018-045/2012 Ministrstvo za promet Direkcija RS za ceste

Številka: 018-045/2012-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39., 41. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata ter Sonje Drozdek šinko in Miriam Ravnikar šurk, kot članic senata, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Redno vzdrževanje cestne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav na DC v Republiki Sloveniji" - Sklop 5 (NM) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj JAVNA RAZSVETLJAVA d.d., Litijska cesta 263, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Franci Kodela, Ravbarjeva ulica 13, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 05.03.2012

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Odločitev o oddaji javnega naročila št. 43001-212/2011/5 (803), veza 43001-175/2011, z dne 19.12.2011.

2. Naročnik je dolžan Državni revizijski komisiji v roku 2 (dveh) mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o ponovljenem delu postopka oddaje javnega naročila "Redno vzdrževanje cestne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav na DC v Republiki Sloveniji" - Sklop 5 (NM), ki je bil razveljavljen v prejšnji točki izreka tega sklepa.

3. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v znesku 2.013,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 08.08.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo razdelil na pet sklopov. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 18.08.2011, pod številko objave JN 9355/11 ter v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti dne 24.08.2011, pod številko objave 2011/S 161-266133.

Naročnik je 19.12.2011 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila (dokument št. 43001-212/2011/5 (803), veza 43001-175/2011), s katero je vse ponudnike obvestil, da je javno naročilo v Sklopu 5 oddal v izvedbo ponudniku ELEKTROMEHANIKA BRANKO GREGORČIČ s.p., Zabrdje 26, Mirna (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 27.12.2011 zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila in vpogled v ponudbo izbranega ponudnika.

Naročnik je dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila izdal dne 30.12.2011. Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika je bil opravljen dne 04.01.2012, o čemer je sestavljen zapisnik.

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo (dokument, z dne 10.01.2012). Vlagatelj navaja, da je pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da je nepravilna in nepopolna.

Vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik za strokovno osebo za vzdrževanje semaforske opreme (1. točka 3.1.4.2. točke Pogojev in meril za izbor ponudb) ponudil osebo B.G. in zanjo vpisal reference, ki se nanašajo na obdobje od 2007 do 2010. Vlagatelj zatrjuje, da iz predloženega izkaza o strokovni usposobljenosti, ki ga je dne 28.10.2010 izdala družba Fanos d.o.o., in iz potrdila družbe Iskra Sistemi d.d. (brez datuma) izhaja, da je oseba B.G. pridobila potrebno strokovno usposobljenost šele leta 2010. Iz navedenega razloga, poudarja vlagatelj, naročnik referenc ne bi smel upoštevati. Poleg tega izkaz o strokovni usposobljenosti družbe Fanos d.o.o. ni predložen v slovenskem jeziku, kot je to zahteval naročnik.

Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik za strokovno osebo za vzdrževanje meritev na elektroinštalacijah (2. točka 3.1.4.2. točke Pogojev in meril za izbor ponudb) ponudil osebo G.M., ki je bila po zahtevanem programu Edison usposobljena šele dne 08.04.2011. Navedeno pomeni, da naročnik ne bi smel upoštevati reference JR COŽ šENTJERNEJ iz leta 2010. Ravno tako so vprašljive vse reference iz leta 2011, saj iz njih ne izhaja, kdaj so bile referenčne meritve dejansko opravljene oziroma, ali so bile izvedene pred ali po 08.04.2011.

Vlagatelj nadalje navaja, da je naročnik za strokovni osebi za upravljanje hidravličnega kamionskega dvigala, ponudil osebi U.A. in Ž.G. Za osebo U.A. je izbrani ponudnik navedel, da ima potrdilo o usposobljenosti za upravljanje hidravličnega kamionskega dvigala, ki je bilo izdano dne 23.04.2010, za osebo Ž.G. pa potrdilo o usposobljenosti za delo z dvižno košaro, ki je bilo izdano istega dne. Kot zatrjuje vlagatelj, je pri osebi Ž.G. navedeno napačno potrdilo, za nobeno od obeh oseb pa potrdili tudi nista priloženi (pač pa zgolj navedeni). Vlagatelj še navaja, da iz razloga, ker sta bili potrdili izdani šele 23.04.2010, nobena izmed obeh strokovnih oseb tudi nima dveh let delovnih izkušenj s področja upravljanja hidravličnega kamionskega dvigala.

Vlagatelj navaja, da je naročnik izbranega ponudnika pozval, naj prikaže kalkulativne elemente za vse postavke iz ponudbenega predračuna, prav tako pa je moral dokazati, da ponudbene cene pokrivajo stroške materiala in dela za izvedbo posameznih storitev. Naročnik je tudi zahteval, da naj pojasnilo vsebuje naziv storitve, ceno materiala, vrednost delovne sile, vrednost strojnih ur ter skupno vrednost. Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ni ravnal v skladu z naročnikovo zahtevo, saj je podal le pavšalne odgovore, poleg tega ni predložil niti enega dokazila o tem, da njegove ponujene cene pokrivajo stroške materiala in dela posameznih storitev. Vlagatelj meni, da bi moral zato naročnik ugotoviti, da ga je izbrani ponudnik zavedel ter da je ponudba izbranega ponudnika neobičajno nizka. Kot primer vlagatelj navaja tipko za pešce, za katero je izbrani ponudnik ponudil ceno v višini 42,00 EUR. Vlagatelj poudarja, da cena konkretnega produkta znaša 132,00 EUR, kar dokazuje s ponudbo proizvajalca UNIPRO d.o.o., št. 01-01/12.

Vlagatelj še zatrjuje, da je naročnik izbranega ponudnika pozval k predložitvi specifikacije za signalno glavo 1D LED, tipko za pešce, 150 W svetilko (ravno steklo) in za prostostoječe prižigališče za JR (prostostoječa merilna omarica). Vlagatelj navaja, da je za prve tri produkte izbrani ponudnik predložil kataloge v tujem jeziku, poleg tega v njih ni označil, kateri tip ponuja. Za prostostoječe prižigališče pa je izbrani ponudnik predložil kataloge treh različnih proizvajalcev, kljub temu, da variantne ponudbe niso bile dopustne, poleg tega pa vsi katalogi niso predloženi v slovenskem jeziku.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 20.01.2012, opredelil do vlagateljevih navedb. Izbrani ponudnik se strinja, da potrdilo, ki ga je izdala družba Fanos d.o.o ni predloženo v slovenskem jeziku. Izbrani ponudnik navaja, da iz razloga, ker naročnik na (ne)izpolnjevanje zahteve po predložitvi dokumentacije v slovenskem jeziku ni vezal nobenih pravnih posledic in zato, ker je izbrani ponudnik predložil dve dokazili (od katerih je eno v slovenskem jeziku), vlagateljeve navedbe niso utemeljene. Poleg tega bi lahko naročnik zahteval prevod, vlagatelj pa tudi ne oporeka vsebinski ustreznosti navedenih listin. Izbrani ponudnik se strinja z vlagateljem, da na potrdilu, ki ga je izdala družba Iskra Sistemi d.d. ni datuma. Izbrani ponudnik pojasnjuje, da je bilo potrdilo izdano v letu 2006, kar dokazuje tako s predloženim računom (ki je bil izstavljen za izobraževanje) kot tudi s potrdilom izdajatelja.

