018-336/2012 Občina Apače

Številka: 018-336/2012-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata, mag. Maje Bilbija in Vide Kostanjevec kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Opravljanje prevoza učencev v Osnovno šolo Apače za leto 2012, 2013, 2014, na okolju prijazen način", začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Avtobusni prevozi in turistična agencija Dejan Dvoršak s.p., Lomanoše 9a, Gornja Radgona, ki ga zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Apače, Apače 42 B, Apače (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.12.2012

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo, datiran z datumom z dne 4.9.2012, ki ga je naročnik prejel dne 8.10.2012, se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 28.5.2012 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN5641/2012, objavil javno naročilo "Opravljanje prevoza učencev v Osnovno šolo Apače za leto 2012, 2013, 2014, na okolju prijazen način", s popravki pod objavo št. JN6294/2012 z dne 12.6.2012, št. JN8414/2012 z dne 2.8.2012 in št. JN9692/2012 z dne 7.9.2012. Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku.

Dne 24.9.2012 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-0003/2012-13, s katero je odločil, da se predmetno naročilo odda ponudniku Prevoz z motornim vozilom, Gaube Ivan s.p., Stara cesta 28, Ljutomer, ki ga zastopa odvetnica Mojca Kosi, Glavni trg 13, Ljutomer (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, datiran z datumom z dne 4.9.2012, ki ga je prejel naročnik dne 8.10.2012, v katerem zatrjuje, da je v ponudbi izbranega ponudnika podpisana izjava 7 zavajajoča in neresnična, saj izbrani ponudnik ne razpolaga z zadostnimi kapacitetami. Vlagatelj naročniku očita, da je s tem, ko je predmetno javno naročilo oddal izbranemu ponudniku, kršil lastno zahtevo iz razpisa, in sicer D/11, saj izbrani ponudnik ni kadrovsko niti tehnično sposoben samostojno izvesti celotno javno naročilo skladno z zahtevami naročnika. Izbrani ponudnik po vlagateljevih navedbah ne razpolaga z zadostnimi kapacitetami niti kadri. Pri tem iz Obrazca 8 izhaja, da bo izbrani ponudnik storitev izvajal s prevoznikoma K.A. in G.I. in z dvema avtobusoma, eden od njiju je Marcedes Benz Vario 818D, pri čemer pa izbrani ponudnik z istim avtobusom že izvaja prevoze osnovnošolskih otrok v drugi občini. Kar pomeni, da je avtobus, ki ga je navedel kot prevozno sredstvo, zaseden že na drugi relaciji. Vlagatelj v dokaz svojih trditev prilaga tudi pogodbo, ki jo ima izbrani ponudnik sklenjeno z občinama Ljutomer in Križevci pri Ljutomeru, za kateri izvaja prevoze osnovnošolskih otrok. S to pogodbo vlagatelj dokazuje, da v istem času že vozi otroke po drugem javnem naročilu v praktično istem času in da tega ne bo mogel izvajati za naročnika, saj je omenjeni avtobus že zaseden na drugi relaciji. Izbrani ponudnik razpisne zahteve ne bo mogel izvesti v skladu s svojo ponudbo, ki pa bo v primeru, da odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila postane pravnomočna, postala sestavni del pogodbe. Izbrani ponudnik je po vlagateljevih navedbah v svoji ponudbi v skladu z naročnikovo zahtevo navedel avtobuse, za katere je na predmetnem razpisu izjavil, da bo z njimi izvajal razpisano storitev, pri čemer pa z njimi že izvaja linijske prevoze v omenjenih občinah. Izbrani ponudnik je po vlagateljevih trditvah imel možnost v ponudbi navesti tudi druga vozila, a jih ni, kar pomeni, da se v času izvajanja ne bo mogel sklicevati na kapacitete tretjih in izvajati storitev, ki je predmet javnega naročila, z drugimi vozili. Ne samo, da izbrani ponudnik z vozili, ki jih je navedel v ponudbi, ne bo mogel izvesti predmetne storitve, tudi kadrovsko tega ni sposoben, saj sta oba voznika, ki sta navedena v ponudbi na omenjenih relacijah že zasedena. Navedeno pomeni, da izbrani ponudnik ne samo tehnično, temveč tudi kadrovsko ni sposoben izvesti posla. Ponudba izbranega ponudnika je po vlagateljevih navedbah tudi nepravilna iz razloga, ker je izbrani ponudnik navedel napačne podatke o veljavnem vozniškem dovoljenju. Vozniško dovoljenje K.A. kategorije D je veljavno do 10.9.2013 vozniško dovoljenje G.I. iste kategorije pa do 10.9.2016, ne pa kot je navedeno v izjavi izbranega ponudnika. Na podlagi navedenega vlagatelj zaključuje, da je naročnik ravnal v nasprotju z določili ZJN-2, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot popolno, čeprav je iz predloženih dokazov razvidno, da izbrani ponudnik ni niti tehnično niti kadrovsko sposoben izvesti razpisnih prevozov osnovnošolskih otrok tako, kot je bilo zahtevano v razpisu. Glede na oddaljenost občin, v katerih sedaj že izvaja istovrstno storitev, in čas izvedbe storitev, je povsem očitno, da je izbrani ponudnik z izjavo o kadrovski in tehnični sposobnosti zavestno zavedel naročnika, zaradi česar je vlagatelj izgubil posel. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, ki je vsebovana v obvestilu o oddaji predmetnega javnega naročila št. 430-0003/2012-13 z dne 24.9.2012 in da se mu povrne stroške postopka.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 10.10.2012 izjasnil o navedbah vlagatelja.

Naročnik je dne 16.10.2012 sprejel odločitev, št. 430-0003/2012-27, s katero je zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da v razpisni dokumentaciji ni nikjer navedel nobenega izključujočega pogoja, in sicer da ponudnik storitev ne sme izvajati drugje, na drugi šoli. Naročnik priznava, da izbrani ponudnik izvaja storitev prevoza učencev v šolo in iz nje tudi na območju druge občine Ljutomer in občine Križevci pri Ljutomeru do izbora novega izvajalca, vendar pa slednje za postopek javnega naročila ni pomembno. Naročnik pojasnjuje, da v kolikor bi v razpisno dokumentacijo vključil ta izključujoč pogoj, bi to pomenilo omejitev podjetniške svobode ponudnikov pri oddaji javnih naročil, ker nekateri ne bi imeli možnosti sodelovanja v postopku. Naročnik je za oddajo predmetnega javnega naročila pripravil razpisno dokumentacijo, v kateri je kot edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika postavil najnižjo ceno, izbranega ponudnika pa je izbral izključno na podlagi tega merila. Njegova ponudba je popolna in v celoti izpolnjuje vse pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji. Za naročnika je pomembno, da je izbrani ponudnik v ponudbi navedel, da bo izvajal prevoz učencev osnovne šole Apače na točno določenih relacijah iz Obrazca 8, s točno navedenima avtobusoma, za katera je predložil kopije prometnih dovoljenj, ter da bo dejansko z dnem 2.11.2012 začel izvajati storitev predmetnega javnega naročila. Na podlagi izjav izbranega ponudnika naročnik trdi, da ne držijo vlagateljeve navedbe, da je eno od vozil, to je Mercedes-Benz VARIO 818D, zasedeno na drugih relacijah, tako da izbrani ponudnik ne more izvajati storitve po predmetnem javnem naročilu, saj bo izbrani ponudnik na območju občin Ljutomer in Križevci pri Ljutomeru storitev izvajal s preostalimi tremi avtobusi. Naročnik tudi zavrača vlagateljeve trditve, da izbrani ponudnik kadrovsko ni zmožen izvesti storitve, ki je predmet javnega naročila. Trenutno sta pri izbranem ponudniku na voljo dva voznika, ki sta redno zaposlena, imata vsa dovoljenja in veljavno vozniško dovoljenje ter bosta lahko storitev prevozov učencev na območju Apač v celoti izvedla. Kako bo izbrani ponudnik izpolnjeval sklenjene pogodbe v občinah Križevci in Ljutomer, kjer prav tako opravlja prevoze učencev v šolo in iz nje, je njegova stvar in ni merodajno za ta postopek. Za predmetno javno naročilo je pomembno zgolj to, ali je izbrani ponudnik zmožen kadrovsko izvesti storitve, ki so predmet javnega naročila, kar pa je brez dvoma potrebno potrditi. Naročnik v nadaljevanju tudi opozarja, da ima glede na 12. člen vzorca pogodbe izbrani ponudnik teoretično že pred sklenitvijo pogodbe možnost spremeniti vozilo za izvajanje javnega naročila, v kolikor ne bi poslov izvajal z v Obrazcu 8 navedenimi vozili. Kot pa je predvideno v pogodbi, v kolikor prevoznik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, na način predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, pa lahko naročnik prične ustrezne postopke za njeno prekinitev. Za predmetni postopek javnega naročila zadošča, da ponudnik izkaže, da ima na voljo vozila in voznike, s katerimi lahko storitev kvalitetno izvede, ter da v primeru okvar zagotovi kvalitetno vozilo. S tem je izbrani ponudnik zadostil določbam 8. odstavka 41. člena ZJN-2. Kar pa se tiče vlagateljevih navedb glede veljavnosti vozniškega dovoljenja, pa naročnik pojasnjuje, da je bila k ponudbi predložena kopija obeh vozniških dovoljenje za G.I. in K.A., kjer je navedeno do kdaj je veljavno njuno vozniško dovoljenje za kategorijo D, ki se mora vsakih štiri do pet let podaljševati po predhodno opravljenem preizkusu. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Naročnik je dne 18.10.2012 Državni revizijski komisiji, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje.
Vlagatelj se je s pripravljalno vlogo z dne 18.10.2012 opredelil do naročnikovih navedb.
Državna revizijska komisija je dne 20.11.2012, na podlagi 37. člena ZPVPJN, podaljšala rok za sprejem odločitve.
V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljevih navedb o nezakonitosti naročnikovega ravnanja pri pregledovanju in ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika.
Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 4.9.2012 z vsemi prilogami, naročnikov sklep z dne 16.10.2012, v naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila z dne 24.9.2012, opredelitev izbranega ponudnika do navedb vlagatelja z dne 10.10.2012, vlagateljevo pripravljalno vlogo zoper naročnikov sklep z dne 18.10.2012 ter v drugo spisovno dokumentacijo. Po preučitvi navedb udeležencev v postopku je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ter skladno z določilom četrtega odstavka 70. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Nepravilna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona. (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija, na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo, v obravnavanem primeru ugotavlja, da je naročnik, kakor to izhaja iz Poročila strokovne komisije z dne 24.9.2012, Končnega poročila o oddaji javnega naročila z dne 24.9.2012 in naročnikovega obvestila o oddaji javnega naročila z dne 24.9.2012, vlagateljevo ponudbo po merilu najnižje cene uvrstil na drugo mesto. Vlagatelj v obravnavanem primeru izpodbija popolnost ponudbe izbranega ponudnika iz razloga, ker slednji naj ne bi bil niti kadrovsko niti tehnično usposobljen izvesti predmetnega javnega naročila, s čimer pa se na drugi strani ne strinja naročnik. Med strankama je tako v obravnavanem primeru sporno, ali je izbrani ponudnik tehnično in kadrovsko usposobljen izvesti predmetno javno naročilo.

Naročnik je glede tehnične in kadrovske sposobnosti v 8 členu točke D določil izpolnjevanje pogojev, in sicer: "Da je kadrovsko in tehnično samostojno sposoben izvesti celotno javno naročilo skladno z zahtevami naročnika; da razpolaga z zadostnimi kapacitetami in da vsi vozniki, vključeni v šolske prevoze v rednem delovnem razmerju ter izpolnjujejo pogoje, ki jih zahtevajo veljavni predpisi. Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-7)
["]
Poleg izjav na OBR-7 mora ponudnik izdelati in predložiti seznam vozil in voznikov- (OBR-8), ki jih bo ponudnik vključil v zagotavljanje prevozov osnovnošolskih otrok."

