018-101/2012 Mestna občina Celje

Številka: 018-101/2012-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata, ter Miriam Ravnikar šurk in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Nabava pisarniškega materiala za potrebe uprave Mestne občine Celje za obdobje treh let", začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Mladinska knjiga trgovina d.o.o., Slovenska cesta 29, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 19.4.2011

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja z dne 6.3.2012 se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je predmetno javno naročilo "Nabava pisarniškega materiala za potrebe uprave Mestne občine Celje za obdobje treh let" oddal po odprtem postopku z namenom sklenitve okvirnega sporazuma. Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN14341/2011, z dne 15.12.2011.

Naročnik je dne 23.2.2012 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je predmetno naročilo za sklop 1. in 2. oddal ponudniku BIROBIT servis in trgovina d.o.o., Teharska cesta 24, Celje. Iz naročnikove odločitve prav tako izhaja, da je bila vlagateljeva ponudba izločena iz predmetnega postopka javnega naročanja iz razloga, ker je predložena izjava banke o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti neskladna z izjavo iz razpisne dokumentacije. Naročnik je istega dne prav tako sprejel še Odločitev o izločitvi vlagateljeve ponudbe, v kateri je podal isto obrazložitev, kakor izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila.

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 6.3.2012 vložil zahtevek za revizijo, v katerem ugovarja naročnikovi odločitvi. Vlagatelj navaja, da gre v konkretnem primeru za izjavo banke o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, s katero se banka šele zavezuje, da bo izdala bančno garancijo. Če je pri tem pri zapisu datuma prišlo do tiskarske pomote, to po vlagateljevem mnenju ne vpliva na merila, ki so opredeljena v razpisni dokumentaciji. Vsekakor po mnenju vlagatelja ne gre za takšno vsebinsko nepopolnost, ki je ne bi bilo možno dopolniti. Poleg tega se vse odločitve Državne revizijske komisije nanašajo na bančno garancijo za resnost ponudbe, nikakor pa ne na izjavo banke o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Vlagatelj zatrjuje, da je predložil formalno nepopolno ponudbo, ki jo je v skladu z 78. členom ZJN-2 dopustno dopolniti bodisi na predlog gospodarskega subjekta ali naročnika. Pri tem je vlagatelj svojo formalno nepopolno ponudbo pravočasno in skladno z določili ZJN-2 dopolnil, tako da bi moral naročnik to dopolnitev upoštevati. Vlagatelj meni, da bi moral naročnik za 2. sklop javno naročilo oddati vlagatelju, kajti v primeru, da bi naročnik postopal v skladu z določili ZJN-2 ter vlagateljeve ponudbe ne bi neutemeljeno izločil, bi bil vlagatelj v sklopu 2. izbran kot najugodnejši ponudnik. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se naj razveljavi naročnikova Odločitev o izločitvi ponudbe z dne 23.2.2012 in delno v sklopu 2 razveljavi Odločitev o oddaji javnega naročila z dne 23.2.2012 ter za sklop 2 ponovno izvede postopek izbire najugodnejšega ponudnika in mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 22.3.2012 sprejel sklep, št. 4304-14/2011, s katerim je revizijski zahtevek zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je strokovna komisija naročnika pri pregledu vlagateljeve ponudbe ugotovila, da izjava banke o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbene obveznosti ni skladna z izjavo iz razpisne dokumentacije, saj je vlagatelj predložil izjavo banke z veljavnostjo zgolj do 30.5.2012. Zahteva naročnika v razpisni dokumentaciji je bila, da ponudnik predloži izjavo banke o predložitvi bančne garancije v višini 18.000,00 EUR, veljavno še najkasneje do vključno 31.3.2015. Naročnik pri tem poudarja, da je v obrazcu št. 11 izrecno opozoril, da mora ponudnik v ponudbi priložiti originalno izjavo banke, ki mora vsebinsko in pomensko ustrezati vzorcu. Pri tem naročnik navaja, da mora ponudnik pogoje iz razpisne dokumentacije izpolnjevati v času oddaje ponudbe oz. v času (do roka), ki je določen za predložitev ponudbe. Kolikor ponudnik v ponudbi predloži bančno garancijo oz. izjavo z vsebino, ki ni identična vsebini iz razpisne dokumentacije, po naročnikovem mnenju takšne ponudbe ni dopustno spreminjati oz. dopolnjevati v okviru instituta formalno nepopolne ponudbe. Vlagatelj v trenutku poteka roka za oddajo ponudb ni izpolnjeval takšne zahteve iz razpisne dokumentacije, naknadno vsebinsko spreminjanje bančne garancija oz. izjave banke pa glede na zakonodajo ni mogoče. Upoštevaje navedeno je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil.

Naročnik je z dopisom, z dne 27.3.2012, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 28.3.2012, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala zakonitost naročnikovega ravnanja pri ocenjevanju in pregledovanju vlagateljeve ponudbe in njene izločitve iz predmetnega postopka javnega naročanja.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v ponudbeno dokumentacijo vlagatelja in razpisno dokumentacijo. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, ter skladno z določilom četrtega odstavka 70. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ugotavlja, da se obe stranki strinjata z naročnikovo ugotovitvijo, da je vlagatelj v svoji ponudbi predložil garantno izjavo Nove Kreditne banke Maribor d.d. (dokument z dne 23.1.2012), ki se razlikuje od v razpisni dokumentaciji predvidenega vzorca izjave banke (obrazec OBR-11) v tem, da predložena izjava vlagateljeve banke vsebuje zavezo za izdajo bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za krajše obdobje od zahtevanega, in sicer "â??.da bo naročnik garancije brez zadržkov dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 18.000,00 EUR, veljavno še najkasneje do vključno 30.5.2012 in jo bo predložil v roku 10 dni od sklenitve okvirnega sporazuma." Kar potrjuje tudi pregled ponudbene dokumentacije vlagateljeve ponudbe. Pri tem je med strankama sporno, ali je naročnik s tem, ko je v konkretnem primeru (zaradi napačno določenega roka veljavnosti bančne garancije v bančni izjavi) vlagateljevo ponudbo kot nepopolno izločil iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila, ravnal v nasprotju s pravili o javnem naročanju.

Vprašanje popolnosti ponudb ter naročnikovega ravnanja z nepopolnimi ponudbami je treba presojati z vidika 16. do 21. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) v povezavi s prvim odstavka 80. člena ZJN-2. Tako določba 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 določa, da je popolna ponudba tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Določba 19. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 pa določa, da je nepravilna ponudba tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi, ali je ponudbena cena sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence, ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona. V skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (78. člen ZJN-2) izločiti vse ponudbe, ki niso popolne.

Finančna zavarovanja, ki jih mora ponudnik predložiti v postopkih oddaje javnih naročil za zavarovanje svojih obveznosti v teh postopkih, ureja Pravilnik o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (Ur.l.RS, št. 25/04, 87/04, 128/06; v nadaljevanju: Pravilnik). Pravilnik je sicer z uveljavitvijo ZJN-2 po njegovem prvem odstavku 111. člena prenehal veljati, vendar se po tretjem odstavku istega člena ZJN-2 do začetka uporabe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov še nadalje uporablja, če ni s tem zakonom v nasprotju. Vrste zavarovanj so v Pravilniku naštete primeroma, pri čemer lahko naročnik v razpisni dokumentaciji določi tudi druge vrste zavarovanj, če meni, da nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev ponudnikovih obveznosti. Zahteve glede finančnih zavarovanj (vrsto, način predložitve, višino, roke ter vzorec zavarovanja) mora naročnik določiti že v razpisni dokumentaciji (tretji odstavek 2. člena). Ustrezno finančno zavarovanje naročnik zahteva od ponudnikov kot sestavni del ponudbene dokumentacije. Če ponudnik ne predloži zahtevanega finančnega zavarovanja se šteje njegova ponudba kot nepravilna in se obvezno izloči iz nadaljnjega postopka (peti odstavek 2. člena).

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik za zavarovanje obveznosti v predmetnem postopku oddaje javnega naročila od ponudnikov zahteval vnaprejšnjo zavezo ponudnikove banke - garanta, da mu bo, če bo na razpisu izbran kot najugodnejši ponudnik, izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Vsebino izjave banke je naročnik v razpisni dokumentaciji izrecno in jasno predpisal. Kot izhaja iz razpisne dokumentacije, je naročnik v Navodilih o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika zahteval "[â??] izjavo banke, da bo naročnik garancije brez zadržkov dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 18.000,00 EUR, veljavno še najkasneje do vključno 31.3.2015 in jo bo predložil v roku 10 dni od sklenitve okvirnega sporazuma. (OBR-11 oz. izjavo banke)". Enaka zahteva izhaja tudi iz 15. člena vzorca pogodbe: "Dobavitelj se obveže, da bo naročniku najkasneje v desetih dneh po sklenitvi okvirnega sporazuma posredoval nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 18.000,00 EUR z veljavnostjo najmanj do vključno 31.3.2015. Ta okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem predložitve garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti."

Ob upoštevanju zgoraj navedenih zahtev razpisne dokumentacije Državna revizijska komisija ugotavlja, da izjava vlagateljeve banke - garanta, ki jo je v svoji ponudbi predložil vlagatelj, ni takšna, kot jo je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji. Garantna izjava Nove Kreditne banke Maribor d.d. z dne 23.1.2012 se namreč razlikuje od v razpisni dokumentaciji predvidenega vzorca izjave (obrazec OBR-11), saj vsebuje zavezo banke "[â??] da bo naročnik garancije brez zadržkov dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 18.000,00 EUR, veljavno še najkasneje do vključno 30.5.2012 [â??]". Na podlagi česar Državna revizijska komisija naročniku pritrjuje, da v obravnavanem primeru vlagatelj ni predložil izjave banke v takšni vsebini, kot je bila z razpisno dokumentacijo zahtevana. Zato tudi po mnenju Državne revizijske komisije vlagateljeve ponudbe v konkretnem primeru ni mogoče šteti kot popolne v smislu 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 in jo je (bilo) treba v skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 izločiti iz nadaljnjega postopka.

Vlagatelju namreč ni mogoče pritrditi, da izjava banke nima takšnega pomena kot bančna garancija, na podlagi česar je bil naročnik v konkretnem primeru dolžan postopati v skladu z določbo prvega odstavka 78. člena ZJN-2 in vlagatelju omogočiti dopolnitev ponudbe. Državna revizijska komisija je namreč v svojih odločitvah že večkrat zapisala, da se naknadno dopolnjevanje ponudb ob omejitvah, ki jih ZJN-2 določa v 17. točki prvega odstavka 2. člena ter 78. členu (Dopustne dopolnitve ponudb) lahko nanaša le na formalne in ne na vsebinske pomanjkljivosti v ponudbah, kakor je to v obravnavanem primeru. Že večkrat je bilo tudi izpostavljeno, da če je iz ponudbenih dokumentov jasno razvidno, da ponudnik določene zahteve iz razpisne dokumentacije v trenutku poteka roka za oddajo ponudb ne izpolnjuje, naknadno dopolnjevanje ponudbe s kasneje nastalimi dejstvi ni dopustno. Kajti drugače bi se na široko odprla vrata arbitrarnosti in nejasnosti pri odločanju, katere vsebinske napake v ponudbi je dopustno odpraviti in katere ne, kar pa bi bilo v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov. Glede na to, da pomanjkljivosti vlagateljeve ponudbe niso takšne narave, da bi dopuščale postopek dopolnitve ponudbe po 78. členu ZJN-2, je po presoji Državne revizijske komisije naročnik v konkretnem primeru ravnal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo skladno s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 izločil iz nadaljnjega postopka javnega naročanja.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija, glede na določbo četrtega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 19.4.2012
Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Mladinska knjiga trgovina d.o.o., Slovenska cesta 29, Ljubljana,
- BIROBIT servis in trgovina d.o.o., Teharska cesta 24, Celje,
- Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.