Izbrani ponudnik še pojasnjuje, da so bile vse meritve, ki jih je opravil G.M., opravljene po datumu pridobitve veljavnega potrdila o usposobljenosti, saj v nasprotnem primeru ponujen strokovnjak ne bi mogel opravljati meritev po programu Edison. Izbrani ponudnik še navaja, da so bile meritve pri projektu JR COŽ šentjernej opravljene šele junija 2011 (v letu 2011 je bil projekt tudi zaključen). Izbrani ponudnik prilaga zapisnik o opravljenih meritvah.

Izbrani ponudnik navaja, da osebi U.A. in Ž.G. razpolagata z ustreznimi potrdili o strokovni usposobljenosti. Izbrani ponudnik pojasnjuje, da je potrebno sporna potrdila obnavljati vsaki dve leti in je zato v ponudbi navedel zgolj trenutno veljavna potrdila.

Izbrani ponudnik navaja, da je naročnik preverjal, ali ima v kalkulaciji cene vračunane vse vrednosti posameznih elementov ponudbe. Izbrani ponudnik zatrjuje, da je predložil prikaz kalkulativnih elementov za vse postavke ponudbenega predračuna, iz česar je razvidno, da ponudbena cena pokriva stroške materiala in dela za izvedbo razpisane storitve.

Izbrani ponudnik zatrjuje, da vlagatelj ne loči pojmov variantna in opcijska ponudba in pojasnjuje, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval podatkov o tehničnih lastnostih in proizvajalcih ponujene opreme. Izbrani ponudnik navaja, da je naročnik iz naknadno predloženih dokumentov (za razliko od vlagatelja) lahko razbral specifikacije ponujenih artiklov.

Izbrani ponudnik navaja, da je pri pripravi ponudbe upošteval cene za prostostoječa prižigališča treh različnih proizvajalcev, vsi trije artikli pa v celoti ustrezajo naročnikovim zahtevam. V vsakem primeru, poudarja izbrani ponudnik, bo namestitev navedenega artikla izvedel po enaki ceni in pod enakimi pogoji.

Naročnik je dne 01.02.2012 zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov. Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik za strokovno osebo za vzdrževanje semaforskih naprav (za B.G.) predložil zahtevano listino (Podatki o kadrovskih zmogljivostih), iz katere je razvidno, da ima navedena oseba ustrezno stopnjo tehnične izobrazbe in vsaj dve leti delovnih izkušenj pri delih na vzdrževanju semaforskih naprav (kar je razvidno iz navedenih referenc za obdobje od 2007 do 2010) in da ima opravljen tečaj s področja vzdrževanja semaforskih krmilnih naprav. Dejstvo, da ima B.G. opravljen naveden tečaj, zatrjuje naročnik, je razvidno tudi iz dodatno priloženega izkaza o strokovni usposobljenosti za delo na semaforskih napravah, ki ga je izdala družba Iskra Sistemi d.d. Naročnik tudi navaja, da je izbrani ponudnik z Izkazom o strokovni usposobljenosti, ki ga je izdala družba Iskra Sistemi d.d., izpolnil tudi njegovo zahtevo, v skladu s katero je moral biti naveden dokument predložen v slovenskem jeziku.

Naročnik navaja, da je v 2. točki 3.1.4.2. točke Pogojev in meril za izbor ponudb zahteval, da je oseba za izvajanje meritev na elektroinštalacijah usposobljena po programu Edison in da je izvedla meritve za najmanj tri objekte v skupni pogodbeni vrednosti 5.000,00 EUR. Naročnik pojasnjuje, da Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne instalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 41/09 s spremembami; v nadaljevanju: Pravilnik) v tretji alineji 9. člena določa, da smejo naloge, povezane s pregledi električnih inštalacij iz prvega odstavka tega člena in iz 11. člena Pravilnika, opravljati le posamezniki s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za pregledovanje električnih instalacij v skladu z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07). V 16. členu Pravilnika pa je določeno, da smejo do vzpostavitve nacionalne poklicne kvalifikacije za pregledovanje električnih inštalacij iz tretjega odstavka 9. člena Pravilnika, vendar najkasneje do 31.12.2011, naloge, ki so povezane s pregledi električnih inštalacij, opravljati le posamezniki s pridobljenim ustreznim potrdilom o usposobljenosti za pregledovanje električnih inštalacij.

Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik predložil obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih za strokovno osebo za izvajanje meritev na elektroinštalacijah, in sicer je ponudil osebo G.M., diplomiranega inženirja elektromehanike. V obrazec je navedel referenčne posle (meritve) od leta 2010 dalje, hkrati pa je zapisal, da je navedena oseba izpit opravila dne 08.04.2011. Vse navedene meritve, pojasnjuje naročnik, so bile opravljene po pridobitvi veljavnega potrdila, saj v nasprotnem primeru G.M. ne bi mogel opravljati meritev po programu Edison. Pri projektu JR COŽ šentjernej, zatrjuje naročnik, so bile meritve opravljene junija 2011, kar je razvidno iz zapisnika, ki ga je predložil izbrani ponudnik. Naročnik še navaja, da je izbranega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, iz njih pa izhaja, da so bila vsa referenčna dela izvedena po datumu opravljenega izpita.

Naročnik še navaja, da tudi osebi U.A. in Ž.G. izpolnjujeta vse pogoje iz razpisne dokumentacije. Naročnik potrjuje vlagateljevo ugotovitev, da je izbrani ponudnik za osebo Ž.G. navedel napačno dovoljenje (namesto dovoljenja za upravljalca hidravličnega kamionskega dvigala je vpisal dovoljenje za varno in strokovno upravljanje z dvižno platformo - košaro). Naročnik pojasnjuje, da je na podlagi (v ponudbo) priloženega prometnega dovoljenja št. B2082360, za N2 tovorno vozilo - BA keson prekucnik z dvigalom, ki je bilo izdano osebi Ž.G, zaključil, da ima Ž.G. tudi dovoljenje za upravljalca hidravličnega kamionskega dvigala. Naročnik zatrjuje, da je navedeno preveril pri izdajatelju potrdila - to je pri družbi Acen & Akter d.o.o. in ugotovil, da ima Ž.G. tudi sporno dovoljenje, izbrani ponudnik pa je navedeno listino (ki je bila izdana dne 23.04.2010) priložil k vlogi, s katero se je opredelil do vlagateljevih navedb.

Naročnik navaja, da so vlagateljeve navedbe v delu, ki se nanašajo na ceno semaforske tipke irelevantne, saj dokazujejo le to, da vlagatelj ni sposoben ponuditi navedenega artikla po ceni, ki jo je ponudil izbrani ponudnik. Tudi sicer je oblikovanje ponudbene cene v domeni vsakega posameznega ponudnika, zato so vlagateljeve navedbe neutemeljene.

Naročnik se strinja z izbranim ponudnikom v tem, da je od izbranega ponudnika zahteval pojasnila o kalkulativnih izračunih ponudbe. Naročnik navaja, da je iz razloga, ker je izbrani ponudnik posredoval tako kalkulacijo in prikaz cen po posameznih postavkah kot tudi vse zahtevane priloge, iz katerih je ugotovil, da pokriva vse stroške izvedbe javnega naročila, vlagateljev očitek zavrnil.

Naročnik navaja, da je izbranega ponudnika pozval naj predloži specifikacijo opreme, ki jo je upošteval v ponudbenem predračunu. Naročnik ugotavlja, da je izbrani ponudnik pri pripravi ponudbe upošteval cene za samostoječa prižigališča treh različnih proizvajalcev, kar je razvidno iz predloženih dokazil, vsi trije artikli pa ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije. Naročnik zatrjuje, da je izbrani ponudnik za vsako postavko ponudil le eno ceno, zaradi česar ne gre za variantno ponudbo. Dejstvo je, pojasnjuje naročnik, da bo npr. tipke za pešce izbrani ponudnik vgradil na že obstoječo opremo in programe tako, da se bodo ujemali. Iz navedenega razloga je ponudil več opcij, ki jih ponuja po isti ceni in jih bo izbral, naročnik pa potrdil tako, da bo oprema usklajena z obstoječo. Naročnik se strinja z vlagateljem, da je izbrani ponudnik tehnične specifikacije in kataloge deloma predložil v tujem jeziku in pojasnjuje, da je ne glede na to iz dokumentov lahko razbral, za kakšno opremo gre in da je oprema ustrezne kvalitete.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 07.02.2012, opredelil do naročnikovih navedb. Vlagatelj navaja, da mu dodatno predloženo potrdilo, ki naj bi bilo izdano v letu 2006 (za osebo B.G.) in račun, ki se nanaša na ta dokument, nista bila dana na vpogled in se do njiju ne more opredeliti. Ne glede na to, poudarja vlagatelj, pa navedeno kaže na dejstvo, da je bila ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna oziroma, da je izbrani ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazal šele po oddaji naročila. Poleg tega, navaja vlagatelj, se naročnik o očitku, ki se nanaša na potrdilo družbe Fanos d.o.o., sploh ni izrekel.

Vlagatelj tudi navaja, da izbrani ponudnik priznava, da je oseba G.M. opravila izpit po programu Edison dne 08.04.2011. Tako bi moral naročnik, poudarja vlagatelj, vse referenčne posle, ki jih je izbrani ponudnik navedel pred tem dnem izločiti. Tudi naročnikove navedbe o tem, da naj bi bila vsa v ponudbi navedena referenčna dela končana po 08.04.2011, zatrjuje vlagatelj, so dvomljive, saj je naročnik reference preveril pri ponudniku in ne pri naročniku.

Vlagatelj ugotavlja, da je naročnik prav tako omogočil izbranemu ponudniku, da je ponudbo dopolnil z novim potrdilom v delu, ki se nanaša na za osebo Ž.G. Tudi če je bilo potrdilo dejansko pridobljeno dne 23.04.2010, še zatrjuje vlagatelj, pa ob dejstvu, da je bil rok za oddajo ponudbe dne 26.09.2011, izbrani ponudnik ni izpolnil zahteve naročnika, v skladu s katero je morala imeti oseba, ki je zadolžena za upravljalca hidravličnega kamionskega dvigala dve leti delovnih izkušenj.

Vlagatelj navaja, da četudi izbrani ponudnik ni oddal variantne ponudbe, pa za enako ceno ponuja različne artikle, kar pomeni, da naročnik ne more biti prepričan, kateri produkt bo dejansko vgrajen.

Vlagatelj še zatrjuje, da se popolnost ponudbe presoja v času do izdaje obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika, zato so vsa ravnanja naročnika izven navedenega časovnega obdobja nezakonita in nedopustna.

Naročnik je z dopisom, z dne 13.02.2012, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka. Državna revizijska komisija je odstopljeno dokumentacijo prejela dne 15.02.2012.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, v skladu z 39., 41. in 70. členom ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Med vlagateljem in naročnikom je spor zlasti glede vprašanja, ali je ponudba izbranega ponudnika pravilna in (posledično) popolna v smislu 19. in 16. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) oziroma ali izpolnjuje kadrovske zahteve, ki jih je v razpisni dokumentaciji postavil naročnik. Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ni izpolnil vseh kadrovskih zahtev in da je njegova ponudba nepravilna v delih, ki se nanašajo na 1. točko (Strokovna oseba za vzdrževanje semaforske naprave), 2. točko (Strokovna oseba za izvajanje meritev na elektroinštalacijah) in 3. točko (Upravljalec hidravličnega kamionskega dvigala) 3.1.4.2. točke Pogojev in meril za izbor ponudb. Vlagatelj tudi zatrjuje, da izbrani ponudnik svoje ponudbe ni dopolnil v skladu z naročnikovim naknadnim pozivom ter zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika variantna ponudba. Vlagatelj prav tako očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika neobičajno nizka.

Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika med drugim nepravilna in nepopolna iz razloga, ker ni upošteval vseh zahtev iz 1. točke 3.1.4.2. točke Pogojev in meril za izbor ponudb. Vlagatelj zatrjuje, da iz predloženih potrdil o strokovni usposobljenosti za osebo B.G. izhaja, da je pridobila potrebno strokovno usposobljenost šele leta 2010. Iz navedenega razloga vlagatelj meni, da naročnik vpisane reference, ki se nanaša na obdobje 2007 - 2010, ne bi smel priznati. Vlagatelj tudi navaja, da je eno izmed predloženih potrdil o izobraževanju za osebo B.G. predloženo v hrvaškem jeziku, iz drugega potrdila pa ni razvidno, kdaj je bilo pridobljeno.

Naročnik je v 1. točki 3.1.4.2. točke Pogojev in meril za izbor ponudb zapisal:

"Strokovna oseba za vzdrževanje semaforske naprave mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- vsaj V. stopnja izobrazbe tehnične smeri,
- vsaj 2 leti delovnih izkušenj pri delih na vzdrževanju semaforskih naprav,
- strokovna usposobljenost (opravljen tečaj) na semaforskih krmilnih napravah.

Ponudnik zagotovi za vsak posamezen sklop, na katerega se prijavlja:

- za sklop 1 (LJ, KP, NG) in sklop 2 (MB, MS, PT) vsaj tri strokovne osebe
- za sklop 3 (CE) in sklop 4 (KR) vsaj dve strokovni osebi
- za sklop 5 (NM) vsaj eno strokovno osebo

V kolikor se prijavlja na več sklopov, mora zagotoviti toliko različnih ekip z zahtevanim številom oseb, na kolikor sklopov se prijavlja.

dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: Strokovna oseba za vzdrževanje semaforske naprave, navedeni skladno s predlogo). Ponudnik predloži izkaz o strokovni usposobljenosti. Izkaz mora biti napisan v slovenskem jeziku.

Opomba: Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrsten posel, kot so dela iz specifikacije naročila, ki jih odgovorna oseba prevzema v ponudbi."

V zvezi s citiranim pogojem je naročnik v razpisno dokumentacijo priložil obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih, ki so ga morali ponudniki izpolniti z imenom in priimkom strokovne osebe (za vzdrževanje semaforskih naprav) ter s podatki o njeni strokovni izobrazbi in prevzetimi deli iz ponudbe, z vrsto in številko izkaza o strokovni usposobljenosti za navedeno funkcijo ter s podatki o izdajatelju in datumom izdaje izkaza. Poleg tega je naročnik v obrazcu pripravil tabelo, ki so jo morali ponudniki izpolniti s referenčnimi posli za navedeno funkcijo, in sicer z opisom predmeta reference, vrednostjo in letom izvedbe. Naročnik si je z obrazcem pridržal pravico, da lahko v zvezi z vpisanimi podatki od ponudnikov zahteva dodatna dokazila.

Ob upoštevanju citiranih naročnikovih zahtev je navedenemu kadrovskemu pogoju zadoščeno v primeru, če je ponudnik predložil izpolnjen obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih in če je hkrati priložil tudi izkaz o strokovni usposobljenosti za ponujeno osebo. Naveden izkaz je moral biti predložen v slovenskem jeziku in pridobljen vsaj dve leti pred rokom za oddajo ponudb, vpisane reference pa so se morale nanašati na istovrsten posel. Ker naročnik v zvezi z referencami ni postavil nobene druge zahteve, je potrebno šteti, da je posamezna ponudba v tem segmentu pravilna in popolna že v primeru, če je v referenčni obrazec vpisan zgolj en istovrsten posel, ki ga je vpisana oseba izvedla po opravljenemu izobraževanju oziroma po izdaji potrdila o opravljenem tečaju s področja vzdrževanja semaforskih krmilnih naprav.

Izbrani ponudnik je za strokovno osebo v tem segmentu ponudil osebo B.G. V obrazec je, poleg vseh ostalih zahtevanih podatkov, v rubriko "Vrsta izkaza (strokovni izpit, licenca)" vpisal: Potrdilo o šolanju vzdrževalcev semaforizacije, izdajatelja Iskra Sistemi d.d., prav tako pa je vpisal še en izkaz, in sicer Uvjerenje izdajatelja Fanos d.o.o., z dne 28.10.2010. Izbrani ponudnik je k obrazcu priložil obe navedeni potrdili o opravljenih izobraževanjih za osebo B.G., in sicer Potrdilo o šolanju vzdrževalcev semaforizacije, ki ga je izdala družba Iskra Sistemi d.d., brez datuma in Uvjerenje o stručni osposobljenosti, ki ga je izdala družba Fanos d.o.o. iz Zagreba 2010. V obrazec je izbrani ponudnik vpisal (eno) referenco, in sicer Vzdrževanje svetlobnih signalnih naprav na območju Novega mesta, v znesku 111.038,00 EUR. Navedena referenčna dela naj bi bila izvedena v obdobju od 2007 do 2010.

Vlagatelj v tem delu zahtevka za revizijo navaja, da je bilo Uvjerenje o stručni osposobljenosti, ki ga je izdala družba Fanos d.o.o., Zagreb, izdano šele leta 2010, Potrdilo o šolanju vzdrževalcev semaforizacije, ki ga je izdala družba Iskra Sistemi d.d., pa nima datuma, zato naročnik ne bi smel upoštevati reference, ki se nanaša na obdobje 2007 - 2010. Vlagatelj tudi navaja, da je izbrani ponudnik, kljub naročnikovi izrecni zahtevi, da mora biti potrdilo predloženo v slovenskem jeziku, eno izmed obeh potrdil predložil v hrvaškem jeziku. Naročnik je vlagateljev očitek v tem delu zahtevka za revizijo zavrnil z obrazložitvijo, da je izbrani ponudnik izpolnil vse njegove zahteve iz citirane točke, kar izhaja tako iz ponudbe kot tudi iz naknadno predloženega potrdila, ki ga je k odgovoru na zahtevek za revizijo predložil izbrani ponudnik.

Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem, da iz razloga, ker je bilo Uvjerenje o stručni osposobljenosti izdano leta 2010, ne zajema vseh referenčnih del. Da je vpisana referenca pridobljena po opravljenem izobraževanju, bi izbrani ponudnik lahko dokazal tudi z drugim potrdilom - to je s Potrdilom o šolanju vzdrževalcev semaforizacije izdajatelja Iskra Sistemi d.d., ki pa je, kljub naročnikovi izrecni zahtevi, predloženo brez datuma.

Navedeno pomanjkljivost ponudbe izbranega ponudnika je potrebno opredeliti kot takšno pomanjkljivost ponudbe, zaradi katere bi jo bilo mogoče označiti kot formalno nepopolno v smislu 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2. ZJN-2 v 78. členu (Dopustne dopolnitve ponudbe) določa, da mora naročnik v primerih, ko ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna (17. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Skladno s prvim odstavkom 78. člena ZJN-2 bi bilo torej tako ponudbo dopustno dopolniti in omogočiti izbranemu ponudniku, da predloži dokazilo o tem, kdaj je bilo navedeno potrdilo izdano. Vendar pa je potrebno na podlagi 78. člena ZJN-2 ter ob upoštevanju prvega odstavka 79. člena in prvega odstavka 80. člena ZJN-2 ugotoviti, da je mogoče formalno nepopolne ponudbe dopolniti samo pred sprejemom odločitve o oddaji naročila. Državna revizijska komisija je že večkrat zapisala, da je dopolnjevanje formalno nepopolnih ponudb, kot ga ureja 78. člen ZJN-2, stvar postopka oddaje javnega naročila in ne predrevizijskega postopka ter da je to možnost (skladno z 80. členom ZJN-2) dopustno uporabiti le pred izdajo odločitve o oddaji javnega naročila. Nasprotna interpretacija bi lahko privedla do položajev, v katerih bi bilo ponudnikom onemogočeno uveljavljanje učinkovitega pravnega varstva, saj bi lahko povzročila, da bi bil zahtevek za revizijo ob njegovi vložitvi sicer utemeljen, med predrevizijskim postopkom pa bi ga naročnik, zaradi naknadno izvedenega odpravljanja formalnih nepopolnosti, zavrnil kot neutemeljenega. V primeru, ko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila, lahko naročnik tudi sicer (glej tudi 6. točko prvega odstavka 15. člena ZPVPJN) upošteva le dejansko stanje do sprejema odločitve o oddaji naročila (in njene odpreme ponudnikom), ne pa tudi kasneje nastalih dejstev.

Naročnik je v obravnavanem primeru sprejel novo Potrdilo o udeležbi na šolanju za semaforske naprave, ki ga je izdala družba Iskra Sistemi d.d., iz katerega izhaja, da je bilo izobraževanje osebe B.G. opravljeno dne 06.03.2006 (torej pred izvršitvijo referenčnih del), potem pa je vlagateljev očitek zavrnil z obrazložitvijo, da je izbrani ponudnik z vsaj enim potrdilom o izobraževanju, ki zajema vpisano referenco, izpolnil tudi zahtevo, v skladu s katero je moral biti izkaz predložen v slovenskem jeziku.

Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna tudi iz razloga, ker ni upošteval vseh zahtev iz 2. točke 3.1.4.2. točke Pogojev in meril za izbor ponudb. Kot navaja vlagatelj, je bila oseba G.M. po programu Edison usposobljena šele dne 08.04.2011 in zato naročnik ne bi smel upoštevati reference JR COŽ šentjernej, ki naj bi bila izvedena že leta 2010. Vlagatelj je tudi navedel, da so iz istega razloga vprašljive tudi vse druge reference, saj iz njih ni razvidno, kdaj so bile meritve dejansko izvedene oziroma, ali so bile izvedene po opravljenem usposabljanju.

Naročnik je v 2. točki 3.1.4.2. točke Pogojev in meril za izbor ponudb zapisal:

"Strokovna oseba za izvajanje meritev na elektroinštalacijah, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- usposobljenost za izvajanje meritev elektroinštalacij (po programu Edison),
- v zadnjih 5 letih je izvajal meritve za najmanj 3 objekte skupne pogodbene vrednosti najmanj 5.000,00 EUR.

dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: Strokovna oseba za izvajanje meritev na elektroinštalacijah, navedeni skladno s predlogo). Ponudnik predloži izkaz o strokovni usposobljenosti. Izkaz mora biti napisan v slovenskem jeziku.

Opomba: Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrsten posel, kot so dela iz specifikacije naročila, ki jih odgovorna oseba prevzema v ponudbi."

Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih, ki so ga morali ponudniki izpolniti z imenom in priimkom strokovne osebe, s podatki o njeni strokovni izobrazbi in prevzetimi deli iz ponudbe ter z vrsto in številko izkaza o strokovni usposobljenosti za navedeno funkcijo ter s podatki o izdajatelju in datumom izdaje izkaza. Poleg tega je naročnik v obrazcu pripravil tabelo, ki so jo morali ponudniki izpolniti z navedbo referenčnih del za navedeno funkcijo, in sicer z opisom predmeta reference, z njegovo vrednostjo in letom izvedbe. Naročnik si je tudi v tem primeru pridržal pravico, da bo v zvezi z vpisanimi podatki od ponudnikov lahko zahteval dodatna dokazila. Naročnik je zgolj v tej točki natančneje opredelil svoje zahteve tudi glede referenc. Naročnik je namreč zahteval, da je ponujena strokovna oseba izvedla meritve za (vsaj) tri objekte v zadnjih 5 letih, pri čemer je morala zanašati skupna vrednost vseh referenčnih del skupaj (najmanj) 5.000,00 EUR.

Ob upoštevanju navedenih zahtev je bil kadrovski pogoj iz obravnavane točke izpolnjen v primeru, če je ponudnik predložil obrazec, v katerega je, poleg ostalih podatkov, vpisal opravljene istovrstne meritve na (vsaj) treh objektih v zadnjih petih letih in hkrati priložil tudi izkaz o strokovni usposobljenosti (v slovenskem jeziku) za navedeno funkcijo. Ker je morala imeti oseba za izvajanje meritev na elektroinštalacijah izkušnje s področja razpisanih del je logično, da so morala biti vpisana referenčna dela izvedena po opravljenem izpitu.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je v obrazec, poleg vseh ostalih zahtevanih
podatkov, in sicer v rubriko "Vrsta izkaza (strokovni izpit, licenca)" za osebo G.M. vpisal: Potrdilo o usposobljenosti Edison št. 000559/U02, z dne 12.04.2011, izdajatelja GZS CPU. V tabelo je izbrani ponudnik vpisal 11 referenčnih poslov (meritev), ki naj bi jih G.M. izvedel v letih 2010 in 2011, v skupni vrednosti 5.750,00 EUR. Izbrani ponudnik je v ponudbo predložil tudi Potrdilo o usposobljenosti po programu GZS CPU - Edison št. 000559/U02 za prijavljeno osebo G.M., iz katerega izhaja, da je zahtevan izpit opravil dne 08.04.2011, potrdilo pa je bilo izdano dne 12.04.2011, s strani Gospodarske zbornice Slovenije.

