018-210/2012 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.

Številka: 018-210/2012-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem..; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici mag. Nataši Jeršič, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Nakup pralnega tunela", v zvezi s pritožbo ponudnika Elesprom, d.o.o., Falska cesta 90, Ruše (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 16. 7. 2012

ODLOČILA

Pritožbi vlagatelja se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, ki izhaja iz Sklepa, izdanega dne 3. 7. 2012, pod št. 14-5000-I-018879/2012.

Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

Obrazložitev

Naročnik izvaja postopek javnega naročanja "Nakup pralnega tunela", katerega obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 21. 5. 2012, pod št. objave NMV1180/2012.

Naročnik je dne 14. 6. 2012, pod št. 32-5000-I-016424/2012, izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila ponudniku Tehnounion 1, Pod hribom 31, Radomlje, zoper katerega je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z vlogo z dne 28. 6. 2012.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom, izdanim dne 3. 7. 2012, pod št. 14-5000-I-018879/2012, zavrgel, ker je ugotovil, da ni bil vložen v petih delovnih dneh od prejema odločitve o oddaji naročila, skladno s šestim odstavkom 25. člena ZPVPJN.

Vlagatelj je z vlogo z dne 5. 7. 2012 vložil pritožbo zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo. Navaja, da je zahtevek za revizijo vložil skladno s pravnim poukom v odločitvi o oddaji naročila, ki je navajal, da se zahtevek za revizijo vloži v osmih delovnih dneh od prejema obvestila o oddaji javnega naročila.

Naročnik je z vlogo z dne 9. 7. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Med strankama je sporno vprašanje, ali je naročnik ravnal skladno s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN, s tem, ko je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel kot prepoznega.

Določba tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN določa, da naročnik zavrže zahtevek za revizijo, če ugotovi, da ni bil vložen pravočasno, če ga ni vložila aktivno legitimirana oseba ali če vlagatelj ni predložil potrdila o plačilu takse oziroma ta ni bila plačana v ustrezni višini. Roki za vložitev zahtevka za revizijo so določeni v 25. členu ZPVPJN. Ker naročnik v konkretnem primeru javno naročilo oddaja po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti, je treba upoštevati določbo šestega odstavka 25. člena ZPVPJN, ki določa, da je rok za vložitev zahtevka za revizijo v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti, ki se nanaša na odločitev o oddaji javnega naročila ali priznanje sposobnosti, pet delovnih dni od prejema te odločitve.

Med strankama dejansko stanje ni sporno. Vlagatelj je odločitev naročnika o oddaji naročila prejel dne 16. 6. 2012, zahtevek za revizijo pa je vložil dne 28. 6. 2012, torej po preteku petih delovnih dni od prejema odločitve o oddaji naročila. Vendar pa je treba pritrditi vlagatelju v tem, da je naročnik v odločitvi o oddaji naročila navedel napačni (zavajajoč) pravni pouk, ki se je glasil, da se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisne dokumentacije, vloži v osmih delovnih dneh od dneva prejema obvestila o oddaji javnega naročila. Kot to navaja vlagatelj, se je po navedenem napačnem pravnem pouku ravnal in zahtevek za revizijo vložil v osmih delovnih dneh od prejema odločitve o oddaji javnega naročila.

Državna revizijska komisija v zvezi z navedenim ugotavlja, da je naročnikova dolžnost, da, skladno s prvim odstavkom 83. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.; v nadaljevanju: ZJNVETPS) v odločitvi o oddaji naročila ponudnike opozori o možnem pravnem varstvu in pri tem tudi navede, kje in v kakšnem roku se vloži zahteva za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja. Naročnik bi zato v odločitvi o oddaji javnega naročila moral navesti pravilni pravni pouk skladno s šestim odstavkom 25. člena ZPVPJN, torej, da ponudnik lahko vloži zahtevek za revizijo v petih delovnih dneh od prejema odločitve o oddaji javnega naročila.

Skladno z ustaljeno prakso Državne revizijske komisije napačen pravni pouk oziroma opustitev dolžnosti naročnika, da vlagatelja pouči o pravilnem pravnem varstvu, ne more iti v škodo stranki, ki se ravna po njem. Stališče oziroma pravilo o tem, da napačni pravni pouk ne sme imeti škodljivih posledic za stranko, ima funkcijo zagotavljanja pravne pravičnosti, saj je le na takšen način možno zagotoviti ponudnikom učinkovito pravno varstvo. Če stališče, da napačni pravni pouk ne sme imeti škodljivih posledic za stranko, ne bi veljalo, bi naročniki lahko zlorabili pravice ter preko napačnega pravnega pouka izigrali pravice ponudnikov do uveljavljanja pravnega varstva in s tem do vsebinskih preizkusov svojih odločitev.
Pri vprašanju odprave škodljivih posledic, ki jih je vlagatelj utrpel zaradi napačnega pravnega pouka v odločitvi o oddaji javnega naročila, je treba izhajati iz tega, da se mu zagotovi položaj, čim bolj primerljiv temu, v katerem bi bil, če mu naročnik ne bi dal napačnega pravnega pouka. Vlagatelju je bilo v konkretnem primeru zaradi upoštevanja napačnega pravnega pouka onemogočeno učinkovito pravno varstvo v postopku oddaje javnega naročila, saj vsebinski preizkus vloženega zahtevka za revizijo, zaradi pomanjkanja procesnih predpostavk, ni bil dopusten. Ob upoštevanju navedenega je zato treba šteti, da je zahtevek za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil pri naročniku po poteku zakonskega roka, vendar skladno z napačnim pravnim poukom, znotraj roka osmih delovnih dni, pravočasen.

Državna revizijska komisija ob ugotovljenem zaključuje, da je naročnik ravnal v nasprotju s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN, s tem, ko je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel kot prepoznega. Zato je pritožbi vlagatelja, na podlagi 55. člena ZPVPJN, ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, ki izhaja iz Sklepa, izdanega dne 3. 7. 2012, pod št. 14-5000-I-018879/2012.

Državna revizijska komisija je, skladno z drugim odstavkom 55. člena ZPVPJN tudi odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 16. 7. 2012

mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana
- Elesprom, d.o.o., Falska cesta 90, Ruše
- Odvetnika Matjaž Kirbiš in Darko Vran, Ulica talcev 3, Maribor
- Tehnounion 1, Pod hribom 31, Radomlje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu