018-430/2011 Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

Številka: 018-430/2011-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata, ter mag. Nataše Jeršič in Miriam Ravnikar šurk, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Nabava sredstev za osebno in kolektivno zaščito" v sklopu 6: "Zaščitna maska 0-10" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj AB LINE, d.o.o., Cesta v mestni log 55, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska cesta 106, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 16.1.2012

ODLOČILA

Vlagateljev revizijski zahtevek z dne 21.11.2011 se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 12.7.2011 sprejel sklep o začetku odprtega postopka oddaje javnega naročila "Nabava sredstev za osebno in kolektivno zaščito". Javni razpis v postopku je naročnik dne 5.8.2011 objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN8932/2011, dne 10.8.2011 pa še v Dopolnilu k Uradnem listu EU, in sicer pod objavo št. 2011/S 152-252550.

Dne 10.11.2011 je naročnik izdal dokument "Sklep o oddaji naročila", iz katerega med drugim izhaja, da se predmetno javno naročilo v sklopu 6 odda ponudniku AREX, d.o.o., Trubarjeva 7, šentjernej (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve istega dokumenta izhaja še, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil kot nepravilno in neprimerno (ter s tem nepopolno). Ugotovil je namreč, da je vlagatelj v okviru te predložil neustrezno garancijo za resnost ponudbe, za 6. sklop pa vlagatelj sledeč naročniku ni ponudil zaščitne maske za otroke za zahtevano starost (od 0. do 10. leta starosti).

Na vlagateljevo zahtevo je naročnik temu dne 15.11.2011 omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika.

Dne 21.11.2011 je vlagatelj na naročnika naslovil vlogo "Pritožba na sklep o oddaji naročila JN893272011 - SKLOP 6". V vlogi, ki jo gre šteti za vlagateljev revizijski zahtevek, vlagatelj izpostavlja del razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, v katerem je naročnik zahteval, da mora ponujeni artikel ustrezati EN standardom. Vlagatelj s tem v zvezi pojasnjuje, da evropska zakonodaja za vse proizvode s področja osebne zaščitne opreme zahteva, da so na proizvodu ali embalaži označene kratice CE ter za njimi identifikacijska številka priglašenega organa za ugotavljanje skladnosti. Vlagatelj zatrjuje, da s strani izbranega ponudnika ponujen artikel ne vsebuje CE oznake, zaradi česar ta ne bi smel biti dan niti v namen blagovnih rezerv niti na trg. Vlagatelj se s tem v zvezi sklicuje na prakso Državne revizijske komisije, iz katere sledeč vlagatelju izhaja, da je nepravilna ponudba tudi tista, ki je v nasprotju s predpisi. Vlagatelj dalje navaja, da je na enak problem naročnika opozoril že v predhodnem razpisu, vendar tedaj ni vztrajal na reviziji postopka, ker je smatral, da bo carina zavrnila uvoz artikla brez CE oznake. Prav tako je na navedeno opozoril v svojih vprašanjih prek Portala javnih naročil, vendar ni prejel relevantnega odgovora. Vlagatelj izpostavlja še, da v prilogi 3/3 izbrani ponudnik sicer navaja, da ima NBC filter pri proizvodu standardni NATO navoj premera 40x1/7 odobren CE, nikjer pa nima znaka CE na motorju oz. artiklu ali embalaži. Vlagatelj s tem v zvezi ugotavlja, da CE na filtru nikakor ne zadošča za CE oznako za celoten artikel.

Naročnik je z dopisom z dne 23.11.2011 vlagatelja pozval k dopolnitvi njegove vloge z dne 21.11.2011 z navedbo imena in naslova vlagatelja zahtevka ter kontaktne osebe, kar je vlagatelj tudi storil.

Izbrani ponudnik je z vlogo dne 28.11.2011 podal svojo izjasnitev o navedbah iz vlagateljevega revizijskega zahtevka.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 8.12.2011, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega. V obrazložitvi sklepa naročnik najprej izpostavlja, da je vlagatelj v predmetnem postopku predložil nepopolno ponudbo, zaradi česar mu za vodenje postopka pravnega varstva ni mogoče priznati aktivne legitimacije - z dodelitvijo naročila izbranemu ponudniku vlagatelju namreč ne more nastati škoda. Ne glede na to se je naročnik odločil, da vlagateljevega revizijskega zahtevka ne bo zavrgel, temveč je tega vsebinsko obravnaval. V nadaljevanju obrazložitve sklepa se naročnik opredeljuje do revizijskih navedb iz vlagateljevega revizijskega zahtevka in te označuje za neutemeljene.

Naročnik je v prilogi dopisa, prejetega dne 12.12.2011, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb udeležencev postopka je Državna revizijska komisija, na podlagi 31. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Iz določil 26. člena in 31. člena ZPVPJN izhaja, da je ena izmed procesnih predpostavk, ki morajo biti izpolnjene, da je ponudnik upravičen do pravnega varstva v postopku javnega naročanja, tudi izkazovanje aktivne legitimacije. Naročnik in Državna revizijska komisija sta ob prejemu revizijskega zahtevka namreč dolžna (med drugim) preveriti tudi, ali je revizijski zahtevek vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ter v primeru, če ta predpostavka ni izpolnjena, revizijski zahtevek s sklepom zavreči (tretji odstavek 26. ter tretji odstavek 31. člena ZPVPJN).

Iz določil 1. alineje prvega odstavka 14. člena ZPVPJN izhaja, da se aktivna legitimacija prizna "vsaki osebi, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila, sklenitev okvirnega sporazuma ali vključitev v dinamični nabavni sistem ali sistem ugotavljanja sposobnosti in ji je ali da bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda".

Iz citiranega določila izhaja, da morata biti za priznanje procesnega upravičenja za vodenje revizijskega postopka hkrati (kumulativno) izpolnjena dva pogoja, in sicer mora vlagatelj (1) izkazovati interes za dodelitev naročila, obenem pa mora (2) obstajati vzročna zveza med realno stopnjo verjetnosti nastanka škode in domnevno kršitvijo (vlagatelj mora torej izkazati, da je zatrjevana kršitev vplivala na njegov pravni položaj tako, da mu je ali da bi mu lahko zaradi tega nastala škoda).

V obravnavanem primeru vlagatelju ni mogoče odreči dejanskega interesa za pridobitev predmetnega javnega naročila, kar izhaja iz dejstva, da je vlagatelj v postopku oddal pravočasno ponudbo (drugi odstavek 14. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija pa hkrati ugotavlja, da vlagatelj ne izkazuje, da bi mu lahko v zvezi s kršitvami, ki jih zatrjuje v svojem revizijskem zahtevku, nastala kakršnakoli škoda. Z vpogledom v dokument "Sklep o oddaji naročila" z dne 10.11.2011 gre namreč ugotoviti, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil kot nepravilno in neprimerno (ter s tem nepopolno), česar pa vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku ne izpodbija. Ker je naročnikova ugotovitev o nepopolnosti vlagateljeve ponudbe ter odločitev o njeni izločitvi tako očitno nesporna, je potrebno zaključiti, da vlagatelju v predmetnem postopku obravnavano javno naročilo v nobenem primeru ne more biti oddano (naročnik lahko, skladno z določili 80. člena ZJN-2, javno naročilo odda le ponudniku s popolno ponudbo - vse ostale ponudbe je namreč dolžan izločiti). Na navedeno dejstvo s strani vlagatelja zatrjevana nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika (v smer izkazovanja česar gredo vse revizijske navedbe iz vlagateljevega revizijskega zahtevka) ne more v ničemer vplivati - tudi v primeru, če bi se vse s tem povezane revizijske navedbe izkazale za utemeljene, to namreč na nesporno ugotovljeno nepopolnost vlagateljeve ponudbe ne bi imelo vpliva. Ker vlagatelj torej ne zatrjuje ali izkazuje, da bi predmetno javno naročilo moralo (oz. moglo) biti oddano njemu, ne izkazuje niti, da bi mu lahko z odločitvijo o oddaji tega naročila izbranemu ponudniku nastala kakršnakoli škoda. Posledično pa gre zaključiti, da vlagatelj ne izkazuje aktivne legitimacije za obravnavo revizijskega zahtevka, ki je uperjen v izpodbijanje takšne odločitve.

Ob upoštevanju navedenega je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, vlagateljev revizijski zahtevek z dne 21.11.2011 zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 16.1.2012


Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija,
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska cesta 106, Ljubljana,
- AB LINE, d.o.o., Cesta v mestni log 55, Ljubljana,
- AREX, d.o.o., Trubarjeva 7, šentjernej,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana.