018-004/2012 Mestna občina Kranj

Številka: 018-004/2012-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici Sonji Drozdek šinko v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "storitve varovanja ljudi in premoženja v poslovni stavbi Mestne občine Kranj, Zavodu za šport Kranj, Osnovnih šolah in Glasbeni šoli v Mestni občini Kranj, Mestni knjižnici Kranj in Gorenjskem muzeju" in v zvezi s pritožbo, ki sta je vložila skupna ponudnika Pan elektronika, d. o. o., Gorenjska cesta 39, Naklo in Securita, družba za varovanje, d. o. o., Miklošičeva cesta 18, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), 16. 1. 2012

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi tako, da se razveljavi sklep št. 600-73/2011-36-4150 z dne 23. 12. 2011 v delu, ki se nanaša na odločitev o predlogu za razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila.

V preostalem delu se pritožba zavrne.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo v delu, v katerem je vlagatelj predlagal, da se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti skladno s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

3. Odločitev o naročnikovi zahtevi za povrnitev stroškov se pridrži do odločitve o zahtevku za revizijo v celoti.

Obrazložitev

Naročnik je v zvezi z javnim naročilom (objava 22. 9. 2011 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN10737/2011, in 27. 9. 2011 v Uradnem listu Evropske unije, pod št. objave 2011/S 185-302788) z dokumentom "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 600-73/2011-32-41/50 z dne 30. 11. 2011 ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika G4S, d. o. o., Stegne 21, Ljubljana.

Vlagatelj je 16. 12. 2011 priporočeno po pošti vložil zahtevek za revizijo, s katerim "zahteva, da naročnik upošteva navedbe v tem zahtevku in spremeni svojo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika ter upošteva vlagatelja tega zahtevka kot najugodnejšega ponudnika oziroma izvede postopek v skladu z Zakonom o javnem naročanju". Iz zahtevka za revizijo je razvidno, da vlagatelj navaja "štiri sklope, ki so se pri predmetnem javnem naročilu izkazali še posebej problematični", in sicer glede 1. bonitetne ocene SB1-SB5, 2. zavarovanja odgovornosti ponudnikov iz dejavnosti v višini milijon eurov, 3. uporabe neveljavnih zakonskih določil v vzorcu pogodbe in 4. določitve takse za vložitev zahtevka za revizijo.

Naročnik je s sklepom št. 600-73/2011-36-4150 z dne 23. 12. 2011 zahtevek za revizijo zavrgel in pojasnil, da je vlagatelj vplačal prenizko takso. Naročnik je izpostavil, da oddaja javno naročilo storitev iz Seznama storitev B, vlagateljevi očitki pa se ne nanašajo na kršitev določb ZJN-2, ki jih je treba upoštevati pri oddaji javnih naročil iz Seznama storitev B, zato bi bil zahtevek za revizijo neutemeljen, če bi ga obravnaval po vsebini. Naročnik je še ugotovil, da se "očitki naročnika (očitno gre za pomoto in je naročnik izpostavil, da gre za vlagatelja; opomba Državne revizijske komisije) iz točk Ad1 do Ad3 nanašajo na vsebino razpisne dokumentacije", vlagatelj pa je zahtevek za revizijo vložil po poteku roka pet delovnih dni iz drugega odstavka 25. člena ZPVPJN. Naročnik je še dodal, da "je vlagateljeva ponudba glede na razpisno dokumentacijo očitno nepopolna, ker ne izpolnjuje pogojev za finančno in poslovno sposobnost, čemur vlagatelj niti ne oporeka, temveč zgolj (po poteku roka, ko bi to še bilo dopustno) napada zakonitost teh pogojev v razpisni dokumentaciji oziroma njihovo skladnost s temeljnimi načeli javnega naročanja".

Vlagatelj je 29. 12. 2011 priporočeno po pošti zoper ta sklep vložil pritožbo in zatrjuje, da je vplačal takso v pravilnem znesku, saj se v obravnavanem primeru taksa odmeri po prvi alinei prvega odstavka 71. člena ZPVPJN in ne po tretji alinei prvega odstavka 71. člena ZPVPJN. Vlagatelj "utemeljeno pričakuje[ta], da bo pritožbeni organ upošteval navedbe v tej pritožbi, da sta vlagatelja zahtevka plačala ustrezno takso in bi naročnik moral meritorno odločati o vseh navedbah iz podanega zahtevka za revizijo".

Državna revizijska komisija je 4. 1. 2012 od naročnika prejela pritožbo in dokumentacijo, in sicer kot prilogo dopisu št. 600-73/2011-39-(4150) z dne 3. 1. 2012. Naročnik je priglasil stroške "v zvezi z vlagateljevim zahtevkom za revizijo".

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija o pritožbi odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, ki ga je treba razumeti takĂł, da z njim izpodbija odločitev o oddaji javnega naročila in tudi določitev vsebine razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev predlog ravnanja iz zahtevka za revizijo (čemur še dodatno pritrjuje vsebina očitkov iz posameznih točk zahtevka za revizijo ter predloga ravnanja v točkah Ad1 in Ad3 zahtevka za revizijo) treba obravnavati takĂł, da vlagatelj predlaga, da se razveljavita takĂł odločitev o oddaji javnega naročila kot določitev (vsaj nekaterih delov) razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je treba šteti, da vlagatelj predlog za razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila utemeljuje z razlogi, ki jih je navedel v delu točke Ad1 zahtevka za revizijo (uporaba bonitetnega pogoja) in v celoti v točki Ad4 zahtevka za revizijo (napačnost pravnega pouka o višini potrebne takse za vložitev zahtevka za revizijo po sprejemu odločitve o oddaji javnega naročila, saj je ta znesek naročnik določil šele po sprejemu odločitve o oddaji javnega naročila), predlog za razveljavitev (vsaj delov) razpisne dokumentacije pa z razlogi, ki jih je navedel v delu točke Ad1 zahtevka za revizijo (določitev bonitetnega pogoja) ter v celoti v točkah Ad2 zahtevka za revizijo (določitev pogoja glede zavarovanja) in Ad3 zahtevka za revizijo (določitev vsebine pogodbe).

Iz naročnikovega spisa izhaja, da naročnik oddaja javno naročilo za izvajanje (vsaj pretežno) storitev iz Seznama storitev B, kategorija 23 (preiskovalne in varnostne storitve, z izjemo storitev oklepnih vozil) [(gl. prilogo 2 Uredbe o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/2007) in prilogo II Uredbe Komisije (ES) št. 213/2008 z dne 28. novembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) in direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta o postopkih javnega naročanja, kar zadeva revizijo CPV (UL L 74 z dne 15. 3. 2008, str. 1)], zaradi česar je glede na 20. člen ZJN-2 uporaba določb ZJN-2 omiljena.

V pritožbenem postopku med vlagateljem in naročnikom niti ni sporno, da v obravnavanem primeru javnega naročanja naročnik oddaja javno naročilo storitev iz Seznama storitev B.

Naročnik je pri oddaji javnih naročil za (vsaj pretežno) storitve iz Seznama storitev B zavezan upoštevati določbe ZJN-2, ki določajo tehnične specifikacije in pravila za objavo obvestila o oddaji (ne pa objavi) naročila (drugi oziroma tretji odstavek 20. člena ZJN-2). Drugi odstavek 63.b člena ZJN-2 naročniku omogoča (in ne zahteva), da objavi prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost. ZJN-2 torej naročniku ne nalaga izbire konkretnega postopka oddaje javnega naročila za (vsaj pretežno) storitve iz Seznama storitev B.

Skladno z drugim odstavkom 4. člena ZPVPJN je za storitve iz Seznama storitev B, pravno varstvo zagotovljeno v delu, ki je urejen z zakonom, ki ureja javno naročanje.

Dejstva, relevantna za rešitev zadeve:
- Naročnik je kot rok za predložitev ponudb določil 9. 11. 2011, do 10. ure (točka IV.3.4 obvestil o naročilu; Povabilo k oddaji ponudbe, str. 3 razpisne dokumentacije; 5. člen Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, str. 6 razpisne dokumentacije).
- Naročnik je ponudbe javno odprl 9. 11. 2011, ob 11. uri, v zapisnik o odpiranju ponudb št. 600-73/2011-23-41/50 z dne 9. 11. 2011 pa je vpisal podatke o ponudbenih cenah.
- Naročnik je v dokumentu "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 600-73/2011-32-41/50 z dne 30. 11. 2011 zapisal:
â"˘ da je izbral ponudbo izbranega ponudnika, vendar ni napisal, za katero vrednost (torej ni znano, ali jo je izbral ravno za vrednost, ki jo je vpisal v zapisnik o odpiranju ponudb),
â"˘ da je vlagateljeva ponudba nepravilna in zato nepopolna, ker ponudbeni partner Securita, družba za varovanje, d. o. o., Ljubljana ne izpolnjuje bonitetnega pogoja, saj ima bonitetno oceno SB6 in ne največ dopustno bonitetno oceno SB5, "ostalih delov ponudbe" pa "naročnik ni preverjal, saj morebitne ugotovljene nepravilnosti ne bi več vplivale na položaj ponudnika v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila oziroma na drugačno odločitev naročnika v tem postopku",
â"˘ pravni pouk in v njem med drugim navedel, da "vlagatelj [â??] mora zahtevku priložiti tudi potrdilo o plačilu takse v višini 10.000 â??".
- Naročnik je dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 600-73/2011-32-41/50 z dne 30. 11. 2011 vlagatelju, in sicer vsakemu od skupnih ponudnikov, vročil 6. 12. 2011 (razvidno iz vročilnic).
- Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo 16. 12. 2011 priporočeno po pošti, k njemu pa je predložil dokazilo o vplačilu takse v višini 750 eurov.
- Naročnik je v sklepu št. 600-73/2011-36-4150 z dne 23. 12. 2011 navedel, da je glede na vrednost izbrane ponudbe v višini 509.586,20 eurov z DDV potrebna taksa znašala 5.095,86 eurov.

Zavrženje zahtevka za revizijo je procesno (postopkovno) dejanje. Naročnik skladno s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN s sklepom zavrže zahtevek za revizijo, ko za meritorno (vsebinsko) obravnavo očitanih kršitev ni izpolnjena katera izmed procesnih (postopkovnih) predpostavk (gl. prvi odstavek 26. člena ZPVPJN): pravočasnost, popolnost in/ali aktivna legitimacija. Zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo lahko vlagatelj vloži pritožbo v skladu s šestim poglavjem ZPVPJN (peti odstavek 26. člena ZPVPJN).

Skladno z drugim odstavkom 25. člena ZPVPJN vlagatelj v primeru oddaje javnih naročil storitev iz Seznama storitev B lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.

Skladno s petim odstavkom 25. člena ZPVPJN velja, da je po odločitvi o oddaji javnega naročila rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj zahtevek za revizijo, ki ga je 16. 12. 2011 vložil priporočeno po pošti, vložil [glede na pravila o štetju rokov iz petega odstavka 1. člena ZPVPJN v povezavi s 111. in 112. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s spr.; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN] osmi delovni dan po prejemu odločitve o oddaji javnega naročila. Navedeno jasno pomeni, da ga je vložil kasneje kot najpozneje peti delovni dan po poteku roka za predložitev ponudb.

Iz drugega odstavka 15. člena ZPVPJN je razvidno, da mora vlagatelj zahtevku za revizijo predložiti potrdilo o plačilu takse v ustrezni višini iz 71. člena ZPVPJN, sicer naročnik zahtevek za revizijo zavrže (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN), ne da bi vlagatelja pozival na dopolnitev zahtevka za revizijo (prim. četrti odstavek 26. člena ZPVPJN).

Skladno s tretjim odstavkom 71. člena ZPVPJN naročnik v posameznem primeru določi višino takse, pri čemer upošteva prvi in drugi odstavek 71. člen ZPVPJN. V obravnavanem primeru je naročnik v pravnem pouku dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 600-73/2011-32-41/50 z dne 30. 11. 2011 določil, da taksa znaša 10.000 eurov.

Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, da je v prvi alinei prvega odstavka 71. člena ZPVPJN določeno, da taksa pri oddaji javnega naročila storitev iz Seznama storitev B znaša 750 eurov, vendar je treba upoštevati, da to velja v primeru, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo. Če pa se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila, taksa skladno s tretjo alineo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša en odstotek od vrednosti (skupaj z DDV) izbrane ponudbe za sklop, javno naročilo ali posamezno naročilo na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu, za katerega se vlaga zahtevek za revizijo, vendar ne več kot 10.000 eurov. Pravilo iz tretje alinee prvega odstavka 71. člena ZPVPJN o določanju višine takse velja tudi v primeru oddaje javnih naročil storitev iz Seznama storitev B, saj za ta javna naročila, če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji javnega naročila, ni podano kakšno drugačno pravilo, kot je sicer podano pri izpodbijanju vsebine objav, povabila k oddaji ponudbe ali razpisne dokumentacije (prim. prva in druga alinea prvega odstavka 71. člena ZPVPJN).

Vlagatelj je glede na peti odstavek 25. člena ZPVPJN zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila vložil pravočasno (to je ugotovil tudi naročnik v sklepu št. 600-73/2011-36-4150 z dne 23. 12. 2011), vendar ga je glede na drugi odstavek 25. člena ZPVPJN vložil prepozno zoper določitev vsebine razpisne dokumentacije. Zato vlagatelj razveljavitve (posameznih ali vseh delov) razpisne dokumentacije ne more doseči z zahtevkom za revizijo, ki ga je vložil šele 16. 12. 2011 priporočeno po pošti, pa čeprav bi bilo treba šteti, da je za obravnavo predloga za razveljavitev (posameznih ali vseh delov) razpisne dokumentacije vplačal pravi znesek takse (v takem primeru je namreč treba upoštevati prvo alineo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnikova odločitev, da zavrže zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na vlagateljev predlog za razveljavitev (vsaj posameznih delov) razpisne dokumentacije (predlog, ki ga je vlagatelj utemeljeval z delom razlogov v točki Ad1 zahtevka za revizijo in v celoti v točkah Ad2 in Ad3 zahtevka za revizijo) skladna z ZPVPJN, in sicer ne glede na obrazložitev, ki jo je naročnik podal v sklepu št. 600-73/2011-36-4150 z dne 23. 12. 2011 (naročnik se je skliceval na drugi odstavek 25. člena ZPVPJN, vendar je zaključil, da gre za vprašanje prekluzije, kar pa ureja četrti odstavek 25. člena ZPVPJN). Zato je Državna revizijska komisija skladno s prvim odstavkom 55. člena ZPVPJN pritožbo zoper tisti del sklepa št. 600-73/2011-36-4150 z dne 23. 12. 2011, ki predstavlja zavrženje zahtevka za revizijo v delu, v katerem je vlagatelj predlagal, da se razveljavi določitev vsebine razpisne dokumentacije, zavrnila.

Pritožbi zoper tisti del sklepa št. 600-73/2011-36-4150 z dne 23. 12. 2011, ki pa predstavlja zavrženje zahtevka za revizijo v delu, v katerem je vlagatelj predlagal, da se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, je Državna revizijska komisija skladno s prvim odstavkom 55. člena ZPVPJN ugodila in odločila, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa Državne revizijske komisije. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljevo ravnanje, ko je vplačal le 750 eurov takse, sicer neustrezno glede na to, koliko znaša taksa glede na tretjo alineo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN, vendar je v konkretnem primeru ocenila, da je to vlagateljevo opustitev treba pripisati naročnikovemu neskladnemu ravnanju, ki pa ne more iti vlagatelju v škodo pri uveljavljanju pravnega varstva (pa čeprav je to varstvo v primeru oddaje javnih naročil storitev iz Seznama storitev B omejeno zaradi zahtev iz drugega odstavka 4. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v sklepu št. 600-73/2011-36-4150 z dne 23. 12. 2011 priznava, da je v pravnem pouku dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 600-73/2011-32-41/50 z dne 30. 11. 2011 napačno navedel višino potrebne takse za vložitev zahtevka za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila. Naročnik priznava, da taksa ne znaša 10.000 eurov, temveč znaša 5.095,86 eurov. To pomeni, da je bila potrebna taksa skoraj dvakrat nižja od tiste, ki jo je naročnik navedel v pravnem pouku dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 600-73/2011-32-41/50 z dne 30. 11. 2011. Pravni pouk je bil napačen in v vlagateljevo škodo. Državna revizijska komisija še ugotavlja, da naročnik vlagatelja v dokumentu "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 600-73/2011-32-41/50 z dne 30. 11. 2011 niti ni seznanil, za katero vrednost je izbral ponudbo izbranega ponudnika (morda je npr. naročnik ugotovil kakšno računsko napako in jo odpravil, zaradi česar bi vrednost izbrane ponudbe odstopala od tiste, ki je bila ugotovljena na javnem odpiranju ponudb) in bi plačilo takse v konkretnem primeru predstavljalo le vlagateljevo ugibanje o določitvi potrebne višine takse. Ker je naročnikovo sklicevanje na vlagateljevo opustitev upoštevanja ZPVPJN neutemeljeno že iz predstavljenega razloga, Državna revizijska komisija ni posebej ugotavljala, ali se naročnik lahko uspešno sklicuje na to, da bi vlagatelj lahko vplačal znesek, "ki ga predpisuje ZPVPJN", če upoštevamo, da iz tretjega odstavka 71. člena ZPVPJN izhaja, da je določitev takse v posameznem primeru, upoštevaje pri tem prvi in drugi odstavek 71. člena ZPVPJN, naročnikova domena.

Ker je Državna revizijska komisija razveljavila sklep št. 600-73/2011-36-4150 z dne 23. 12. 2011 v delu, v katerem je naročnik zavrgel zahtevek za revizijo tudi v delu, v katerem je vlagatelj predlagal, da se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, je skladno z drugim odstavkom 55. člena ZPVPJN odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo v tem delu, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti skladno s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

S tem sta odločitvi Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljeni.

Državna revizijska komisija je odločitev o naročnikovi zahtevi za povrnitev stroškov, ne da bi se tudi spuščala v ugotavljanje, ali gre za predrevizijske in/ali pritožbene stroške, pridržala do odločitve o zahtevku za revizijo v celoti, saj ni še odločeno, ali je zahtevek za revizijo utemeljen (gl. četrti odstavek 70. člena ZPVPJN ter 165. člena ZPP v povezavi s 75. členom ZPVPJN in prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 16. 1. 2012

Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
- Pan elektronika, d. o. o., Gorenjska cesta 39, 4202 Naklo,
- Securita, družba za varovanje, d. o. o., Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana,
- G4S, d. o. o., Stegne 21, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.