018-321/2012 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike za ceste

Številka: 018-321/2012-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter Boruta Smrdela in Sonje Drozdek Šinko kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Izvajanje inženirskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah, v sklopu 26: 08 -0114, URED Kamnik - Strahovica", na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Ulica talcev 24, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 29. 10. 2012

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je predmetno naročilo, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 18. 5. 2012 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN5252/2012.

Naročnik je z Odločitvijo o oddaji javnega naročila štev. 43001-51/2012/22 z dne 30. 8. 2012 odločil, da javno naročilo "Izvajanje inženirskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah" v sklopu 26: "08-0114, URED Kamnik - Stahovica" odda ponudniku (skupna ponudba) Inženiring storitve Martin Kos s.p., Prešernova cesta 14b, Zagorje ob Savi (vodilni partner) ter Gradbeništvo in posredovanje Peter Ograjenšek s.p., Šentjugert 45, Šmartno pri Rožni dolini in ELGRO, Marjan Grobelšek s.p., Verače 26, Podčetrtek (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi je naročnik navedel, da je ponudbe najprej razvrstil v skladu z merili iz razpisne dokumentacije in nato preverjal njihovo popolnost. Ponudba, ki je cenovno sicer ugodnejša, ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije in je zato izločena. Izbrana ponudba je po naročnikovi presoji popolna, njena prednost v razmerju do preostalih ponudb pa je najnižja ponudbena cena. Popolnosti ponudb, ki so cenovno manj ugodne od izbrane, naročnik ni preverjal in jih je zavrnil iz razloga, ker so manj ugodne od izbrane.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo (vloga z dne 14. 9. 2012), s katerim predlaga, naj naročnik odločitev o oddaji naročila razveljavi ter vlagatelju povrne stroške postopka pravnega varstva v višini vplačane takse. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, zaradi česar je naročnik s tem, ko jo je izbral kot najugodnejšo, ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2). Vlagatelj citira točki 3.1 in 3.1.6.3. Navodil za pripravo ponudbe in navaja, da je bila cenovno najugodnejša ponudba ponudnika J.V. Constructa inženiring d.o.o. + NTI d.o.o. izločena iz razloga, ker je naročnik vodilnega partnerja Constructa inženiring d.o.o. na projektu "URED ceste skozi Radeče R3 665/1191 od km 25+606 do km 27+692 " Inženirske storitve" spoznal za nesolidnega. Navedeno dodatno potrjuje odločitev naročnika v drugem projektu "Izvajanje inženirskih storitev na državnih cestah, JN2952/2012", kjer je skupno ponudbo s Constructa inženiring d.o.o. kot vodilnim partnerjem prav tako izločil iz vseh sklopov kot nepopolno zaradi neizpolnjevanja pogoja iz točke 3.1.6.3. Navodil za pripravo ponudbe " nesolidno izvajanje inženirskih storitev na istem projektu. Vlagatelj je na vpogledu dne 28. 8. 2012 vpogledal tudi v dokument "Dopolnitev formalno nepopolne ponudbe" (dokument priložen k zahtevku), v katerem je izbrani ponudnik navedel, da je kot odgovorni nadzornik in kot nekdaj redno zaposlen pri podjetju Constructa inženiring, d.o.o., v letih 2008 in 2009 preko pogodbe izvedel vsa referenčna dela (seznam priložen k zahtevku za revizijo), med drugim tudi dela na projektu "URED ceste skozi Radeče R3 665/1191 od km 25+606 do km 27+692 " Inženirske storitve", za katera je naročnik ponudnika Constructa inženiring, d.o.o., spoznal za nesolidnega, po prenehanju delovnega razmerja pa je projekt zaključil v izvedbi podjetja Inženiring storitve Martin Kos, s.p. Ker je bil projekt "URED ceste skozi Radeče R3 665/1191 od km 25+606 do km 27+692 " Inženirske storitve" zaključen v izvedbi podjetja Inženiring storitve Martin Kos s.p., bi moral naročnik za nesolidnega spoznati tudi izbranega ponudnika, pri katerem slednji nastopa kot vodilni partner, njegovo ponudbo pa zaradi neizpolnjevanja pogoja iz točke 3.1.6.3. Navodil za pripravo ponudbe oceniti kot nepopolno in jo izločiti iz postopka oddaje javnega naročila.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 24. 9. 2012 opredelil do navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo. V vlogi se sklicuje na svoje navedbe v odgovoru na revizijski zahtevek štev. 43001-28/2012/71 z dne 10. 9. 2012 in naročniku predlaga, naj se upoštevajo tudi v tem (pred)revizijskem postopku.

