018-275/2012 Elektro - Slovenija, d.o.o.

Številka: 018-275/2012-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko, kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in mag. Maje Bilbija, kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Izvedba sanacije DV 110 kV Trbovlje " Brestanica na odseku RTP Trbovlje " SM113", v sklopu B: "Dobava in montaža optičnega kabelskega sistema", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika T&G, d.o.o., Plemljeva 2, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnica Besedič Leštan Ljiljana, Savlje 89, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11. 10. 2012

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila po odprtem postopku z dne 10. 8. 2012.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v višini 1.575,86 EUR, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Izvedba sanacije DV 110 kV Trbovlje " Brestanica na odseku RTP Trbovlje " SM113". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 18. 5. 2012, pod št. objave JN5253/2012 in v Uradnem listu Evropske Unije, dne 23. 5. 2012, pod št. objave 2012/S 97-162128. Naročnik je dne 10. 8. 2012 izdal odločitev, da se javno naročilo v sklopu B: "Dobava in montaža optičnega kabelskega sistema" odda ponudniku Esotech, d.d., Preloška cesta 1, Velenje.

Vlagatelj je z vlogo z dne 23. 8. 2012 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila v sklopu B. Navaja, da je po prejemu odločitve o oddaji naročila zahteval vpogled v dokumentacijo izvedenega postopka in v ponudbo izbranega ponudnika, vendar naročnik ni omogočil vpogleda v določene dele ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika, ki jih je izbrani ponudnik označil za poslovno skrivnost. Vlagatelj meni, da bi mu naročnik moral dovoliti vpogled tudi v te dele ponudbe, saj se nanašajo na dokazovanje izpolnjevanja pogojev ter v dele, ki so nedvomno javni, saj je le tako mogoče zagotavljati transparentnost javnega naročanja in porabe proračunskih sredstev. Vlagatelj je sicer prepričan o tem, da je naročnik kršil pravila javnega naročanja s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za popolno. Ker mu ni bil omogočen vpogled v del ponudbe, ki se nanaša na sodelovanje s podizvajalcem, družbo U., vlagatelj meni, da pogodbeno razmerje med izbranim ponudnikom in podizvajalcem ne obstaja, oziroma da podizvajalec ne izpolnjuje zahtevanih pogojev. V zvezi z referencami dejanskega izvajalca del, družbe U., v katere vlagatelj prav tako ni imel vpogleda, ker naj bi šlo za reference, pridobljene pri naročnikih zasebnega sektorja, vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogojev, saj je malo verjetno, da bi z visokonapetostnimi daljnovodi, na katere se nanašajo reference, upravljale osebe zasebnega prava. Poleg tega je družba U. subjekt s sedežem v Tuzli, v Bosni in Hercegovini, ki nima javno objavljenih referenc s področja optike. Vlagatelj je zato prepričan, da zatrjevane reference ne obstajajo. Vlagatelj kot neustrezno izpodbija tudi referenco odgovornega vodje del, ki jo je potrdila družba Elektro Celje, d.d. Vlagatelj še navaja, da mu ni bil omogočen vpogled v del ponudbe izbranega ponudnika, ki se nanaša na dokazila o razpolaganju z lastno specializirano strojno opremo in izučenim osebjem za izvedbo posla ter brezhibno merilno napravo, zato meni, da izbrani ponudnik ne razpolaga z zahtevano opremo in osebjem in zato ne izpolnjuje pogojev.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 3. 9. 2012 izjasnil o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo. Pojasni, da je skladno z navodili v razpisni dokumentaciji dele ponudbe, ki jih šteje za poslovno skrivnost, opremil z ustreznim žigom že pred rokom za oddajo ponudb, medtem ko naročnik ni zahteval predložitve sklepa o določitvi poslovne skrivnosti. Izbrani ponudnik izpostavi zakonske določbe o varovanju poslovne skrivnosti in opozarja, da dokumenti, ki se nanašajo na dokazovanje izpolnjevanja pogojev, niso po zakonu javni. Izbrani ponudnik v nadaljevanju natančneje pojasni razloge, zakaj je posamezne dele ponudbe označil za poslovno skrivnost. Glede revizijskih očitkov, ki se nanašajo na sodelovanje s podizvajalcem, izbrani ponudnik odgovarja, da se je vlagatelj z nazivom podizvajalca očitno seznanil, tudi sicer je navedeni podatek javen. Izbrani ponudnik ob tem poudarja, da zgolj dejstvo, da vlagatelju ni bil omogočen vpogled v del ponudbe, ki se nanaša na sodelovanje s podizvajalci, ne more predstavljati razloga za sklepanje, da pogodbenega razmerja s podizvajalcem ni, oziroma da podizvajalec ne izpolnjuje pogojev. Izbrani ponudnik izpostavlja, da iz zapisnika o vpogledu v ponudbo ne izhaja, da bi vlagatelj izrecno zahteval vpogled v ta del ponudbe in zakaj, sicer pa je izbrani ponudnik v ponudbi predložil pogodbo s podizvajalcem z zahtevano vsebino in vse zahtevane dokumente. Izbrani ponudnik se opredeli še do navedb vlagatelja o domnevno neustrezni referenci odgovornega vodje del.

Naročnik je dne 7. 9. 2012, pod št. 2580/810/kk, izdal sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Pojasni zakonska pravila o varovanju poslovne skrivnosti in izpostavlja, da gre v konkretnem primeru za podatke, ki se nanašajo na tehnične specifikacije oziroma pogoje, ki so jih morali ponudniki izpolniti in niso del meril, zaradi česar ne gre za podatke, ki bi bili po zakonu javni. Glede revizijskih očitkov, ki se nanašajo na sodelovanje s podizvajalcem, naročnik izpostavi pravila ZPVPJN glede navajanja dejstev in predlaganja dokazov ter opozarja, da vlagatelj, razen navedbe, da mu ni bil omogočen vpogled v ta del ponudbe, ne navaja nobenih drugih razlogov oziroma dokazov. Po mnenju naročnika ne zadostuje le splošno zatrjevanje o tem, da je treba preveriti ponudbeno vsebino kot celoto, temveč mora biti v zvezi z vpogledom v konkretni dokument izražen sum, da gre v tem delu za specificirano kršitev pravil javnega naročanja. Enako po mnenju naročnika velja za nadaljnje očitke vlagatelja, da ne obstajajo reference dejanskega izvajalca za izvedbo optičnega sistema in da izbrani ponudnik ne razpolaga z lastno specializirano strojno opremo in izučenim osebjem za izvedbo posla ter brezhibno merilno napravo. Glede reference odgovornega vodje del naročnik navaja, da ima referenca vse zahtevane vsebine in da njen izdajatelj ni nikjer pripisal, da bi bila vsebina reference drugačna, kot to razlaga vlagatelj. Poleg tega vlagatelj za svoje navedbe ne predlaga dokaza, zaradi česar se po mnenju naročnika referenca obravnava kot verodostojen dokument, ki izkazuje izpolnjevanje zahtevanega pogoja.

Naročnik je z vlogo z dne 7. 9. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 14. 9. 2012 opredelil do navedb naročnika v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Poudarja, da v konkretnem primeru zatrjuje neobstoj dejstva oziroma okoliščine, ki pomeni izpolnjevanje pogoja, v sodni praksi pa obstaja pravilo, da je dokazno breme na tistem, ki zatrjuje obstoj in ne na tistem, ki zatrjuje neobstoj dejstva. Zato je po mnenju vlagatelja v obravnavanem primeru dokazno breme, da je sklenjena pogodba med izbranim ponudnikom in podizvajalcem, kot dejanskim izvajalcem razpisanega javnega naročila, na strani naročnika. Enako velja glede referenc podizvajalca, pri čemer je vlagatelj prepričan, da podizvajalec nima zahtevanih referenc, saj reference niso bile pridobljene v javnem sektorju, na območju ENTSO-E iz javnih naročil. Vlagatelj se opredeli še do naročnikove utemeljitve ustreznosti reference odgovornega vodje del in vztraja pri navedbah, da referenca naročnika Elektro Celje, d.d. ni ustrezna.

Vlagatelj je, po pozivu Državne revizijske komisije, z vlogo z dne 20. 9. 2012 dopolnil zahtevek za revizijo s predložitvijo pooblastila zakonitega zastopnika za zastopanje v postopku pravnega varstva.

Državna revizijska komisija je pri odločanju o zahtevku za revizijo v dokazne namene vpogledala v prejeto dokumentacijo, iz katere izhaja, da naročnik predmetno javno naročilo izvaja po odprtem postopku, v dveh sklopih. Med strankama je nastal spor v naročnikovi odločitvi o oddaji javnega naročila izbranemu ponudniku v sklopu B: "Dobava in montaža optičnega kabelskega sistema", saj vlagatelj meni, da je naročnik kršil Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem., v nadaljevanju: ZJNVETPS), v povezavi z zahtevami iz razpisne dokumentacije, ker je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot popolno ter jo na tej podlagi, ob upoštevanju merila najnižja cena, izbral kot najugodnejšo. Ker mu naročnik ni omogočil vpogleda v določene dele ponudbe izbranega ponudnika (katere je izbrani ponudnik označil za poslovno skrivnost), je vlagatelj prepričan, da izbrani ponudnik oziroma njegov podizvajalec v teh delih pogojev ne izpolnjuje, poleg tega pa tudi v delu, ki se nanaša na dokazovanje kadrovske sposobnosti.

Državna revizijska komisija je, ne da bi se spuščala v presojo, ali je naročnik vlagatelju upravičeno onemogočil vpogled v določene podatke v ponudbi izbranega ponudnika (glede česar vlagatelj prav tako zatrjuje kršitve pravil javnega naročanja), ob upoštevanju dejstva, da je vlagatelj z zahtevkom za revizijo zahteval razveljavitev odločitve o oddaji naročila in v zvezi s tem tudi zatrjeval kršitve, vpogledala v podatke, ki so merodajni za presojo zakonitosti naročnikove ugotovitve o popolnosti ponudbe izbranega ponudnika in presodila, ali je naročnikova ugotovitev pravilna in zakonita.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo izpostavlja vprašanje obstoja pogodbenega razmerja med izbranim ponudnikom in podizvajalcem, družbo U. ter izpolnjevanja pogojev navedenega podizvajalca, pri čemer kot sporne izpostavlja zlasti reference navedenega podizvajalca, kot dejanskega izvajalca, s katerimi je izbrani ponudnik dokazoval tehnično sposobnost za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Naročnikovo presojo o ugotovitvi popolnosti ponudbe v izpostavljenem delu je treba presojati z vidika prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS, ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 82. členom tega zakona in upoštevaje sedmi in osmi odstavek 45. člena tega zakona izločiti ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnika iz tega zakona, je nepravilna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS) in jo mora naročnik izločiti iz postopka. Naročnik mora pri izbiri udeležencev v postopkih oddaje naročil ponudnike izločiti iz postopka v skladu s prvim, drugim in četrtim odstavkom 48. člena tega zakona (prvi odstavek 45. člena ZJNVETPS). ZJNVETPS podrobnejših pravil za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov ne določa, zato je za presojo naročnikove ugotovitve o pravilnosti (popolnosti) ponudb treba upoštevati vsebino pogojev, ki jo naročnik določi v razpisni dokumentaciji.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, v točki 3 Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: navodilo) navedel pogoje za sodelovanje ponudnikov; v sedmi alineji je postavil naslednji pogoj:

"SKLOP B: Ponudnik mora predložiti najmanj dve referenci dejanskega izvajalca za izvedbo optičnega kabelskega sistema v zadnjih petih letih (od vključno leta 2007 naprej) na območju ENTSO-E. Referenci morata biti potrjeni z žigom in podpisom s strani naročnika referenčnega posla (obrazec reference "R3" je priložen), enako velja tudi za morebitne predložene reference naročnika Elektro " Slovenija, d.o.o. Vsaka posamična referenca mora obsegati montažo optičnega kabelskega sistema (od optičnega delilnika do optičnega delilnika), kar vsebuje:
- montažo optičnih delilnikov,
- polaganje uvodnih optičnih kablov,
- izdelavo kabelskih spojk na OPPC ali OPGW (najmanj 10 spojk za vsako),
- zaključevanje optičnih vlaken na optičnih delilnikih,
- izvedbe meritev slabljenja na optičnih vlaknih na optični trasi (od delilnika do delilnika) in
- izdelava poročila o izvršenih optičnih meritvah."

Kdo se šteje za dejanskega izvajalca, je naročnik pojasnil v deveti alineji iste točke navodila, ki se je glasila:

"SKLOP A in SKLOP B: Dejanski izvajalec je pravna/fizična oseba, ki izvaja posamezna dela (elektromontažna dela na daljnovodu in montaža optičnega kabelskega sistema). Dejanski izvajalec je lahko ponudnik, če sam izvaja dela, njegov soponudnik ali podizvajalec za posamezen sklop del. Ponudnik mora v obrazcu "Ponudba" in "Pogodba" nedvoumno navesti, koga bo angažiral za posamezna dela.".

Iz navedenih določb razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik v sklopu B zahteval reference za tisti subjekt, ki bo v konkretnem javnem naročilu dejansko izvedel montažo optičnega kabelskega sistema. Navedeni subjekt je lahko ponudnik (pod pogojem, da bo sam (v celoti) izvedel optični kabelski sistem) ali soponudnik (partner v skupni ponudbi) ali podizvajalec, kolikor bosta izvajala ta dela (montažo optičnega kabelskega sistema).

Med strankama ni sporno dejstvo, da izbrani ponudnik v ponudbi nastopa s podizvajalcem, družbo U., za katero je predložil tudi obe referenci dejanskega izvajalca za izvedbo optičnega kabelskega sistema (dva Obrazca - R3, potrjena s strani istega naročnika referenčnega posla). Vlagatelj na podlagi tega sklepa, da je dejanski izvajalec za montažo optičnega kabelskega sistema družba U., torej, da bo družba U. v celoti izvedla montažo optičnega kabelskega sistema v predmetnem javnem naročilu, saj ni imel vpogleda v podatke o tem, katera dela naj bi podizvajalec opravil in v kakšnem deležu. Vlagatelj prav tako ni imel vpogleda v predložene reference dejanskega izvajalca optičnega kabelskega sistema. Kot izhaja iz Zapisnika o vpogledu v ponudbo z dne 22. 8. 2012, izbrani ponudnik v te reference ni dovolil vpogleda, z utemeljitvijo, da "so najverjetneje pridobljene v zasebnem sektorju". Vlagatelj prav zato meni, da reference ne obstajajo, saj je po njegovem mnenju malo verjetno, da bi z visokonapetostnimi daljnovodi, na katere se nanašajo reference, upravljale osebe zasebnega prava, družba U., s sedežem v Tuzli, v Bosni in Hercegovini, pa nima javno objavljenih referenc s področja optike.

Državna revizijska komisija po vpogledu v navedene reference ugotavlja, da je treba pritrditi vlagatelju v tem, da se obe referenci nanašata na podizvajalca, družbo U., kot dejanskega izvajalca optičnega kabelskega sistema. Vendar pa iz ostale ponudbene dokumentacije ne izhaja, da bi navedeni podizvajalec sam in v celoti izvedel montažo optičnega kabelskega sistema v sklopu predmetnega javnega naročila. Izbrani ponudnik je tako v obrazcu Ponudba navedel, da bo v sklopu B podizvajalec izvedel del javnega naročila, glede na skupno ponudbeno vrednost v deležu, manjšem od 20 % (delež več kot 20 % je bil sicer določen kot prag, nad katerim bi moral podizvajalec, enako kot ponudnik, izkazati najmanj povprečno plačilno sposobnost skladno z navodilom, točko 4., podtočko e). Dalje je izbrani ponudnik v obrazcu Pogodba navedel, da bo za izvedbo pogodbenih del vključil podizvajalca, družbo U., ki bo izvedla naslednjo vrsto del: "skladno s pogodbo o sodelovanju". Iz Pogodbe o sodelovanju med izbranim ponudnikom in podizvajalcem pa izhaja, da bosta izbrani ponudnik in podizvajalec v sklopu B izvedla vsak del montaže opreme za optični kabelski sistem in del ostalih del, v razmerju, ki je enako, kot je navedeno v obrazcu Ponudba. Izbrani ponudnik je, po pozivu naročnika v postopku preverjanja njegove ponudbe, ponudbo dopolnil še s podatki o konkretni vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec v sklopu B predmetnega javnega naročila, v obliki Aneksa št. 1 k pogodbi o sodelovanju. Iz navedenega dokumenta izhaja, da delež podizvajalca v ponudbi predstavlja določena dela v okviru naslednjih sklopov del: 3.2 Dobava opreme za optični kabelski sistem (ena postavka in nepredviden material 5 % od te postavke, od skupaj 19 postavk), 3.3 Montaža opreme za optični kabelski sistem (dve postavki in nepredviden material 5 % od teh postavk, od skupaj 15 postavk) in 3.4 Ostala dela (ena postavka in nepredviden material 5 % od te postavke, od skupaj 3 postavk).

Državna revizijska komisija na podlagi navedenega ugotavlja, da iz vsebine ponudbe izbranega ponudnika ne izhaja, da bo podizvajalec, družba U. edini dejanski izvajalec za montažo optičnega kabelskega sistema v sklopu B predmetnega javnega naročila, ampak izhaja, da bo podizvajalec navedena dela opravil zgolj v manjšem obsegu oziroma deležu. Večinski delež montaže optičnega kabelskega sistema (tako po ponudbeni vrednosti, kot po postavkah del) bo opravil izbrani ponudnik. Ker bo torej tudi izbrani ponudnik izvajal montažo optičnega kabelskega sistema, ga je treba, skladno z določili razpisne dokumentacije, tako kot podizvajalca, šteti za dejanskega izvajalca za izvedbo montažnega optičnega kabelskega sistema.

Ker je naročnik zahteval, da mora reference za montažo optičnega kabelskega sistema izkazati dejanski izvajalec za izvedbo optičnega kabelskega sistema v predmetnem javnem naročilu, to pomeni, da bi reference moral izkazati tudi izbrani ponudnik. Vendar pa izbrani ponudnik v ponudbi ni predložil niti ene reference, ki bi potrjevala, da ima pridobljene zahtevane izkušnje s področja montaže optičnega kabelskega sistema. Kot že ugotovljeno, se namreč obe referenci (Obrazca R-3) nanašata na podizvajalca, družbo U., ki pa bo zadevna dela izvedel le v manjšem deležu.

Naročnik navedenega dejstva pri preverjanju sposobnosti izbranega ponudnika ni upošteval, zato Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik kršil pravila iz razpisne dokumentacije, ker je kljub temu priznal sposobnost izbranemu ponudniku. Takšno ravnanje naročnika nasprotuje tudi pravilom ZJNVETPS, ki se nanašajo na preverjanje sposobnosti ponudnikov in ugotavljanje pravilnosti in popolnosti njihovih ponudb. Ob tem pa tudi ne gre prezreti namena postavljenega pogoja po izkazanih referencah. Kot je Državna revizijska komisija že večkrat izpostavila v svojih odločitvah, je referenca po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kvaliteti, saj z njo dokazuje, da je istovrstno gradnjo ali storitev v preteklosti že večkrat uspešno izvedel ali da je pod podobnimi pogoji že uspešno dobavil istovrstno blago. Naročnik lahko na podlagi prejetega dokazila, da je ponudnik (vsaj) enkrat že uspešno izvedel primerljivo naročilo, utemeljeno sklepa, da ima tak ponudnik ustrezno znanje in izkušnje, potrebne za izvedbo javnega naročila. Naročnik je v konkretnem primeru dopustil, da ponudnik reference dokazuje tudi s podizvajalcem, vendar bi, glede na vsebino pogoja iz razpisne dokumentacije, v tem primeru ponudbena vsebina morala izkazovati, da bo dela, za katera je zahtevana referenca (montaža optičnega kabelskega sistema) v predmetnem javnem naročilu dejansko izvedel subjekt (podizvajalec), ki ima pridobljene zahtevane izkušnje.

Državna revizijska komisija ob ugotovljenem zaključuje, da je treba zahtevku za revizijo vlagatelja ugoditi, saj že ugotovljena kršitev terja razveljavitev odločitve naročnika o oddaji naročila izbranemu ponudniku. Ostalih revizijskih očitkov Državna revizijska komisija ni presojala, saj to ne bi več vplivalo na drugačno odločitev Državne revizijske komisije v tem revizijskem postopku. Državna revizijska komisija je zato zahtevku za revizijo vlagatelja ugodila in je, na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila po odprtem postopku, izdane dne 10. 8. 2012.

Ker se z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka 73. člena ZJNVETPS, v povezavi z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN), Državna revizijska komisija naročnika (z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen), na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN, napotuje, da ponudbo izbranega ponudnika v izpostavljenem delu ponovno preveri ter nato sprejme ustrezno odločitev, ob upoštevanju določil ZJNVTPS in ugotovitev Državne revizijske komisije iz te odločitve.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Odločitev o stroških vlagatelja temelji na tretjem odstavku 70. člena ZPVPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v postopku pravnega varstva.

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 591,86 EUR, odvetniško nagrado za postopek pravnega varstva pred naročnikom in Državno revizijsko v višini 800,00 EUR (19. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu, Uradni list RS, št. 35/09), katere višino je določila skladno s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08, v nadaljevanju: ZOdvT), po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera, izdatke v višini 20,00 EUR (Tar. št. 6002 ZOdvT) ter 20 % DDV na odvetniško nagrado in izdatke v višini 164,00 EUR (Tar. št. 6007 ZOdvT), vse skupaj v višini 1.575,86 EUR. Višjo stroškovno zahtevo za odvetniško nagrado nad priznano višino je Državna revizijska komisija zavrnila, saj je ocenila, da ti stroški niso bili potrebni.

Državna revizijska komisija je odločila, da je naročnik dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 1.575,86 EUR, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 11. 10. 2012


Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana
- Odvetnica Besedič Leštan Ljiljana, Savlje 89, Ljubljana
- Esotech, d.d., Preloška cesta 1, Velenje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu