018-241/2012 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-241/2012-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata, ter mag. Maje Bilbija in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Nakup in preventivno vzdrževanje monitorjev", v sklopu 1: "Neinvazivni monitor s posebno fiksacijo", ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Euromed, Franci Zore, s.p., Vrhpolje pri Kamniku 108, Kamnik (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 31.8.2012

ODLOČILA

1. Vlagateljev revizijski zahtevek z dne 19.7.2012 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva po povrnitvi stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 23.2.2012 sprejel sklep o začetku odprtega postopka oddaje javnega naročila "Nakup in preventivno vzdrževanje monitorjev". Naročnik je javno naročilo razdelil na sedem sklopov, med katerimi je tudi sporni sklop 1: "Neinvazivni monitor s posebno fiksacijo". Obvestilo o javnem naročilu je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN 2157/2012 z dne 27.2.2012, ter v Uradnem listu EU, in sicer pod objavo št. 2012/S 41-066658 z dne 29.2.2012.

Dne 5.7.2012 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji naročila", št. 84508-K093-11/12, iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo v 1. sklopu odda ponudniku Mollier, d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), katerega ponudba je bila najugodnejša. Popolnosti ostalih ponudb za ta sklop, med njimi tudi vlagateljeve, naročnik ni preverjal.

Na zahtevo vlagatelja in ponudnika AMS Meding, d.o.o., Šentjur, je naročnik dne 13.7.2012 organiziral vpogled v ponudbo izbranega ponudnika.

Vlagatelj je dne 19.7.2012 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem najprej zatrjuje, da je naročnik kršil njegovo pravico do vpogleda v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika. Naročnik vlagatelju tako ni omogočil vpogleda v prospektno dokumentacijo, ki je sicer na razpolago širši javnosti in kot takšna ne more predstavljati poslovne skrivnosti. Zaradi kršitev pri vpogledu vlagatelj ne more z gotovostjo trditi oz. dokazovati nepravilnosti v ponudbi izbranega ponudnika. Predvideva pa, da je izbrani ponudnik v obravnavnem sklopu javnega naročila ponudil monitorje proizvajalca BLT Biolight. S tem v zvezi vlagatelj prilaga dokument "Exclusivity Authorization Letter", iz katerega (sledeč vlagatelju) izhaja, da je za leto 2012 samo on avtoriziran za prodajo, dostavo, servis ter sodelovanje na javnih razpisih s proizvodi omenjenega proizvajalca. Vlagatelj z izbranim ponudnikom za 1. sklop nima sklenjene pogodbe glede izvajanja pooblaščenega servisa, zaradi česar vlagatelj upravičeno sumi v pravilnost ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika. Vlagatelj zato zahteva, da se ponovno pregleda ponudbo izbranega ponudnika in preveri verodostojnost dokumentov, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtev iz točke 7.5. in 7.6. Obrazca 1. Na podlagi ugotovitev pa naj se nato razveljavi obstoječo odločitev o oddaji 1. sklopa predmetnega javnega naročila in se izda nova odločitev. Ponudba izbranega ponudnika je po vlagateljevem mnenju namreč nepravilna in neprimerna, zato bi jo moral naročnik izločiti. Vlagatelj zaradi uveljavljanja pravnega varstva zahteva tudi, da se mu omogoči vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika ter možnost dopolnitve revizijskega zahtevka. V primeru utemeljenosti revizijskega zahtevka, vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov pravnega varstva.

Izbrani ponudnik je dne 31.7.2012 na naročnika naslovil vlogo, s katero se je izjasnil o vlagateljevih navedbah iz vloženega revizijskega zahtevka. Izbrani ponudnik najprej pojasnjuje, da je svojo ponudbo označil kot poslovno skrivnost, naročnik pa je takšni označbi pravilno sledil. Izbrani ponudnik dalje navaja, da ima tudi sam s strani proizvajalca BLT Biolight pridobljeno veljavno avtorizacijsko pismo, prav tako ima veljavna certifikata za dva serviserja. Vse navedene dokumente je predložil tudi v svoji ponudbi. Naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval ekskluzive, na tem pa vlagatelj pravzaprav temelji svoj celoten zahtevek. Izbrani ponudnik dodaja še, da je ekskluziva vse redkejša, da je na evropskem trgu potrebno upoštevati tudi načelo prostega pretoka blaga, kapitala in storitev ter da bi moral vlagatelj svoje razmerje glede ekskluzive razčistiti s proizvajalcem ponujene opreme - ta je v danem primeru namreč očitno podelil avtorizacijo tako vlagatelju, kot izbranemu ponudniku, najverjetneje pa tudi še kakšnemu subjektu. Glede na navedeno izbrani ponudnik predlaga, da se vlagateljev revizijski zahtevek zavrne kot neutemeljen.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil z dokumentom z dne 6.8.2012, s katerim je tega zavrnil, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov pravnega varstva. V obrazložitvi dokumenta naročnik v zvezi z očitano kršitvijo v zvezi z izvedbo vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika pojasnjuje, da je izbrani ponudnik poslovno skrivnost opredelil v Sklepu z dne 10.4.2012, ki je sestavni del njegove ponudbe. Tam je določil, da predstavlja poslovno skrivnost celotna ponudbena dokumentacija, razen tistih podatkov, ki jih kot javne določata "ZJN-2 in ZDIJZ". Upoštevajoč navedeno je naročnik vlagatelju vpogled omogočil le v podatke, ki jih kot javne določa drugi odstavek 22. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2). V zvezi s popolnostjo ponudbe izbranega ponudnika naročnik navaja, da je omenjeni ponudnik dejansko ponudil monitorje proizvajalca BLT Biolight Ltd., kakor predvideva vlagatelj. S tem v zvezi je v svoji ponudbi predložil tudi "Letter of autorization", ki ga je dne 13.11.2009 izdal proizvajalec BLT Biolight Ltd., ki dokazuje, da je izbrani ponudnik za ponujene monitorje hkrati pooblaščeni serviser proizvajalca za območje Republike Slovenije. V dokaz izpolnjevanja točke 7.6. Obrazca 1 pa je izbrani ponudnik predložil kopiji certifikatov proizvajalca BLT Biolight Ltd. z dne 9.12.2009, iz katerih je razvidno, da sta gospoda K. in Š. pooblaščena za servisiranje ponujenih monitorjev za območje Republike Slovenije. Iz navedenega po naročnikovem mnenju izhaja, da je izbrani ponudnik izpolnil obe navedeni strokovni zahtevi. S tem v zvezi naročnik v celoti pritrjuje tudi navedbam izbranega ponudnika iz njegove izjasnitve o vlagateljevem revizijskem zahtevku.

Naročnik je v prilogi dopisa, prejetega dne 9.8.2012, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in s tem v zvezi vodenem predrevizijskem postopku.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb udeležencev postopka je Državna revizijska komisija, na podlagi 39. in 70. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je v zadevi najprej spor glede zakonitosti izvedbe vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija s tem v zvezi ugotavlja, da vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku navaja pravne podlage za izvajanje vpogleda v ponudbeno dokumentacijo v postopkih javnega naročanja ter predstavlja s tem povezano prakso Državne revizijske komisije, hkrati pa zgolj pavšalno izraža prepričanje, da bi mu moral naročnik omogočiti vpogled v ponudbo izbranega ponudnika v večjem obsegu, kot pa zgolj v obsegu vpogleda v podatke, ki so po drugem odstavku 22. člena ZJN-2 javni (vpogled v slednje podatke je naročnik vlagatelju nesporno omogočil). Vlagatelj nekoliko bolj konkretizirano izpostavlja zgolj, da mu ni bil omogočen vpogled v prospektno dokumentacijo izbranega ponudnika, ki je po njegovem mnenju na razpolago širši javnosti. Vendar pa vlagatelj tudi s tem v zvezi zatrjuje, da je izbrani ponudnik ponudil monitorje proizvajalca BLT Biolight Ltd., ki pa jih ponuja tudi sam in s katerih prospektno dokumentacijo je tako očitno že seznanjen.

Glede na navedeno gre ugotoviti, da vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku sicer zatrjuje kršitve glede izvedbe vpogleda v ponudbeno dokumentacijo, ki pa jih konkretizira zgolj z zatrjevanjem njegove nezmožnosti seznanitve s podatki, s katerimi je že seznanjen. V tem delu vlagatelj ne izkazuje, da bi mu z zatrjevano kršitvijo lahko nastala kakršnakoli škoda. V preostalem delu pa so vlagateljeve revizijske navedbe, ki se nanašajo na domnevne kršitve pri izvedbi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika, pavšalne in podane brez navajanja konkretnih dejstev, ki bi omogočala njihov preizkus. Skladno s pravilom o trditvenem in dokaznem bremenu (7. in 212. člen Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem.), v povezavi s 13. členom ZPVPJN), temu delu revizijskih navedb utemeljenosti tako ni mogoče priznati.

V svojem revizijskem zahtevku vlagatelj zatrjuje tudi, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, in sicer iz razloga neizpolnjevanja pogojev iz točke 7.5 in 7.6 Obrazca 1 razpisne dokumentacije.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v tej (stran 14 razpisne dokumentacije) postavil več strokovnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, med njimi tako tudi naslednjo zahtevo:

"5. Ponudnik mora zagotoviti pooblaščen servis v Sloveniji".
Na Obrazcu 1, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, pa je naročnik določil, da morajo ponudniki v izkaz izpolnjevanja postavljenih strokovnih zahtev v svojih ponudbah med drugim predložiti naslednja dokazila:

"5. dokument, ki dokazuje, da ima proizvajalec za ponujeno opremo pooblaščen servis v R Sloveniji, v kolikor ponudnik ni hkrati tudi pooblaščeni serviser mora ponudbi priložiti tudi notarsko overjeno pogodbo s pooblaščenim servisom

6. navedba kadrovske strukture ponudnika, ki mora vsebovati ime in priimek najmanj ene osebe, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje ponujene opreme, ter kopiji certifikatov proizvajalca za obe navedeni osebi"

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika gre ugotoviti, da je ta v njej, kot trdi tudi vlagatelj in kot je v tem sklepu že bilo navedeno, ponudil opremo proizvajalca BLT - Guandong Biolight Medical Co., Ltd., Zhuhai, Kitajska (v nadaljevanju BLT - Biolight, Ltd.). Kot naslednje gre ugotoviti, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi med drugim predložil dokument "Letter of authorization", ki ga je dne 13.11.2009 izdal BLT - Biolight, Ltd. Iz navedenega dokumenta izhaja, da omenjena družba, kot proizvajalec monitorjev, potrjuje, da je izbrani ponudnik pooblaščen za prodajo, nameščanje, servisiranje in vzdrževanje v Republiki Sloveniji. Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi predložil tudi dva certifikata o usposabljanju ("Training certificate"), ki ju je dne 9.12.2009 izdala družba BLT - Biolight, Ltd. Iz navedenih listin izhaja, da omenjena družba, kot proizvajalec monitorjev, potrjuje, da sta osebi A.K. in M.Š., iz družbe izbranega ponudnika, pooblaščeni za prodajo, nameščanje, servisiranje in vzdrževanje v Republiki Sloveniji.

Državna revizijska komisija na podlagi navedenih dejstev pritrjuje naročniku v njegovi ugotovitvi, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil vsa dokazila, ki so bila zahtevana v točkah 5 in 6 Obrazca 1 razpisne dokumentacije.

Vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku zatrjuje, da je za leto 2012 na območju Republike Slovenije samo on pooblaščen za prodajo, dostavo, instalacijo, servis ter sodelovanje na javnih razpisih s proizvodi družbe BLT - Biolight, Ltd., kar naj bi izhajalo iz predloženega dokumenta "Exclusivity Authorization Letter". Poudarja tudi, da z izbranim ponudnikom sam nima sklenjene pogodbe o servisiranju (kot to izhaja iz 5. točke Obrazca 1 za primer, če ponudnik ni hkrati tudi pooblaščeni serviser). Državna revizijska komisija s tem v zvezi ugotavlja, da iz dokumentov, ki jih je v svoji ponudbi predložil izbrani ponudnik in s katerimi izkazuje svoje upravičenje do dobave in servisiranja proizvodov družbe BLT - Biolight, Ltd., ne izhaja časovna ali kakršnakoli druga omejitev glede njihove veljavnosti. Preklic veljavnosti omenjenih dokumentov oz. odvzem pooblastila izbranemu ponudniku, da dobavlja in servisira produkte omenjene družbe, ravno tako ne izhaja iz dokumenta "Exclusivity Authorization Letter", na katerega se sklicuje vlagatelj, saj ta dokument ureja zgolj vlagateljev položaj, izbrani ponudnik pa v njem ni omenjen. Četudi iz omenjenega dokumenta tako res izhaja, da naj bi bil vlagatelj edini, ki je v Republiki Sloveniji v letu 2012 pooblaščen za dobavo, servisiranje in ostale storitve v zvezi s produkti družbe BLT - Biolight, Ltd., zgolj navedeno dejstvo ne more spremeniti ugotovitve o tem, da z veljavnim pooblastilom (neveljavnosti tega vlagatelj namreč ni uspel izkazati) za zastopanje družbe BLT - Biolight, Ltd. pri prodaji, servisiranju in drugih aktivnostih v zvezi z njenimi produkti razpolaga tudi izbrani ponudnik (in sicer tako za družbo, kot za predlagane serviserje). Ob ugotovitvi, da z veljavnim pooblastilom za zastopanje družbe BLT - Biolight, Ltd., očitno razpolagata tako vlagatelj, kot izbrani ponudnik, se sicer odpirajo vprašanja v zvezi z načinom podeljevanja pooblastil za zastopanje družbe BLT - Biolight, Ltd. (tj. v zvezi z dejansko ekskluzivnostjo podeljenih pooblastil). A je s tem v zvezi hkrati potrebno ugotoviti, da obstoj navedenih vprašanj na presojo popolnosti ponudbe izbranega ponudnika, ki je s predloženo dokumentacijo izkazal izpolnjevanje obeh za vlagatelja spornih zahtev razpisne dokumentacije (oz. vlagatelj nasprotnega ni uspel izkazati), ne more v ničemer vplivati. Odgovor na navedena vprašanja je namreč izključno predmet poslovnega razmerja med omenjenima ponudnikoma (kot pooblaščencema) in družbo BLT - Biolight, Ltd. (kot pooblastiteljem).

V povzetku zgornjih ugotovitev Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel izkazati nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika, tako pa tudi ne nezakonitosti odločitve o oddaji obravnavanega sklopa predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev revizijski zahtevek z dne 19.7.2012 zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Ker vlagateljev revizijski zahtevek ni utemeljen (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN), je Državna revizijska komisija, na podlagi določil osmega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo po povračilu stroškov postopka pravnega varstva.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 31.8.2012


Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana,
- Euromed, Franci Zore, s.p., Vrhpolje pri Kamniku 108, Kamnik,
- Mollier, d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana,
- arhiv, tu.