018-430/2012 Zdravstveni dom Domžale

Številka: 018-430/2012-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter Boruta Smrdela in mag. Maje Bilbija kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Digitalni RTG aparat in RIS/PACS", začetem na podlagi zahtevka za revizijo družbe Siemens d.o.o., Bratislavska 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg 2, Domžale (v nadaljevanju: naročnik), v zvezi s predlogom vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, dne 4. 1. 2013

ODLOČILA

Predlogu vlagatelja, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila "Digitalni RTG aparat in RIS/PACS", se ne ugodi.

Obrazložitev

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Digitalni RTG aparat in RIS/PACS". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 30. 11. 2012, pod št. objave JN12992/2012 in v Uradnem listu Evropske Unije, dne 4. 12. 2012, pod št. objave 2012/S 233-383259.

Vlagatelj je, pred potekom roka za prejem ponudb, z vlogo z dne 21. 12. 2012, vložil zahtevek za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije. V vlogi podaja tudi predlog za zadržanje postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je predlog vlagatelja za zadržanje postopka odstopil Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 27. 12. 2012. Izpostavlja, da vlagatelj predloga ni utemeljil in ni navedel nikakršnih argumentov, zaradi česar naročnik sklepa, da vlagatelj predlagano zadržanje utemeljuje z istimi argumenti kot zahtevek za revizijo, vendar pa ti argumenti, tudi ob upoštevanju prakse Državne revizijske komisije, pri odločanju o predlogu za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN niso relevantni in ne morejo biti upoštevani.

Državna revizijska komisija je po proučitvi predloga vlagatelja in vseh pomembnih okoliščin konkretnega primera odločila, da se predlogu vlagatelja ne ugodi.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji naročila, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja, razen, če so za to podani razlogi, ki jih zakon v nadaljevanju te določbe taksativno našteva. Vlagatelj ima, skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN, pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo, sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Iz navedenih določb ZPVPJN izhaja, da naročnika praviloma lahko nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila (razen v primeru, ko to dovoljuje zakon), oziroma opraviti določenih drugih ravnanj, dokler postopek pravnega varstva ni končan s (pravnomočno) odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije. Možnost zadržanja postopka oddaje javnega naročila je zato, skladno z 19. členom ZPVPJN, pridržana le za izjemne primere, ko Državna revizijska komisija ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Vlagatelj predloga za zadržanje postopka oddaje javnega naročila v zadevnem primeru ni z ničemer utemeljil, Državna revizijska komisija pa tudi ni ugotovila posebnih oziroma izjemnih okoliščin, ki bi terjale zadržanje postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije, ki ga bo naročnik (in Državna revizijska komisija) obravnaval skladno z določili ZPVPJN, zaradi česar (zgolj) nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila (največ do sklenitve pogodbe o oddaji naročila), ki ga predvideva že sam zakon, na učinkovitost pravnega varstva ne bo bistveno vplivalo.

Ker Državna revizijska komisija ni ugotovila, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, predlogu vlagatelja za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila, ni ugodila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa.

V Ljubljani, dne 4. 1. 2013

Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg 2, Domžale
- Siemens d.o.o., Bratislavska 5, Ljubljana
- arhiv - tu