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in ugotovila, da je slednji podal zahtevano izjavo na Obrazcu 7 in da je izpolnil Obrazec 8, z navedbo vozil in voznikov, ki jih bo pri izvajanju predmetnega javnega naročila uporabil. Vlagatelj v zvezi s tem ugovarja, da izbrani ponudnik za izvajanje predmetnega naročila ne more uporabiti v ponudbi navedenega vozila, saj se bo avtobus v času izvajanja pogodbe, na podlagi preostalih sklenjenih pogodb za prevoz otrok v OŠ Cvetko Golar Ljutomer in OŠ Križevci iz naselja Dobrova, skupaj z voznikom nahajal na drugi relaciji, zato izbrani ponudnik predmetnega javnega naročila ne bo mogel izvesti. Državna revizijska komisija se v zvezi z vlagateljevimi očitki v konkretnem primeru z naročnikom strinja, da je izbrani ponudnik že s ponudbeno dokumentacijo dokazal, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za izvedbo naročila in da se vlagateljeve domneve nanašajo na čas po sklenitvi pogodbe, ko se bo pogodba že izvajala. Med strankama je v obravnavanem primeru nesporno, da je izbrani ponudnik s seznamom vozil in voznikom izkazal, da razpolaga z ustreznimi vozili, ki izpolnjujejo emisijske normative in da ima zaposlena voznika K.A. in G.I., kakor je bilo z razpisno dokumentacijo tudi zahtevano. Kako ostala pogodbena oz. civilnopravna razmerja izbranega ponudnika v konkretnem primeru vplivajo na izvrševanje oz. nezmožnost izvrševanja predmetnega javnega naročila v fazi po sklenitvi pogodbe, je po oceni Državne revizijske komisije predmet urejanja obligacijskih razmerij iz že sklenjene pogodbe in ne predmet obravnavanega postopka javnega naročanja. Državna revizijska komisija ima pristojnost odločanja le v okviru postopka pravnega varstva v postopkih javnega naročanja, njena pristojnost ne obsega oz. se ne more širiti na morebitne zaplete, do katerih bi lahko prišlo v fazi izvrševanja pogodbe. Navedeno je predmet obligacijsko-pravnega razmerja in pristojnosti pristojnega sodišča, kakor to tudi izhaja iz vzorca pogodbe o opravljanju prevozov osnovnošolskih otrok iz razpisne dokumentacije.

Kljub temu je Državna revizijska komisija vpogledala tudi v pogodbo o izvajanju prevozov v OŠ Cvetko Golar Ljutomer in OŠ Križevci iz naselja Dobrova v letu 2009/2010 in v anekse št. 1, št. 2, št. 3 ter št. 4 ter ugotovila isto dejansko stanje, kot ga v sklepu o zavrnitvi revizijskega zahtevka navaja naročnik, in sicer da je trajanje pogodbe že poteklo. Kajti pogodba je bila sklenjena za določen čas za obdobje od 1.9.2009 do 31.8.2010, z aneksom št. 4 pa je bila podaljšana še za šolsko leto 2011/2012, kar dokazuje, da je veljavnost pogodbe za navedeno javno naročilo že potekla. Enako gre ugotoviti za pogodbo o opravljanju prevozov osnovnošolskih otrok v občini Ljutomer v šolskih letih 2009/2010, 2010/2011 in 2011/2012 ter aneks št. 1 in 2, iz katerih izhaja, da je pogodba veljavna do 30.6.2012, medtem ko pogodba po predmetnem postopku javnega naročanja še ni bila sklenjena. Četudi izbrani ponudnik ob tem priznava, da še vedno opravlja omenjene storitve za obe občini do izbora novega izvajalca, slednje po oceni Državne revizijske komisije v obravnavanem primeru še ne dokazuje, da izbrani ponudnik ne bo mogel razpolagati z obema v ponudbi navedenima voziloma, in sicer z registrsko št. MSCN-12, Mercedes Benz Vario 0 818 D, in z registrsko št. MSZA-810, Neoplan Tourliner N2216. Pri tem Državna revizijska komisija navedbe izbranega ponudnika, da poleg z navedenima avtobusoma razpolaga še z dvema in da namerava dobiti še eno vozilo, s katerimi namerava opravljati preostale sporne prevoze do izteka pogodbe, ne razume v smislu, kot ga v opredelitvi do naročnikovih navedb navaja vlagatelj, in sicer da izbrani ponudnik priznava, da ima tri vozila od štiri dnevno zavzeta na drugih lokacijah, s čimer želi vlagatelj dokazati, da je zavzeto tudi eno izmed vozil, navedenih v ponudbi. Po presoji Državne revizijske komisije je izbrani ponudnik v izjasnitvi do vlagateljevih navedb pojasnil, da ima za predmetno javno naročilo na razpolago dve vozili, navedeni v ponudbi, da pa bo za opravljanje preostalih storitev prevozov, ki jih ima še po pogodbi, poleg dveh, s katerimi že razpolaga, pridobil novo, kar pa je vprašanje in predmet preostalih pogodbenih razmerij in ne predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Poleg tega Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da so se v vmesnem času postopki javnih naročil za prevoz omenjenih storitev prevoza že zaključili, kar je bilo tudi objavljeno z obvestilom o oddaji naročila na Portalu javnih naročil za "Prevoz osnovnošolskih otrok v občini Križevci za šolsko leto 2012/2013, 2013/2014 in 2014/2015" pod št. objave JN13202/2012 in za "Prevoz osnovnošolskih otrok v Občini Ljutomer za šolsko leto 2012/2013, 2013/2014 in 2014/2015" pod št. objave JN13328/2012, s čimer so na novo sklenjene pogodbe za zgoraj navedene storitve prevoza osnovnošolskih otrok, ki so bile sklenjene le do izbora novega izvajalca, tudi prenehale veljati. Pri tem javno naročilo "Prevoz osnovnošolskih otrok v občini Križevci za šolsko leto 2012/2013, 2013/2014 in 2014/2015" izbranemu ponudniku ni bilo oddano. V postopku oddaje javnega naročila "Prevoz osnovnošolskih otrok v Občini Ljutomer za šolsko leto 2012/2013, 2013/2014 in 2014/2015" pa je bilo javno naročilo oddano izbranemu ponudniku v 4. in 5. sklopu. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ocenjuje, da v obravnavanem primeru ni mogoče zaključiti, da izbrani ponudnik ne razpolaga z ustreznimi in z zadostnimi kapacitetami za izvedbo predmetnega javnega naročila, glede na to, da razpolaga z vozili, ki so skladna z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Enako gre ugotoviti glede vlagateljevih ugovorov, da izbrani ponudnik ni kadrovsko zmožen izvesti predmetnega javnega naročila. Državna revizijska komisija v zvezi s tem ugotavlja, da je med strankama v obravnavanem primeru nesporno, da oba v ponudbi navedena voznika izpolnjujeta naročnikove zahteve, in sicer sta zaposlena pri izbranemu ponudniku. Sporno pa ostaja, ali izbrani ponudnik izpolnjuje kadrovski pogoj, kljub temu, da mora storitve prevozov opravljati še za druge pogodbene stranke. Kakor je Državna revizijska komisija že izpostavila, druga obligacijsko pravna razmerja izbranega ponudnika ne morejo vplivati na presojo njegovega izpolnjevanja kadrovskega pogoja v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Naročnik je namreč v razpisni dokumentaciji pod 4. členom Obvezne sestavine ponudbe zahteval za priznanje sposobnosti predložitev Izjave o razpolaganju z zadostnim številom ustreznih vozil in voznikov, ki morajo biti v rednem delovnem razmerju (OBR-7). Iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika izhaja, da sta oba navedena voznika v delovnem razmerju pri izbranem ponudniku, s čimer izbrani ponudnik izpolnjuje naročnikove pogoje. S katerimi kadri bo izbrani ponudnik vršil izvajanje preostalih pogodbenih obveznosti iz drugih civilno pravnih razmerij, pa, kot je bilo že navedeno, po oceni Državne revizijske komisije ne more biti predmet obravnavanega postopka javnega naročanja, zato tudi Državna revizijska komisija ni sledila vlagateljevemu predlogu, da se naj pri omenjenih šolah preveri, kdaj omenjena voznika izvajata prevoze. Prav tako Državna revizijska komisija ni sledila vlagateljevim trditvam, da je dovoljenje K.A. veljavno do 10.9.2013, dovoljenje voznika G.I. pa do 10.9.2016., saj vlagatelj za svoje trditve ni predložil nobenih dokazil. Iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika, oz. iz kopij vozniških dovoljenje, pa izhaja, da je vozniško dovoljenje K.A. veljavno do 10.8.2022, vozniško dovoljenje G.I. pa do 26.8.2020. Oba voznika tako razpolagata z veljavnimi vozniškimi dovoljenji, kot je bilo zahtevano.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v konkretnem primeru ni uspel izkazati, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje tehničnih in kadrovskih pogojev iz razpisne dokumentacije, ali da je naročnik postopal nepravilno, ko je na podlagi merila najnižje cene predmetno javno naročilo oddal izbranemu ponudniku, zato je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku, in sicer za sestavo revizijskega zahtevka v višini 1.400,00 EUR z 20 % DDV in takso v višini 2.278,00 EUR.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija, glede na določbo četrtega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 11.12.2012


Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ.dipl.prav.
Predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana,
- Občina Apače, Apače 42 B, Apače,
- odvetnica Mojca Kosi; Glavni trg 13, Ljutomer,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv - tu.