018-090/2012 Tehniški šolski center Kranj

Številka: 018-090/2012-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spr.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Miriam Ravnikar šurk kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za "čiščenje šolskih prostorov in športne dvorane z okolico in z materialom za čiščenje ter dozirnim materialom" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ISS Facility Services, d. o. o., Tržaška cesta 37a, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Tehniški šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), 22. 3. 2012

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 13. 5. 2011 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN4906/2011) z dokumentom "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 4300-2/2011-44 z dne 21. 2. 2012 ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Sodexo, d. o. o., Železna cesta 16, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper to odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo in predlagal njeno razveljavitev, uveljavljal pa je tudi povračilo stroškov. Vlagatelj najprej opozarja, da je naročnik ravnal v nasprotju s tretjim odstavkom 71. člena ZPVPJN, ker ni določil višine takse, in nadaljuje, da je kršil 78. in 80. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spr.; v nadaljevanju: ZJN-2), ker bi moral ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nepopolno, saj je izbrani ponudnik izpolnil ponudbeni predračun tako, da je vrednost ponudbe neugotovljiva, ponudbena cena pa je sestavljena v nasprotju s pravili poštene konkurence.

Naročnik je s sklepom št. 4300-2/2011-51 z dne 15. 3. 2012 zahtevek za revizijo in zahtevo za povračilo stroškov zavrnil. Naročnik najprej navaja, da je vlagatelj vplačal takso v pravilnem znesku, in s sklicevanjem na odgovor, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil 26. 5. 2011, ob 10.18, nadaljuje, da je ponudbena cena iz ponudbe izbranega ponudnika zapisana pravilno, je ugotovljiva in je tudi v skladu s pravili poštene konkurence.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 4300-2/2011-52 z dne 16. 3. 2012 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 21. 3. 2012 opredelil do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo in zavrnil naročnikove argumente. Vlagatelj izpostavlja, da je naročnik z odgovorom, ki ga je objavil na portalu javnih naročil 26. 5. 2011, ob 10.18, pojasnil le obrazec 1, ne pa tudi obrazca 9, sicer pa naročnik tudi ni nikoli pojasnjeval obrazca 9. Vlagatelj nadaljuje, da naročnik tudi ni navedel, katero vrednost (iz katerega obrazca) bo uporabil za ugotavljanje najugodnejše ponudbe, niti ni določil, ali bo upošteval vrednost z DDV ali brez DDV. Vlagatelj še ugotavlja, da je naročnik s svojim ravnanjem oblikoval voljo izbranega ponudnika, v konkretnem primeru pa tudi ni mogoče uporabiti sklicevanja, da je treba nejasno razpisno dokumentacijo razlagati v korist ponudnika.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v razpisno dokumentacijo, obvestilo o javnem naročilu, ponudbo izbranega ponudnika in odločitev o oddaji naročila. Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb in dokazov naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med vlagateljem in naročnikom sporno, ali je naročnik ravnal skladno z ZJN-2, ko je kot popolno ponudbo izbranega ponudnika.

Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Popolnost ponudbe torej sestavlja pet elementov, ki morajo biti podani kumulativno. Če eden izmed teh elementov ni podan, ponudba ni popolna, zato jo mora naročnik izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Vendar pa mora naročnik pred izločitvijo katere izmed ponudb upoštevati še pravila o dopolnitvi ponudb iz 78. člena ZJN-2. Iz teh pravil izhaja, da vsaka pomanjkljivost ponudbe še ne predstavlja podlage za njeno neposredno izločitev. Če je ponudba le formalno nepopolna, mora naročnik dopustiti in omogočiti njeno dopolnitev (prvi odstavek 78. člena ZJN-2). Pri tem mora naročnik upoštevati omejitve iz drugega odstavka 78. člena ZJN-2 (česa ponudnik ne sme spreminjati) in tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 (poprava očitnih računskih napak).

Skladno s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je formalno nepopolna ponudba tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna.

Državna revizijska komisija je vpogledala v razpisno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik v točki 2. 13. Popolnost ponudbe (str. 5) med drugim določil, da "[z]a popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno dokumentacijo iz poglavja B. VSEBINA PONUDBE in izpolnjevati vse zahteve naročnika iz te razpisne dokumentacije".

Naročnik je v poglavju B razpisne dokumentacije pripravil posamezne obrazce, med drugim:
- obrazec 1 "Podatki o ponudniku in ponudba" (str. 7-8 razpisne dokumentacije),
- obrazec 6 "Vzorec pogodbe" (str. 13-20 razpisne dokumentacije) in
- obrazec 9 "Ponudbeni predračun za čiščenje šolskih prostorov in športne dvorane z okolico in z materialom za čiščenje, ter dozirnim toaletnim materialom" (str. 23 razpisne dokumentacije).

Ponudniki so morali v tistem delu obrazca 1, ki obsega obrazec "Ponudba" (str. 8 razpisne dokumentacije), med drugim izpolniti razdelka "Končna cena" in "Končna cena z besedo", pri čemer vrednosti morata biti izraženi v "EUR".

Naročnik je 4. člen vzorca pogodbe (gl. str. 18 razpisne dokumentacije) oblikoval:
"Cena storitve je â?? mesečno. V ceno so vključeni vsi rabati in popusti ter ne vključuje DDV. Cena storitev je fiksna in ne predvideva podražitev."

Iz 13. člena vzorca pogodbe (upoštevaje še objavo na portalu javnih naročil, št. JN281/2012 z dne 10. 1. 2012, točka III.1; glede na drugi odstavek 71. člena ZJN-2 je postala del razpisne dokumentacije) je razvidno, da je naročnik razpisoval izvajanje predmeta javnega naročila za obdobje enega leta.

Ponudniki so morali v obrazcu 9 (str. 23 razpisne dokumentacije) med drugim izpolniti razdelke "Cena brez DDV", "DDV", "Popust", "Končna cena" in "Končna cena z besedo", pri čemer vrednosti morajo biti izraženi v "EUR".

Iz predstavljenega je razvidno, da je naročnik v obrazcih 1 in 9 določil razdelka z enakima imenoma - namreč "Končna cena" in "Končna cena z besedo".

Po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik izpolnil in potrdil (podpis in žig) obrazce 1, 6 in 9.

Izbrani ponudnik je v tistem delu obrazca 1, ki obsega obrazec "Ponudba", razdelek "Končna cena" izpolnil tako, da je vpisal podatek "95.500,00", v razdelek "Končna cena z besedo" pa je vpisal "petindevetdesettisočpetstoevrov 00/100".

Izbrani ponudnik je v 4. členu vzorca pogodbe na predvideno črtico zapisal podatek "7.958,33".

Izbrani ponudnik je v obrazcu 9 razdelek "Cena brez DDV" izpolnil tako, da je vpisal podatek "95.500,00", v razdelek "DDV" je vpisal podatek "19.100,00", v razdelek "Popust" je vrisal poševnico, v razdelek "Končna cena" je vpisal podatek "95.500,00" in v razdelek "Končna cena z besedo" je zapisal "petindevetdesettisočpetstoevrov 00/100".

Državna revizijska komisija še ugotavlja, da je naročnik na portalu javnih naročil 26. 5. 2011, ob 10.18, na vprašanje "Kakšno ceno vpišemo v obrazec "Ponudba": mesečno ceno (brez ali z DDV) ali letno ceno - za čas trajanja pogodbe (brez ali z DDV)"" odgovoril "V obrazec ponudba ponudnik navede letno ceno brez DDV-ja- za čas trajanja pogodbe."

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je iz ponudbe izbranega ponudnika jasno razvidno, za katero ceno je izbrani ponudnik ponudil izvedbo predmeta javnega naročila in zavrača vlagateljeve očitke, s katerimi vlagatelj zatrjuje nasprotno. Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je za letno izvedbo predmeta javnega naročila ponudil ceno 95.500 eurov, v to ceno pa ni vključen DDV. Cena 95.500 eurov ne vsebuje popusta. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik navedel v 4. členu vzorca pogodbe, pomnoženo z 12 meseci (torej dolžina enega leta) in zaokrožitvijo zmnožka (tj. 95.499,96 (eurov)) na polno število, pokaže, da je izbrani ponudnik ponudil izvedbo del za ceno 95.500 eurov, ta vrednost pa ne obsega DDV. V 4. členu vzorca pogodbe so morali ponudniki namreč predstaviti mesečno ceno brez DDV.

Vlagatelj sicer predstavlja, da je izbrani ponudnik v obrazcu 9 dvakrat zapisal vrednost 95.500 eurov, moral pa bi enkrat zapisati vrednost brez DDV, enkrat pa vrednost z DDV, vendar glede na to, da je naročnik v obrazcih 1 in 9 določil razdelka z enakima imenoma ("Končna cena" in "Končna cena z besedo"), in glede na odgovor, objavljen na portalu javnih naročil 26. 5. 2011, ob 10.18, ki je skladno z drugim odstavkom 71. člena ZJN-2 postal del razpisne dokumentacije, Državna revizijska komisija ob upoštevanju vseh relevantnih okoliščin primera ni mogla šteti, da je izbrani ponudnik zahtevane razdelke izpolnil v neskladju z naročnikovimi zahtevami. Čeprav je naročnik v odgovoru, ki ga je objavil na portalu javnih naročil 26. 5. 2011, ob 10.18, pojasnil le obrazec 1, ne pa tudi obrazca 9, Državna revizijska komisija v tem še ne najde argumenta, da bi bilo treba edino zaključiti, da bi moral izbrani ponudnik v razdelku "Končna cena" v obrazcu 9 predstaviti ceno z DDV. Državna revizijska komisija namreč ne more spregledati dejstva, da je naročnik imeni razdelkov iz obrazca 1 enako uporabil tudi v obrazcu 9, kar (kljub odsotnosti pojasnil glede obrazca 9) omogoča zaključek, da so ponudniki v obrazcih 1 in 9 lahko predstavili enake podatke. Tudi celota vseh podatkov iz ponudbe izbranega ponudnika je takšna, da usklajeno in jasno prikazuje ponudbeno vrednost iz ponudbe izbranega ponudnika. Ponudbena cena izbranega ponudnika je zato tudi primerljiva ponudbenim cenam drugih ponudnikov, čeprav so drugi ponudniki v razdelku "Končna cena" v obrazcu 9 vpisali vrednost ponudbe z DDV.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da so vlagateljevi očitki o kršitvi 78. in 80. člena ZJN-2 neutemeljeni.

Upoštevajoč dejstvo, da ponudbena vrednost iz ponudbe izbranega ponudnika znaša 95.500 eurov brez DDV, to pomeni, da skupaj z 20 % DDV znaša 114.600 eurov. Dolžna taksa za postopek pravnega varstva glede na tretjo alineo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN torej znaša 1.146 eurov, saj ta znesek predstavlja en odstotek od vrednosti skupaj z DDV izbrane ponudbe. Iz dokazila, ki ga je vlagatelj predložil zahtevku za revizijo, je razvidno, da je vlagatelj vplačal takso v višini 1.146 eurov. To pomeni, da je vlagatelj vplačal pravilen znesek takse. Zato tudi v primeru, če bi se izkazalo, da naročnik ni ravnal v skladu s tretjim odstavkom 71. člena ZPVPJN (in smiselno enako s prvim odstavkom 79. člena ZJN-2), ker naj v pravnem pouku odločitve o oddaji javnega naročila ne bi navedel zneska dolžne takse, ta naročnikova opustitev - kot že ugotovljeno - ne bi vplivala in tudi ni vplivala na vlagateljev položaj. Pravno varstvo po ZPVPJN je vlagatelj namreč uveljavljal pravilno.

Ker vlagatelj ni uspel izkazati razlogov za razveljavitev odločitve o oddaji naročila izbranemu ponudniku, je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo skladno s prvo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točka izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 22. 3. 2012

Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Tehniški šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj,
- ISS Facility Services, d. o. o., Tržaška cesta 37a, 2000 Maribor,
- Sodexo, d. o. o., Železna cesta 16, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.