Tudi v tem delu ponudba izbranega ponudnika (vsaj) do izdaje izpodbijanega sklepa ni bila popolna, saj je iz nje razvidno, da vsaj ena izmed referenčnih storitev ni bila izvedena po pridobljenem izpitu, za vsa ostala referenčna dela pa tudi ni mogoče ugotoviti, ali so bila izvedena po opravljenem usposabljanju. Namesto da bi naročnik ugotovljeno pomanjkljivost odpravil tekom pregleda ocenjevanja in pregleda ponudb (naročnik si je tudi v tem segmentu pridržal pravico, da bo lahko vse podatke, ki so vpisani v obrazec preveril oziroma v zvezi s tem zahteval dodatna dokazila), pa je tudi v tem delu šele po prejemu zahtevka za revizijo sprejel naknadno predložena potrdila izbranega ponudnika, iz katerih izhaja, da naj bi bile vse referenčne meritve opravljene po pridobljenem izpitu.
Naročnik je, kot bo razvidno iz nadaljnje obrazložitve, podobno ravnal tudi pri presoji vlagateljevega očitka, ki se nanaša na 3. točko 3.1.4.2. točke Pogojev in meril za izbor ponudb.

Naročnik je v 3. točki 3.1.4.2. točke Pogojev in meril za izbor ponudb zapisal:

" Upravljalec hidravličnega kamionskega dvigala, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- vsaj 2 leti delovnih izkušenj na delih s tovornim vozilom z dvigalom,
- strokovna usposobljenost za Upravljalca hidravličnega kamionskega dvigala v skladu z veljavno zakonodajo.

Ponudnik zagotovi za vsak posamezen sklop, na katerega se prijavlja:

- za sklop 1 (LJ, KP, NG) in sklop 2 (MB, MS, PT) vsaj tri strokovne osebe
- za sklop 3 (CE), sklop 4 (KR) in sklop 5 (NM) vsaj dve strokovni osebi

V kolikor se prijavlja na več sklopov, mora zagotoviti toliko različnih ekip z zahtevanim številom oseb, na kolikor sklopov se prijavlja.

dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija upravljalca hidravličnega kamionskega dvigala, navedeni skladno s predlogo).

Opomba: Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrsten posel, kot so dela iz specifikacije naročila, ki jih odgovorna oseba prevzema v ponudbi."

Naročnik je tudi pri tej točki v razpisno dokumentacijo priložil obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih, ki so ga morali ponudniki izpolniti z imenom in priimkom strokovne osebe in s podatki o njeni strokovni izobrazbi, prevzetimi deli iz ponudbe ter z vrsto in številko izkaza o strokovni usposobljenosti za navedeno funkcijo. Ponudniki so morali v obrazec vpisati tudi podatke o izdajatelju in datum izdaje izkaza. Poleg tega je naročnik v obrazcu pripravil tabelo, ki so jo morali ponudniki izpolniti s referenčnimi posli za navedeno funkcijo, in sicer z opisom predmeta reference, referenčno vrednostjo in letom izvedbe. Naročnik si je tudi z navedenim obrazcem pridržal pravico, da bo v zvezi z vpisanimi podatki od ponudnikov lahko zahteval dodatna dokazila.

Ob upoštevanju citiranih naročnikovih zahtev je bila zahteva naročnika izpolnjena v primeru, če je ponudnik predložil dva izpolnjena referenčna obrazca za dve osebi, ki bosta zadolženi za upravljanje s hidravličnim kamionskim dvigalom. Naročnik torej v tej točki ni zahteval, da ponudniki že v ponudbo predložijo tudi dokazila o opravljeni strokovni usposobljenost za delo upravljalca hidravličnega kamionskega dvigala, pač pa je v zvezi s tem zahteval zgolj navedbo o opravljenem izobraževanju, s podatki o vrsti izkaza in s podatki o izdajatelju ter datumu izdaje dokumenta. Ker naročnik v delu, ki se nanaša na reference, razen zahteve po vpisu istovrstnih storitev, ni postavil nobenih drugih navodil, je potrebno šteti, da je posamezna ponudba v tem segmentu pravilna in popolna v primeru, če je v referenčni obrazec za vsako izmed obeh navedenih oseb vpisana zgolj ena referenca, ki sta ju vpisani osebi pridobili po opravljeni strokovni usposobljenosti, od datuma izdaje izkaza o ustrezni usposobljenosti pa sta morali preteči (vsaj) dve leti.

Tudi v tem delu ponudba izbranega ponudnika (vsaj) do sprejema izpodbijane odločitve ni izpolnjevala vseh naročnikovih zahtev. Izbrani ponudnik je namreč za enega izmed strokovnjakov vpisal napačno potrdilo o strokovni usposobljenosti. Za osebo Ž.G. je v obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih - Upravljalec hidravličnega kamionskega dvigala namesto izkaza o usposobljenosti za upravljanje z avtomobilskim hidravličnim dvigalom vpisal, da ima navedena oseba Dovoljenje za varno in strokovno upravljanje z dvižno platformo - košaro. Naročnik je navedeno napako odpravil šele po prejemu zahtevka za revizijo in s tem v zvezi sprejel naknadno predloženo potrdilo o usposobljenosti osebe Ž.G. za varno upravljanje z avtomobilskim hidravličnim dvigalom (dokument št. 006/10, z dne 23.04.2010, ki ga je izdala družba Acen&Akter d.o.o.). Naročnik je v zvezi s tem tudi navedel, da je na podlagi (v ponudbo) priloženega prometnega dovoljenja št. B2082360, za N2 tovorno vozilo - BA keson prekucnik z dvigalom, ki je bilo izdano osebi Ž.G, zaključil, da ima Ž.G. tudi dovoljenje za upravljalca hidravličnega kamionskega dvigala. Pregled ponudbe izbranega ponudnika potrjuje navedeno ugotovitev naročnika, v ponudbo izbranega ponudnika je namreč predloženo prometno dovoljenje št. B2082360, za N2 tovorno vozilo - BA keson prekucnik z dvigalom, ki je bilo izdano osebi Ž.G.

Vlagatelj tudi očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika neobičajno nizka v smislu 49. člena ZJN-2 in navaja, da je izbrani ponudnik v zvezi s ponujeno ceno podal zgolj pavšalne odgovore, poleg tega pa tudi ni predložil niti enega dokazila o tem, da njegove cene pokrivajo stroške materiala in dela posameznih storitev.

Državna revizijska komisija je v svojih odločitvah že večkrat zapisala, da se določilo 49. člena ZJN-2 (Neobičajno nizka ponudba) nanaša (le) na tiste procesne položaje, v katerih želi naročnik ponudbo, ki vsebuje najnižjo ceno, zavrniti. Varstvo takšnih ponudnikov je uveljavljeno z vnaprejšnjim zagotovilom, da lahko dokažejo, da njihova ponudba kljub nizki ceni (še vedno) zagotavlja uspešno izvedbo javnega naročila. Določba 49. člena je torej namenjena varstvu ponudnika, ki je predložil ponudbo z najnižjo ceno in za katero je naročnik ocenil, da je po njegovi presoji "neobičajno nizka" ter jo zato želi zavrniti. V skladu z ZJN-2 ima naročnik pravico, da takšno ponudbo zavrne, vendar šele potem, ko se je z uporabo postopka, ki je predpisan v 49. členu ZJN-2, na podlagi naknadnih pojasnil prizadetega ponudnika prepričal, da je njegov sum o neobičajno nizki ceni (ponudbi) utemeljen. Sledeč predstavljeni praksi Državne revizijske komisije, je kot naročnikovo avtonomno odločitev šteti presojo, ali je ponudnik, v zvezi s ponudbo katerega se je pri naročniku sicer pojavil dvom glede neobičajne nizka cene, tekom inter partes postopka pojasnjevanja ponudbe, ta dvom ovrgel ali ne in tako tudi s tem povezano končno presojo naročnika, ali bo takšno ponudbo zavrnil kot neobičajno nizko ali ne.

Kot izhaja iz spisovne dokumentacije v obravnavanem primeru ne gre za položaj iz 49. člena ZJN-2, saj naročnik ponudbe izbranega ponudnika ne želi zavrniti, temveč jo želi sprejeti kot (naj)ugodnejšo izmed prejetih ponudb. Res je v konkretnem primeru naročnik očitno tudi sam sprva podvomil v zmožnost izbranega ponudnika, da bo predmetno javno naročilo lahko izvedel po ponujeni ceni in je zato izbranega ponudnika pozval, naj mu pojasni ponujeno ceno. Naročnik je v zvezi s tem od izbranega ponudnika (dne 11.11.2011) zahteval, naj predloži prikaz kalkulativnih elementov za vse postavke iz ponudbenega predračuna. Kot je zapisal naročnik, mora izbrani ponudnik prikazati, da ponudbena cena pokriva stroške materiala in dela za izvedbo posameznih storitev. Analiza cene po enoti mere je morala vsebovati naziv storitve, ceno materiala, stroške delavca, stroške stroja in skupno ceno posamezne postavke.

Naročnik ponudbe izbranega ponudnika ni imel namena izločiti iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila, saj je na podlagi njegovega dodatnega pojasnila ponujenih cen (dokument z dne 22.11.2011) očitno ocenil, da ponudba izbranega ponudnika ni neobičajno nizka, zato jo je tudi sprejel in izbral kot najugodnejšo. Navedena ocena pa je njegova poslovna odločitev, ki sodi v sfero njegove odgovornosti za lastno poslovanje ter jo Državna revizijska komisija ne more nadomestiti s svojo presojo. Državna revizijska komisija se zato ni spuščala v presojo, ali je izbrani ponudnik s pojasnilom, z dne 22.11.2011, zadostno utemeljil svojo ugodnejšo ceno in ali je k temu pojasnilu predložil ustrezna dokazila, saj je to avtonomna odločitev naročnika. Državna revizijska komisija še ugotavlja, da je izbrani ponudnik naročniku sicer posredoval vse podatke, ki jih je v zvezi s tem zahteval naročnik - za vse postavke ponudbenega predračuna je navedel naziv storitve, enoto mere, ceno materiala, stroške delavca, stroške stroja in skupno ceno posamezne postavke.

Vlagatelj na koncu še navaja, da izbrani ponudnik, na podlagi naknadnega poziva naročnika, svoje ponudbe ni dopolnil v skladu z njegovimi zahtevami. Vlagatelj v zvezi s tem zatrjuje, da je izbrani ponudnik za zahtevane artikle predložil kataloge v tujem jeziku, v njih pa ni označil, katere tipe artiklov ponuja. Vlagatelj tudi zatrjuje, da je izbrani ponudnik za prostostoječe prižigališče predložil kataloge treh različnih proizvajalcev, kljub temu, da naročnik variantnih ponudb ni dopustil, poleg tega pa vsi katalogi tudi niso predloženi v slovenskem jeziku.

Kot izhaja iz dokumentacije iz spisa, je naročnik, tekom pregleda ponudbe izbranega ponudnika, izbranega ponudnika pozval, naj mu za štiri artikle iz ponudbenega predračuna (za signalno glavo, tipko za pešce, svetilko 150 W ravno steklo in za prostostoječe prižigališče za JR) predloži specifikacijo s tehničnim opisom, ki jo je upošteval v ponudbenem predračunu, iz katere bo razvidno, da ponujeni artikli ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Izbrani ponudnik mu je za vse štiri proizvode posredoval kataloge proizvajalcev oziroma njihovih zastopnikov. Za signalno glavo je predložil katalog proizvajalca Swarco Futurit, verkehrssignalsysteme Ges.m.b.H (v angleškem jeziku), iz katerega izhaja več različic signalnih glav, iz kataloga za tipko za pešce družbe Unipro d.o.o. (v slovenskem jeziku) izhaja zgolj en produkt z oznako UN-PE/2, več različic 150 W svetilke (ravno steklo) pa izhaja tudi iz katalogov dužb Sinteco in Philips.

Naročnik je tehnične zahteve, ki se nanaša na ponujeno opremo navedel v ponudbenem predračunu oziroma v Popisu del s količinami in v Tehničnih zahtevah Specifikacije naročila. Naročnik v zvezi z opremo od ponudnikov ni zahteval, da jo specificirajo tudi z navedbo proizvajalca (in z oznako tipa), pač pa je v zvezi s tem postavil le tehnične specifikacije. Navedeno pomeni, da so lahko ponudniki ponudili katerokoli opremo pod pogojem, da slednja ustreza vsem postavljenim tehničnim zahtevam. Ker vlagatelj ne zatrjuje, da katerakoli od ponujenih različic, ki izhajajo iz predloženih prospektov, ne ustreza naročnikovim zahtevam (vlagatelj je, kot že izhaja iz te obrazložitve, vpogledal tudi v kataloge), je Državna revizijska komisija očitek v tem delu zahtevka za revizijo zavrnila. Državna revizijska komisija je pri tem tudi upoštevala, da naročnik ni zahteval, da mora biti dodatna specifikacija artiklov predložena v slovenskem jeziku.

38. člen ZJN-2 (Variantne ponudbe) določa, da v primeru, če je merilo za oddajo naročila ekonomsko najugodnejša ponudba, naročnik lahko upošteva variante, ki jih predložijo ponudniki. Naročnik mora v tem primeru, v razpisni dokumentaciji navesti minimalne zahteve, ki jih je potrebno upoštevati v variantnih predlogih ter posebne zahteve za njihovo predložitev. Če je variantna ponudba dopustna, mora naročnik to v obvestilu o javnem naročilu posebej navesti (prvi, drugi in tretji odstavek 38. člena ZJN-2). Za dopustnost predložitve variantne ponudbe morajo biti v skladu z zakonom torej izpolnjeni naslednji trije pogoji: (1) naročnik mora v obvestilu o javnem naročilu navesti, ali dopušča predložitev variantne ponudbe, (2) razpisna dokumentacija je ustrezno pripravljena (naročnik je v razpisni dokumentaciji navedel minimalne zahteve, ki jih je treba upoštevati v variantnih predlogih ter posebne zahteve za njihovo predložitev) in (3) merilo za oddajo naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba. V predmetnem postopku oddaje je mogoče ugotoviti, da ni izpolnjen nobeden izmed navedenih pogojev. Naročnik je namreč prepovedal oddajo ponudb v variantah ter hkrati ni navedel minimalnih zahtev, ki bi jih bilo potrebno upoštevati v variantnih predlogih, edino merilo za ocenitev ponudb pa je zgolj najnižja cena (vsakega posameznega sklopa).

Iz strukture ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da ne gre za variantno ponudbo v smislu predstavljenega zakonskega določila. Izbrani ponudnik je sicer za prostostoječe prižigališče ponudil artikle različnih proizvajalcev, ki pa so očitno vsi skladni z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije (kljub temu, da je vlagatelj opravil vpogled tudi v naveden del naknadno pridobljene dokumentacije, pa ne zatrjuje, da katerakoli izmed ponujenih različic ne ustreza postavljenim tehničnim zahtevam) in so hkrati ponujene po isti ceni. Ker naročnik (kot že izhaja iz te obrazložitve) ni zahteval od ponudnikov, da navedejo proizvajalca in tip ponujene opreme in ker tudi sicer iz nobenega dela razpisne dokumentacije ne izhaja, da katerakoli oprema ni kompatibilna z obstoječo opremo, Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku ni sledila.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da je bila ponudba izbranega ponudnika v delih, ki se nanaša na 1., 2. in 3. točko 3.1.4.2. točke Pogojev in meril za izbor ponudb (vsaj formalno) nepopolna in ker naročnik ni imel pravne podlage, da je ugotovljene in nesporne pomanjkljivosti odpravil šele v predrevizijskem postopku, je v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila Odločitev o oddaji javnega naročila št. 43001-212/2011/5 (803), veza 43001-175/2011, z dne 19.12.2011.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN mora Državna revizijska komisija v odločitvi naročniku dati napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Naročnik bo moral v ponovljenem delu postopka, ki je bil razveljavljen, ponovno izvesti pregled ponudbe izbranega ponudnika, pri čemer mora upoštevati tudi ugotovitve Državne revizijske komisije iz tega sklepa. Zlasti naj naročnik preveri, ali so bila referenčna dela, ki jih je izbrani ponudnik vpisal za osebo G.M. (za strokovno osebo za izvajanje meritev na elektroinštalacijah), v navedenih opisih, na navedenih objektih in v vpisanih vrednostih dejansko izvedena po pridobitvi izkaza o opravljenem izobraževanju. Navedene reference naj naročnik preveri pri naročnikih izvedenih meritev, kot izhajajo iz ponudbenega obrazca. Naročnik naj ravno tako preveri, ali sta osebi U.A. in Ž.G. razpolagali z veljavnima potrdiloma o usposobljenosti za varno upravljanje z avtomobilskim hidravličnim dvigalom tudi pred izdajo zadnjih veljavnih potrdil (preizkusi usposobljenosti za varno delo na zadevnem področju se, kot izhaja iz obeh naknadno pridobljenih dokumentov o opravljenih izobraževanjih, opravljajo vsake dve leti) oziroma naj ugotovi, ali ponujeni strokovni osebi izpolnjujeta njegovo zahtevo, v skladu s katero morata imeti najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju varnega upravljanja z avtomobilskim hidravličnim dvigalom.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija naročniku, na podlagi prvega odstavka 41. člena ZPVPJN, nalaga, da Državni revizijski komisiji v roku dveh mesecev od prejema tega sklepa predloži odzivno poročilo o ponovljenem delu postopku oddaje javnega naročila "Redno vzdrževanje cestne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav na DC v Republiki Sloveniji" - Sklop 5, ki je bil razveljavljen v 1. točki izreka tega sklepa. Poročilo mora (skladno s tretjim odstavkom 41. člena ZPVPJN) vsebovati: navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek, navedbo odločitve Državne revizijske komisije, opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija, opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala in opis odprave nepravilnosti.

Državna revizijska komisija ocenjuje, da je rok dveh mesecev za predložitev odzivnega poročila, upoštevaje vse okoliščine konkretnega primera, zlasti pa dejstvo, da bo naročnik v navedenem roku lahko ponovil postopek pregleda ponudbe izbranega ponudnika, primeren in dovolj dolg.

Če bo Državna revizijska komisija ugotovila, da v odzivnem poročilu ne bo izkazana odprava nepravilnosti ali upoštevanje napotkov Državne revizijske komisije, ali naročnik odzivnega poročila Državni revizijski komisiji ne bo predložil, bo Državna revizijska komisija začela postopek za ugotavljanje prekrška po uradni dolžnosti (četrti odstavek 41. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahteval povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. V zahtevku za revizijo je zahteval povrnitev vplačane revizijske takse v višini 1.053,00 EUR, odvetniško nagrado za zastopanje v predrevizijskem postopku v višini 1.400,00 EUR, odvetniško nagrado za zastopanje v revizijskem postopku v višini 1.400,00 EUR ter 20 % DDV.

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 1.053,00 EUR, odvetniško nagrado za zastopanje v višini 800,00 EUR, katere višino je določila skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) in 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008, v nadaljevanju: ZOdvT) po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera in 20 % DDV na odvetniško nagrado, vse skupaj v znesku 2.013,00 EUR. Državna revizijska komisija je kot nepotrebne ocenila stroške za odvetniško nagrado nad priznano višino.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 05.03.2012predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, Tržaška cesta 19, Ljubljana
- odvetnik Franci Kodela, Ravbarjeva ulica 13, Ljubljana
- ELEKTROMEHANIKA BRANKO GREGORČIČ s.p., Zabrdje 26, Mirna
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana
- Arhiv - tu