018-019/2012 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-019/2012-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Miriam Ravnikar šurk, kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in mag. Maje Bilbija, kot članic senata, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Investicijsko vzdrževalna dela na objektu Majstrova 5, Celje" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj NGD d.o.o., Letališka cesta 16, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o., Dalmatinova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 16.02.2012

ODLOČILA

1. Ugotovi se, da je naročnik vlagateljevemu zahtevku za revizijo, z dne 23.12.2011, ugodil in razveljavil Odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-487/2011-54, z dne 12.12.2011.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 7.924,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 26.09.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 05.10.2011, pod št. objave JN 11386/2011.

Naročnik je dne 12.12.2011 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-487/2011-54, s katero je ponudnike obvestil, da je javno naročilo oddal v izvedbo skupnima ponudnikoma AS - PRIMUS d.o.o., Ulica Bračičeve brigade 28, Stari trg pri Ložu in KOLEKTOR KOLING d.o.o., Arkova 43, Idrija (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 16.12.2011 zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Vpogled je bil opravljen dne 22.12.2011, o čemer je sestavljen zapisnik.

Vlagatelj je zoper odločitev naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika vložil zahtevek za revizijo (dokument, z dne 23.12.2011). Vlagatelj navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, ker sta obe predloženi izjavi banke (o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku) pogojni, saj vsebujeta zapis, da bosta izdani v skladu s poslovno politiko banke. Vlagatelj tudi zatrjuje, da je Državna revizijska komisija že večkrat zavzela stališče, da navedene napake v izjavi banke ni mogoče sanirati in da morajo naročniki takšne ponudbe izločiti.

Vlagatelj še navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna tudi zato, ker je v nasprotju z naročnikovo zahtevo iz 8. točke Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila (v skladu s katero so morali imeti vsi skupni ponudniki zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet naročila in v ta namen predložiti kopijo zavarovalne police), predložil Zavarovalno polico št. 119490, ki se glasi na družbo KOLING d.o.o., Spodnja Kanomlja 23 b, Spodnja Idrija. Navedena družba, zatrjuje vlagatelj, v predmetnem postopku ne sodeluje kot ponudnik oziroma kot eden izmed partnerjev v skupni ponudbi. Vlagatelj v zvezi s tem še poudarja, da četudi bi izbrani ponudnik ustrezno zavarovanje imel (v kar vlagatelj dvomi), neustrezne zavarovalne police ne bi smel zamenjati z ustrezno.

Vlagatelj predlaga, da se naročnikova odločitev razveljavi in zahteva povrnitev stroškov (povrnitev stroškov vplačane takse v višini 6.940,00 EUR, 1.400,00 EUR za sestavo revizijskega zahtevka, 20,00 EUR za stroške po tar. št. 6002 in 20 % DDV).

Naročnik je z Odločitvijo o oddaji javnega naročila (dokument št. 430-487/2011-65, z dne 23.12.2011) razveljavil odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika in postopek oddaje javnega naročila vrnil v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb.

Vlagatelj je dne 05.01.2012 dopolnil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da je naročnik dne 30.12.2011 sprejel (novo) odločitev o oddaji javnega naročil, s katero je postopek vrnil v fazo pregleda in ocenjevanja ponudba. Vlagatelj navaja, da naročnik, pred sprejemom nove odločitve, o njegovem revizijskem zahtevku ni odločil. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik kršil določilo petega odstavka 79. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju ZJN-2), saj je v času, ko je novo odločitev pošiljal ponudnikom, že razpolagal z njegovim zahtevkom za revizijo. Kot poudarja vlagatelj, naročnik ne bi smel sprejeti nove odločitve preden je odločil o njegovem zahtevku za revizijo.

Naročnik je zahtevek za revizijo zavrnil (sklep št. 430-596/2011-5, z dne 12.01.2012). Naročnik navaja, da je pri ponovnem pregledu ponudbe izbranega ponudnika ugotovil, da sta obe izjavi banke o izdaji bančnih garancij neustrezni iz razloga, ker vsebujeta zapis, da bosta izdani v skladu s poslovno politiko banke. Iz navedenega razlog, zatrjuje naročnik, je dne 23.12.2011 sprejel novo odločitev o oddaji naročila, s katero je razveljavil predhodno odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika in postopek vrnil v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb. Naročnik zatrjuje, da je novo odločitev sprejel pred pravnomočnostjo odločitve o oddaji naročila in preden je prejel vlagateljev zahtevek za revizijo, nova odločitev pa vsebinsko izpolnjuje tudi vse zahteve vlagatelja iz zahtevka za revizijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 16.01.2012, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Na podlagi četrtega odstavka 29. člena ZPVPJN je Državna revizijska komisija naročnika dne 17.01.2012 pozvala, naj dokumentacijo kronološko uredi in jo opremi s popisom vseh odstopljenih dokumentov.

Vlagatelj se je dne 19.01.2012 opredelil do naročnikovih navedb. Vlagatelj navaja, da iz kopije kuverte, s katero mu je naročnik poslal novo odločitev izhaja, da je naročnik novo odločitev oddal na pošto dne 28.12.2011 ob 15.53 uri, torej po tem, ko je dan prej (dne 27.12.2011) prejel zahtevek za revizijo. Vlagatelj še navaja, da je nerazumljivo, zakaj je naročnik čakal do 28.12.2012, če je novo odločitev pripravil že 23.12.2012.

Državna revizijska komisija je dne 20.01.2012 od naročnika prejela kronološko urejeno dokumentacijo, opremljeno s popisom odstopljenih dokumentov.

Državna revizijska komisija je dne 10.02.2012 podaljšala rok za odločitev, o čemer je obvestila naročnika in vlagatelja.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj z zahtevkom za revizijo, v okviru pravovarstvenega predloga zahteva, da naj naročnik odločitev o oddaji javnega naročila razveljavi. Kot namreč navaja vlagatelj, je potrebno odločitev o oddaji javnega naročila razveljaviti iz razloga, ker je ponudba izbranega ponudnika nepopolna.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik dne 23.12.2011 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-487/2011-65, s katero je razveljavil Odločitev o oddaji naročila št. 430-487/2011-54, z dne 12.12.2011, in postopek oddaje javnega naročila vrnil v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb. Iz obrazložitve navedenega dokumenta izhaja, da je naročnik po ponovnem pregledu ponudbe izbranega ponudnika ugotovil, da ni popolna, ker sta obe predloženi izjavi banke o izdaji bančnih garancij pogojni, saj vsebujeta zapis, da bosta izdani v skladu s poslovno politiko banke.

Ob upoštevanju navedenega dejanskega stanja Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik vlagateljevemu zahtevku za revizijo (dokument, z dne 23.12.2011) oziroma v njem navedenem pravovarstvenem predlogu za razveljavitev odločitve, dejansko ugodil. Vlagatelj je namreč v zahtevku za revizijo zatrjeval, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna (iz razloga, ker naj bi bili obe predloženi izjavi banke o izdaji bančnih garancij pogojni oziroma neskladni z izrecnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije) in predlagal, naj naročnik sporno odločitev razveljavi. Naročnik se je strinjal z vlagateljevimi očitki in v celoti sledil vlagateljevemu pravovarstvenemu zahtevku in razveljavil odločitev o oddaji javnega naročila ter postopek vrnil v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb.

Med naročnikom in vlagateljem torej ni več spora glede domnevno nezakonitega ravnanja naročnika v zvezi z izbiro ponudbe izbranega ponudnika, kar je predmet konkretnega zahtevka za revizijo. Zato je potrebno ugotoviti, da je vlagatelju odpadel pravni interes za začetek revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo oziroma, da bi o zahtevku za revizijo odločila Državna revizijska komisija. Takšen zaključek je Državna revizijska komisija sprejela ob smiselni uporabi določil 274. in 343. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s spremembami, v nadaljevanju: ZPP), katerega določbe se, glede vprašanj, ki jih ZPVPJN ne ureja, uporabljajo tudi v revizijskem postopku (prvi odstavek 13. člena ZPVPJN). Navedeni določbi se nanašata na situacijo, ko tožba (pritožba) ni dovoljena in jo je potrebno zavreči, ker tožnik (pritožnik) nima pravne koristi za tožbo, oziroma pravnega interesa za pritožbo. Vsakdo, ki namreč zahteva varstvo svojih pravic in pravnih koristi v postopku revizije oddaje javnih naročil, mora ves čas postopka izkazovati pravni interes oziroma pravovarstveno potrebo, kar pomeni, da mora kot verjetno izkazati, da bo ugoditev njegovi zahtevi pomenila zanj določeno pravno korist, ki je brez tega ne bi mogel doseči oziroma, da bi si v primeru ugoditve izboljšal svoj pravni položaj.

V obravnavanem primeru je vlagatelj z zahtevkom za revizijo zahteval razveljavitev odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika, čemur je naročnik ugodil. Naročnik je torej vlagateljevemu zahtevku za revizijo dejansko v celoti ugodil oziroma izpolnil njegov zahtevek. Čeprav je naročnik (po sprejemu Odločitve o oddaji naročila št. 430-487/2011-65, z dne 23.12.2011) zahtevek za revizijo kot neutemeljenega zavrnil, odločanje Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo ne bi moglo več vplivati oziroma izboljšati vlagateljevega položaja v postopku oddaje javnega naročila. Vlagatelj zato ne izkazuje pravne koristi oziroma pravnega interesa za začetek revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo. Tudi sicer je potrebno ugotoviti (na kar pravilno opozarja tudi vlagatelj), da tudi iz obrazložitve sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo izhaja, da se naročnik, kljub temu, da je zahtevek za revizijo formalno zavrnil, strinja tako z vlagateljevim pravovarstvenim zahtevkom kot tudi z (vsemi) očitki iz zahtevka za revizijo.

Iz sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo št. 430-596/2011-5, z dne 12.01.2012, izhaja, da naročnik o vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov ni odločil.

Skladno s četrtim odstavkom 70. člena ZPVPJN mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, iz lastnih sredstev vlagatelju in izbranemu ponudniku povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso. Kljub temu, da je naročnik zahtevek za revizijo (formalno) zavrnil, pa je priznal njegovo utemeljenost. Ob navedenem je Državna revizijska komisija ocenila, da je vlagatelj upravičen do potrebnih stroškov, ki so nastali do izpolnitve zahtevka s strani naročnika. V zvezi s tem je potrebno upoštevati, da je naročnik zahtevek za revizijo (dokument, z dne 23.12.2011) prejel 27.12. 2011, novo odločitev (Odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-487/2011-65) pa je šele 28.12.2011 oddal na pošto.

Vlagatelj je v predmetnem revizijskem postopku zahteval povrnitev naslednjih stroškov: 1.400,00 EUR za sestavo zahtevka za revizijo, 20 EUR za stroške po tar. št. 6002 Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008, v nadaljevanju: ZOdvT), 20 % DDV ter 6.940,00 EUR za revizijsko takso.

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 6.940,00 EUR, odvetniško nagrado za revizijski postopek v višini 800,00 EUR, katere višino je določila skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) in 13. členom ZOdvT, po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera in 20 % DDV na odvetniško nagrado, pavšalni znesek v višini 20,00 EUR za izdatke po tar. št. 6002 ZOdvT in 20 % DDV, vse skupaj v znesku 7.924,00 EUR. Državna revizijska komisija je kot nepotrebne ocenila stroške za odvetniško nagrado nad priznano višino.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, dne 16.02.2012predsednica senata:
Miriam Ravnikar šurk, univ.dipl.prav.
predsednica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, Ljubljana
- Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o., Dalmatinova 5, Ljubljana
- AS - PRIMUS d.o.o., Ulica Bračičeve brigade 28, Stari trg pri Ložu
- KOLEKTOR KOLING d.o.o., Arkova 43, Idrija
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana
- v arhiv - tu