Naročnik je z odločitvijo štev. 43001-51/2012/40 z dne 2. 10. 2012 vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi uvodoma opozarja, da je bila vlagateljeva ponudba cenovno najmanj ugodna in da sta pred njegovo ponudbo uvrščeni še dve cenovno bolj ugodni ponudbi, ki ju vlagatelj ni izpodbijal. Naročnik ugotavlja, da vlagatelj ni izpolnil drugega elementa aktivne legitimacije, t.j. možnosti nastanka škode, vendar vkljub temu vlagateljev zahtevek obravnava v okviru očitanih kršitev. Naročnik se sklicuje na točki 3.1 in 3.1.6.3. Navodil za pripravo ponudbe in trditve vlagatelja zavrača kot netočne. Nesolidnost pri izvedbi storitev je bila s strani naročnika podeljena pravni (in ne fizični) osebi Constructa inženiring d.o.o. za projekte "Obnova ceste R2-425/1266 Šentvid Šoštanj 4. etapa od km 12,800 do km 15,200", "07-0015 URED Zreče " Terme v Zrečah" in "07-0013 KRIŽ Slovenske Konjice " Poljčane v Žičah", ki niso predmet referenčnih del izbranega ponudnika. Iz tega izhaja, da ocena nesolidnosti ni bila podeljena fizični osebi, kot navaja vlagatelj (odgovorni nadzornik je lahko le fizična oseba), niti za projekte, ki so navedeni kot referenčno delo izbranega ponudnika. Ni odveč poudariti tudi, da M.K. ni opravljal nalog odgovornega nadzornika na projektih projekte "Obnova ceste R2-425/1266 Šentvid Šoštanj 4. etapa od km 12,800 do km 15,200", "07-0015 URED Zreče " Terme v Zrečah" in "07-0013 KRIŽ Slovenske Konjice " Poljčane v Žičah", kjer je bila ugotovljena nesolidnost.

Naročnik je z vlogo štev. 430001-51/2012/41 z dne 5. 10. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije o oddaji spornega naročila ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Uvodoma je treba odgovoriti na naročnikove pomisleke v zvezi z vlagateljevo aktivno legitimacijo. Naročnik namreč opozarja, da je bila vlagateljeva ponudba cenovno najmanj ugodna in da sta pred njegovo ponudbo uvrščeni še dve cenovno bolj ugodni ponudbi, ki ju vlagatelj ni izpodbijal, ob čemer naročnik zaključuje, da vlagatelj ni izpolnil drugega elementa aktivne legitimacije, t.j. možnosti nastanka škode. V zvezi s temi pomisleki Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik, kot je razvidno iz odločitve o oddaji naročila, ponudbe razvrstil glede na merilo najnižje ponudbene cene, zatem pa je za najcenejšo med njimi, ponudbo izbranega ponudnika, ugotovil njeno popolnost ter jo izbral kot najugodnejšo. Pri ostalih ponudnikih naročnik tako ni ugotavljal popolnosti njihovih ponudb. Takšno naročnikovo ravnanje je skladno z določilom drugega odstavka 41. člena ZJN-2, ki določa, da naročnik v odprtem postopku, postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi in postopku oddaje naročila male vrednosti odda javno naročilo potem, ko razvrsti pravočasne ponudbe glede na merila in preveri, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna. Z vidika 14. člena ZPVPJN to pomeni, da je treba v primerih, ko naročnik ravna v skladu z drugim odstavkom 41. člena ZJN-2, aktivno legitimacijo za vložitev zahtevka za revizijo priznati vsakemu ponudniku, ki v postopku oddaje javnega naročila predloži pravočasno ponudbo in ki zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika bodisi ni najugodnejša bodisi ni popolna in bi jo naročnik moral izločiti. Pri tem takemu ponudniku ni treba izpodbijati popolnosti ostalih ponudb, ker le-ta sploh še ni bila ugotovljena. To velja tudi v primeru, če so ostale ponudbe glede na merila ugodnejše od njegove. Za ugoditev zahtevku za revizijo in razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila zato zadostuje, da ponudnik dokaže, da bi bil naročnik dolžan ponudbo izbranega ponudnika izločiti iz postopka oz. da je ponudbo izbranega ponudnika neutemeljeno izbral kot najugodnejšo.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nepopolno, saj naj izbrani ponudnik ne bi izpolnjeval zahteve glede solidnosti poslovanja. Vlagateljeve revizijske navedbe je treba presojati z vidika prvega odstavka 80. člena ZJN-2, ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba, ki ne izpolnjuje posameznih zahtev iz razpisne dokumentacije ali pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2, je nepravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) oz. neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in jo mora naročnik označiti za nepopolno ter jo izločiti iz postopka. Po drugi strani ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja posameznih zahtev ali pogojev iz razpisne dokumentacije (in tudi ne kakšnih drugih pomanjkljivosti) in iz vsebine katere posledično izhaja usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila, naročnik ne sme označiti za nepopolno, pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili.

Naročnik lahko v okviru ugotavljanja osnovne sposobnosti ponudnika v skladu s točko c) šestega odstavka 42. člena ZJN-2 določi, da bo iz postopka oddaje naročila izločil ponudnika, če mu lahko na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil. V razpisni dokumentaciji (točka 3.1 Navodil za pripravo ponudbe) je naročnik zapisal, da mora vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec), glede na posel, ki ga prevzema, izpolnjevati osnovne pogoje ter pogoje glede referenc in solidnosti. V točki 3.1.6 Navodil za pripravo ponudbe je naročnik določil, da bo solidnost ponudnikov preverjal s treh vidikov, in sicer z vidika plačila zapadlih pogodbenih in drugih obveznosti do naročnika, z vidika morebitnega unovčevanja bančnih garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. odpravo napak v garancijski dobi ter z vidika morebitne ugotovljene nesolidnosti poslovanja. Slednjo je naročnik opredelil v točki 3.1.6.3 Navodil za pripravo ponudbe, kjer je zapisal:

"V zadnjih dveh letih pred objavo tega naročila gospodarskemu subjektu ali fizični osebi, ki nastopa v ponudbi s strani naročnika ni bila ugotovljena nesolidnost pri izvedbi konzultantskih, konzultantsko-inženirskih, inženirskih ali projektantskih opravil."

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je bila ponudba ponudnika Constructa Inženiring, d.o.o., izločena iz postopka zaradi ugotovljene nesolidnosti na projektu "URED ceste skozi Radeče R3 665/1191 od km 25 + 606 do km 27 + 692", na tem projektu pa naj bi sodeloval tudi vodilni partner v ponudbi izbranega ponudnika, in sicer najprej v okviru delovnega razmerja, kasneje pa v okviru podizvajalske pogodbe.

V zvezi s temi revizijskimi navedbami Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je bila, kot je razvidno iz poročila o pregledu in oceni ponudb z dne 28. 8. 2012, na katerega se sklicuje tudi vlagatelj, ponudba skupnih ponudnikov Constructa Inženiring, d.o.o. in NTI, d.o.o. izločena zaradi neizpolnjevanja pogoja iz točke 3.1.6.3 Navodil za pripravo ponudbe. Naročnik je ob tem pojasnil, da je bila omenjena ponudba izločena zaradi nesolidnega izvajanja inženirskih storitev. Vendar pa iz poročila o pregledu in oceni ponudb z dne 28. 8. 2012 ni razvidno, pri izvajanju katerih projektov je naročnik ugotovil nesolidnost opravljanja storitev. To tudi ni razvidno iz dokumentacije, ki jo je zahtevku za revizijo priložil vlagatelj. Iz listin, ki jih vlagatelj prilaga kot dokazila, namreč ni razvidno, da bi naročnik ugotovil nesolidnost storitev prav pri izvajanju projekta "URED ceste skozi Radeče R3 665/1191 od km 25 + 606 do km 27 + 692", kot to v zahtevku za revizijo zatrjuje vlagatelj.

Naročnik v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, priznava, da je sicer skupnega ponudnika Constructa Inženiring, d.o.o. in NTI, d.o.o. res izločil kot nesolidnega izvajalca, vendar pa ocene nesolidnosti ni podal pri izvajanju projektov, ki jih kot referenčne navaja izbrani ponudnik. Pri tem se naročnik sklicuje na dodatno obrazložitev z dne 3. 9. 2012, ki jo je v postopku oddaje javnega naročila "Izvajanje inženirskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah" v sklopih 13, 14, 16, 20, 27, 31, 36, 40, 42, 47, 49, 50, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 115, 119, 122, 124 in 125 izdal na zahtevo skupnih ponudnikov Constructa Inženiring, d.o.o. in NTI, d.o.o. Ob vpogledu v dodatno obrazložitev z dne 3. 9. 2012 Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik nesolidnost za omenjenega ponudnika ugotovil pri izvajanju naslednjih projektov:

- 07-0093 OBNO Obnova ceste R2-425/1266 Šentvid " Šoštanj 4. etapa od km 12,800 do km 15,200.
- 07-0015 URED Zreče " Terme v Zrečah,
- 07-0013 KRIŽ Slovenske Konjice " Poljčane v Žičah.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja naslednja dejstva. Naročnik je oceno nesolidnosti pri izvajanju konzultantskih, konzultantsko-inženirskih, inženirskih ali projektantskih storitev podelil družbi Constructa Inženiring, d.o.o., ne pa vodilnemu partnerju v ponudbi izbranega ponudnika. Med projekti, pri izvajanju katerih je naročnik družbi Constructa Inženiring, d.o.o. podelil oceno nesolidnosti opravljanja storitev, ni projekta "URED ceste skozi Radeče R3 665/1191 od km 25 + 606 do km 27 + 692", ki ga izbrani ponudnik v ponudbi navaja kot referenco in za katerega vlagatelj v zahtevku za revizijo trdi, da je bil izveden nesolidno. Ker vlagatelj zahtevek za revizijo utemeljuje prav na navedbi, da je bila družbi Constructa Inženiring, d.o.o. podeljena ocena nesolidnosti pri izvajanju projekta "URED ceste skozi Radeče R3 665/1191 od km 25 + 606 do km 27 + 692", te navedbe pa ni z ničemer dokazal oz. iz dodatne obrazložitve z dne 3. 9. 2012 celo izhaja, da izvajanje storitev na tem projekta ni bilo ocenjeno za nesolidno, je treba zahtevek za revizijo že na tej podlagi zavrniti kot neutemeljen.

Iz dokumentacije, ki jo je predložil vlagatelj, izhaja le to, da je bil vodilni partner v ponudbi izbranega ponudnika pri nekaterih projektih podizvajalec družbe Constructa Inženiring, d.o.o., pri čemer ni razvidno, da bi kakorkoli sodeloval pri projektih, za katere je naročnik ugotovil nesolidnost izvajanja storitev. Vlagatelj navedbo, da bi moral naročnik izločiti drugega izbranega ponudnika zaradi nesolidnosti, utemeljuje le s tem, da sta vodilni ponudnik in družba Constructa Inženiring, d.o.o., v preteklosti sodelovala pri nekaterih projektih (med drugim tudi pri projektu "URED ceste skozi Radeče R3 665/1191 od km 25 + 606 do km 27 + 692"), ne da bi pri tem izkazal, da sta sodelovala tudi pri projektih, za katere je bila ugotovljena nesolidnost izvajanja storitev. Slediti vlagatelju bi pomenilo, da bi morale biti iz postopkov javnega naročanja izločene vse družbe, ki so v preteklosti sodelovale z družbo Constructa Inženiring, d.o.o., ne da bi bilo pri tem izkazano, kakšno vlogo so imele pri ugotovljeni nesolidnosti oz. ali so sploh sodelovale pri slabo izvedenih projektih. Namen določbe točke c) šestega odstavka 42. člena ZJN-2 je, da ima naročnik možnost izločiti ponudbo ponudnika, za katerega se izkaže, da pri opravljanju svoje dejavnosti ne ravna skrbno, strokovno in odgovorno. Takšno ravnanje pa mora biti ponudniku nesporno dokazano. Iz vlagateljevega zahtevka za revizijo po eni strani ni razvidno, da bi vodilni partner v ponudbi izbranega ponudnika sodeloval pri projektih, za katere je bila ugotovljena nesolidnost, po drugi strani pa prav tako ni izkazano, da bi bile pri izvajanju projekta "URED ceste skozi Radeče R3 665/1191 od km 25 + 606 do km 27 + 692", v okviru katerega je sodeloval tudi vodilni partner izbranega ponudnika, ugotovljene nepravilnosti oz. da je bilo prav opravljanje storitev vodilnega partnerja v ponudbi drugega izbranega ponudnika razlog za ugotovitev nesolidnosti.

Na podlagi navedenega tako ni mogoče ugotoviti, da bi moral naročnik izbranega ponudnika izločiti zaradi neizpolnjevanja zahteve iz točke 3.1.6.3 Navodil za pripravo ponudbe, saj iz predložene dokumentacije ne izhaja, da je naročnik oceno nesolidnosti podelil izbranemu ponudniku oz. da je to oceno podelil v zvezi s projektom, pri izvajanju katerega je sodeloval izbrani ponudnik. Državna revizijska komisija je zato v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 29. 10. 2012


predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
- DRI upravljanje investicij, družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Ulica talcev 24, 2000 Maribor
- Inženiring storitve Martin Kos, s.p., Prešernova cesta 14b, 1410 Zagorje ob Savi
- Gradbeništvo in posredovanje Peter Ograjenšek, s.p., Šentjugert 45, 3201 Šmartno pri Rožni dolini
- ELEGRO, Marjan Grobelšek, s.p., Verače 26, 3254 Podčetrtek
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv