018-021/2012 Občina Grosuplje

Številka: 018-021/2012-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici mag. Nataši Jeršič v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "izdelavo projekta PGD in PZI za gradnjo povezovalne ceste med priključkom na regionalno cesto R3-646/1444, Adamičevo cesto, preko nadvoza čez železniško progo s priključkom za križišče na Kadunčevi cesti v Grosupljem" in v zvezi s pritožbo, ki jo je vložil vlagatelj PNZ, d. o. o., Vojkova cesta 65, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje (v nadaljevanju: naročnik), 19. 1. 2012

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi sklep št. 371-16/2010-2 z dne 6. 1. 2012.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti skladno s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

Obrazložitev

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 22. 9. 2011 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN10753/2011) z dokumentom "Ocenjevanje ponudb in odločitev o oddaji javnega naročila" št. 371-0016/2010-2 z dne 28. 11. 2011 ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Elea iC, d. o. o., Dunajska cesta 21, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Po prejemu te odločitve je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 12. 12. 2011 in predlagal njeno razveljavitev.

Naročnik je s sklepom št. 371-16/2010-2 z dne 6. 1. 2012 zahtevek za revizijo zavrgel in pojasnil, da vlagatelj ne izkazuje aktivne legitimacije po 14. členu ZPVPJN, saj kot četrtouvrščeni ponudnik ni izkazal, da bi bil izbran, če bi se navedbe o nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika izkazale za utemeljene, dejstvo, da je tretjeuvrščeni ponudnik predložil spremembo ponudbe, pa ni razlog za izločitev ponudbe.

Vlagatelj je zoper ta sklep vložil pritožbo z dne 10. 1. 2012 in opozarja, da se je naročnik v dokumentu "Ocenjevanje ponudb in odločitev o oddaji javnega naročila" št. 371-0016/2010-2 z dne 28. 11. 2011 opredeljeval le do dveh ponudb (prvo- in drugouvrščene ponudbe), ne pa tudi do nadaljnjih ponudb. Vlagatelj nadaljuje, da je v zahtevku za revizijo sicer navedel, da tudi ponudba tretjeuvrščenega ponudnika ni popolna, vendar je izrecno poudaril, da s to trditvijo ne utemeljuje svoje aktivne legitimacije. Vlagatelj še opozarja, da je naročnik sklep o zavrženju sprejel po poteku roka iz tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN.

Državna revizijska komisija je 17. 1. 2012 od naročnika prejela pritožbo in dokumentacijo, in sicer kot prilogo dopisu št. 371-0016/2010-2 z dne 16. 1. 2012.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija o pritožbi odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je sporno, ali je naročnik upravičeno zavrgel zahtevek za revizijo. Medtem ko naročnik trdi, da vlagatelj ni izkazal aktivne legitimacije, vlagatelj temu oporeka.

Skladno s tretjo alineo prvega odstavka 26. člena ZPVPJN naročnik po prejemu zahtevka za revizijo preveri, ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN. Če ugotovi, da ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN). Zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo lahko vlagatelj vloži pritožbo v skladu s šestim poglavjem ZPVPJN (peti odstavek 26. člena ZPVPJN).

Da bi bilo mogoče zahtevek za revizijo obravnavati meritorno (vsebinsko), je treba vlagatelju pred tem priznati aktivno legitimacijo. Aktivna legitimacija se skladno s prvo alineo prvega odstavka 14. člena ZPVPJN prizna vsaki osebi, če sta kumulativno (tj. skupno) podana dva elementa aktivne legitimacije: 1. interes za dodelitev javnega naročila in 2. škoda oziroma možnost nastanka škode zaradi domnevne kršitve, skladno z drugo alineo prvega odstavka 14. člena ZPVPJN pa zagovornikom javnega interesa, ki so določeni v 6. členu ZPVPJN. Med zagovorniki javnega interesa (konkretni) vlagatelj ni določen.

Naročnik oddaja javno naročilo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (30. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spr.; v nadaljevanju: ZJN-2)) in je v dokumentu "Ocenjevanje ponudb in odločitev o oddaji javnega naročila" št. 371-0016/2010-2 z dne 28. 11. 2011 predstavil ocenjevanje ponudb (1. točka) in odločitev o oddaji javnega naročila (2. točka). V točki 1.2 Način oddaje javnega naročila se naročnik sklicuje na drugi odstavek 41. člena ZJN-2. Naročnik je v točki 1.3 razvrstil ponudbe glede na merilo najnižja cena (točka IV.1.1 obvestila o naročilu; točka 3.2 Navodil za pripravo ponudbe, str. 14 razpisne dokumentacije), pri čemer je vlagateljeva ponudba četrta najcenejša. V točki 1.4 je naročnik predstavil "preverjanje popolnosti najugodnejše ponudbe", pri čemer je po merilu najugodnejšo ponudbo izločil kot nepopolno, javno naročilo pa je oddal ponudniku, ki je predložil ponudbo, ki je bila druga najcenejša. "Skladno z ZJN-2" pa "naročnik ni preverjal popolnost manj ugodnih ponudb".

Skladno z drugim odstavkom 41. člena ZJN-2 naročnik v postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi odda javno naročilo potem, ko a) razvrsti pravočasne ponudbe glede na merila in b) preveri, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna.

Naročnik vlagatelju ne odreka interesa za dodelitev javnega naročila (prvi element aktivne legitimacije), vendar zatrjuje, da ni izpolnjen drugi element aktivne legitimacije.

Vlagatelj je predložil pravočasno ponudbo. S tem je izkazal prvi element aktivne legitimacije (drugi odstavek 14. člena ZPVPJN).

Ker je naročnik ugotavljal le popolnost po merilu dveh najugodnejših ponudb, je mogoče ugotoviti, da naročnik (očitno) še ni ugotavljal popolnosti drugih ponudb in vlagatelju ni treba izpodbijati v konkretnem postopku oddaje javnega naročila neobstoječih naročnikovih ravnanj ter mu zato ni treba zatrjevati, da je po merilu tretjeuvrščena ponudba nepopolna in da bi jo zato moral naročnik izločiti. Vlagatelj je zato v tem primeru škodo oziroma možnost nastanka škode izkazal že s tem, ker izpodbija izbiro ponudbe izbranega ponudnika (prim. zadeva št. 018-204/2010). Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj sicer opozarja, da bi moral naročnik izločiti tudi tretjeuvrščeno ponudbo, vendar mu zaradi tega ni mogoče odreči aktivne legitimacijo, saj mu tretjeuvrščene ponudbe glede na naročnikova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila v konkretnem postopku pravnega varstva ni bilo treba izpodbijati.

Glede na to, da vlagatelj v konkretnem primeru izpodbija odločitev o oddaji javnega naročila s tem, da zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, je treba zaključiti, da je vlagatelj uspel izkazati tudi škodo oziroma možnost nastanka škode kot drugi element aktivne legitimacije po 14. členu ZPVPJN (prim. zadeva št. 018-204/2010).

Zato je Državna revizijska komisija na podlagi do sedaj predstavljenih razlogov, ne da bi ugotavljala utemeljenosti drugih vlagateljevih pritožbenih argumentov, ker to ne bi vplivalo na končno odločitev Državne revizijske komisije, ocenila, da je treba pritožbi skladno s prvim odstavkom 55. člena ZPVPJN ugoditi in razveljaviti sklep št. 371-16/2010-2 z dne 6. 1. 2012, saj ni izkazano, da je naročnik upravičeno sledil tretjemu odstavku 26. člena ZPVPJN.

Ker je Državna revizijska komisija razveljavila naročnikovo odločitev, da zavrže zahtevek za revizijo, je skladno z drugim odstavkom 55. člena ZPVPJN odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

S tem sta odločitvi Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljeni.


V Ljubljani, 19. 1. 2012

mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje,
- PNZ, d. o. o., Vojkova cesta 65, 1113 Ljubljana,
- Elea iC, d. o. o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.