018-300/2012 Elektro Maribor

Številka: 018-300/2012-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek Šinko, kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Gradbena dela na SN KBV 20 KV RTP Dobrava - TP Hoče Slovenijales in SN KBV 20 KV RTP Dobrava - TP Hoče vas 2", ki ga je vložil vlagatelj Planer d.o.o., Meljski dol 7, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 25.10.2012

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 16.07.2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 17.07.2012, pod št. objave JN 7747/2012.

Naročnik je dne 20.08.2012 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, iz katere izhaja, da je javno naročilo oddal v izvedbo družbi G.P. Karahmet d.o.o., Bohovska ulica 9, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 29.08.2012 zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika je bil opravljen dne 31.08.2012, o čemer je sestavljen zapisnik.

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji javnega naročila dne 31.08.2012 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj uvodoma pojasnjuje, da je naročnik pregledal le ponudbi izbranega ponudnika in družbe Elektroinstalacije Kaiser Franc s.p., Mihovce 47, Cirkovce, pri čemer je slednjo (kot nepravilno in nepopolno) izločil iz postopka.

Vlagatelj navaja, da je pri vpogledu v ponudbeno dokumentacijo ugotovil, da izbrani ponudnik ni ravnal v skladu z naročnikovo zahtevo iz 5. točke točke 2.12.1 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (Osnovna sposobnost ponudnika), saj ni predložil zahtevanega potrdila o tem, da ima poravnane vse davke in prispevke za socialno varnost. Ker izbrani ponudnik zahtevanega potrdila ni predložil, bi moral naročnik ravnati v skladu s tretjo alinejo točke 2.13 (Izločitev ponudb) in ponudbo izbranega ponudnika izločiti iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnik je dne 25.09.2012 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da je pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika ugotovil, da v ponudbo ni predložil potrdila davčnega urada o tem, da ima poravnane vse davke in prispevke. Iz navedenega razloga je ponudbo izbranega ponudnika obravnaval kot formalno nepopolno ponudbo (v smislu 82. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev - Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJNVETPS). Naročnik citira določilo 82. člena ZPVPJN in pojasnjuje, da manjkajočega potrdila ni zahteval od izbranega ponudnika, pač pa ga je, na vlagateljevo pobudo, pridobil sam. Naročnik navaja, da je ravnal skrbno, saj je pred sklenitvijo pogodbe preveril, ali izbrani ponudnik izpolnjuje vse pogoje iz razpisne dokumentacije. Naročnik navaja, da izbrani ponudnik izpolnjuje vse v razpisni dokumentaciji zahtevane pogoje, zaradi česar je odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika zakonita.

Vlagatelj se je dne 26.09.2012 opredelil do navedb naročnika. Vlagatelj navaja, da se ne strinja z naročnikom v tem, da je ponudba izbranega ponudnika zgolj formalno nepopolna, saj iz točke 2.13 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (Izločitev ponudb) jasno izhaja, da bodo ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2.2 in 2.12, izločene.

Vlagatelj še navaja, da naročnik manjkajočega potrdila ni pridobil na njegovo pobudo, saj je ravno iz tega razloga vložil revizijski zahtevek. Vlagatelj poudarja, da je naročnik manjkajoči dokument pridobil samoinciativno, kar dokazuje, da določila iz razpisnih pogojev ne veljajo enako za vse sodelujoče ponudnike.

Naročnik je z dopisom, z dne 26.09.2012, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka (Državna revizijska komisija jo je prejela dne 28.09.2012).

Državna revizijska komisija je dne 17.10.2012 podaljšala rok za odločitev, o čemer je obvestila naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, v skladu z 39. členom ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da naročnik predmetno javno naročilo izvaja po odprtem postopku, v katerem je prejel šest pravočasnih ponudb (Zapisnik o javnem odpiranju ponudb, z dne 01.08.2012). Iz obrazložitve odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika (dokument št. 12-DS/N-411/2012, z dne 20.08.2012) je razvidno, da je naročnik ponudbe razvrstil po edinem merilu najnižja cena (točka 2.15 razpisne dokumentacije), ter nato po izločitvi najugodnejšega ponudnika (Elektroinstalacije Kaiser Franc s.p., Mihovce 47, Cirkovce) odločil, da javno naročilo odda izbranemu ponudniku, ki je po ugotovitvah naročnika predložil drugo najugodnejšo in popolno ponudbo.

Med strankama ni spora o tem, da izbrani ponudnik v ponudbo ni predložil potrdila o tem, da ima poravnane vse davke in prispevke za socialno varnost. Vendar pa se vlagatelj in naročnik ne strinjata v tem, ali gre pri spornem dokumentu za takšno pomanjkljivost, ki jo je šteti kot formalno pomanjkljivost ponudbe v smislu 18. točke 2. člena ZJNVETPS (v nasprotju z naročnikom, vlagatelj zatrjuje, da navedene pomanjkljivosti ni mogoče šteti za formalno pomanjkljivost) in ali je naročnik navedeno pomanjkljivost lahko odpravil šele po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.

Naročnik je zahtevo v zvezi s potrdilom o plačilu davkov in prispevkov za socialno varnost določil v 5. točki točke 2.12.1 (Osnovna sposobnost ponudnika), kjer je zapisal:

"Ponudnik ima poravnane vse poslovne obveznosti v skladu s predpisi.

Dokazilo: Potrdilo davčnega organa, da ima poravnane vse davke in prispevke za socialno varnost."

ZJNVETPS v petem odstavku 45. člena določa, da ponudniku (ne glede na druge določbe tega zakona) ni potrebno predložiti nobenega dokazila o podatku, o katerem državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco. V tem primeru podatke iz uradnih evidenc naročnik pridobi sam.

Iz navedene zakonske določbe izhaja, da je za pridobitev tistih podatkov, o katerih uradne evidence vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, zadolžen naročnik sam. Podatke iz uradnih evidenc torej pridobijo naročniki, za dokazovanje izpolnjevanja vseh drugih zahtev pa morajo dokazila predložiti ponudniki.

Evidenco o izpolnjevanju davčnih obveznostih in obveznostih za socialno varnost vodi davčni organ Republike Slovenije. Za namen preveritve obveznosti, ki se nanašajo na plačilo davkov in prispevkov za socialno varnost lahko naročnik od davčnega organa Republike Slovenije, skladno s tretjim odstavkom 19. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06 s spremembami; v nadaljevanju ZDavP-2), zahteva naslednje podatke o višini:

" zapadlih neplačanih davčnih obveznosti,
" davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je odložen začetek davčne izvršbe oziroma je začeta davčna izvršba zadržana,
" davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo davka oziroma še ni potekel rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da v obravnavanem primeru ne gre za vprašanje formalne nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika. Kot namreč izhaja iz petega odstavka 45 člena ZJNVETPS, je naročnik dolžan sam pridobiti podatke o poravnanih davkih in prispevkih za socialno varnost, navedeno pa pomeni, da jih izbrani ponudnik ni bil dolžan niti predložiti niti dopolnjevati. Pri pridobivanju podatkov iz uradnih evidenc gre za zakonsko izjemo od siceršnjega preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopkih oddaje javnih naročil, zato naročnikova zahteva iz 5. točke točke 2.12 razpisne dokumentacije presega zakonsko določbo, ki dolžnostno ravnanje nalaga naročniku in ne ponudniku. Naročnik torej obveznosti, ki mu jo v zvezi s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc (ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil) nalaga zakon, ne more prevaliti na ponudnike. Ker od ponudnika ni mogoče zahtevati, da to opravi namesto naročnika, so vlagateljevi očitki iz zahtevka za revizijo (češ, da izostanka potrdila ni mogoče šteti zgolj za formalno pomanjkljivost ponudbe izbranega ponudnika in da naročnik tega ne bi smel storiti po sprejemu izpodbijane odločitve) brezpredmetni.

Ker pri spornem potrdilu ne gre za "podatke iz ponudbe" (naročnik jih mora namreč pridobiti sam), jih naročnik lahko pridobi in preveri kadarkoli pred sklenitvijo ponudbe. V obravnavanem primeru je naročnik po sprejemu izpodbijane odločitve pridobil potrdilo Davčne uprave Republike Slovenije (št. DT 4290-15656072012-1 N09-111-10, z dne 31.08.2012) iz katerega izhaja, da je imel izbrani ponudnik na dan poteka roka za oddajo ponudb (01.08.2012) pri Davčni upravi Republike Slovenije plačane vse evidentirane davke in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel rok plačila.

Ob upoštevanju vseh zapisanih ugotovitev je Državna revizijska komisija na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, dne 25.10.2012


predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor
- Planer d.o.o., Meljski dol 7, Maribor
- G.P. Karahmet d.o.o., Bohovska ulica 9, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana
- Arhiv - tu