018-407/2011 Elektro Maribor, d.d.

Številka: 018-407/2011-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in 60/2011 - ZTP-D; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek-šinko, kot predsednice senata, ter Vide Kostanjevec in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje naročila za "KABELSKI PRIBOR" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ELTIMA, d. o. o., Ljubljana - Črnuče, Ljubljana, šlandrova ulica 8C, 1231 Ljubljana - Črnuče (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO MARIBOR, d. d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 26. januarja 2012 sprejela

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 11. novembra 2011 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila, znak naročnika 12-DP/JN-438/2011, z dne 24. oktobra 2011.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške v znesku 807,47 EUR in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 18. julija 2011 sprejel sklep (številka 12-RZ/JN-13/2011) o začetku postopka oddaje javnega naročila za kabelski pribor, obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za oddajo predmetnega naročila pa je bilo dne 19. julija 2011 (pod številko objave JN8124/2011) objavljeno na Portalu javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: naročilo).

Gospodarski subjekt MR, d. o. o., Miklavčeva ulica 7, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu do nadaljnjega: gospodarski subjekt MR, d. o. o.), je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila vložil zahtevek za revizijo, katerega je naročnik zavrnil. Državna revizijska komisija je dne 05. oktobra 2011 sprejela sklep, s katerim je med drugim zahtevek za revizijo gospodarskega subjekta MR, d. o. o., kot neutemeljenega zavrnila, obenem pa je zavrnila tudi zahtevo gospodarskega subjekta MR, d. o. o., za povrnitev stroškov, nastalih v takratnem predrevizijskem in revizijskem postopku.

Naročnik je dne 24. oktobra 2011 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, znak naročnika 12-DP/JN-438/2011 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da se kot najugodnejšega ponudnika izbere "MR d.o.o." (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je odločitev o oddaji naročila prejel dne 28. oktobra 2011, dne 14. novembra 2011 pa je naročnik prejel vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 11. novembra 2011 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ni popolna, naročnik pa bi jo moral skladno s 84. členom ZJNVETPS izločiti iz naslednjih razlogov:
- iz razloga, ker je izbrani ponudnik v ponudbi predložil skice in tehnične podatke za proizvode proizvajalca brez ustreznega dovoljenja lastnika avtorskih pravic,
- iz razloga, ker se izbrani ponudnik v izjavi o skladnosti za blago proizvajalca sklicuje na poročila o tipskih preizkusih, katera je priložil brez ustreznega dovoljenja lastnika avtorskih pravic,
- iz razloga, ker je izbrani ponudnik v ponudbi v eni izmed pozicij ponudil kombinacijo proizvoda, sestavljeno iz proizvoda dveh različnih proizvajalcev, brez ustreznega dokazila, da se oba proizvajalca strinjata,
- iz razloga, ker je izbrani ponudnik v ponudbi predložil nepopolne potrjene reference za uspešno dobavljeno blago, ki je predmet javnega naročila,
- iz razloga, ker je izbrani ponudnik v ponudbi ponudil blago, ki ne ustreza zahtevanim tehničnim pogojem iz "javnega razpisa".

Naročnik je dne 22. novembra 2011 prejel vlogo izbranega ponudnika z dne 21. novembra 2011, poimenovano "JN8124/2011 "kabelski pribor" -" (v nadaljnjem besedilu: vloga z dne 21. novembra 2011), v kateri izbrani ponudnik očitke vlagatelja, ki izhajajo iz zahtevka za revizijo, zavrača kot neutemeljene.

Naročnik je dne 22. novembra 2011 sprejel sklep, znak naročnika 12-DP/N-520/2011, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, obenem pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev "stroškov za takso" (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik zavrača vse vlagateljeve očitke, pri čemer navaja, da
- v razpisni dokumentaciji ni izrecno zahteval, da morajo ponudniki dokazovati avtorske pravice priloženih tehničnih podatkov (katalogov),
- v razpisni dokumentaciji ni postavil zahteve, da morata biti kabelski nastavek in odvodnik napetosti "od istega proizvajalca", niti ni zahteval dokazil proizvajalcev, da se strinjajo "za kombinirano uporabo kabelskega nastavka in prenapetostnega odvodnika različnih proizvajalcev",
- je v razpisni dokumentaciji zahteval, da morajo ponudniki izkazovati reference za predmet naročila, to je kabelski pribor, izbrani ponudnik pa je v svoji ponudbi priložil ustrezne reference, skladne z zahtevami razpisne dokumentacije,
- je izbrani ponudnik v svoji ponudbi ponudil funkcionalno enakovredno blago, ki po svojem namenu in vsebini ustreza tehničnim zahtevam naročnika.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 24. novembra 2011.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa z dne 25. novembra 2011, znak naročnika 12-DP/N-556/2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 29. novembra 2011, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom številka 018-407/2011-3, z dne 07. decembra 2011, pozvala na dopolnitev oziroma odstop dokumentacije, dne 14. decembra 2011 pa je prejela naročnikovo vlogo z dne 13. decembra 2011, znak naročnika 12-DP/N-593/2011, poimenovano "DOPOLNITEV OZIROMA ODSTOP ORIGINALNE DOKUMENTACIJE", skupaj s prilogama.

Državna revizijska komisija je naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika z dopisom številka 018-407/2012-5, z dne 05. januarja 2012, na podlagi prvega odstavka 37. člena ZPVPJN obvestila, da podaljšuje rok za odločitev v zadevi.

Po pregledu in proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila, predrevizijski postopek in postopek revizije postopka oddaje tega javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

V zahtevku za revizijo vlagatelj najprej zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ni popolna, naročnik pa bi jo moral skladno s 84. členom ZJNVETPS izločiti iz razloga, ker je izbrani ponudnik v ponudbi predložil skice in tehnične podatke za proizvode proizvajalca brez ustreznega dovoljenja lastnika avtorskih pravic.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila med drugim zapisal, da gospodarske subjekte vabi, da podajo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe, pri čemer morajo biti ponudbe v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter (morajo) izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na javnem naročilu (prvi odstavek Povabila k oddaji ponudbe). Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil, da bo kot nepopolno zavrnil tudi tisto ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam (drugi odstavek točke "2.2 Popolnost ponudbe" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), oziroma ponudbo, ki ne bo izpolnjevala vseh zahtev iz točk 2.2 in 2.12. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (tretja alinea točke "2.13 Izločitev ponudb" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe).

Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj zatrjevano kršitev naročnika navezuje na točno določeno zahtevo, ki izhaja iz tehničnih specifikacij predmeta oddaje zadevnega javnega naročila, glasi pa se: "Ponudnik mora predložiti tehnične podatke oz. katalog kabelskega pribora, ki ga navaja v ponudbi. Tehnični podatki oz. katalog morajo biti v slovenskem jeziku - to je posebna zahteva naročnika" (6. točka poglavja "7.2. TEHNIČNI IN OSTALI POGOJI:" tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi morebiti ne bi navedel tehničnih podatkov oziroma ne bi predložil katalogov kabelskega pribora, ki ga navaja v ponudbi, kot je to zahtevala razpisna dokumentacija postopka oddaje zadevnega javnega naročila (zlasti 6. točka poglavja "7.2. TEHNIČNI IN OSTALI POGOJI:" tehničnih specifikacij razpisna dokumentacije), pač pa zatrjuje, da je izbrani ponudnik predložil posamezne strani "iz avtorsko ustrezno zaščitenega in označenega (znak Â") kataloga proizvajalca" T., ki se, skladno z zakonodajo o zaščiti avtorskih in sorodnih pravic, ne smejo nepooblaščeno uporabljati (po zatrjevanju vlagatelja je namreč vlagatelj edini, ki mu proizvajalec T. za kakršenkoli namen dovoli uporabljati avtorsko zaščitene kataloge, risbe, opise in podobna gradiva).

Ker naročnik ne v izpostavljeni in citirani zahtevi, kot izhaja iz tehničnih specifikacij, ne drugod v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da bi moral ponudnik v ponudbi v navezavi na skice oziroma katalog proizvajalca predložiti ustrezno dovoljenje lastnika avtorskih pravic, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo ni izkazal oziroma dokazal, da je naročnik ravnal v nasprotju z določbami Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006, s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJNVETPS), ko je v izpostavljenem delu ponudbo izbranega ponudnika označil za popolno. V postopku oddaje javnega naročila mora namreč naročnik (na podlagi prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS) po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 82. členom ZJNVETPS) in upoštevaje sedmi in osmi odstavek 45. člena ZJNVETPS izločiti ponudbe, ki niso popolne (popolna je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna - 17. točka 2. člena ZJNVETPS), za izločitev ponudbe, ki je v izpostavljenem (pravno relevantnem) delu podana v skladu z navodili za izdelavo ponudbe oziroma je pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, torej tudi v skladu s 6. točko poglavja "7.2. TEHNIČNI IN OSTALI POGOJI:" tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije, pa ni najti ustrezne pravne podlage ne v ZJNVETPS in ne v določbah razpisne dokumentacije (v zvezi s tem pogledati zlasti točko "2.2 Popolnost ponudbe" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in tretjo alineo točke "2.13 Izločitev ponudb" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). V posledici Državna revizijska komisija smiselno pritrjuje naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo poudarja, da "nikjer v razpisni dokumentaciji ni izrecno zahteval, da morajo pri tem ponudniki dokazovati avtorske pravice priloženih tehničnih podatkov (katalogov)".

Takšnega zaključka Državne revizijske komisije ne spreminjajo niti izvedeni dokazni predlogi vlagatelja, podani v zahtevku za revizijo.

V zahtevku za revizijo vlagatelj kot naslednje zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ni popolna, naročnik pa bi jo moral skladno s 84. členom ZJNVETPS izločiti tudi iz razloga, ker se izbrani ponudnik v izjavi o skladnosti za blago proizvajalca sklicuje na poročila o tipskih preizkusih, katera je priložil brez ustreznega dovoljenja lastnika avtorskih pravic.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj zatrjevano kršitev naročnika navezuje na točno določeno zahtevo, ki izhaja iz tehničnih specifikacij predmeta oddaje zadevnega javnega naročila, glasi pa se: "Ponudnik mora priložiti listino o skladnosti v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti (Ur.l. RS št. 99/04 UPB1, čl. 3 in 7)" (1. točka poglavja "7.2. TEHNIČNI IN OSTALI POGOJI:" tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi morebiti ne bi priložil listine o skladnosti "v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti (Ur.l. RS št. 99/04 UPB1, čl. 3 in 7)" oziroma v vsebini, kot jo je zahtevala razpisna dokumentacija postopka oddaje zadevnega javnega naročila, pač pa zatrjuje, da se izbrani ponudnik v izjavi o skladnosti številka 110816-13 za blago proizvajalca T. sklicuje na poročila o tipskih preizkusih, katera je priložil brez ustreznega dovoljenja lastnika avtorskih pravic. Poročila o preizkušanju so namreč, po zatrjevanju vlagatelja, s strani lastnika avtorskih pravic (proizvajalca T.) ustrezno avtorsko zaščitena.

Ker naročnik ne v izpostavljeni in citirani zahtevi, kot izhaja iz tehničnih specifikacij (1. točka poglavja "7.2. TEHNIČNI IN OSTALI POGOJI:"), ne drugod v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da bi moral ponudnik v ponudbi v navezavi na poročila o tipskih preizkusih predložiti ustrezno dovoljenje lastnika avtorskih pravic, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo ni izkazal oziroma dokazal, da je naročnik ravnal v nasprotju z določbami ZJNVETPS, ko je v izpostavljenem delu ponudbo izbranega ponudnika označil za popolno. V postopku oddaje javnega naročila mora namreč naročnik (na podlagi prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS) po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 82. členom ZJNVETPS) in upoštevaje sedmi in osmi odstavek 45. člena ZJNVETPS izločiti ponudbe, ki niso popolne, za izločitev ponudbe, ki je v izpostavljenem (pravno relevantnem) delu podana v skladu z navodili za izdelavo ponudbe oziroma je pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, torej tudi v skladu s 1. točko poglavja "7.2. TEHNIČNI IN OSTALI POGOJI:" tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije, pa ni najti ustrezne pravne podlage ne v ZJNVETPS in ne v določbah razpisne dokumentacije (v zvezi s tem pogledati zlasti točko "2.2 Popolnost ponudbe" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in tretjo alineo točke "2.13 Izločitev ponudb" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe).

Takšnega zaključka Državne revizijske komisije ne spreminjajo niti izvedeni dokazni predlogi vlagatelja, podani v zahtevku za revizijo.

V zahtevku za revizijo vlagatelj nadalje zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ni popolna, naročnik pa bi jo moral skladno s 84. členom ZJNVETPS izločiti tudi iz razloga, ker je izbrani ponudnik glede pozicije številka 52 tehničnih specifikacij, ki se glasi "SN KABELSKI NASTAVEK T-člen", "tip C (400/630 A) (po SIST EN 50181)", "za naprave izolirane s plinom", "za enožilne kable 12/20 kV izolirane s polimeri", "za vzporedno povezavo odvodnikov prenapetosti", "komplet z odvodniki prenapetosti enako kot tip RDA 18", v ponudbi ponudil kombinacijo proizvoda, sestavljeno iz proizvoda dveh različnih proizvajalcev, brez ustreznega dokazila, da se oba proizvajalca strinjata.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo sam ugotavlja, da dejstvo, da izbrani ponudnik v navezavi na pozicijo številka 52 tehničnih specifikacij v svoji ponudbi ponuja tip proizvoda ("SN KABELSKI NASTAVEK T-člen") proizvajalca T. v kombinaciji z odvodnikom proizvajalca TD., "[z] vidika zahteve naročnika" ni sporno, pač pa je to sporno z vidika proizvajalca T., saj slednji iz razloga, ker na ta način ne bi bilo mogoče zagotoviti varnega in zanesljivega delovanja njegove opreme ob vključitvi v električno omrežje, ne dovoli vgrajevanja drugih materialov (v konkretnem primeru odvodnikov) skupaj z njegovimi proizvodi kot komplet.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v razpisni dokumentaciji glede pozicije številka 52 tehničnih specifikacij ni postavil nobene zahteve, ki bi prepovedovala, da bi ponudniki ponudili "SN KABELSKI NASTAVEK T-člen" enega proizvajalca in odvodnike (prenapetosti) drugega proizvajalca. Na navedeno v odločitvi o zahtevku za revizijo (tretji odstavek na strani 3) utemeljeno opozarja tudi naročnik, ko zapiše, da "nikjer v razpisni dokumentaciji ni postavil zahteve, da morata biti" omenjena proizvoda "od istega proizvajalca niti ni zahteval dokazil proizvajalcev, da se strinjajo za kombinirano uporabo kabelskega nastavka in prenapetostnega odvodnika različnih proizvajalcev". Pri tem nadalje ne gre prezreti niti dejstva, da je naročnik na vprašanje enega od gospodarskih subjektov, objavljeno na Portalu javnih naročil ("Datum objave: 9.8.2011, 13:07"), ki se je glasilo
"Ali lahko pod pozicijo 48,49 in 52 ponudimo enakovreden oklopljen SN kabelski konektor z odvodnikom"
Zahtevani neoklopljeni SN kabelski nastavek je takšen, da ga ni varno prijeti z golo roko kadar je pod napetostjo in priključen v električno omrežje",
odgovoril: "Da, lahko".

Na dosedanje zaključke ne vpliva niti zatrjevanje vlagatelja, da kombinacija proizvoda, ki jo izbrani ponudnik v navezavi na pozicijo številka 52 tehničnih specifikacij ponuja v svoji ponudbi, ne ustreza zahtevi naročnika iz obrazca številka 14. Izbrani ponudnik namreč v izjavi, katere vsebina izhaja iz obrazca OBR-14, izjavlja zgolj, da s ponudbo zagotavlja kvalitetno in zanesljivo dobavo zahtevanih količin. Vsebina izjave se torej nanaša zgolj na fazo dobave zahtevanih količin predmeta izvedbe zadevnega javnega naročila, ne pa na fazo vgradnje oziroma delovanja (kombinacije) proizvodov (opreme) dveh različnih proizvajalcev.

Ker naročnik v navezavi na pozicijo številka 52 tehničnih specifikacij v razpisni dokumentaciji (tehničnih specifikacijah) ni zapisal, da ponudniki ne smejo ponuditi "SN KABELSKI NASTAVEK T-člen" enega proizvajalca in odvodnike (prenapetosti) drugega proizvajalca, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo ni izkazal oziroma dokazal, da je naročnik ravnal v nasprotju z določbami ZJNVETPS, ko je v izpostavljenem delu ponudbo izbranega ponudnika označil za popolno. V postopku oddaje javnega naročila mora namreč naročnik (na podlagi prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS) po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 82. členom ZJNVETPS) in upoštevaje sedmi in osmi odstavek 45. člena ZJNVETPS izločiti ponudbe, ki niso popolne, za izločitev ponudbe, ki je v izpostavljenem (pravno relevantnem) delu podana v skladu z razpisno dokumentacijo, torej tudi v skladu s pozicijo številka 52 tehničnih specifikacij, pa ni najti ustrezne pravne podlage ne v ZJNVETPS in ne v določbah razpisne dokumentacije (v zvezi s tem pogledati zlasti točko "2.2 Popolnost ponudbe" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in tretjo alineo točke "2.13 Izločitev ponudb" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe).

Glede na opisano dejansko stanje izjava proizvajalca T., številka IZJ.ELT.3, z dne 07. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: izjava številka IZJ.ELT.3), ki jo v dokaz utemeljenosti svojega zahtevka za revizijo podaja vlagatelj, služi zgolj kot opozorilo proizvajalca naročniku, da proizvajalec T. v primeru vgradnje njegovega kabelskega pribora in odvodnikov skupaj v kompletu s proizvodi drugih proizvajalcev ne more garantirati za varno in pravilno delovanje električnega omrežja, kjer bi bila takšna oprema vgrajena. Upoštevaje
- določbe razpisne dokumentacije, zlasti še dejstvo, da v njej ni zapisano, da ponudniki (v navezavi na pozicijo številka 52 tehničnih specifikacij) ne smejo ponuditi "SN KABELSKI NASTAVEK T-člen" enega proizvajalca in odvodnike (prenapetosti) drugega proizvajalca
- dejstvo, da je izbrani ponudnik v navezavi na pozicijo številka 52 tehničnih specifikacij v svoji ponudbi ponudil "SN KABELSKI NASTAVEK T-člen" enega proizvajalca in odvodnike (prenapetosti) drugega proizvajalca
- izjavo številka IZJ.ELT.3
v konkretnem primeru torej naročnik nosi odgovornost za odločitev, sprejeto v postopku oddaje tega javnega naročila, pa tudi odgovornost za varno in pravilno delovanje električnega omrežja (v katerega bo oprema, ki jo ponuja izbrani ponudnik, vgrajena). Naročnik je namreč tisti, ki je (ob predhodni identifikaciji svojih potreb) pripravil razpisno dokumentacijo (4. točka 73. člena ZJNVETPS) postopka oddaje zadevnega javnega naročila.

V zahtevku za revizijo vlagatelj kot naslednje zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ni popolna, naročnik pa bi jo moral skladno s 84. členom ZJNVETPS izločiti tudi iz razloga, ker je izbrani ponudnik v ponudbi predložil nepopolne potrjene reference za uspešno dobavljeno blago, ki je predmet javnega naročila.

Naročnik je v točki "2.12.5. Reference" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v povezavi s točko "2.12 Obvezni pogoji" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe) določil, da mora ponudnik v času oddaje ponudbe, da lahko sodeluje v postopku, izpolnjevati tudi naslednji pogoj: "Ponudnik mora predložiti dokazilo (OBR-12) - referenčno potrdilo potrjeno s strani naročnikov, da je od 1.1.2008 naprej uspešno dobavil blago (Kabelski pribor), ki je predmet javnega naročila. Pogoj so uspešno izvedene dobave elektrogospodarskim podjetjem znotraj EU v skupni vrednosti najmanj 50% ocenjene vrednosti javnega naročila". Vsebinsko enaka zahteva je zapisana tudi v obrazcu "REFERENCE" (OBR-12).

Naročnik je v razpisni dokumentaciji torej določil, da bo ugotavljal sposobnost ponudnikov tudi na osnovi izpolnjevanja pogoja, določenega v točki "2.12.5. Reference" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, od ponudnikov pa zahteval (6. točka prvega odstavka točke "2.2 Popolnost ponudbe" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, v povezavi s šestim odstavkom iste točke), da morajo v ponudbi predložiti med drugim izpolnjen, podpisan in žigosan (z enotnim pečatom) obrazec reference (OBR-12).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je izbrani ponudnik omenjeno zahtevo naročnika, ki se nanaša na reference, izpolnil tako, da je od dne 01. januarja 2008 naprej uspešno dobavil blago v skupni vrednosti najmanj 50 % ocenjene vrednosti javnega naročila, ni pa je v celoti izpolnil v preostalem delu, ki od ponudnika zahteva, da je dobavil blago (kabelski pribor), ki je predmet javnega naročila. Izbrani ponudnik namreč, po zatrjevanju vlagatelja, ni izkazal dobave niti enega kosa naslednjih razpisanih materialov: "TRAK POLNILNI", "TRAK TESNILNI", "NN KABELSKA SPOJKA odcepna: za 4-žilne kable 0,6/ 1kV izolirane z umetno maso, s pripadajočim kompaktnim obročastim konektorjem, glavni vod 35-95 mm², odcepni vod 6-70 mm²" ter "SN KABELSKI NASTAVEK T-člen: tip C (400/630 A) (po SIST EN 50181), za naprave izolirane s plinom, za enožilne kable 12/20 kV izolirane s polimeri, za vzporedno povezavo odvodnikov prenapetosti, komplet z odvodniki prenapetosti enako kot tip RDA 18".

Državna revizijska komisija je že večkrat presodila, da reference predstavljajo enega izmed (možnih) pogojev, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, če želijo sodelovati v postopku oddaje javnega naročila. Referenca je po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kvaliteti, saj z njo dokazuje, da je v preteklosti primerljivo naročilo že uspešno opravil. Na podlagi dejstva, da je ponudnik v preteklosti že uspešno izvedel primerljivo naročilo, je mogoče sklepati, da ima ustrezno znanje, opremo in izkušnje, potrebne za izvedbo javnega naročila. Razumljivo je, da se morajo referenčna dela nanašati na istovrstna oziroma primerljiva opravila, katerih izvedba se pričakuje od izvajalca, saj je le na ta način mogoče ugotavljati, ali bo izvajalec tudi razpisano naročilo izvedel uspešno. Na kakšen način in v kolikšnem obsegu mora ponudnik izkazovati istovrstnost oziroma primerljivost izvedenih opravil, je v vsakem posameznem primeru odvisno od naročnika in konkretne opredelitve zahteve v razpisni dokumentaciji, pri kateri naročnik upošteva zlasti specifičnost predmeta javnega naročila in morebitne posebne zahteve v zvezi z njegovo izvedbo, kadar je to potrebno.

V razpisni dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila (to je v točki "2.12.5. Reference" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe) je naročnik način in obseg primerljivih izvedenih opravil, ki jih mora izkazovati ponudnik, določil tako, da je od ponudnikov (v pravno relevantnem delu omenjenega referenčnega pogoja) zahteval, da izkažejo, da so uspešno dobavili "blago (Kabelski pribor), ki je predmet javnega naročila". Naročnik je torej izpolnjevanje referenčnega pogoja vezal na "blago (Kabelski pribor), ki je predmet javnega naročila", pri čemer iz pogoja, določenega v točki "2.12.5. Reference" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ne izhaja, da bi naročnik v njem zahteval, da bi moral ponudnik za to, da bi mu naročnik referenco priznal kot ustrezno, izkazati, da je v preteklosti v okviru zahtevanih referenčnih dobav dobavil prav vsako od pozicij materiala, ki sestavlja predmet oddaje predmetnega javnega naročila (popolna istovrstnost preteklih referenčnih dobav). Beseda v oklepaju ("Kabelski pribor") namreč pojasnjuje besedo "blago", zapisano pred njo. Kot izhaja iz določb razpisne dokumentacije je naročnik od ponudnika za to, da bi mu v postopku oddaje zadevnega javnega naročila referenco priznal kot ustrezno, zahteval, da izkaže, da je v preteklosti v okviru zahtevanih referenčnih dobav dobavil "blago (Kabelski pribor)", kar pomeni, da je reference vezal na primerljive pretekle referenčne dobave kabelskega pribora, ne pa na popolno istovrstnost preteklih referenčnih dobav. Izpostavljena vsebina pogoja, določenega v točki "2.12.5. Reference" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, je tudi skladna z naravo in namenom izkazovanja referenc (preteklih referenčnih dobav). Če bi naročnik v konkretnem primeru želel, da ponudnik izkaže popolno istovrstnost preteklih referenčnih dobav, bi moral to v razpisni dokumentaciji tudi jasno zapisati, česar pa ni storil.

Upoštevaje doslej navedeno, pa tudi upoštevaje dejstvo, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje (in ne dokazuje), da se morebiti blago, ki ga je izbrani ponudnik v svoji ponudbi (pod rubriko "Opis naročila") navedel na obrazcih "REFERENCE" (OBR-12), ne uvršča med kabelski pribor oziroma ne sodi med kabelski pribor, Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni uspel izkazati oziroma dokazati, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil nepopolne potrjene reference za uspešno dobavljeno blago, ki je predmet javnega naročila. Ker vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah ni uspel izkazati oziroma dokazati, da reference (referenčna dela), ki jih je izbrani ponudnik navedel v svoji ponudbi, ne izpolnjujejo pogoja (točka "2.12.5. Reference" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe) oziroma katere od ostalih zahtev razpisne dokumentacije, vlagatelj v posledici tudi ni uspel izkazati oziroma dokazati, da je naročnik s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika v izpostavljenem delu označil za skladno z določbami razpisne dokumentacije, kršil določbe lastne razpisne dokumentacije oziroma določbe ZJNVETPS.

Kot slednje vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ni popolna, naročnik pa bi jo moral skladno s 84. členom ZJNVETPS izločiti tudi iz razloga, ker je izbrani ponudnik v ponudbi ponudil blago, ki ne ustreza zahtevanim tehničnim pogojem iz "javnega razpisa".

Kot je bilo to zapisano že doslej, je naročnik v razpisni dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila med drugim zapisal, da gospodarske subjekte vabi, da podajo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe, pri čemer morajo biti ponudbe v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter (morajo) izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na javnem naročilu (prvi odstavek Povabila k oddaji ponudbe). Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil, da bo kot nepopolno zavrnil tudi tisto ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam (drugi odstavek točke "2.2 Popolnost ponudbe" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), oziroma ponudbo, ki ne bo izpolnjevala vseh zahtev iz točk 2.2 in 2.12. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (tretja alinea točke "2.13 Izločitev ponudb" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik na vprašanje enega od gospodarskih subjektov, objavljeno na Portalu javnih naročil ("Datum objave: 9.8.2011, 13:10"), ki se je glasilo
"Različni proizvajalci kabelskega pribora imajo različno določene tipe in dimenzije izolaciijskih cevi, servisnih manset, tesnilnih kap, kabelskih spojk, kabelskih glav in kabelskih nastavkov. Ali lahko ponudimo tip materiala, ki tehnično popolnoma ustreza vašim zahtevam, dimenzijsko pa se po posameznih pozicijah pojavijo odstopanja v območjih premerov oziroma presekov, saj je specifikacija povzeta po katalogu enega točno določenega proizvajalca"

1. primer: poz 21: zahtevano od 4 - 35 mm, mi lahko ponudimo 4 -16 in 25-50
2. primer :poz 35: zahtevano od 70-150mm,
poz 36: zahtevano od 120-240 mi lahko ponudimo 35-95 in 95 - 240

Iz primerov izhaja, da lahko zadovoljimo vse vaše tehnične zahteve, vendar v drugačnih mejah presekov, kot jih zahtevate",
odgovoril: "Naročnik bo upošteval ponudbe, ki bodo s ponujenimi proizvodi pokrivale zahtevana območja" (v nadaljnjem besedilu: odgovor "datum objave: 9.8.2011, 13:10").

V posledici dejstva, da se kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila (drugi odstavek 74. člena ZJNVETPS), Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik kot sprejemljiv način, s katerim ponudnik dokaže, da rešitev, ki jo predlaga, na enak način izpolnjuje zahteve, določene v tehničnih specifikacijah (v zvezi s tem pogledati zlasti 41. člen ZJNVETPS), v razpisni dokumentaciji določil način, po katerem bo upošteval ponudbe, ki bodo s ponujenimi proizvodi pokrivale zahtevana območja. Glede na navedeno je torej smiselno pritrditi naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo (na strani 4) navaja: "V konkretnem primeru, ko je naročnik v tehnični specifikaciji npr. zahteval kabelsko spojko 70-150 mm², jo dejansko potrebuje za kable preseka 70 mm² in 150 mm². Zato je za naročnika povsem sprejemljivo, če na tem mestu ponudnik ponudi dve spojki npr.35-95 mm² in 95-240 mm², s katerima pokriva preseka 70 mm² in 150 mm²". Na opisani način je zahtevana območja naročnik v tehničnih specifikacijah določil v pozicijah od 16 do 52. Zahtevana območja pozicij tehničnih specifikacij od 1 do 15 je naročnik določil na nekoliko drugačen način, saj je v pozicijah od 1 do 3 določil premere (pred krčenjem/po krčenju) izolacijskih cevi toplokrčnih, v pozicijah od 4 do 9 premere (pred krčenjem/po krčenju) manšet servisnih toplokrčnih, v pozicijah od 10 do 13 pa je zahteval zaključne tesnilne kape toplokrčne za kable več različnih premerov (maksimalni/minimalni). Navedeno, upoštevaje odgovor "datum objave: 9.8.2011, 13:10", pomeni, da je naročnik v navezavi na pozicije od 1 do 13 tehničnih specifikacij kot sprejemljiv način, s katerim ponudnik dokaže, da rešitev, ki jo predlaga, na enak način izpolnjuje zahteve, določene v tehničnih specifikacijah (v zvezi s tem pogledati zlasti 41. člen ZJNVETPS), v razpisni dokumentaciji določil način, po katerem bo upošteval ponudbe, ki bodo s ponujenimi proizvodi pokrivale zahtevana območja. V poziciji številka 1 tehničnih specifikacij je na primer kot zahtevano območje pred krčenjem tako šteti 10 (mm), po krčenju pa 3 (mm), v poziciji številka 2 tehničnih specifikacij je kot zahtevano območje pred krčenjem šteti 25 (mm), po krčenju pa 8 (mm), v poziciji številka 3 tehničnih specifikacij je kot zahtevano območje pred krčenjem šteti 50 (mm), po krčenju pa 16 (mm), v poziciji številka 4 tehničnih specifikacij je kot zahtevano območje pred krčenjem šteti 34 (mm), po krčenju pa 10 (mm) in tako dalje (po ostalih pozicijah od 5 do 13).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo kot prvo pozicijo, kateri naj bi ponudba izbranega ponudnika ne zadostila, izpostavlja pozicijo številka 4 tehničnih specifikacij, v kateri je naročnik zahteval "MANšETE SERVISNE toplokrčne", "srednjestenske", "za kable izolirane z polimeri in za kable izolirane s papirjem", "z nanešenim lepilom", "dolžine 1,5 m", "premera (pred krčenjem/po krčenju):" "34/10" (5 kosov).

Ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik v njej v poziciji številka 4 tehničnih specifikacij ponudil 5 kosov manšet servisnih toplokrčnih premera pred krčenjem 28 (mm), po krčenju pa 10 (mm). Enak zaključek je v odločitvi o zahtevku za revizijo (na strani 4) napravil tudi naročnik, saj je ugotovil, da je izbrani ponudnik "ponudil manšeto 28/10". Ker je (upoštevaje odgovor "datum objave: 9.8.2011, 13:10" in preostale določbe razpisne dokumentacije) v poziciji številka 4 tehničnih specifikacij, kakor je bilo to ugotovljeno že doslej, kot zahtevano območje pred krčenjem šteti 34 (mm), po krčenju pa 10 (mm), izbrani ponudnik pa je v svoji ponudbi ponudil 5 kosov manšet servisnih toplokrčnih premera pred krčenjem 28 (mm), po krčenju pa 10 (mm), je Državna revizijska komisija zaključila, da je vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo izkazal oziroma dokazal, da je naročnik kršil določbe lastne razpisne dokumentacije (zlasti še prvi odstavek Povabila k oddaji ponudbe, drugi odstavek točke "2.2 Popolnost ponudbe" in tretjo alineo točke "2.13 Izločitev ponudb" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe) ter določbe ZJNVETPS (zlasti še prvi odstavek 84. člena ZJNVETPS, v povezavi s 17. in 21. točko 2. člena ZJNVETPS), ker ponudbe izbranega ponudnika kot neprimerne, s tem pa tudi nepopolne, ni izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila. V postopku oddaje javnega naročila mora namreč naročnik po opravljenem pregledu (in dopolnitvi ponudb v skladu z 82. členom ZJNVETPS), upoštevaje sedmi in osmi odstavek 45. člena ZJNVETPS, izločiti ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 84. člena ZJNVETPS), popolna pa je le tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (17. točka 2. člena ZJNVETPS). Ker je vlagatelj v zahtevku za revizijo izkazal oziroma dokazal, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne odgovarja v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji, je izkazal oziroma dokazal tudi, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna (21. točka 2. člena ZJNVETPS), v posledici pa nepopolna (17. točka 2. člena ZJNVETPS). Manšete servisne toplokrčne, ponujene v ponudbi izbranega ponudnika, premera pred krčenjem 28 (mm), po krčenju pa 10 (mm), namreč ne pokrivajo zahtevanega območja pred krčenjem 34 (mm), po krčenju pa 10 (mm), kar pomeni, da je vlagateljeva ponudba vsebinsko nepopolna. Tudi sicer pa ne gre prezreti dejstva, da ponudnik na podlagi drugega odstavka 82. člena ZJNVETPS ne sme spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ob upoštevanju zahtev razpisne dokumentacije, kot so zapisane in se nanašajo na pozicijo številka 4 tehničnih specifikacij, navedenega zaključka ne spreminja niti zatrjevanje naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (na strani 4), da "dimenzijska odstopanja servisnih manšet ne pomenijo dejanskih funkcionalnih odstopanj". Naročnik je namreč šele v odločitvi o zahtevku za revizijo, ne pa v razpisni dokumentaciji (tehničnih zahtevah), zapisal, da manšeto servisno toplokrčno, katere tehnične zahteve izhajajo iz pozicije številka 4, dejansko uporablja za "premere kablov cca. od 12 do 20 mm", prav tako pa je tehnične zahteve pozicije številka 4 vezal na premer manšete servisne toplokrčne, ne pa (podobno kot v pozicijah številk od 10 do 13) na premere kablov (ki jih uporablja). V pozicijah številk od 10 do 13 tehničnih specifikacij je namreč naročnik navedel, za katere "kable premera (maksimalni/minimalni):" potrebuje zaključne tesnilne kape toplokrčne, v poziciji številka 4 tehničnih specifikacij pa je (za razliko od pozicij številk od 10 do 13 tehničnih specifikacij) navedel, katere premere (pred krčenjem/po krčenju) manšet servisnih toplokrčnih potrebuje. V poziciji številka 4 tehničnih specifikacij naročnik podatka o premerih kablov "cca. od 12 do 20 mm" ni navedel, po poteku roka za prejem ponudb pa naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije (tretji odstavek 74. člena ZJNVETPS).

Četudi bi šlo morebiti slediti naročniku, da premera (pri postavkah 4, 5, 6, 7, 8 in 9) v praksi ne predstavljata dimenzijskega razpona uporabe, omenjeno dejstvo še ne spreminja dejstva, da je naročnik tisti, ki je (ob predhodni identifikaciji svojih potreb) pripravil razpisno dokumentacijo (4. točka 73. člena ZJNVETPS) postopka oddaje zadevnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija glede sklicevanja izbranega ponudnika (v vlogi z dne 21. novembra 2011) na sklep Državne revizijske komisije, številka 018-331/04-33-181 (pravilno: številka 018-331/04-33-188), izbranega ponudnika opozarja, da omenjeni sklep za odločanje v tem postopku pravnega varstva ni pravno relevanten, saj je bilo dejansko stanje, na podlagi katerega je bil sprejet omenjeni sklep Državne revizijske komisije, bistveno drugačno od dejanskega stanja v tokratnem postopku. V takratnem postopku sta takratna vlagatelja takratni zahtevek za revizijo (kot bistveno in za razliko od tokratnega postopka) vložila še pred potekom takratnega roka za oddajo ponudb, poleg tega pa je bil sklep Državne revizijske komisije, številka 018-331/04-33-188, sprejet z upoštevanjem določb Zakona o javnih naročilih (ZJN-1; Uradni list RS, št. 39/2000, s spremembami), ne pa z upoštevanjem določb ZJNVETPS. Ob tem ne gre prezreti niti, da je Državna revizijska komisija v predmetnem sklepu sledila naročnikovi razlagi, kot izhaja iz določb razpisne dokumentacije (oziroma naročnikovega odgovora "datum objave: 9.8.2011, 13:10"), da bo v postopku oddaje zadevnega javnega naročila upošteval ponudbe, ki bodo s ponujenimi proizvodi pokrivale zahtevana območja. Vendar pa je naročnik zahtevana razpisana območja določil na smiselno primerljiv način, kot izhaja iz sklepa Državne revizijske komisije, številka 018-331/04-33-188 (na primer "70-120 mm²"), v pozicijah tehničnih specifikacij od 16 do 52, zahtevana območja pozicij tehničnih specifikacij od 1 do 15 pa je naročnik določil, kot je bilo to ugotovljeno že doslej, na nekoliko drugačen način (predstavljen že doslej).

V posledici dosedanjih zaključkov Državna revizijska komisija v nadaljevanju ni obravnavala vlagateljevega zahtevka za revizijo v preostalem delu, v katerem vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in nepopolna tudi iz razloga, ker naj blago, ki ga v svoji ponudbi ponuja izbrani ponudnik, ne bi izpolnjevalo tehničnih zahtev naročnika, določenih (še) pod nekaterimi drugimi pozicijami tehničnih specifikacij. Obravnava vlagateljevega zahtevka za revizijo v izpostavljenem delu namreč ne bi mogla v ničemer vplivati na pravilnost in zakonitost sprejete odločitve Državne revizijske komisije, na vlagateljev položaj v predmetnem postopku oziroma na (morebitno) izboljšanje vlagateljevega položaja v postopku oddaje zadevnega javnega naročila.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 11. novembra 2011 ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, znak naročnika 12-DP/JN-438/2011, z dne 24. oktobra 2011.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila se postopek oddaje javnega naročila pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka 73. člena ZJNVETPS). Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN naročnika napotuje, da pred sprejemom (morebitne) nove odločitve o oddaji zadevnega javnega naročila, upoštevaje sedmi odstavek 45. člena ZJNVETPS in predmetno odločitev Državne revizijske komisije, najprej ustrezno preveri, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna, nato pa sprejme odločitev, skladno z določbami ZJNVETPS (in skladno z določbami lastne razpisne dokumentacije).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da mu naročnik povrne stroške plačane takse v znesku 1.500,00 EUR.

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju (upoštevaje zlasti 70. člen ZPVPJN, v povezavi s prvim odstavkom 71. člena ZPVPJN) kot potreben in opredeljeno naveden strošek priznala strošek plačane dolžne takse za postopek pravnega varstva (predrevizijski in revizijski postopek) v znesku 807,47 EUR. Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala povračila priglašenega stroška takse nad priznanim, saj ga (upoštevaje obrazložitev v naslednjem odstavku tega sklepa) ne ocenjuje za potreben strošek, nastal v predrevizijskem oziroma revizijskem postopku (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, v povezavi s prvim odstavkom 71. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je ob predhodnem preizkusu vlagateljevega zahtevka za revizijo in njegovih obveznih sestavin (druga alineja prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, v povezavi s 15. členom ZPVPJN) ugotovila, da je vlagatelj zahtevku za revizijo priložil tudi potrdilo o plačilu takse v znesku 1.500,00 EUR. Vlagatelj je namreč domnevno sledil (sicer napačnemu) pravnemu pouku, ki izhaja iz odločitve o oddaji naročila. Ker bi bil v konkretnem postopku pravnega varstva vlagatelj dolžan plačati takso v znesku enega odstotka od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe (tretja alineja prvega odstavka 71. člena ZPVPJN), torej takso v znesku 807,47 EUR, Državna revizijska komisija pa je ob predhodnem preizkusu vlagateljevega zahtevka za revizijo in njegovih obveznih sestavin ugotovila, da je vlagatelj plačal napačno višino oziroma napačen znesek takse (vlagatelj je takso preplačal za 692,53 EUR), bo ministrstvu, pristojnemu za finance, naložila vračilo preveč vplačane takse vlagatelju (tretji odstavek 72. člena ZPVPJN).

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške v znesku 807,47 EUR in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa (313. člen Zakona o pravdnem postopku - Uradni list RS, št. 73/2007, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami - v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN). Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 26. januarja 2012


Predsednica senata
Sonja Drozdek-šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- ELEKTRO MARIBOR, d. d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
- ELTIMA, d. o. o., Ljubljana - Črnuče, Ljubljana, šlandrova ulica 8C, 1231 Ljubljana - Črnuče
- MR, d. o. o., Miklavčeva ulica 7, 2000 Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije