018-451/2011 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Številka: 018-451/2011-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in mag. Maje Bilbija kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Opravljanje storitev prevoza in selitev za potrebe ZPIZ", začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Plaja, storitve in trgovina, d.o.o., Hribernikova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 12. 1. 2012

ODLOČILA

Vlagateljev zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je Obvestilo o javnem naročilu "Opravljanje storitev prevoza in selitev za potrebe ZPIZ" objavil na Portalu javnih naročil dne 21. 9. 2011 pod št. objave JN10680/2011.

Naročnik je dne 24. 11. 2011 izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila, iz katerega je razvidno, da je naročnik kot najugodnejšega izbral ponudnika ČEH d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 114, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve odločitve izhaja, da je naročnik ponudbo vlagatelja kot nepravilno izločil, ker je ugotovil, da ima vlagatelj neplačane davčne obveznosti (davke in prispevke).

Vlagatelj je dne 8. 12. 2011 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, v katerem izpodbija naročnikovo odločitev o izločitvi njegove ponudbe kot nepopolne. Vlagatelj navaja, da ima na podlagi njegovih evidenc in na podlagi preverjanja stanja pri Davčni upravi Republike Slovenije (v nadaljevanju: DURS) na dan oddaje javnega naročila, to je 11. 10.2011, pozitivno stanje na stanju odprtih postavk davkov in prispevkov pri DURS. Vlagatelj dopušča možnost, da je na določenih kontih davka v evidencah DURS morebitno negativno stanje, vendar istočasno zatrjuje, da ima že vsaj od 15. 6. 2011 presežke nekaterih dajatev, ki bistveno presegajo negativne salde in s katerimi bi DURS lahko zapiral eventualne obveznosti. Vlagatelj navaja, da povračila preplačil dajatev ni nikoli zahteval in so bili davčnemu organu na razpolago, da z njimi pobota morebitni dolg. Po mnenju vlagatelja DURS ne more trditi, da ima vlagatelj neporavnane obveznosti, če skupni saldo izkazuje presežek plačanih terjatev. Vlagatelj še dodaja, da bi DURS lahko obveznost pokril s presežkom, a te možnosti verjetno ni izkoristil zaradi avtomatiziranih tehničnih postopkov v davčnem sistemu. Vlagatelj predlaga preveritev, ali je davčni kontrolor opravil vse postopke in evidentiral vse vložene dokumente in prilive, ki so relevantni za stanje obveznosti na dan 11. 10. 2011, ter zaslišanje davčnega kontrolorja na DURS in vpogled v konte kartice vlagatelja.

Naročnik je dne 28. 12. 2011, pod št. 961-11/2011-2820, izdal sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik je pojasnil, da je na podlagi 77. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-2) preveril obstoj in vsebino podatkov iz vlagateljeve ponudbe. Vlagateljevo izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 42. člena ZJN-2 je glede izpolnjevanja davčnih obveznosti preveril pri DURS-u, od katerega je prejel obvestilo z dne 11. 10. 2011, iz katerega je razvidno, da ima vlagatelj na dan 11. 10. 2011 neplačane davčne obveznosti. Ker navedeno izkazuje, da vlagatelj ni izpolnil obligatornega pogoja iz četrtega odstavka 42. člena ZJN-2, ki je bil določen tudi v razpisni dokumentaciji, je naročnik vlagateljevo ponudbo označil za nepravilno in s tem za nepopolno ter jo v skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 izločil iz postopka. Naročnik je ocenil, da obvestili DURS-a dokazujeta, da je imel vlagatelj na dan, ko se je iztekel rok za oddajo ponudb neplačane davčne obveznosti, vlagatelj pa svojih navedb, da ima družba poravnane davčne obveznosti, ni z ničemer dokazal, zato je njegov zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega.

Naročnik je dne 28. 12. 2011 zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku odstopil Državni revizijski komisiji v obravnavo.

Po pregledu dokumentacije o oddaji spornega naročila ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Spor med strankama je, ali je vlagatelj na dan, ko se je iztekel rok za oddajo ponudb, imel neplačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov, in ali je naročnik njegovo ponudbo upravičeno izločil kot nepopolno.

ZJN-2 naročniku v četrtem odstavku 42. člena nalaga, da mora iz postopka javnega naročanja izločiti ponudnika, če ima ta na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, neplačane, zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika (četrta alineja četrtega odstavka 42. člena ZJN-2). Ponudba takega ponudnika je nepravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in zato nepopolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), naročnik pa jo mora v skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 izločiti iz postopka oddaje javnega naročila.

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je moral ponudnik za dokazovanje zgoraj omenjenega pogoja predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo ponudnika (OBRAZEC 11), dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ponudnik nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika (točka 3.5.5. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). Kot je razvidno iz OBRAZCA 11, je ponudnik z dano izjavo pooblastil naročnika, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogoja v postopku oddaje javnega naročila pridobi ustrezne podatke iz uradnih evidenc.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je vlagatelj v ponudbi zahtevano izjavo predložil, naročnik pa je na podlagi pooblastila, danega v izjavi, v okviru preveritve ponudbe (za kar je podlaga v 77. členu ZJN-2) pri pristojnem davčnem uradu pridobil podatke, da je imel vlagatelj na dan 11. 10. 2011 (ko je potekel rok za oddajo ponudb; op. Državne revizijske komisije) zapadle neplačane davčne obveznosti (dopis pristojnega davčnega organa z dne 11. 10. 2011). Naročnik je na podlagi obvestila pristojnega davčnega organa z dne 11. 10. 2011 ugotovil, da vlagatelj ne izpolnjuje spornega pogoja, zato je njegovo ponudbo označil za nepravilno in s tem za nepopolno ter jo izločil iz postopka oddaje javnega naročila.

Kot je razvidno iz zahtevka za revizijo, vlagatelj naročnikovo odločitev o njegovi ponudbi izpodbija z navedbami, da na dan 11. 10. 2011 ni imel neplačanih, zapadlih davčnih obveznosti, kot to izhaja iz obvestila DURS z dne 11. 10. 2011, na katerega je svojo odločitev oprl naročnik. Vendar Državna revizijska komisija ugotavlja, da so vlagateljeve trditve v tem delu presplošne in nezadostne za njihov preizkus. Zgolj vlagateljevo zatrjevanje, da ima že od 15. 6. 2011 presežke nekaterih dajatev, ki bistveno presegajo negativno stanje na določenih kontih davka, in s katerimi bi DURS lahko zapiral morebitne vlagateljeve obveznosti, ni zadostno. Glede na njegovo zatrjevanje bi moral vlagatelj v skladu s 6. točko prvega odstavka 15. člena ZPVPJN navesti, katere dajatve je vlagatelj preplačal, kdaj so bila plačila teh dajatev izvršena in koliko konkretno je znašal presežek vplačanih terjatev glede na vlagateljevo obveznost plačila pristojnemu davčnemu organu, šele tako oblikovano trditveno podlago pa bi Državna revizijska komisija lahko preizkusila s predlaganimi dokazi.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija, v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, saj je ugotovila, da naročnik ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo ne bi sprejel drugačne odločitve.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 12. 1. 2012


Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Plaja, storitve in trgovina, d.o.o., Hribernikova ulica 2, Ljubljana
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana
- ČEH d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 114, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.