018-157/2012 Občina Metlika

Številka: 018-157/2012-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata, ter mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila "Izdelava PZI ureditve regionalne ceste R1-218/1212 Podzemelj - Črnomelj od km 0.970 do km 2.705" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj CESTNI INŽENIRING, d. o. o., Mladinska ulica 54, Maribor, ki ga zastopata odvetnik Jure Razgoršek in odvetnica Saša Dremelj iz Odvetniške pisarne Razgoršek-Dremelj, d. o. o., Linhartova ulica 6, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA METLIKA, Mestni trg 24, Metlika (v nadaljevanju: naročnik), dne 12. 06. 2012

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 24. 04. 2012 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu "OBVESTILO O IZBIRI NAJUGODNEJšEGA PONUDNIKA" številka 371-24/2012-25, z dne 11. 04. 2012.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške v znesku 1.175,40 EUR. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 27. 02. 2012 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izdelavo "PZI ureditve regionalne ceste R1-218/1212 Podzemelj - Črnomelj od km 0.970 do km 2.705 (v nadaljevanju: javno naročilo). Obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku je bilo na Portalu javnih naročil (pod številko objave JN2181/2012) objavljeno dne 28. 02. 2012, obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku pa (pod številko objave JN2361/2012) dne 02. 03. 2012.

Naročnik je dne 11. 04. 2012 sprejel "OBVESTILO O IZBIRI NAJUGODNEJšEGA PONUDNIKA" številka 371-24/2012-25 (v nadaljevanju: obvestilo o izbiri), iz katerega med drugim izhaja, da se kot najugodnejši ponudnik za predmet zadevnega javnega naročila izbere Trasa, d. o. o., Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Obvestilo o izbiri je vlagatelj prejel dne 13. 04. 2012, dne 25. 04. 2012 pa je oddal zahtevek za revizijo z dne 24. 04. 2012 (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga, da zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi obvestilo o izbiri, predlaga pa tudi, da se mu povrnejo stroški postopka.

V zahtevku za revizijo vlagatelj
- zatrjuje, da iz opisa za referenco "Ureditev glavne ceste G1-2 Slovenska Bistrica - mejni prehod Središče ob Dravi; 0393 Kidričevo-Hajdina; od km 1+156 1+156, do 7+370" ni mogoče razbrati, da je šlo za izdelavo projektne dokumentacije na nivoju PGD in/ali PZI, slednji podatek pa ni razviden niti iz potrdila izdajatelja potrdila za isto referenco,
- zatrjuje, da v ponudbi izbranega ponudnika iz obrazca OBR-9 v navezavi na referenčno delo "Ureditev glavne ceste G1-2 Slovenska Bistrica - mejni prehod Središče ob Dravi; 0393 Kidričevo - Hajdina; od km 1+156 1+156, do 7+370" ni mogoče razbrati, da je oseba B. Ž., kot odgovorni vodja projekta, sodelovala pri izdelavi projektne dokumentacije na nivoju PGD in/ali PZI, slednji podatek pa ni razviden niti iz potrdila izdajatelja potrdila za isto referenco,
- zatrjuje, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni ponudil izvedbe vseh razpisanih del, saj je namesto ponudbe za izvedbo storitve PZI ureditve ceste z vsemi priključki, križišči, površinami za pešce, kolesarje in avtobusnimi postajališči ponudil le izvedbo PZI ureditve ceste, nadalje pa v specifikacijo ni zajel izvedbe načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki,
- zatrjuje, da je namesto direktorja enega od podizvajalcev obrazec OBR-13 in izjavo na obrazcu OBR-13a podpisala tretja oseba, katere ime in priimek mu nista znana (pred imenom direktorja je navedena beseda "za"), iz česar izhaja, da omenjenega obrazca OBR-13, oziroma omenjene izjave na obrazcu OBR-13a, ni podpisala oseba, ki bi bila pooblaščena za zastopanje podizvajalca, za podpisnika pa tudi ni bilo predloženo pooblastilo zakonitega zastopnika podizvajalca, da lahko izjavo podpiše v njegovem imenu,
- zatrjuje, da pogodba o sodelovanju (pri prijavi na javni razpis), katere ena od pogodbenih strank je izbrani ponudnik, druga pa podizvajalec E., d. o. o., s strani izbranega ponudnika ni podpisana, s strani podizvajalca E., d. o. o., pa naj bi pogodbo za direktorja (ki po javno dostopnih podatkih ni zakoniti zastopnik podizvajalca E., d. o. o.) podpisala neka tretja oseba, za katero ustrezno pooblastilo za podpis pogodbe ni izkazano,
- meni, da naročnik ni ravnal pravilno s tem, ko je naročniku (očitna pomota, pravilno: izbranemu ponudniku; opomba Državne revizijske komisije) dopustil "odpravo opisanih napak" (dopolnitev njegove ponudbe) v navezavi na predložene obrazce OBR-6, OBR-10 in OBR-13,
- zatrjuje, da je ena od razpisanih storitev, ki jo mora v sklopu obravnavanega javnega naročila izbrani ponudnik izvesti, tudi novelacija geodetskega načrta z zakoličbo trase in posnetkom prečnih profilov, izbrani ponudnik pa nima zaposlenega odgovornega geodeta, ni vpisan v seznam geodetskih podjetij pri Inženirski zbornici Slovenije in "v sled tega ne izpolnjuje pogojev za samostojno opravljanja geodetske dejavnosti" skladno z Zakonom o geodetski dejavnosti. Glede na to, da izbrani ponudnik ni vpisan v seznam geodetskih podjetij pri Inženirski zbornici Slovenije, po stališču vlagatelja nima dovoljenja za opravljanje geodetske dejavnosti, ki jo je potrebno izvesti v sklopu predmetnega javnega naročila.

Naročnik je dne 26. 04. 2012 prejel tudi vlagateljevo dopolnitev zahtevka za revizijo z dne 25. 04. 2012.

Dne 11. 05. 2012 je naročnik prejel vlogo izbranega ponudnika z dne 09. 05. 2012, poimenovano "pojasnila v zvezi z zahtevkom za revizijo" (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). V omenjeni vlogi izbrani ponudnik meni, da je njegova ponudba popolna in v skladu z razpisno dokumentacijo, pa tudi, da so "očitki pritožnika" neutemeljeni.

Naročnik je dne 15. 05. 2012 sprejel sklep številka 371-24/2012-55, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, obenem pa je kot neutemeljeno zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov postopka (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik
- prvo in drugo navedeni očitek vlagatelja zavrača na podlagi pravila o trditvenem in dokaznem bremenu,
- ugotavlja, da zatrjevanju vlagatelja, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni zajel izvedbe načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki, ni mogoče slediti, saj je to delo eksplicitno zajeto v predračunu, po katerem se dela tudi izvajajo in plačujejo,
- zavrača navedbe vlagatelja o tem, da podizvajalske pogodbe ni podpisal zakoniti zastopnik podizvajalca. Naročnik ob tem opozarja, da zakoniti zastopnik družbe lahko pooblastilo za zastopanje vedno prenese na drugo osebo, kar z razpisno dokumentacijo ni bilo prepovedano,
- zavrača navedbe vlagatelja o tem, da izbrani ponudnik nima podpisane pogodbe s podizvajalcem. Naročnik ob tem ugotavlja, da je pred oddajo javnega naročila zahteval od izbranega ponudnika, da svojo ponudbo formalno dopolni,
- zatrjuje, da je v primeru, če manjka podpis podizvajalca, ponudba formalno nepopolna, izbrani ponudnik pa jo je (ustrezno) dopolnil,
- zavrača navedbe vlagatelja, ki se nanašajo na novelacijo geodetskega načrta z zakoličbo trase in posnetkom prečnih profilov, ter zatrjuje, da članstvo v Inženirski zbornici Slovenije ni obvezno, zaradi česar zgolj "iz geodezijskih podjetij pri IZS" ni mogoče razbrati, da se vlagatelj ne ukvarja z geodezijsko dejavnostjo. Po mnenju naročnika vlagatelj za svoje navedbe v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo tudi sicer ni predložil nobenih dokazov.

Naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kot zatrjuje, prejel dne 17. 05. 2012.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 371-24/2012-56, z dne 15. 05. 2012, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 22. 05. 2012 prejela vlagateljevo vlogo z dne 21. 05. 2012, poimenovano "OPREDELITEV DO NAROČNIKOVIH NAVEDB v Sklepu št. 371-24/2012-55 z dne 15.5.2012" (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo).

Po pregledu in proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma pripominja, da iz razloga, ker v vlogi, s katero se opredeli do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, vlagatelj (na podlagi petega odstavka 29. člena ZPVPJN) ne sme navajati novih kršitev, dejstev in predlagati novih dokazov, razen če dokaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti ali predložiti v predrevizijskem postopku, Državna revizijska komisija novih dejstev in novih dokazov vlagatelja v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, ki po vsebini predstavljajo nova dejstva in nove dokaze v smislu (prekluzije iz) petega odstavka 29. člena ZPVPJN, ni obravnavala. Vlagatelj v konkretnem primeru namreč ni dokazal, da novih dejstev in novih dokazov brez svoje krivde ni mogel navesti (že) v predrevizijskem postopku.

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da je naročnik dne 11. 04. 2012 sprejel obvestilo o izbiri, iz katerega med drugim izhaja, da
- je bila vlagateljeva ponudba po tem, ko je naročnik na podlagi alinee a) drugega odstavka 41. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) pravočasne ponudbe razvrstil glede na merila, merilo za izbiro ponudbe pa je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila najnižja (ponudbena) cena (poglavje 2.3. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in točka IV.2.1) obvestila o naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil), razvrščena na drugo mesto,
- je naročnik na podlagi alinee b) drugega odstavka 41. člena ZJN-2 preveril, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna, iz obvestila o izbiri pa ne izhaja, da bi naročnik v postopku oddaje zadevnega javnega naročila preverjal, ali sta tudi ostali dve pravočasni ponudbi, ki ju je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila prejel, (med njima je tudi ponudba vlagatelja), popolni.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju pristopila k vsebinski obravnavi vlagateljevega zahtevka za revizijo.

V zahtevku za revizijo vlagatelj najprej zatrjuje, da iz opisa za referenco "Ureditev glavne ceste G1-2 Slovenska Bistrica - mejni prehod Središče ob Dravi; 0393 Kidričevo-Hajdina; od km 1+156 1+156, do 7+370" ni mogoče razbrati, da je šlo za izdelavo projektne dokumentacije na nivoju PGD in/ali PZI, slednji podatek pa ni razviden niti iz potrdila izdajatelja potrdila za isto referenco.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v drugem odstavku Povabila k oddaji ponudbe gospodarske subjekte povabil, da predložijo ponudbo na ta javni razpis v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe. Naročnik je dodal, da bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila, zahtevana v IV. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (XIII. točka poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), pri čemer so morali za popolnost ponudbe ponudniki med drugim predložiti tudi "Izjavo o referencah (OBR-8)" in "Potrdilo (OBR-8a)" (osma oziroma deveta alinea IV. točke poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), sposobnost pa bo ponudnikom priznal med drugim tudi na osnovi izpolnjevanja tehničnega pogoja, ki se glasi: "Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih pred oddajo ponudbe izdelal projektno dokumentacijo na nivoju PGD in/ali PZI za vsaj dva projekta državnih cest s komunalnimi vodi (elektro energetski vodi, TK vodi, javna razsvetljava), v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR brez DDV po posameznem projektu" (alinea 11) IX. točke poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). Kot dokazilo, s katerim se izkazuje oziroma dokazuje izpolnjevanje citiranega pogoja, je naročnik določil "seznam najpomembnejših referenc v zadnjih treh (3) letih pred oddajo ponudbe (OBR-8) in priloga: pisne izjave naročnikov kot investitorjev del o vseh ponudnikovih referencah OBR-8a".

Kot izhaja iz XI. točke poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe so morali ponudniki dokumentacijo predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev, pripisi in dodatni pogoji ponudnika pa se ne upoštevajo. Dokumenti so bili lahko predloženi v kopijah, vendar so morali ustrezati vsebini originala.

Ker je naročnik kot dokazilo, s katerim se izkazuje oziroma dokazuje izpolnjevanje tehničnega pogoja, zapisanega v alinei 11) IX. točke poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, določil "Izjavo o referencah (OBR-8)" in "Potrdilo (OBR-8a)", je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika. Ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je v njej med drugim predložen izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-8, pa tudi fotokopiji dveh obrazcev OBR-8a.

V obrazcu OBR-8 je v prvi vrsti tabele v rubriki "Predmet naročila" kot predmet referenčnega dela zapisana "Ureditev glavne ceste G1-2 Slovenska Bistrica - mejni prehod Središče ob Dravi; 0393 Kidričevo - Hajdina; od km 1+156 1+156, do 7+370". Upoštevaje predmet referenčnega dela, kot je zapisan v omenjenem obrazcu OBR-8, Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz njega ni mogoče razbrati, ali je izbrani ponudnik v okviru omenjenega referenčnega dela dejansko "izdelal projektno dokumentacijo na nivoju PGD in/ali PZI za" projekt "državnih cest s komunalnimi vodi (elektro energetski vodi, TK vodi, javna razsvetljava)". Razbrati je mogoče zgolj to, da je izbrani ponudnik v okviru izpostavljenega referenčnega dela izvajal ureditev (omenjene) glavne ceste.

Podatek o tem, ali je izbrani ponudnik v okviru omenjenega referenčnega dela dejansko "izdelal projektno dokumentacijo na nivoju PGD in/ali PZI za" projekt "državnih cest s komunalnimi vodi (elektro energetski vodi, TK vodi, javna razsvetljava)", ne izhaja niti iz fotokopije izpolnjenega, podpisanega in žigosanega obrazca OBR-8a. V njem je namreč izdajatelj potrdila izvajalcu (izbranemu ponudniku) potrdil zgolj, da je ta zanj izvedel projektiranje državne cestne infrastrukture s komunalnimi vodi "Ureditev glavne ceste G1-2 Slovenska Bistrica - mejni prehod Središče ob Dravi; 0393 Kidričevo - Hajdina; od km 1+156 1+156, do 7+370", ni pa iz omenjenega dokazila razvidno, katero projektiranje je zanj izvedel. Podatka o tem, da je izvajalec "izdelal projektno dokumentacijo na nivoju PGD in/ali PZI", v obrazcu OBR-8a ni predvidevalo niti s strani naročnika vnaprej pripravljeno besedilo, ki naj bi ga potrdil izdajatelj potrdila, saj se je to glasilo: "potrjujemo, da je izvajalec" [â??] "za nas izvedel projektiranje naslednje državne cestne infrastrukture s komunalnimi vodi (naziv projekta)". Kot izhaja iz prvega odstavka 35. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002 in sprem.) in prvega odstavka 2. člena Pravilnika o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/2008 in sprem.) se namreč glede na namen uporabe projektna dokumentacija razvršča na projekte
- idejno zasnovo (IDZ),
- idejni projekt (IDP),
- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
- projekt za izvedbo (PZI),
- projekt izvedenih del (PID),
iz fotokopije izpolnjenega, podpisanega in žigosanega obrazca OBR-8a pa ni razvidno, za katerega od navedenih projektov izdajatelj potrdila izvajalcu (izbranemu ponudniku) potrjuje, da ga je zanj v okviru referenčnega dela izvedel.

Kljub doslej navedenemu pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da se v naročnikovi dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila nahaja uradni zaznamek, iz katerega izhaja, da je naročnik pri izdajatelju potrdila preveril, "na kakšnem nivoju je bila izdelana projektna dokumentacija" za omenjena referenčna dela, kontaktna oseba slednjega pa mu je pred naročnikovim sprejemom obvestila o izbiri med drugim povedala, da je bila "navedena projektna dokumentacija izdelana na nivoju PZI z uspešno opravljeno recenzijo" (v nadaljevanju: uradni zaznamek). Pri tem ne gre prezreti niti, da je vlagatelj dne 18. 04. 2012 opravil vpogled v "[r]azpisno dokumentacijo naročnika".

Res je sicer, da omenjeni podatek ne izhaja "iz opisa za referenco", vendar pa dejstvo, da je bila projektna dokumentacija referenčnega dela "Ureditev glavne ceste G1-2 Slovenska Bistrica - mejni prehod Središče ob Dravi; 0393 Kidričevo - Hajdina; od km 1+156 1+156, do 7+370" izdelana "na nivoju PZI z uspešno opravljeno recenzijo", izhaja iz vsebine že doslej predstavljenega uradnega zaznamka. Ker je izbrani ponudnik v svoji ponudbi v navezavi na referenčno delo "Ureditev glavne ceste G1-2 Slovenska Bistrica - mejni prehod Središče ob Dravi; 0393 Kidričevo - Hajdina; od km 1+156 1+156, do 7+370" predložil vsa zahtevana dokazila, vlagatelj pa v zahtevku za revizijo zatrjuje zgolj, da iz opisa za referenco za omenjeno referenčno delo ni mogoče razbrati, da je šlo za izdelavo projektne dokumentacije na nivoju PGD in/ali PZI (oziroma, da ta podatek ni razviden niti iz potrdila izdajatelja potrdila za isto referenco), ne pa, da izbrani ponudnik morebiti v okviru omenjenega referenčnega dela ni izdelal projektne dokumentacije na nivoju (PGD in/ali) PZI (za projekt "državnih cest s komunalnimi vodi (elektro energetski vodi, TK vodi, javna razsvetljava)"), tudi iz omenjenega razloga naročnik ni ravnal v nasprotju z (določbo prvega odstavka 80. člena) ZJN-2, ko ponudbe izbranega ponudnika iz omenjenega razloga ni označil za nepravilno (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), v posledici pa nepopolno (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2, v povezavi s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2). Glede na vse doslej navedeno vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN), upoštevaje trditveno podlago v njem, ni uspel izkazati oziroma dokazati, da v navezavi na izpostavljeno referenčno delo "ni mogoče razbrati, da je šlo za izdelavo projektne dokumentacije na nivoju PGD in/ali PZI".

Smiselno enak zaključek je Državna revizijska komisija napravila tudi ob vsebinski obravnavi zahtevka za revizijo v delu, v katerem vlagatelj zatrjuje, da v ponudbi izbranega ponudnika iz obrazca OBR-9 v navezavi na referenčno delo "Ureditev glavne ceste G1-2 Slovenska Bistrica - mejni prehod Središče ob Dravi; 0393 Kidričevo - Hajdina; od km 1+156 1+156, do 7+370" ni mogoče razbrati, da je oseba B. Ž., kot odgovorni vodja projekta, sodelovala pri izdelavi projektne dokumentacije na nivoju PGD in/ali PZI, slednji podatek pa ni razviden niti iz potrdila izdajatelja potrdila za isto referenco.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila zapisal, da bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila, zahtevana v IV. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (XIII. točka poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), pri čemer so morali za popolnost ponudbe ponudniki med drugim predložiti tudi "Izjavo o referencah odgovornega vodje projekta (OBR-9)" in "Potrdilo (OBR-9a)" (deseta oziroma enajsta alinea IV. točke poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), sposobnost pa bo ponudnikom priznal med drugim tudi na osnovi izpolnjevanja kadrovskega pogoja, ki se glasi: "Odgovorni vodja projekta mora biti oseba, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO-1 in je v zadnjih treh (3) letih pred oddajo ponudbe sodelovala kot odgovorni vodja projekta pri izdelavi projektne dokumentacije na nivoju PGD in/ali PZI pri vsaj dveh projektih državnih cest s komunalnimi vodi (elektro energetski vodi, TK vodi, javna razsvetljava), v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR brez DDV po posameznem projektu" (alinea 11) IX. točke poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). Kot dokazila, s katerimi se izkazuje oziroma dokazuje izpolnjevanje citiranega pogoja, je naročnik (v smislu pravne relevantnosti za odločitev o vlagateljevem zahtevku za revizijo) med drugim določil "izjava o referencah odgovornega vodje projekta (OBR-9)" in "Potrdilo (OBR-9a)".

Ker je naročnik kot dokazilo, s katerim se izkazuje oziroma dokazuje izpolnjevanje kadrovskega pogoja, zapisanega v alinei 11) IX. točke poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, določil "izjava o referencah odgovornega vodje projekta (OBR-9)" in "Potrdilo (OBR-9a)", je v posledici dosedanjih ugotovitev Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika. Ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je v njej med drugim predložen izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-9, pa tudi fotokopiji dveh obrazcev OBR-9a.

V obrazcu OBR-9 je v drugi vrsti tabele v rubriki "Predmet naročila" kot predmet referenčnega dela zapisana "Ureditev glavne ceste G1-2 Slovenska Bistrica - mejni prehod Središče ob Dravi; 0393 Kidričevo - Hajdina; od km 1+156 1+156, do 7+370". Upoštevaje predmet referenčnega dela, kot je zapisan v omenjenem obrazcu OBR-9, Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz njega ni mogoče razbrati, ali je oseba B. Ž. "sodelovala kot odgovorni vodja projekta pri izdelavi projektne dokumentacije na nivoju PGD in/ali PZI pri" [â??] "projektih državnih cest s komunalnimi vodi (elektro energetski vodi, TK vodi, javna razsvetljava)". Razbrati je mogoče zgolj to, da je oseba B. Ž. pri omenjenem referenčnem delu sodelovala kot odgovorni vodja projekta pri ureditvi (omenjene) glavne ceste.

Podatek o tem, ali je oseba B. Ž. pri omenjenem referenčnem delu dejansko "sodelovala kot odgovorni vodja projekta pri izdelavi projektne dokumentacije na nivoju PGD in/ali PZI" (pri "projektih državnih cest s komunalnimi vodi (elektro energetski vodi, TK vodi, javna razsvetljava)"), ne izhaja niti iz fotokopije izpolnjenega, podpisanega in žigosanega obrazca OBR-9a. V njem je namreč izdajatelj potrdila potrdil zgolj, da je oseba B. Ž. kot odgovorni vodja projekta sodelovala pri projektu "Ureditev glavne ceste G1-2 Slovenska Bistrica - mejni prehod Središče ob Dravi; 0393 Kidričevo - Hajdina; od km 1+156 1+156, do 7+370", ni pa iz omenjenega dokazila razvidno, ali omenjeni projekt, pri katerem je kot odgovorni vodja projekta sodelovala oseba B. Ž., vključuje oziroma predstavlja izdelavo projektne dokumentacije na nivoju PGD in/ali PZI. Podatka o tem, da je odgovorni vodja projekta pri projektu sodeloval "kot odgovorni vodja projekta pri izdelavi projektne dokumentacije na nivoju PGD in/ali PZI", v obrazcu OBR-9a ni predvidevalo niti s strani naročnika vnaprej pripravljeno besedilo, ki naj bi ga potrdil izdajatelj potrdila, saj se je to glasilo: "potrjujemo, da je (ime in priimek)" [â??] "kot odgovorni vodja projekta sodeloval pri projektu (naziv projekta v državno cestno infrastrukturo s komunalnimi vodi)".

Vendar pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da se v naročnikovi dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila nahaja uradni zaznamek, iz katerega izhaja, da je naročnik pri izdajatelju potrdila preveril, "na kakšnem nivoju je bila izdelana projektna dokumentacija" za omenjena referenčna dela, kontaktna oseba slednjega pa mu je pred naročnikovim sprejemom obvestila o izbiri med drugim povedala, da je bila "navedena projektna dokumentacija izdelana na nivoju PZI z uspešno opravljeno recenzijo". Pri tem ne gre prezreti niti, da je vlagatelj dne 18. 04. 2012 opravil vpogled v "[r]azpisno dokumentacijo naročnika".

Glede na vse doslej navedeno vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN), upoštevaje trditveno podlago v njem, ni uspel izkazati oziroma dokazati, da v navezavi na doslej izpostavljeno referenčno delo "ni mogoče razbrati, da je oseba" B. Ž. "kot odgovorni vodja projekta sodeloval pri izdelavi projektne dokumentacije na nivoju PGD in/ali PZI". Res je sicer, da omenjeni podatek ne izhaja iz obrazca OBR-9 oziroma OBR-9a, vendar pa dejstvo, da je bila projektna dokumentacija referenčnega dela "Ureditev glavne ceste G1-2 Slovenska Bistrica - mejni prehod Središče ob Dravi; 0393 Kidričevo - Hajdina; od km 1+156 1+156, do 7+370" izdelana "na nivoju PZI z uspešno opravljeno recenzijo", izhaja iz vsebine že doslej predstavljenega uradnega zaznamka. Ker je izbrani ponudnik v svoji ponudbi v navezavi na osebo B. Ž., kot odgovornega vodjo projekta, (v smislu pravne relevantnosti za odločitev o vlagateljevem zahtevku za revizijo) predložil zahtevana obrazca (obrazec OBR-9 in obrazec OBR-9a), vlagatelj pa v zahtevku za revizijo zatrjuje zgolj, da iz obrazca OBR-9, predloženega v ponudbi izbranega ponudnika, ni mogoče razbrati, da je oseba B. Ž., kot odgovorni vodja projekta, sodelovala pri izdelavi projektne dokumentacije na nivoju PGD in/ali PZI (oziroma, da ta podatek ni razviden niti iz potrdila izdajatelja potrdila za isto referenco), ne pa, da oseba B. Ž. morebiti v okviru omenjenega referenčnega dela ni sodelovala kot odgovorni vodja projekta pri izdelavi projektne dokumentacije na nivoju PGD in/ali PZI (pri "projektih državnih cest s komunalnimi vodi (elektro energetski vodi, TK vodi, javna razsvetljava)"), tudi iz omenjenega razloga naročnik ni ravnal v nasprotju z (določbo prvega odstavka 80. člena) ZJN-2, ko ponudbe izbranega ponudnika iz omenjenega razloga ni označil za nepravilno (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), v posledici pa nepopolno (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2, v povezavi s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2).

V zahtevku za revizijo vlagatelj kot naslednje zatrjuje, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni ponudil izvedbe vseh razpisanih del, saj je namesto ponudbe za izvedbo storitve PZI ureditve ceste z vsemi priključki, križišči, površinami za pešce, kolesarje in avtobusnimi postajališči ponudil le izvedbo PZI ureditve ceste, nadalje pa v specifikacijo ni zajel izvedbe načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v drugem odstavku Povabila k oddaji ponudbe gospodarske subjekte povabil, da predložijo ponudbo na ta javni razpis v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe. Naročnik je dodal, da bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila, zahtevana v IV. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (XIII. točka poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), pri čemer so morali za popolnost ponudbe ponudniki med drugim predložiti tudi "Predračun (OBR-15)" (triindvajseta alinea IV. točke poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), prav tako pa je določil, da bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili izvedbe vseh razpisanih del, izločil iz ocenjevanja ponudb (drugi odstavek VIII. točke poglavja 2.1. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe).

V posledici izvedbe dokaznega predloga "vpogled v ponudbo izbranega ponudnika" je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil dva predračuna, in sicer prvega, ki ga je izdelal sam, ter drugega, ki ga je predložil na obrazcu OBR-15. Ker je naročnik, kot je bilo to ugotovljeno že doslej, za popolnost ponudbe od ponudnikov zahteval, da morajo v ponudbi predložiti tudi "Predračun (OBR-15)", je Državna revizijska komisija vpogledala v predračun, ki ga je izbrani ponudnik predložil na obrazcu OBR-15.

Ob vpogledu v predračun, ki ga je izbrani ponudnik predložil na obrazcu OBR-15, je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik vanj vključil tako vrednost postavke 2 z opisom storitve "PZI ureditve ceste z vsemi priključki, križišči, površinami za pešce, kolesarje in avtobusnimi postajališči", kakor tudi vrednost postavke 11 z opisom storitve "Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki". Omenjeni postavki je izbrani ponudnik upošteval pri izračunu skupne ponudbene cene. Glede na navedeno Državna revizijska komisija smiselno pritrjuje izbranemu ponudniku, ki v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (druga alinea tretjega odstavka na prvi strani) navaja "Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki se ponuja na OBR.-15", pa tudi naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo (drugi odstavek na strani 7) ugotavlja, da "je to delo eksplicitno zajeto v predračunu, po katerem se dela tudi izvajajo in plačujejo".

Ob vpogledu v predračun, ki ga je izbrani ponudnik izdelal sam in ga predložil na tretji strani svoje ponudbe, je Državna revizijska komisija ugotovila, da izbrani ponudnik v njem res ni ločeno zapisal postavke 11 z opisom storitve "Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki", vendar pa je iz omenjenega njegovega predračuna mogoče prepričljivo zaključiti, da je vrednost (cena) načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki zajeta v postavki z opisom "PZI ureditve ceste". Navedena postavka je namreč v predračunu, ki ga je izbrani ponudnik izdelal sam in ga predložil na tretji strani svoje ponudbe, prav za vrednost (ceno) postavke 11 z opisom storitve "Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki", kot izhaja iz predračuna, ki ga je izbrani ponudnik predložil na obrazcu OBR-15, višja od vrednosti postavke 2 z opisom storitve "PZI ureditve ceste z vsemi priključki, križišči, površinami za pešce, kolesarje in avtobusnimi postajališči", kot izhaja iz predračuna, ki ga je izbrani ponudnik predložil na obrazcu OBR-15. Pri tem kot ključnega dejstva, ki se navezuje na omenjeni zaključek, ne gre prezreti naročnikove določbe (četrti odstavek XV. točke poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), po kateri mora ponudnik izpolniti cene za vse postavke iz predračuna (OBR-15), glede postavk, ki jih ponudnik ne izpolni, pa se šteje, da je stroške za izvedbo teh postavk (ponudnik) zajel v drugih postavkah ponudbenega predračuna.

Glede na vse doslej navedeno vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni uspel izkazati oziroma dokazati, da "specifikacija ponudbe izbranega ponudnika ne zajema izvedbe vseh razpisanih del", da je izbrani ponudnik spremenil obseg vseh razpisanih del in s tem "kršil razpisno dokumentacijo", niti ni uspel izkazati oziroma dokazati, da bi moral naročnik iz omenjenega razloga ponudbo izbranega ponudnika kot nepopolno izločiti. Vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah ni uspel izkazati oziroma dokazati, da je naročnik s tem, ko ponudbe izbranega ponudnika iz zatrjevanega razloga ni izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila, ravnal v nasprotju z določbami razpisne dokumentacije, oziroma v nasprotju z določbami ZJN-2.

V zahtevku za revizijo vlagatelj tudi zatrjuje, da je namesto direktorja enega od podizvajalcev obrazec OBR-13 in izjavo na obrazcu OBR-13a podpisala tretja oseba, katere ime in priimek mu nista znana (pred imenom direktorja je navedena beseda "za"), iz česar izhaja, da omenjenega obrazca OBR-13 oziroma omenjene izjave na obrazcu OBR-13a ni podpisala oseba, ki bi bila pooblaščena za zastopanje podizvajalca, za podpisnika pa tudi ni bilo predloženo pooblastilo zakonitega zastopnika podizvajalca, da lahko izjavo podpiše v njegovem imenu.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v drugem odstavku Povabila k oddaji ponudbe gospodarske subjekte povabil, da predložijo ponudbo na ta javni razpis v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe. Naročnik je dodal, da bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila, zahtevana v IV. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (XIII. točka poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), pri čemer so morali za popolnost ponudbe ponudniki med drugim predložiti tudi "Podatk[e] o podizvajalcu (OBR-13)" in "Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz četrtega odstavka 42. člena ZJN-2 (OBR-13a)" (devetnajsta in dvajseta alinea IV. točke poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe).

Iz določb Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZGD-1) izhaja, da gospodarsko družbo (v konkretnem primeru podizvajalca, ki je organiziran v obliki družbe z omejeno odgovornostjo) zastopajo zakoniti zastopniki (to je osebe, ki so določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi družbe na podlagi zakona - prvi odstavek 32. člena ZGD-1), družba z omejeno odgovornostjo pa ima enega ali več poslovodij (direktorjev), ki na lastno odgovornost vodijo posle družbe in jo zastopajo (prvi odstavek 515. člena ZGD-1). Pri tem je potrebno upoštevati tudi določbe Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/2001 in sprem.) o pooblastilih in njihovemu prenosu.

Ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da sta v njej za podizvajalca E., d. o. o., predložena izpolnjena, podpisana in žigosana obrazca OBR-13 in OBR-13a, katerih predložitev je naročnik zahteval v alinei 16) oziroma v alinei 17) IX. točke poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v povezavi z devetnajsto in dvajseto alineo IV. točke poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). Iz obeh obrazcev je razvidno, da ju je s pripisom "za" (zakonitega zastopnika podizvajalca E., d. o. o.) podpisala tretja oseba, katere ime in priimek na omenjenih obrazcih nista zapisana (naročnik je na obeh obrazcih izrecno zahteval "ime in priimek pooblaščene osebe"), niti na omenjenih obrazcih (oziroma kje drugje v ponudbi izbranega ponudnika) ni določno označeno ali v ponudbi izbranega ponudnika predloženo pooblastilo zakonitega zastopnika, na podlagi katerega naj bi tretja oseba (kod podpisnik obrazca OBR-13 in obrazca OBR-13a) izkazovala upravičenost za zastopanje zakonitega zastopnika podizvajalca E., d. o. o. Glede na navedeno v ponudbi izbranega ponudnika predložena obrazca OBR-13 in OBR-13a podizvajalca E., d. o. o., nista skladna z zahtevami naročnika, kot izhajajo iz alinee 16) oziroma alinee 17) IX. točke poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v povezavi z devetnajsto in dvajseto alineo IV. točke poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe) in samih obrazcev. Naročnik je namreč v alinei 16) IX. točke poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v povezavi z obrazcem OBR-13) izrecno zahteval "s strani podizvajalca podpisan obrazec" OBR-13, v alinei 17) IX. točke poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v povezavi z obrazcem OBR-13a) je zahteval s strani podizvajalca podpisan obrazec OBR-13a, na obeh pa je izrecno zahteval tudi "ime in priimek pooblaščene osebe". Iz obrazcev, ki ju je podpisala tretja oseba, katere ime in priimek v ponudbi nista (določno) navedena, poleg tega pa v navezavi nanjo ni izkazana upravičenost za zastopanje zakonitega zastopnika podizvajalca E., d. o. o., (še) ni izkazano, da so ustrezno podpisani s strani podizvajalca E., d. o. o. Omenjenega zaključka ne spreminja niti zatrjevanje izbranega ponudnika v tretji alinei tretjega odstavka izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo, saj tudi v primeru, če bi bilo zatrjevanje vlagatelja morebiti šteti za odobritev ravnanj podpisnika obrazcev OBR-13 in OBR-13a, te odobritve ni podal podizvajalec E., d. o. o., pač pa izbrani ponudnik.

V posledici navedene pomanjkljivosti je ponudba izbranega ponudnika v izpostavljenem delu formalno nepopolna, saj je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila, formalna pomanjkljivost ponudbe izbranega ponudnika pa ni nebistvena (17. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Ker mora naročnik v primeru, ko ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe, v postopku oddaje zadevnega javnega naročila pa naročnik tega ni storil, temveč je ponudbo izbranega ponudnika v izpostavljenem delu (vsaj preuranjeno) ocenil za popolno, pa čeprav je formalno nepopolna, je s svojim ravnanjem kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2, v povezavi s prvim odstavkom 78. člena ZJN-2 in alineo 16) oziroma alineo 17) IX. točke poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v povezavi z devetnajsto in dvajseto alineo IV. točke poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). V postopku oddaje javnega naročila namreč naročnik lahko izbere le tisto ponudbo, ki je popolna, popolna pa je ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Vlagatelju je v zvezi s tem tudi pritrditi, da naročnik izbranega ponudnika ni pozval k dopolnitvi ponudbe "v zvezi s pomanjkljivostmi, ki jih je vlagatelj zatrjeval v točki 3) zahtevka" (točka 3) na strani 5 opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo).

V zahtevku za revizijo vlagatelj nadalje zatrjuje, da pogodba o sodelovanju (pri prijavi na javni razpis), katere ena od pogodbenih strank je izbrani ponudnik, druga pa podizvajalec E., d. o. o., s strani izbranega ponudnika ni podpisana, s strani podizvajalca E., d. o. o., pa naj bi pogodbo za direktorja (ki po javno dostopnih podatkih ni zakoniti zastopnik podizvajalca E., d. o. o.) podpisala neka tretja oseba, za katero ustrezno pooblastilo za podpis pogodbe ni izkazano.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v drugem odstavku Povabila k oddaji ponudbe gospodarske subjekte povabil, da predložijo ponudbo na ta javni razpis v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe. V zadnjem odstavku alinee 17) IX. točke poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je naročnik zapisal, da mora imeti ponudnik, ki izvaja javno naročilo "z enim ali več podizvajalci, ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe". Smiselno enaka vsebina izhaja tudi iz prvega odstavka obrazca OBR-12 pod tabelo, v katerem je zapisano: "Izjavljamo, da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo".

Tudi v primeru, če bi se v tem postopku morebiti ugotovilo, da pogodba o sodelovanju (pri prijavi na javni razpis), katere ena od pogodbenih strank je izbrani ponudnik, druga pa podizvajalec E., d. o. o., s strani izbranega ponudnika ni podpisana, s strani podizvajalca E., d. o. o., pa je pogodbo za direktorja (ki po javno dostopnih podatkih ni zakoniti zastopnik podizvajalca E., d. o. o.) podpisala neka tretja oseba, za katero ustrezno pooblastilo za podpis pogodbe ni izkazano, kot ključnih ne gre prezreti dejstev, da
- iz razpisne dokumentacije izhaja, da mora imeti ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, pogodbo oziroma pogodbe s podizvajalci sklenjeno oziroma sklenjene (šele) ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem,
- so z izpolnjenim in podpisanim obrazcem OBR-12 ponudniki izjavili (in se zavezali), da bodo z vsemi podizvajalci, s katerimi bodo izvajali predmetno javno naročilo, "sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo",
- naročnik v IV. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe predložitve pogodb s podizvajalci, sklenjenih že v trenutku poteka roka za prejem ponudb, ni naštel med dokumentacijo, ki jo mora ponudnik v ponudbi predložiti za popolnost njegove ponudbe.

Ker torej naročnik v razpisni dokumentaciji ni določil, da morajo ponudniki za to, da se bo njihova ponudba štela za popolno, v svojih ponudbah predložiti že sklenjene pogodbe s podizvajalci, temveč je predvidel, da morajo imeti ponudniki, ki izvajajo javno naročilo z enim ali več podizvajalci, pogodbo oziroma pogodbe s podizvajalci sklenjeno oziroma sklenjene (šele) ob sklenitvi pogodbe z njim ali med njenim izvajanjem, izbrani ponudnik pa je v svoji ponudbi predložil tudi izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-12, Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni uspel izkazati oziroma dokazati, da je naročnik s tem, ko izbranega ponudnika iz razlogov, kot jih vlagatelj zatrjuje v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo, ni pozval "k odpravi te pomanjkljivosti", ravnal v nasprotju z določbami razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila oziroma v nasprotju z določbami ZJN-2.

V zahtevku za revizijo vlagatelj kot naslednje zatrjuje, da izbrani ponudnik v roku za oddajo ponudb naročniku ni predložil ustrezno izpolnjene (s podpisi oseb, pooblaščenih za zastopanje) izjave za pridobitev osebnih podatkov na obrazcu OBR-6, prav tako pa je naročniku v omenjenem roku predložil nepodpisano in "nepožigosano" izjavo o roku izvedbe del in izvajanju del na obrazcu OBR-10. Po zatrjevanju vlagatelja izbrani ponudnik v roku za oddajo ponudbe za podizvajalca A. P., s. p., tudi ni predložil druge strani obrazca "Podatki o podizvajalcu (OBR-13)", vse navedene pomanjkljivosti ponudbe izbranega ponudnika pa po stališču vlagatelja predstavljajo "takšno nepopolnost ponudbe", zaradi katere je potrebno ponudbo izločiti iz postopka oddaje javnega naročila "brez možnosti, da se takšne napake sanira". Glede na navedeno vlagatelj meni, da naročnik ni ravnal pravilno s tem, ko je naročniku (očitna pomota, pravilno: izbranemu ponudniku; opomba Državne revizijske komisije) dopustil "odpravo opisanih napak".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v drugem odstavku Povabila k oddaji ponudbe gospodarske subjekte povabil, da predložijo ponudbo na ta javni razpis v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe. Naročnik je dodal, da bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila, zahtevana v IV. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (XIII. točka poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), pri čemer so morali za popolnost ponudbe ponudniki med drugim predložiti tudi "Izjavo za pridobitev osebnih podatkov (OBR-6)", "Izjavo o roku izvedbe del in o izvajanju del (OBR-10)" in "Podatk[e] o podizvajalcu (OBR-13)" (četrta, petnajsta in devetnajsta alinea IV. točke poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe).

Ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da se v njej med drugim nahaja
- izjava za pridobitev osebnih podatkov ("BR-6"), podpisana in žigosana s strani izbranega ponudnika, na kateri ob izjavah oseb (pooblaščenih za zastopanje izbranega ponudnika), s katerim soglašajo, da lahko naročnik za namene oddaje zadevnega javnega naročila iz uradnih evidenc pridobi njihove osebne podatke o kaznovanju, manjkajo tudi podpisi, ki jih vlagatelj izpostavlja v zahtevku za revizijo,
- izjava o roku izvedbe del in o izvajanju del ("OBR-10"), ki ni podpisana in žigosana,
- prva (ne pa tudi druga) stran obrazca "PODATKI O PODIZVAJALCU" A. P., s. p.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik s tem, ko je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila ugotovil, da v konkretnem primeru vsaka od izpostavljenih pomanjkljivosti ponudbe izbranega ponudnika predstavlja nepopolnost v delih ponudbe, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila (17. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), ni ravnal v nasprotju z določbami ZJN-2. Manjkajoči podpisi oseb (pooblaščenih za zastopanje izbranega ponudnika), manjkajoči žig in manjkajoča stran obrazca "PODATKI O PODIZVAJALCU" tudi ne predstavljajo vsebinske, temveč formalno pomanjkljivost ponudbe izbranega ponudnika. Ker formalna pomanjkljivost ponudbe izbranega ponudnika v konkretnem primeru ni nebistvena (17. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), naročnik pa mora v primeru, ko ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe, naročnik prav tako ni ravnal v nasprotju z določbami ZJN-2, ko je izbranega ponudnika z zahtevkom za dopolnitev formalno nepopolne ponudbe številka 371-24/2012-12, z dne 02. 04. 2012 (v nadaljevanju: poziv), pozval na dopolnitev njegove formalno nepopolne ponudbe v izpostavljenih delih.

Ob vpogledu v naročnikovo dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik dne 04. 04. 2012 prejel vlogo izbranega ponudnika z dne 03. 04. 2012, poimenovano "dopolnitev ponudbe", skupaj s prilogami, to je z listinami (dokazili), na predložitev katerih je bil izbrani ponudnik s strani naročnika s pozivom pozvan. Navedeno v odločitvi o zahtevku za revizijo (prvi odstavek na strani 8) upravičeno izpostavlja tudi naročnik, ko zapiše, da so bile "[n]a tej podlagi" [â??] "odpravljene pomanjkljivosti, ki jih očita vlagatelj glede soglasja za pridobitev osebnih podatkov, glede izjave o roku izvedbe in o izvajanju del ter podatki o podizvajalcu".

S predložitvijo omenjenih listin (dokazil) izbrani ponudnik prav tako ni ravnal v neskladju z določili drugega odstavka 78. člena ZJN-2, saj ni spremenil svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril, dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, niti tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Glede na vse doslej navedeno vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni uspel izkazati oziroma dokazati, da pomanjkljivosti ponudbe izbranega ponudnika, ki jih navaja v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo, predstavljajo "takšno nepopolnost ponudbe", zaradi katere je potrebno ponudbo izbranega ponudnika izločiti iz postopka oddaje javnega naročila "brez možnosti, da se takšne napake sanira", niti vlagatelj ni uspel izkazati oziroma dokazati, da naročnik ni ravnal pravilno s tem, ko je izbranemu ponudniku v izpostavljenem delu njegove ponudbe dopustil "odpravo opisanih napak". Vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah ni uspel izkazati oziroma dokazati, da je naročnik s tem, ko ponudbe izbranega ponudnika iz zatrjevanega razloga ni izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila, ne da bi izbranega ponudnika pozval na dopustno dopolnitev njegove ponudbe (po 78. členu ZJN-2), ravnal v nasprotju z določbami ZJN-2.

V zahtevku za revizijo vlagatelj kot slednje zatrjuje, da je ena od razpisanih storitev, ki jo mora v sklopu obravnavanega javnega naročila izbrani ponudnik izvesti, tudi novelacija geodetskega načrta z zakoličbo trase in posnetkom prečnih profilov, izbrani ponudnik pa nima zaposlenega odgovornega geodeta, ni vpisan v seznam geodetskih podjetij pri Inženirski zbornici Slovenije in "v sled tega ne izpolnjuje pogojev za samostojno opravljanja geodetske dejavnosti" skladno z Zakonom o geodetski dejavnosti. Glede na to, da izbrani ponudnik ni vpisan v seznam geodetskih podjetij pri Inženirski zbornici Slovenije, po stališču vlagatelja nima dovoljenja za opravljanje geodetske dejavnosti, ki jo je potrebno izvesti v sklopu predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v drugem odstavku Povabila k oddaji ponudbe gospodarske subjekte povabil, da predložijo ponudbo na ta javni razpis v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe. Naročnik je v prvem odstavku III. točke poglavja 2.1. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki ga v svojem zahtevku za revizijo (drugi odstavek na strani 9) izpostavlja tudi vlagatelj, zapisal, da na "javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti od 42. do 45. člena ZJN -2 navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije". Naročnik je še dodal, da bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila, zahtevana v IV. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (XIII. točka poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), pri čemer so morali za popolnost ponudbe ponudniki med drugim predložiti tudi "Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)" (druga alinea IV. točke poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe).

V alinei 6) IX. točke poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je naročnik od ponudnika (v smislu pravne relevantnosti za konkretno zadevo) zahteval, da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register, v alinei 7) IX. točke poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe pa je naročnik od ponudnika zahteval, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali mora biti ponudnik član posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri ima svoj sedež, opravljal storitev. Kot dokazilo, s katerim se dokazuje izpolnjevanje omenjenih pogojev, je naročnik določil "Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/2010; v nadaljevanju: ZGeoD-1) ne izhaja, da bi za izvajanje geodetskih storitev geodetsko podjetje moralo pridobiti (posebno) dovoljenje, kot je to izhajalo iz določb prej veljavnega Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/2000 in sprem.; v nadaljevanju: ZgeoD), ki je veljal do dne 19. 10. 2010. ZGeoD-1 sicer določa pogoje za opravljanje geodetske dejavnosti, vendar pa teh pogojev ne gre enačiti z dovoljenjem za izvajanje geodetskih storitev (po ZgeoD). Na podlagi ZGeoD-1 lahko geodetsko dejavnost opravlja pravna ali fizična oseba, ki ima kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik v Poslovni register Slovenije vpisano geodetsko dejavnost (prvi odstavek 3. člena ZGeoD-1). Geodetsko podjetje lahko (upoštevaje drugi odstavek 3. člena ZGeoD-1) prične z opravljanjem geodetske dejavnosti, če izpolnjuje naslednja pogoja:
- da ima zavarovano odgovornost za škodo v skladu z ZGeoD-1, in
- da ima na podlagi pogodbe o zaposlitvi zagotovljeno sodelovanje posameznika, ki izpolnjuje z ZGeoD-1 predpisane pogoje za odgovornega geodeta.
Geodetsko podjetje se lahko vpiše v seznam geodetskih podjetij pri Inženirski zbornici Slovenije (tretji odstavek 3. člena ZGeoD-1).

Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je predmet zadevnega javnega naročila tudi novelacija geodetskega načrta z zakoličbo trase in posnetkom prečnih profilov. Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da izbrani ponudnik v Poslovni register Slovenije morebiti nima vpisane geodetske dejavnosti.

V navezavi na zatrjevanje vlagatelja v zahtevku za revizijo (na strani 9), da izbrani ponudnik "ni vpisan v seznam geodetskih podjetij pri IZS", glede na to pa "nima dovoljenja za opravljanje geodetske dejavnosti, ki jo je potrebno izvesti v sklopu predmetnega javnega naročila", Državna revizijska komisija ugotavlja, da mu ni mogoče slediti. Kot izhaja iz tretjega odstavka 3. člena ZGeoD-1 se namreč geodetsko podjetje lahko vpiše (ne pa mora vpisati) v seznam geodetskih podjetij pri Inženirski zbornici Slovenije, poleg tega pa iz ZGeoD-1 ne izhaja, da bi za izvajanje geodetskih storitev geodetsko podjetje moralo pridobiti (posebno) dovoljenje, kot je to izhajalo iz določb ZgeoD. Morebitno dejstvo, da izbrani ponudnik "ni vpisan v seznam geodetskih podjetij pri IZS", tudi še ne pomeni, da morebiti geodetsko podjetje ne izpolnjuje pogojev za opravljanje geodetske dejavnosti iz prvega oziroma drugega odstavka 3. člena ZGeoD-1.

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika, pri tem pa ugotovila, da je v njej med drugim predložil tudi izpolnjeno, podpisano in žigosano Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-4). V omenjeni izjavi (OBR-4) je med drugim navedel, da dejavnost (ki je predmet zadevnega javnega naročila) lahko opravlja na podlagi vpisa v sodni register, za opravljanje dejavnosti, ki je predmet zadevnega naročila, pa ne potrebuje posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravlja že na podlagi vpisa v sodni register oziroma vpisa v Poslovni register Slovenije. Vsebinsko enako izhaja iz Izjave o izpolnjevanju pogojev (OBR-4), ki jo je v svoji ponudbi predložil vlagatelj, s tem, da je vlagatelj v svoji ponudbi omenjeni izjavi priložil še izjavo, poimenovano "IZJAVA Ponudnika, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila ne potrebujejo", v kateri med drugim pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da
- dejavnost lahko opravlja na podlagi vpisa v sodni register,
- za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ne potrebuje posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravlja že na podlagi vpisa v sodni register oziroma vpisa pri davčnem uradu.
Navedeno kaže na to, da se tudi vlagatelj zaveda, da za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (ta med drugim vključuje izvedbo novelacije geodetskega načrta z zakoličbo trase in posnetkom prečnih profilov), ne potrebuje posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravlja že na podlagi vpisa v sodni register (oziroma vpisa v Poslovni register Slovenije).

V zvezi z zatrjevanji vlagatelja, da izbrani ponudnik nima zaposlenega odgovornega geodeta in "v sled tega ne izpolnjuje pogojev za samostojno opravljanja geodetske dejavnosti" skladno z Zakonom o geodetski dejavnosti, Državna revizijska komisija ugotavlja, da bo izbrani ponudnik (v navezavi na izvedbo predmeta tega javnega naročila) lahko (upoštevaje drugi odstavek 3. člena ZGeoD-1) pričel z opravljanjem geodetske dejavnosti, če bo izpolnjeval pogoja, da ima zavarovano odgovornost za škodo v skladu z ZGeoD-1, pa tudi, da ima na podlagi pogodbe o zaposlitvi zagotovljeno sodelovanje posameznika, ki izpolnjuje z ZGeoD-1 predpisane pogoje za odgovornega geodeta. Vendar pa naročnik v razpisni dokumentaciji od ponudnikov (geodetskih podjetij) ni zahteval, da morajo za to, da se bo njihova ponudba štela za popolno, izpolnjevanje omenjenih pogojev iz drugega odstavka 3. člena ZGeoD-1 izkazovati že v trenutku poteka roka za prejem ponudb. Za popolnost ponudb so morali ponudniki namreč (v navezavi na izpostavljeni del zahtevka za revizijo) predložiti zgolj "Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)", ki jo je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ni sledila zatrjevanju vlagatelja v zahtevku za revizijo (četrti odstavek na strani 9), da bi moral izbrani ponudnik (za to, da bo njegova ponudba štela za popolno) "naročniku predložiti ustrezno dokazilo, da bo imel" [â??] "na voljo sredstva (odgovornega geodeta z geodetsko izkaznico) za izvedbo naročila, česar pa ni storil", niti Državna revizijska komisija ni sledila zatrjevanju vlagatelja v zahtevku za revizijo, da bi moral zato naročnik ponudbo izbranega ponudnika kot nepravilno in posledično nepopolno izločiti. Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v več svojih odločitvah namreč od ponudnikov ni mogoče zahtevati več ali drugače, kot je od njih terjala vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija. Upoštevaje ugotovitev, da naročnik v razpisni dokumentaciji od ponudnikov (geodetskih podjetij) ni zahteval, da morajo za to, da bo njihova ponudba štela za popolno, izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 3. člena ZGeoD-1 izkazovati že v trenutku poteka roka za prejem ponudb, vlagatelju ni slediti tudi v njegovem zatrjevanju, da bi se moral izbrani ponudnik iz razloga, ker "ne more sam izvesti storitve "Novelacija geodetskega načrta z zakoličbo trase in posnetkom prečnih profilov"," (v ponudbi) "sklicevati na kapacitete drugih gospodarskih subjektov".

Glede na navedeno vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni uspel izkazati oziroma dokazati svojih zatrjevanj, niti ni uspel izkazati oziroma dokazati, da bi moral naročnik iz razlogov, navedenih v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo (ki se nanaša na izvedbo novelacije geodetskega načrta z zakoličbo trase in posnetkom prečnih profilov), ponudbo izbranega ponudnika kot nepopolno izločiti. V posledici vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah ni uspel izkazati oziroma dokazati, da je naročnik s tem, ko ponudbe izbranega ponudnika iz zatrjevanega razloga ni izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila, ravnal v nasprotju z določbami razpisne dokumentacije oziroma v nasprotju z določbami ZJN-2.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik ponudbo izbranega ponudnika (vsaj preuranjeno) ocenil za popolno, pa čeprav je formalno nepopolna, s čimer je kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2, v povezavi s prvim odstavkom 78. člena ZJN-2 in alineo 16) oziroma alineo 17) IX. točke poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v povezavi z devetnajsto in dvajseto alineo IV. točke poglavja 2.2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), je vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 24. 04. 2012 ugodila in razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v dokumentu "OBVESTILO O IZBIRI NAJUGODNEJšEGA PONUDNIKA" številka 371-24/2012-25, z dne 11. 04. 2012.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila, kot izhaja iz obvestila o izbiri, se postopek oddaje zadevnega javnega naročila pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2). Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da pred sprejemom (morebitne) nove odločitve o oddaji zadevnega javnega naročila izbranemu ponudniku glede obrazcev OBR-13 in OBR-13a, ki se nanašajo na podizvajalca E., d. o. o., na podlagi 78. člena ZJN-2 dopusti in omogoči dopolnitev njegove formalno nepopolne ponudbe. Naročnik mora postopek dopustne dopolnitve formalno nepopolne ponudbe izbranega ponudnika izvesti ob upoštevanju predmetne odločitve Državne revizijske komisije in ob spoštovanju določb ZJN-2.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (pa tudi v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo) predlaga, da se mu povrnejo stroški postopka in sicer "sestava revizijskega zahtevka" v znesku "1.047,50 EUR", "stroški po tar. št. 6002" v znesku "20,00 EUR", "DDV" "20 %" in "taksa za zahtevek za revizijo" "191,40 EUR". V opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da se mu povrnejo še stroški "sestav[e] predmetne vloge (opredelitev do naročnikovih navedb)" v znesku "419,00 EUR".

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju (upoštevaje zlasti 70. člen ZPVPJN) priznala naslednje potrebne (in opredeljeno navedene) stroške:
- takso (za zahtevek za revizijo) v znesku 191,40 EUR,
- nagrado za postopek pravnega varstva (predrevizijski in revizijski postopek) v znesku 800,00 EUR, ki jo je Državna revizijska komisija določila na podlagi 70. člena ZPVPJN, skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009 in sprem.) ter 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 in sprem.; v nadaljevanju: Zakon o odvetniški tarifi). Državna revizijska komisija je namreč po pravičnem preudarku in ob upoštevanju vseh okoliščin primera ocenila, da gre v konkretnem postopku za povprečen primer,
- izdatke za plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev v pavšalnem znesku 20,00 EUR, ki jih je Državna revizijska komisija določila na podlagi 70. člena ZPVPJN, skladno z Zakonom o odvetniški tarifi (tarifna številka 6002),
- 20 % davek na dodano vrednost v znesku 164,00 EUR, izračunan na podlagi tarifne številke 6007 Zakona o odvetniški tarifi glede na nagrado in izdatke za postopek pravnega varstva,
skupaj torej 1.175,40 EUR. Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala povračila v zahtevku za revizijo priglašenih stroškov nagrade za postopek pravnega varstva nad priznanimi, saj jih, upoštevaje 13. člen Zakona o odvetniški tarifi (to je upoštevaje vse okoliščine konkretnega primera, zlasti še obseg in težavnost odvetniške storitve), ne ocenjuje za potrebne stroške postopka (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala niti povračila stroškov nagrade, priglašenih v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, za sestavo omenjene vloge, saj jih ne ocenjuje za potrebne stroške, nastale v revizijskem postopku (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN). Prispevek vlagatelja, kot izhaja iz opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, k rešitvi zadeve namreč ni bistven, niti ni pripomogel k hitrejši in enostavnejši rešitvi zadeve. Poleg tega je vlagatelj v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo navajal nekatera nova dejstva in nove dokaze, za katera ni dokazal, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti (že) v predrevizijskem postopku (peti odstavek 29. člena ZPVPJN).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (pa tudi v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo) predlaga, da se mu prav tako povrnejo "morebitni dodatno nastali stroški v postopku odločanja o" [â??] "zahtevku za revizijo". V skladu s petim odstavkom 70. člena ZPVPJN mora vlagatelj v svoji zahtevi (predlogu) za povračilo stroškov opredeljeno navesti stroške, za katere zahteva povračilo, kar pomeni, da vlagateljev predlog, da se mu povrnejo tudi morebitni dodatno nastali stroški v postopku odločanja o zahtevku za revizijo, ne zadostuje, temveč bi bil posamezne stroške, ki so mu (morebiti) v postopku odločanja o zahtevku za revizijo še dodatno nastali, vlagatelj dolžan specificirati. Ker vlagatelj ni opredeljeno navedel, kateri (morebitni) dodatni stroški so mu v postopku odločanja o zahtevku za revizijo (poleg že priznanih še) nastali, je Državna revizijska komisija vlagateljev predlog za povrnitev stroškov v izpostavljenem delu na podlagi petega odstavka 70. člena ZPVPJN zavrnila.

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške v znesku 1.175,40 EUR. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 12. 06. 2012


Predsednica senata
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- OBČINA METLIKA, Mestni trg 24, 8330 Metlika
- Odvetniška pisarna Razgoršek-Dremelj, d. o. o., Linhartova ulica 6, 2000 Maribor
- TRASA, d. o. o., Kettejeva ulica 16, 2000 Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
- v arhiv - tu