018-129/2012 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-129/2012-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Miriam Ravnikar šurk kot predsednice senata in Sonje Drozdek šinko ter mag. Nataše Jeršič kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Nakup in preventivno vzdrževanje laserskega sistema za lithotripsijo", na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Olympus Slovenija, d.o.o., Baznikova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 7. 6. 2012

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo z dne 29. 3. 2012 se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je predmetno javno naročilo, ki ga oddaja v odprtem postopku, dne 9. 11. 2011 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko JN12835/2011. Dne 19. 3. 2012 je naročnik sprejel odločitev št. 84508-K069-11/9, da se javno naročilo dodeli ponudniku Karl Storz Endoskopija, d.o.o., Verovškova ulica 60a, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz naročnikove odločitve je tudi razvidno, da je vlagateljevo ponudbo izločil, ker naj ne bi izpolnjevala vseh naročnikovih strokovnih zahtev.

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj z vlogo z dne 29. 3. 2012 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik nepravilno ugotovil, da je njegova ponudba strokovno neustrezna. Vlagatelj navaja, da je naročnik njegovo ponudbo izločil, ker naj ne bi izpolnjevala štirih strokovnih zahtev. V nadaljevanju zahtevka se vlagatelj opredeljuje do posameznih očitanih pomanjkljivosti:

- Naročnik je v 4. točki Priloge 1 k obrazcu 3 zahteval, da mora sistem z video procesorjem, glavo kamere in ekranom zagotavljati polno HD kvaliteto slike s kontrastnim razmerjem vsaj 1000:1, ločljivostjo slike vsaj 1920 x 1080 točk in progresivnim skeniranjem slike (1080p). Naročnik je tudi zahteval, da mora set omogočati zajem full HD slike in snemanje video dokumentov. V zvezi z navedeno zahtevo je vlagatelj naročniku postavil vprašanje, ali mora videoprocesor zagotavljati snemanje slike v tehniki HD in snemanje filmov v tehniki SD, naročnik pa je odgovoril, da zadostuje, če ponudnik ponudi možnost snemanja v SD tehniki, posnete slike pa v HD resoluciji. Vlagatelj navaja, da je ponudil opremo, ki v celoti izpolnjuje naročnikove zahteve, saj je ponudil videoprocesor VISERA ELITE z oznako N3643860, OTV-S190 Video System Centre. Gre za set, ki zagotavlja zajemanje oz. snemanje slik v tehniki HD in snemanje filmov v tehniki SD. Vlagatelj je v setu OTV-S190 vključil videoprocesor, ki v setu vsebuje tudi snemalno enoto, ki zagotavlja snemanje v SD tehniki. Celoten set vsebuje USB 200 (Medicap USB200 Specs) ter VISERA ELITE OTV 190. Vlagatelj je v Prilogi 1 k obrazcu 3 vpisal, da oprema izpolnjuje naročnikovo zahtevo, ter celo pripisal 1080p in 1080i, ker je želel poudariti, da ponujena oprema presega naročnikove zahteve. Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik s tehničnimi zahtevami želel preferirati izbranega ponudnika, saj je do pred kratkim le ta ponujal sistem, ki v celoti ustreza zahtevam. Da vlagateljeva oprema ustreza naročnikovim zahtevam, je razvidno tudi iz predloženega kataloga, še navaja vlagatelj.
- Naročnik vlagateljevi ponudbi očita, da je v 2. točki Priloge 1 k obrazcu 3 zahteval 1 sterilizacijsko kaseto in 2 kaseti za namakanje, vlagatelj pa naj bi ponudil le 1 sterilizacijsko kaseto in 1 kaseto za namakanje. Vlagatelj pojasnjuje, da je v svoji ponudbi vključil sete in ne kose, konkretni set pa vsebuje tudi 2 kaseti za namakanje. Vlagatelj je v tabeli navedel, da izpolnjuje navedeno naročnikovo zahtevo. Po mnenju vlagatelja so bile zahteve v tem delu določene nejasno, saj je v vsakem primeru, ko je zahteval več kosov opreme, to jasno zapisal, v tem primeru pa je uporabil dvojino, kar bi lahko pomenilo, da je prišlo do tipkarske napake, saj vlagatelj ne vidi razloga, da bi naročnik potreboval 2 kaseti za namakanje.
- Tudi v 3. točki Priloge 1 k obrazcu 3 je naročnik zahteval 1 sterilizacijsko kaseto in 2 kaseti za namakanje in vlagatelj je tudi v tem delu ponudil set, ki vključuje 2 kaseti za namakanje, ne pa zgolj ene kasete za namakanje, kar mu očita naročnik.
- Naročnik vlagatelju tudi očita, da na predstavitev opreme ni pripeljal opreme, ki jo ponuja. V zvezi s tem očitkom vlagatelj navaja, da je na predstavitvi naročnika opozoril, da je bila pripeljana identična oprema, le da se oznake predstavljene opreme niso ujemale z oznakami ponujene. Razlog je bil ta, da je bil predstavljeni videoprocesor ob predstavitvi edini, uradna prodaja pa se je začela šele 1. 3. 2012. Predstavljena oprema je bila označena s prototipnimi oznakami, predstavnika naročnika pa sta to sprejela brez zadržkov. Vlagatelj tudi navaja, da nikoli ni prejel zapisnika o ogledu.

Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da naročnik ponudbe izbranega ponudnika ne bi smel oceniti kot popolno, saj naj izbrani ponudnik ne bi izpolnjeval zahteve glede treh referenčnih ustanov, ki že uporabljajo enak tip aparata, ter zahteve glede pooblaščenega servisa v Sloveniji. Izbrani ponudnik po mnenju vlagatelja tudi ne izpolnjuje kadrovskih zahtev. Vlagatelj navaja, da je naročnik ob tem kršil tudi načelo enakopravne obravnave, saj je njegovo ponudbo označil kot strokovno neustrezno, medtem ko je ponudbo izbranega ponudnika kljub pomanjkljivostim označil kot popolno.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo ugovarja tudi zoper vsebino razpisne dokumentacije. Navaja, da je že ob pregledu razpisne dokumentacije ugotovil, da je naročnik želel s tehničnimi specifikacijami preferirati določenega ponudnika. Zahtevka za revizijo sicer ni vložil, ker je tudi sam sposoben izpolniti vse tehnične zahteve, vendar je glede na naročnikove očitke o strokovni neustreznosti vlagateljeve ponudbe jasno, da je naročnika vlagateljeva ponudba presenetila, saj posamezni parametri opreme še niso bili dostopni. Vlagatelj navaja, da zaradi prekluzije ne izpodbija vsebine razpisne dokumentacije, temveč želi le opozoriti na dejstva, iz katerih izhaja, da je naročnik že od začetka preferiral točno določenega ponudnika. Vlagatelj v nadaljevanju izpostavlja posamezne dele razpisne dokumentacije, ki so po njegovem mnenju prilagojene izbranemu ponudniku. Vlagatelj še navaja, da naročnik v pravnem pouku odločitve o oddaji naročila ni navedel višine takse.

Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji predmetnega naročila, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 10. 4. 2012, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja.

Naročnik je dne 13. 4. 2012 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik v zvezi s posameznimi zatrjevanimi pomanjkljivostmi v vlagateljevi ponudbo navaja:

- Videoprocesor VISERA ELITE z oznako N3643860, OTV-S190 Video System Center, ki ga ponuja vlagatelj, ne omogoča snemanja v SD tehniki, ki je zahtevano v odgovoru z dne 25. 11. 2011. Videoprocesor ne vsebuje snemalne enote, ki zagotavlja snemanje v SD tehniki. Vlagatelj se sklicuje, da gre v primeru ponujenega sistema za set, ki naj bi vseboval tudi Medicap USB 200 Specs, vendar naročnik poudarja, da slednje iz vlagateljeve ponudbe oz. priloženega kataloga ni razvidno. Proizvajalec Olympus v svojem uradnem prospektnem materialu nikjer ne navaja, da je Medicap USB 200 Specs, katerega proizvajalec je podjetje MediCapture, del seta OTV-S190. Poleg tega omenjenega seta, ki naj bi vseboval Medicap USB 200 Specs, vlagatelj sploh ni pripeljal na demonstracijo ponujene opreme, da bi se lahko naročnik prepričal o izpolnjevanju vseh zahtev.
- V 13. alineji 2. točke Priloge 1 k Obrazcu 3 razpisne dokumentacije je bila zahteva "kaseta za sterilizacijo Video Fleksibilnega Uretero-Renoskopa", v 14. alineji pa zahteva "kaseti za namakanje Video Fleksibilnega Uretero-Renoskopa". Vlagatelj je ponudil 1 sterilizacijsko kaseto in 1 kaseto za namakanje namesto dveh. V 2. točki Priloge 1 - Specifikacija pogodbe je na strani 53 vlagateljeve ponudbe jasno razvidna sestava seta Video Fleksibilni Uretero-Renoskop, ki vključuje le eno kaseto za namakanje (Egendo-ST Flexible Soak Tray 1), kar ne ustreza naročnikovi zahtevi.
- Enako naročnik navaja tudi glede izpolnjevanja 11. alineje 3. točke Priloge 1 k Obrazcu 3 razpisne dokumentacije, pri kateri je vlagatelj ponudil le eno kaseto za namakanje namesto zahtevanih dveh.
- V zvezi z demonstracijo opreme naročnik navaja, da je vlagatelja izrecno pozval, da želi preizkusiti sistem, ki je sestavljen iz Videoprocesorja VISERA ELITE OTV-S190, glave kamere CH-S190-XZ-E in LCD monitorja OEV261H. Vlagatelj je namesto ponujene opreme na demonstracijo pripeljal drugačno opremo od ponujene, na kar je bil opozorjen že pred demonstracijo. Ker na demonstracijo ni bila pripeljana oprema, ki bi bila identična ponujeni, naročnik ni mogel preveriti izpolnjevanja tehničnih zahtev.

V zvezi s ponudbo izbranega ponudnika naročnik navaja, da izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije, pri čemer se sklicuje na navedbe iz njegove izjasnitve z dne 10. 4. 2012.

Navedb v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije naročnik ni obravnaval, saj so po njegovem mnenju prepozne, dodaja pa, da lahko opremo, kot je bila zahtevana, ponudijo tudi drugi proizvajalci.

Naročnik je z vlogo z dne 19. 4. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 20. 4. 2012, vloženo na podlagi petega odstavka 29. člena ZPVPJN, opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Vlagatelj v vlogi odgovarja na posamezne naročnikove navedbe in dodatno pojasnjuje revizijske navedbe.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 39. členom ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je najprej spor glede vprašanja, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo izločil kot neprimerno, in sicer zato, ker naj ne bi izpolnjevala vseh naročnikovih tehničnih zahtev. Vlagateljeve navedbe v tem delu je treba obravnavati z vidika 20. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa, da je neprimerna tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila, in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji. Neprimerne ponudbe ob upoštevanju 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ni mogoče označiti kot popolne, vse nepopolne ponudbe pa je naročnik dolžan na podlagi prvega odstavka 80. člena ZJN-2 izločiti iz postopka oddaje javnega naročila. Po drugi strani ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja posameznih zahtev ali pogojev iz razpisne dokumentacije (in ki tudi ne vsebuje kakšnih drugih pomanjkljivosti) in iz vsebine katere posledično izhaja usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila, naročnik ne sme označiti za nepopolno, pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili.

Kot je razvidno iz odločitve o oddaji naročila z dne 19. 3. 2012, je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil kot neprimerno zato, ker je ugotovil da naj ponujeni sistem ne bi omogočal zajema videa, da naj vlagatelj ne bi ponudil ustreznega števila kaset za namakanje in da naj vlagatelj na demonstracijo ne bi pripeljal zahtevane ponujene opreme.

Zahteve glede procesorja kamere pri video sistemu je naročnik določil v 4. točki Priloge 1 k obrazcu 3, v katerem je zapisal:

"Sistem z video procesorjem, glavo kamere in ekranom mora zagotavljati polno HD kvaliteto slike s kontrastnim razmerjem vsaj 1000:1, ločljivostjo slike vsaj 1920x1080 točk in progresivnim skeniranjem slike (1080p). Set naj omogoča tudi zajem full HD slike in snemanje video dokumentov."

V zvezi s citirano zahtevo je treba upoštevati tudi pojasnilo naročnika, ki je bilo dne 25. 11. 2011 objavljeno na portalu javnih naročil, v katerem je naročnik na vprašanje, ali mora videoprocesor zagotavljati snemanje slik v tehniki HD in snemanje filmov v tehniki SD, odgovoril:

"Dovolj je, če ponudnik ponudi možnost snemanja v SD tehniki, posnete slike pa morajo biti v HD resoluciji."

Med vlagateljem in naročnikom je v tem delu spor glede vprašanja, ali oprema, ki jo ponuja vlagatelj, omogoča snemanje v SD tehniki. Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je ponudil videoprocesor VISERA ELITE z oznako N3643860, OTV-S190 Video System Centre, ki zagotavlja snemanje filmov v tehniki SD, saj naj bi ponujeni set vključeval videoprocesor, ki vsebuje tudi snemalno enoto. Set naj bi tako po zagotovilih vlagatelja vseboval USB 200 (Medicap USB200 Specs) ter VISERA ELITE OTV-S190. Naročnik po drugi strani zatrjuje, da dejstvo, da naj bi vlagatelj ponujal tudi Medicap USB200 Specs, iz njegove ponudbe ne izhaja, saj tega proizvajalec Olympus ne navaja, hkrati pa naj bi šlo tudi za proizvod drugega proizvajalca.

Iz vlagateljeve ponudbe je razvidno, da je v 4. točki Priloge 1 k obrazcu 3 navedel, da ponuja sistem z videoprocesorjem, glavo kamere in ekranom, podatki o ponujeni opremi in njenih tehničnih specifikacijah pa naj bi bili razvidni iz kataloga št. 4. Katalog št. 4 je katalog proizvajalca Olympus, v katerem je predstavljen sistem Visera Elite Video System Center z oznako Olympus OTV-S190. Kot je mogoče razumeti vlagatelja, ta sistem zagotavlja snemanje v SD tehniki v povezavi s sistemom Medicap USB200 Specs. Vendar pa iz vlagateljeve ponudbe ni razvidno, da bi v povezavi z Visera Elite Video System Center z oznako Olympus OTV-S190 ponujal tudi sistem Medicap USB200 Specs. Z naročnikom se je zato mogoče strinjati, ko navaja, da proizvajalec Olympus v priloženem prospektnem materialu (katalogu št. 4)nikjer ne navaja, da bi bil Medicap USB200 Specs del seta OTV-S190. Ob tem je treba upoštevati, da je Medicap USB200 Specs produkt drugega proizvajalca, in ne Olympusa (vlagatelj tem naročnikovim navedbam ni nasprotoval), kar pomeni, da bi moral vlagatelj v ponudbi jasno prikazati, da ponuja Olympusov sistem OTV-S190 v kombinaciji z Medicap USB200 Specs. Kot je bilo že zapisano, pa iz vlagateljeve ponudbe to v nobenem delu ne izhaja, kljub temu, da je naročnik v 2. točki poglavja "Strokovne zahteve" razpisne dokumentacije zahteval, da morajo ponudniki predložiti "prospektni material in/ali tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku iz katere bodo jasno vidne in označene (pri posameznih tehničnih karakteristikah mora biti vpisana številka strokovne zahteve naročnika, ki jo izpolnjuje) vse strokovno-tehnične karakteristike, kot je zahtevano v naročnikovih strokovnih zahtevah." Vlagatelj glede na svojo ponudbo, če bi jo naročnik izbral takšno, kot je, v postavki 4. točke Priloge 1 k obrazcu 3 ne bi bil zavezan dobaviti sistema OTV-S190 v kombinaciji z Medicap USB200 Specs, saj v nobenem delu ponudbe ni navedel, da dejansko ponuja kombinacijo teh dveh sistemov. Nasprotno, ob odsotnosti takšne navedbe je mogoče iz vlagateljeve ponudbe sklepati le to, da v postavki 4. točke Priloge 1 k obrazcu 3 ponuja sistem OTV-S190 brez sistema Medicap USB200 Specs. Vlagatelj je torej šele v revizijskem postopku navedel, da bo v kombinaciji s sistemom OTV-S190 ponudil tudi sistem Medicap USB200 Specs, preko katerega naj bi omogočal snemanje v SD tehniki. To je v nasprotju z drugim odstavkom 78. člena ZJN-2, ki določa, da ponudnik ne sme spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Sicer pa je treba revizijske navedbe, ki se nanašajo na izpolnjevanje zahteve snemanja v SD tehniki, obravnavati tudi v povezavi s predstavitvijo opreme. Naročnik je v 2. točki poglavja "Strokovne zahteve" razpisne dokumentacije zapisal naslednje opozorilo: "Naročnik si pridržuje pravico, v času pregleda in ocenjevanja ponudb, od ponudnikov zahtevati brezplačno demonstracijo ponujene opreme (v prostorih naročnika!), da bi se lahko prepričal da ponujena oprema resnično izpolnjujejo strokovne zahteve iz razpisne dokumentacije". Kot navaja vlagatelj, je na predstavitev pripeljal prototipno opremo, in sicer videoprocesor z marketinško oznako OTV-S190 (prototipna oznaka CV-Y0004) ter glavo kamere z marketinško oznako CH-S190-XZ-E (prototipna oznaka OTV-Y0004). Iz vlagateljevih navedb torej izhaja, da na predstavitev ni pripeljal sistema, ki bi vseboval tudi Medicap USB200 Specs, zaradi česar tudi, kot navaja naročnik, ni demonstriral snemanja v SD tehniki.

Naročnik je vlagateljevo ponudbo izločil tudi zaradi neustreznega števila ponujenih kaset za namakanje, zahtevanih v 14. alineji 2. točke Priloge 1 k Obrazcu 3 in 12. alineji 3. točke Priloge 1 k Obrazcu 3. V teh dveh alinejah je naročnik zahteval "kaseti za namakanje Video Fleksiblinega Uretero-Renoskopa". Navedbam vlagatelja, da je zahteva naročnika po dveh kasetah za namakanje nejasna in da je lahko prišlo do tipkarske napake, saj naj ne bi bilo realnega razloga, da bi naročnik zahteval dve kaseti, ni mogoče slediti. Iz dikcije navedene zahteve je namreč jasno razvidno, da je naročnik v vsaki postavki zahteval po dve kaseti za namakanje. Če je vlagatelj menil, da je prišlo do napake ali da zahteva naročnika ni objektivno utemeljena, je imel v fazi priprave ponudbe možnost zahtevati pojasnilo ali vložiti zahtevek za revizijo. Revizijske navedbe o nejasnosti citirane zahteve so zato z vidika četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN prepozne.

Iz vlagateljeve ponudbe je razvidno, da je v 14. alineji 2. točke Priloge 1 k Obrazcu 3 in 12. alineji 3. točke Priloge 1 k Obrazcu 3 navedel, da ponuja kaseti za namakanje Video Fleksiblinega Uretero-Renoskopa, pri čemer je navedel, da je specifikacija sistema razvidna v katalogih št. 2 oz. 3. Čeprav vlagatelj navaja, da v ponudbi niso navedeni kosi, temveč seti in da konkreten set vsebuje dve kaseti za namakanje, to iz njegove ponudbe ni razvidno. Niti iz kataloga št. 2 niti iz kataloga št. 3 namreč ne izhaja, da naj bi ponudba vsebovala set kaset in da naj bi ta set vključeval dve kaseti. Naročnik ob tem upravičeno opozarja na specifikacijo pogodbe (stran 53 ponudbene dokumentacije), v kateri je navedeno, da vlagatelj ponuja "EGENDO ST FLEXIBLE SOAK TRAY" ter "EMGRA-GT EMGRO-742A STERIL. STORAGE TRAY". Pri obeh teh postavkah je zapisano število 1, ne da bi bilo ob tem pojasnjeno, ali gre za kose ali sete. Vlagatelj sicer zatrjuje, da je treba to število razumeti kot set dveh kosov, vendar Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v istem dokumentu (specifikacija pogodbe) pri vseh postavkah zapisal število 1, tudi tam, kjer je jasno, da ponuja en kos opreme (npr. postavka OTV-S190 Video System Centre). Dejstvo, ali je ponujen 1 kos opreme ali set ter koliko kosov posamezen set vsebuje, bi moralo biti v ponudbi izrecno navedeno, zlasti ob upoštevanju vlagateljevih navedb, da naročnikova zahteva po dveh kasetah za namakanje ni realna. Iz tega je mogoče sklepati, da vlagatelj običajno ponuja eno kaseto za namakanje, in tudi zaradi tega razloga je bila vlagateljeva dolžnost, da v ponudbi jasno navede, koliko kosov posamezne opreme ponuja.

Ker iz vlagateljeve ponudbe v nobenem delu ne izhaja, da Visera Elite Video System Center OTV-S190 vsebuje tudi sistem Medicap USB200 Specs, s katerim naj bi bilo omogočeno snemanje v SD tehniki, in ker iz vlagateljeve ponudbe ne izhaja, da ponuja po dve kaseti za namakanje, Državna revizijska komisija ugotavlja, da njegove ponudbe v tem delu ni mogoče obravnavati kot primerne in posledično popolne. Naročniku zato ni mogoče očitati, da je ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, ko je vlagateljevo ponudbo označil za nepopolno in jo izločil iz postopka.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje tudi nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika, in sicer v delu, ki se nanaša na reference, servisiranje ponujene opreme ter kadre. Ob upoštevanju prvega odstavka 14. člena ZPVPJN je ustaljena praksa Državne revizijske komisije, da ponudniku, katerega ponudba je bila v postopku oddaje javnega naročila spoznana kot nepopolna, v revizijskem postopku pa je bila ugotovljena zakonitost takšne odločitve, ne priznava več drugega elementa aktivne legitimacije, tj. realne stopnje verjetnosti nastanka škode. Če zaradi ugotovljenih nepravilnosti ponudbe ni mogoče obravnavati kot pravilne oz. popolne, jo je treba v skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 zavrniti. To pomeni, da tak ponudnik (celo v primeru, če bi se njegove navedbe glede drugih kršitev v postopku oddaje javnega naročila izkazale za utemeljene) dejansko nima nobenih možnosti, da bi bil v predmetnem (konkretnem) postopku oddaje javnega naročila izbran kot najugodnejši, zaradi česar mu zaradi zatrjevanih domnevnih nepravilnosti v zvezi s predmetnim postopkom oddaje javnega naročila, ki se ne nanašajo na utemeljenost izločitve njegove ponudbe zaradi nepravilnosti, ni nastala in mu tudi ne bi mogla nastati škoda. Vlagatelj sicer zatrjuje, da je naročnik kršil načelo enakopravne obravnave ponudnikov, vendar v nobenem delu zahtevka za revizijo ne zatrjuje, da bi v ponudbi izbranega ponudnika obstajale istovrstne pomanjkljivosti - da bi torej tudi izbrani ponudnik ne izpolnjeval tehničnih zahtev naročnika. Domnevne pomanjkljivosti v ponudbi izbranega ponudnika, ki jih vlagatelj navaja v zahtevku za revizijo, se ne nanašajo na istovrstne nepopolnosti, kot so bile ugotovljene v vlagateljevi ponudbi, temveč se nanašajo na reference, kadrovsko sestavo in servis. Državna revizijska komisija zato vlagateljevih revizijskih navedb, ki se nanašajo na popolnost ponudbe izbranega ponudnika, ni vsebinsko obravnavala.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo ugovarja tudi zoper določbe razpisne dokumentacije in zatrjuje, da so bile nekatere izmed njih prirejene določenemu ponudniku. Že sam vlagatelj navaja, da se zaveda nepravočasnosti teh navedb in da želi le opozoriti na dejstvo, da je naročnik že od samega začetka favoriziral izbranega ponudnika. Ker gre za navedbe, ki se nanašajo na vsebino razpisne dokumentacije, jih Državna revizijska komisija glede na določbo četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN ni vsebinsko obravnavala.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo tudi navaja, da naročnik v pravnem pouku odločitve o oddaji naročila ni opredelil višine takse, ki jo je bil vlagatelj dolžan plačati ob vložitvi zahtevka za revizijo. Prvi odstavek 79. člena ZJN-2 določa, da mora naročnik v odločitvi o oddaji naročila ponudnike opozoriti o možnem pravnem varstvu ter navesti, kje in v kakšnem roku se vloži zahteva za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja, ter višino takse za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja, transakcijski račun, na katerega se le-ta vplača in sklic, ki se pri tem navede. Iz odločitve o oddaji z dne 19. 3. 2012 je razvidno, da je naročnik v pravnem pouku navedel, da teče rok za vložitev zahtevka za revizijo od dneva prejema odločitve o oddaji, da se zahtevek za revizijo vloži pri naročniku v osmih dneh od prejema odločitve in da je treba ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati revizijsko takso. V zvezi s slednjo je naročnik navedel le številko transakcijskega računa, na katerega je treba vplačati takse, ni pa navedel njene višine. Čeprav naročnik s tem ni ravnal v skladu s prvim odstavkom 79. člena ZJN-2, pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo plačal takso v ustrezni višini in priložil tudi potrdilo o plačilu takse. Kršitev 79. člena ZJN-2 zato ni vplivala na vlagateljev položaj in obseg pravnega varstva v predmetnem revizijskem postopku.


Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.V Ljubljani, 7. 6. 2012


predsednica senata
Miriam Ravnikar šurk, univ.dipl.prav.
predsednica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
- Olympus Slovenija, d.o.o., Baznikova ulica 2, 1000 Ljubljana
- Karl Storz Endoskopija, d.o.o., Verovškova ulica 60a, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv