018-299/2012 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Številka: 018-299/2012-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata, ter Sonje Drozdek-Šinko in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila za "VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE VOZIL IN MOTORNIH KOLES" (v 1. sklopu "VOZILA VW" in 2. sklopu "VOZILA AUDI") in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj AVTO JARC, d. o. o., Ptujska cesta 139, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR, Ulica talcev 9, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 04. 10. 2012

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 13. 9. 2012 se zavrne.

2. Vlagateljev predlog za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 21. 5. 2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, številka JN2-S/2/12, za vzdrževanje in servisiranje vozil in motornih koles (v nadaljevanju: javno naročilo). Obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku (s sklenitvijo okvirnega sporazuma) je bilo dne 25. 5. 2012 (pod številko objave JN5583/2012) objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 30. 5. 2012 pa (pod številko dokumenta 168629) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2012/S 101. Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku je bilo na Portalu javnih naročil (pod številko objave JN6705/2012) objavljeno dne 21. 6. 2012, dodatne informacije pa so bile dne 26. 6. 2012 (pod številko dokumenta 198040) objavljene tudi v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2012/S 120.

Naročnik je dne 3. 9. 2012 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, številka JN2-S/24/12 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da se v 1. sklopu, poimenovanem "VOZILA VW" (v nadaljevanju: sklop številka 1), in v 2. sklopu, poimenovanem "VOZILA AUDI" (v nadaljevanju: sklop številka 2), zadevno javno naročilo odda ponudniku "PORSCHE INTER AUTO, d.o.o., Maribor", čigar ponudbo je naročnik v sklopu številka 1 in v sklopu številka 2 izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 5. 9. 2012, dne 13. 9. 2012 pa je oddal zahtevek za revizijo z dne 13. 9. 2012 (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj
" zatrjuje, da je (bil) zadevni "razpis" ["] "napisan na kožo določenemu ponudniku", da v postopku oddaje zadevnega javnega naročila niso bili natančno opredeljeni sklopi rezervnih delov (oziroma so bili sklopi rezervnih delov opredeljeni nejasno), pa tudi, da "v samem razpisu" niso bili pravilno opredeljeni rezervni deli v smislu neoriginalnih rezervnih delov,
" predlaga, da Državna revizijska komisija "pregleda razpis in odločitev ter ugotovi kršitve glede odločitve".

Izbrani ponudnik je dne 20. 9. 2012 na pošto priporočeno oddal svojo vlogo z dne 20. 9. 2012, poimenovano "Izjasnitev o navedbah vlagatelja zahtevka za revizijo". V omenjeni vlogi izbrani ponudnik trdi, da so bili razpisni pogoji za vse potencialne ponudnike enaki, vlagatelj pa je imel možnost vložiti zahtevek za revizijo na razpisno dokumentacijo, ko je bil za to čas, česar pa ni storil, kar pomeni, da ni imel pripomb na vsebino razpisne dokumentacije vse do odločitve o oddaji javnega naročila.

Naročnik je dne 24. 9. 2012 sprejel odločitev številka JN2-S/35/12, s katero je odločil, da se vlagateljev zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen, obenem pa je odločil tudi, da se "[p]ovrnitvi stroškov revizijskega postopka" ["] "ne ugodi" (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik vse vlagateljeve navedbe zavrača kot neutemeljene z ugotovitvijo, da vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja kršitve, ki so mu bile v celoti znane pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb. Naročnik se v odločitvi o zahtevku za revizijo tudi vsebinsko opredeljuje do posameznih vlagateljevih zatrjevanj, kot izhajajo iz zahtevka za revizijo, in jih zavrača.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka JN2-S/36/12, z dne 25. 9. 2012, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu in proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo naročniku očita, da je "v samem razpisu in pri sprejetju odločitve, kršil" Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), obenem pa dodaja, da "se pritožuje na odločitev naročnika za sklop 1. Vozila VW in sklop 2. Vozila AUDI". V posledici navedenega in v posledici preostale vsebine zahtevka za revizijo je Državna revizijska komisija zaključila, da vlagatelj svoj zahtevek za revizijo vlaga zoper postopek oddaje zadevnega javnega naročila v sklopu številka 1 in v sklopu številka 2.

Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da
1. je naročnik kršil "37. Člen (v 2 točki) Zakona o javnem naročanju",
2. je (bil) zadevni "razpis" ["] "napisan na kožo določenemu ponudniku",
3. v postopku oddaje zadevnega javnega naročila niso bili natančno opredeljeni sklopi rezervnih delov (oziroma so bili sklopi rezervnih delov opredeljeni nejasno),
4. "v samem razpisu" niso bili pravilno opredeljeni rezervni deli v smislu neoriginalnih rezervnih delov, saj si javna pravna oseba, ki opravlja storitve javnega dobra (nujne reševalne prevoze in prevoze patronažne službe), pri servisiranju svojega voznega parka ne sme dovoliti vgradnje neoriginalnih rezervnih delov, istočasno pa od "vlagateljev ponudbe" striktno zahtevati pisnega zagotovila in dokazila, da so ti uradno pooblaščeni za servisiranje določenih znamk avtomobilov.

V posledici navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje kršitve naročnika, ki se nanašajo na razpisno dokumentacijo (tehnične specifikacije), oziroma vsebino objave obvestila o zadevnem javnem naročilu.

Iz določbe četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, katero upravičeno v svoji odločitvi o zahtevku za revizijo (na straneh 1 in 3) izpostavlja tudi naročnik, izhaja, da vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Kot izhaja iz točke IV.3.4) objave obvestila o (javnem) naročilu, pa tudi iz 2. točke VI. poglavja Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, je rok, določen za predložitev ponudb, v postopku oddaje zadevnega javnega naročila potekel dne 4. 7. 2012, vlagatelj pa zahtevek za revizijo vlaga tudi po prejemu odločitve o oddaji naročila (slednjo je vlagatelj prejel dne 5. 9. 2012). Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj kršitve naročnika, kot izhajajo iz zahtevka za revizijo (in se nanašajo na razpisno dokumentacijo oziroma vsebino objave obvestila o zadevnem javnem naročilu), zatrjuje po preteku roka, določenega za predložitev ponudb.

Kršitve, ki jih vlagatelj zatrjuje v zahtevku za revizijo in so bile v tem sklepu že povzete, so v konkretnem primeru vlagatelju bile ali bi mu morale biti znane pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb. Kršitve se namreč nanašajo na razpisno dokumentacijo oziroma vsebino objave obvestila o zadevnem javnem naročilu, z njima pa je bil vlagatelj seznanjen že s trenutkom njune objave na Portalu javnih naročil, torej dne 25. 5. 2012.

Morebitnega dejstva, da v zahtevku za revizijo zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred rokom, določenim za predložitev ponudb, vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo ni dokazal, niti ga ne zatrjuje, prav tako pa situacije, po kateri bi vlagatelj kršitve, kot izhajajo iz njegovega zahtevka za revizijo, lahko navajal po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, v konkretnem primeru ne dopušča niti zakon (ZPVPJN). Naročnik tako predmeta zadevnega javnega naročila ne oddaja po postopku naročila male vrednosti (pač pa ga oddaja po odprtem postopku), predmet zadevnega javnega naročila se ne uvršča med storitve iz Seznama storitev B (pač pa se uvršča med storitve iz Seznama storitev A), poleg tega pa naročnik ni določil roka za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni.

Iz razloga, ker
" vlagatelj zahtevek za revizijo vlaga po poteku roka, določenega za predložitev ponudb in po prejemu odločitve o oddaji naročila,
" vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje kršitve naročnika, ki se nanašajo na razpisno dokumentacijo oziroma vsebino objave obvestila o zadevnem javnem naročilu,
" vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom (četrti odstavek 25. člena ZPVPJN),
" so kršitve, ki jih vlagatelj zatrjuje v zahtevku za revizijo, vlagatelju bile ali bi mu morale biti znane pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb,
" morebitnega dejstva, da v zahtevku za revizijo zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred rokom, določenim za predložitev ponudb, vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo ni dokazal, niti ga ne zatrjuje,
" situacije, po kateri bi vlagatelj kršitve, kot izhajajo iz njegovega zahtevka za revizijo, lahko navajal po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, v konkretnem primeru ne dopušča niti zakon (ZPVPJN),
je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo na podlagi prve alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila kot neutemeljen. Državna revizijska komisija je namreč ugotovila, da ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo naročnik v konkretnem primeru ne bi sprejel drugačne odločitve.

Državna revizijska komisija še pripominja, da je imel v postopku oddaje zadevnega javnega naročila (v sklopu številka 1 oziroma v sklopu številka 2) vlagatelj zahtevek za revizijo zoper določbe razpisne dokumentacije oziroma zoper vsebino objave obvestila o zadevnem javnem naročilu možnost vložiti, ob upoštevanju prvega odstavka 25. člena ZPVPJN, prav tako pa je imel vlagatelj možnost pridobiti tudi (dodatna) pojasnila razpisne dokumentacije. Naročnik je tako v IV. poglavju Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe med drugim zapisal, da "[v]sa pojasnila o razpisni dokumentaciji lahko ponudnik pisno zahteva preklo portala javnih naročil" (informacije, kot na primer kraj oddaje ponudbe in podobno, pa tudi telefonsko).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi bilo potrebno dejstvo, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ni dokazal zatrjevanih kršitev naročnika, ugotoviti tudi v primeru, če bi ga bilo razumeti, da vlagatelj v njem zatrjuje, da so ponudbe ponudnikov, ki jih je naročnik v postopku oddaje zadevnega javnega naročila prejel, v posledici obstoječe razpisne dokumentacije neprimerljive. Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo (pa čeprav mora ta vsebovati tudi dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo " 6. točka prvega odstavka 15. člena ZPVPJN) prav z ničemer ni dokazal svojih zatrjevanj, da je (bil) zadevni "razpis" ["] "napisan na kožo določenemu ponudniku", da lahko iz razloga, ker pri tipu vozila model ni bil specificiran, cene "nihajo tudi do 30 %", oziroma, da je v postavki številka 38 specifikacije tehničnih zahtev sklopa številka 1 (menjava rezervnih delov za vozila VW), v kateri je naročnik zapisal "[m]enjava izpušnega sistema", opis "ohlapen" in iz "razpisanega ni razvidno kaj konkretno je pri izpušnem sistemu potrebno menjati oziroma servisirati". Vlagatelj v zahtevku za revizijo prav tako z ničemer ni konkretiziral, utemeljil in dokazal svojih zatrjevanj, da v postopku oddaje zadevnega javnega naročila niso bili natančno opredeljeni sklopi rezervnih delov (oziroma so bili sklopi rezervnih delov opredeljeni nejasno), niti ni konkretiziral, utemeljil in dokazal svojih zatrjevanj, da "navodila v posameznih segmentih niso bila jasna".

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v stroškovniku zahtevka za revizijo priglaša strošek "takse 276,00 EUR".

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (prvi stavek tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel ne v predrevizijskem postopku in ne v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija, na podlagi 70. člena ZPVPJN, zavrnila tudi vlagateljev predlog za povrnitev priglašenih stroškov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 04. 10. 2012


Predsednica senata
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
" ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor
" AVTO JARC, d. o. o., Ptujska cesta 139, 2000 Maribor
" PORSCHE INTER AUTO, d. o. o., Bravničarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
" v arhiv " tu