kot potrebne priznala naslednje stroške, nastale z revizijo: za zastopanje v revizijskem postopku nagrado v višini 800,00 EUR in 20 % DDV, za takso za revizijski zahtevek stroške v višini 834,29 EUR.

Glede na dosežen uspeh je Državna revizijska komisija tako ocenila, da je vlagatelj v obravnavanem primeru upravičen do povračila stroškov v višini 1.794,29 EUR. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija na podlagi 1. odstavka 41. člena ZPVPJN naročniku nalaga, da ji v treh mesecih od prejema tega sklepa predloži odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje javnega naročila. Poročilo mora, skladno s 3. odstavkom 41. člena ZPVPJN, vsebovati: navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek, navedbo odločitve Državne revizijske komisije, opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija, opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala, in opis načina odprave nepravilnosti.

Če bo Državna revizijska komisija ugotovila, da v odzivnem poročilu ni izkazana odprava nepravilnosti ali upoštevanje njenih napotkov ali ji naročnik odzivnega poročila ne bo predložil, bo začela postopek za ugotavljanje prekrška po uradni dolžnosti (4. odstavek 41. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točka izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 28.12.2012


Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- odvetnik Marko Zaman, Župančičeva ulica 8, Ljubljana,
- Občina Mirna Peč, Trg 2, Mirna Peč,
- EUROTOUR d.o.o., Brod 40, Novo mesto,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv - tu.