018-140/2012 Elektro Gorenjska, d.d

Številka: 018-140/2012-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter Sonje Drozdek-šinko in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila "Dobava elektromateriala", začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj DRUŽINSKO PODJETJE KOSIČ, d. o. o., Ruperče 13, Pernica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO GORENJSKA, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3A, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), v zvezi s predlogom vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila, dne 07. 05. 2012

ODLOČILA

Predlogu vlagatelja (kot izhaja iz vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 19. 04. 2012) za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila "Dobava elektromateriala" se ne ugodi.

Obrazložitev

Naročnik v konkretnem primeru vodi postopek oddaje javnega naročila "Dobava elektromateriala". Obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku je bilo dne 13. 03. 2012 (pod številko objave JN2746/2012) objavljeno na Portalu javnih naročil in dne 16. 03. 2012 (pod številko dokumenta 087036) v Dodatku k Uradnemu listu EU (TED - Tenders Electronic Daily), številka 2012/S 53. Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku so bila na Portalu javnih naročil objavljena dne 19. 03. 2012 (pod številko objave JN3058/2012), dne 11. 04. 2012 (pod številko objave JN3962/2012) in dne 13. 04. 2012 (pod številko objave JN4063/2012), dodatne informacije pa so bile objavljene tudi v Dodatku k Uradnemu listu EU dne 23. 03. 2012 (Uradni list EU številka 2012/S 58, dokument številka 093648), dne 14. 04. 2012 (Uradni list EU številka 2012/S 73, dokument številka 119660) in dne 18. 04. 2012 (Uradni list EU številka 2012/S 75, dokument številka 122576).

Vlagatelj je zoper določbe razpisne dokumentacije postopka oddaje predmetnega javnega naročila vložil zahtevek za revizijo z dne 19. 04. 2012 (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo), v katerem zahteva, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija odloči, da se razveljavi določbo razpisne dokumentacije v točki 7a (pogoj, uvrščen med pogoje za priznanje ekonomske in finančne sposobnosti), ki določa, da mora ponudnik izkazovati razmerje neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti z denarnimi sredstvi vsaj v višini 1/5 kratkoročnih obveznosti (koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti mora biti najmanj zaokroženo na 0,20) (v nadaljevanju: pogoj, določen v točki 7a razpisne dokumentacije). Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva tudi, da mu naročnik povrne "prijavljene stroške, nastale z revizijo", obenem pa naročniku predlaga, da odloči, da
- se izvajanje postopka (oddaje predmetnega) javnega naročila zadrži do odločitve Državne revizijske komisije oziroma naročnika, v kolikor bo zahtevku (za revizijo) naročnik ugodil (v nadaljevanju: predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila),
- se ponudbe ne sprejmejo in ne odpirajo, spremeni pa se tudi rok za predložitev ponudb, ki bo določen po odločitvi naročnika oziroma Državne revizijske komisije.
Tudi v primeru, če naročnik ne bi sprejel odločitve o zadržanju izvajanja postopka (oddaje predmetnega javnega naročila) na način, da se preloži rok za predložitev ponudb, vlagatelj meni, da je potrebno omenjeni postopek zadržati na način, da se ponudb ne odpira in da se ne sprejme odločitve o oddaji naročila, saj bi ob očitanih kršitvah z razpisno dokumentacijo to po njegovem mnenju pomenilo potrebo po dodatnih in nepotrebnih pravnih sredstvih.

Državna revizijska komisija je dne 26. 04. 2012 prejela naročnikovo vlogo številka JN-2/2012 644818, z dne 24. 04. 2012, poimenovano "MNENJE O ZADRŽANJU POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA" (v nadaljevanju: mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila). V mnenju o zadržanju postopka oddaje javnega naročila naročnik meni, da argumenti, ki jih v utemeljitev svojega predloga za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila v zahtevku za revizijo podaja vlagatelj, ne izkazujejo, da bi nadaljevanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, vlagatelj pa (po mnenju naročnika) navaja le logične posledice nadaljevanja postopka javnega naročanja. Naročnik Državni revizijski komisiji zato predlaga, da ne sprejme sklepa, s katerim bi zadržala nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje predmetnega javnega naročila.

Po proučitvi vseh (pomembnih) okoliščin konkretnega primera, kot izhajajo iz vlagateljevega zahtevka za revizijo, vlagateljevega predloga za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila in naročnikovega mnenja o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 19. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da lahko naročnik na podlagi prvega odstavka 17. člena ZPVPJN ne glede na vloženi zahtevek za revizijo nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, razen če so za to podani razlogi, ki jih ZPVPJN v nadaljevanju prvega odstavka 17. člena taksativno našteva. Iz navedenih določb ZPVPJN izhaja, da je osnovno pravilo postopka pravnega varstva nesuspenzivnost vloženega zahtevka za revizijo, saj lahko naročnik ne glede na vloženi zahtevek za revizijo nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, pri čemer pa mora paziti na dejstvo, da praviloma ne sme pa skleniti pogodbe oziroma opraviti nekaterih drugih (naštetih) ravnanj, dokler postopek pravnega varstva ni končan s pravnomočno odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije. Možnost zadržanja postopka oddaje javnega naročila je zato pridržana le za primer, ko
- naročnik ob prejemu zahtevka za revizijo sam s sklepom odloči, da se izvajanje postopka oddaje javnega naročila zadrži do odločitve Državne revizijske komisije (drugi odstavek 17. člena ZPVPJN)
- Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva (četrti odstavek 19. člena ZPVPJN).

Predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila vlagatelj lahko posreduje naročniku ob vložitvi zahtevka za revizijo (prvi stavek prvega odstavka 19. člena ZPVPJN), naročnik pa mora v treh delovnih dneh od prejema omenjenega predloga zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila (o čemer sprejme sklep in nemudoma obvesti vse ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo) ali predlog odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila (drugi odstavek 19. člena ZPVPJN). Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila (četrti odstavek 19. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila vlagatelj naročniku posredoval ob vložitvi zahtevka za revizijo (prvi odstavek 19. člena ZPVPJN), saj je omenjeni predlog sestavni del zahtevka za revizijo. Kot v mnenju o zadržanju postopka oddaje javnega naročila (prvi odstavek njegove obrazložitve) zatrjuje naročnik, je vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj s predlogom za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, prejel dne 20. 04. 2012, kar pomeni, da je naročnik v treh delovnih dneh od prejema predloga za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila slednjega odstopil Državni revizijski komisiji in podal svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila (druga alinea drugega odstavka 19. člena ZPVPJN). Naročnik je namreč vlagateljev predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila v prilogi svojega mnenja o zadržanju postopka oddaje javnega naročila na pošto priporočeno oddal dne 25. 04. 2012, Državna revizijska komisija pa ju je prejela dne 26. 04. 2012.

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da vlagatelj v konkretnem primeru svoj predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila utemeljuje zlasti s tem, da zatrjuje, da ga (diskriminatoren) pogoj, določen v točki 7a razpisne dokumentacije, "izloča iz kroga potencialnih ponudnikov", zaradi "spornih pogojev" pa "ne more oddati ponudbe, katera bi ustrezala nesorazmerni in diskriminatorni dokumentaciji in pogojem, ki jih le-ta določa". Vlagatelj ob tem še dodaja, da "[d]oločenih pogojev" [â??] "ne more izpolniti" in (v navezavi na pogoj, določen v točki 7a razpisne dokumentacije) zatrjuje, da "na določen dan nima ustreznega koeficienta, vendar to še ne pomeni da ne poravnava svojih obveznosti do dobaviteljev pravočasno". Glede na navedeno in upoštevaje vso preostalo vsebino predloga za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj svoj predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila utemeljuje na način, da zatrjuje, da pogoja, kot je (po prepričanju vlagatelja sicer nezakonito) določen v točki 7a razpisne dokumentacije, ne more izpolniti, pa čeprav je sicer lahko potencialni dobavitelj naročniku in ima za to potrebna sredstva, znanje in sposobnosti. Vlagatelj tudi (kot zatrjuje) "v trenutno trajajočem razpisnem obdobju naročniku dobavlja blago po točkah iz razpisne dokumentacije".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da navedeni argumenti vlagatelja in vse ostale pomembne okoliščine konkretnega primera ne izkazujejo, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva. Vlagatelj je namreč vložil zahtevek za revizijo, ki ga bo naročnik moral obravnavati skladno z določili ZPVPJN, če bo vlagateljevemu zahtevku za revizijo v predrevizijskem postopku morebiti ugodeno, pa bo moral naročnik sprejeti ustrezna ravnanja oziroma odpraviti posledice morebitnih ugotovljenih kršitev (s čimer bo učinek pravnega varstva dosežen). Na navedeno smiselno v svojem mnenju o zadržanju postopka oddaje javnega naročila (drugi odstavek obrazložitve na prvi strani) upravičeno opozarja tudi naročnik z zapisom, da "bo vloženi zahtevek za revizijo obravnaval v zakonskih rokih in vlagatelju pravočasno posredoval svoj sklep", "v primeru, da bo zahtevku za revizijo ugodeno," pa bo moral (kot naročnik) "sprejeti ustrezna ravnanja oz. odpraviti posledice morebitnih ugotovljenih kršitev. S tem bo učinek pravnega varstva dosežen". V kolikor bodo izpolnjeni pogoji za nadaljevanje pravnega varstva po predrevizijskem postopku (29. člen ZPVPJN, v povezavi s 30. členom ZPVPJN), bo o vlagateljevem zahtevku za revizijo v revizijskem postopku odločala še Državna revizijska komisija.

Učinkovitost pravnega varstva torej ne glede na nadaljevanje postopka javnega naročanja (kar je sicer pravilo ZPVPJN) oziroma postopka oddaje predmetnega javnega naročila ne bo zmanjšana ali otežena. V predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila tako vlagatelj dejansko navaja zgolj logične in pričakovane (zakonsko normirane oziroma zakonsko predvidene) posledice nadaljevanja postopka javnega naročanja (predložitev ponudb, njihovo odpiranje) ter izpostavlja običajna in pričakovana tveganja ponudnikov, ki se pojavijo v primeru, ko je zahtevek za revizijo vložen zoper vsebino razpisne dokumentacije. Tovrstna tveganja se lahko pojavijo tudi v kasnejši fazi postopka javnega naročanja (če na primer naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila), ponudniki pa morajo na izpostavljena običajna ter pričakovana tveganja (ki se pojavijo v primeru, ko je zahtevek za revizijo, kot v obravnavanem primeru, vložen zoper vsebino razpisne dokumentacije) računati že na podlagi zakona (ZPVPJN v povezavi z Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev - Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.). Stališča, smiselno zelo podobna dosedanjim zaključkom Državne revizijske komisije, izhajajo tudi iz naročnikovega mnenja o zadržanju postopka oddaje javnega naročila (drugi odstavek obrazložitve na prvi strani).

Ob upoštevanju vseh dosedanjih ugotovitev Državna revizijska komisija zaključuje, da posledice nadaljevanja postopka oddaje predmetnega javnega naročila niso takšne, da v konkretnem primeru bistveno vplivajo na učinkovitost pravnega varstva.

Ker je Državna revizijska komisija po preučitvi vseh (pomembnih) okoliščin konkretnega primera ugotovila, da nadaljevanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila "Dobava elektromateriala" bistveno ne vpliva na učinkovitost pravnega varstva, vlagateljevemu predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila ni ugodila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 07. 05. 2012


Predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- ELEKTRO GORENJSKA, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
- DRUŽINSKO PODJETJE KOSIČ, d. o. o., Ruperče 13, 2231 Pernica
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
- v arhiv - tu