018-433/2011 Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Številka: 018-433/2011-8

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter mag. Maje Bilbija in Miriam Ravnikar šurk, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Edukacijska laparoskopska videolinija in edukacijski koloskop" v sklopu 1: "Edukacijska laparoskopska videolinija", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika KARL STORZ Endoskopija, d.o.o., Verovškova ulica 60A, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Slomškov trg 15, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.1.2012

ODLOČILA

1. Vlagateljev revizijski zahtevek z dne 19.11.2011 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva po povrnitvi stroškov postopka se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 11.7.2011 sprejel sklep o začetku odprtega postopka oddaje javnega naročila "Edukacijska laparoskopska videolinija in edukacijski koloskop". Javno naročilo je naročnik razdelil na dva sklopa, in sicer sklop 1: "Edukacijska laparoskopska videolinija" ter sklop 2: "Edukacijski koloskop". Javni razpis je naročnik objavil na Portalu javnih naročil dne 13.7.2011, pod št. objave JN7805/2011.

Dne 7.11.2011 je naročnik izdal dokument "Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika", iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo v sklopu 1 odda vlagatelju.

Dne 11.11.2011 je naročnik izdal "Sklep o ustavitvi izvedbe javnega naročila" (dokument št. 2-87/2011), s katerim je odločil, da odstopa od izvedbe naročila za sklop 1 - Edukacijska laparoskopska videolinija. V obrazložitvi je navedeno, da sta na razpis prispeli dve pravočasni in pravilni ponudbi ter da je naročnik dne 7.11.2011 vsem ponudnikom poslal obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika. Ker je v tem času pri naročniku prišlo do zmanjšanja finančnih sredstev, posledično pa so se mu znižale pravice porabe, naročnik nima več zagotovljenih finančnih sredstev, ki so bila prvotno namenjena za predmetno naročilo. Zaradi navedenega je naročnik potem, ko je dne 10.11.2011 pridobil tudi soglasje svojega nadzornega organa, na podlagi 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) odstopil od izvedbe naročila.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo (vloga z dne 19.11.2011). Vlagatelj predlaga razveljavitev napadene odločitve in zahteva, da naročnik z njim sklene pogodbo o izvedbi naročila, zahteva pa tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva po priloženem stroškovniku. Vlagatelj naročniku očita kršitev načela gospodarnosti iz 6. člena ZJN-2 in poudarja, da je njegova ponudbena cena kar 40 % nižja od cene, ki jo je naročnik nedavno plačal drugemu ponudniku za dobavo sorodnega sistema na podlagi javnega naročila JN7332/2011 (enak zaključek po vlagateljevem mnenju izhaja tudi iz ocenjene vrednosti naročila za sklop 1). Vlagatelj je prepričan, da bi bila dobava v skladu z njegovo ponudbo precej bolj gospodarna kot pa primerljive dobave, ki jih je naročnik v zadnjem času izvajal v skladu s ponudbami drugih ponudnikov. Dalje vlagatelj naročniku očita tudi kršitev načela enakopravnosti iz 9. člena ZJN-2, saj naj bi naročnik odstopil le od podpisa pogodbe za sklop 1, ne pa tudi za sklop 2, kjer je bil izbran drug ponudnik. Navedeno kaže na neenakopravno obravnavo obeh ponudnikov. Vlagatelj se sklicuje na besedilo določbe petega odstavka 80. člena ZJN-2 in opozarja, da naročnik v izpodbijanem sklepu ni utemeljil razlogov pomanjkanja sredstev, iz katerih bi bilo mogoče razbrati, da gre za okoliščine, ki jih s strani naročnika ni bilo mogoče predvideti. Naročnik je moral v skladu z Zakonom o javnih financah (ZJF-UPB4; Uradni list RS, št. 11/2011) predmetno naročilo predvideti tudi v svojem finančnem načrtu, vendar ni z ničemer dokazal, da se je finančni načrt spremenil.

Naročnik je dne 6.12.2011 izdal sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi navaja, da je imel vlagatelj glede javnega naročila JN7332/2011 možnost vložiti zahtevek za revizijo, vendar tega ni storil, ni podal nobenih vprašanj in ni oddal svoje ponudbe, zato naročnik sploh ni mogel vedeti za možnost dobave po nižji ceni. Glede na to, da je naročnik ob tokratnem naročilu izbral prav vlagatelja, je v obravnavanem primeru ravnal gospodarno. Naročnik zanika, da bi kršil načelo enakopravne obravnave ponudnikov in poudarja, da je odstopil od izvedbe celotnega predmeta javnega naročila, torej tako od sklopa 1, kot tudi od sklopa 2. O svoji odločitvi za sklop 2 naročnik vlagatelja ni obveščal, saj ta za navedeni sklop ni oddal svoje ponudbe. Naročnik poudarja, da je postopal v skladu s petim odstavkom 80. člena ZJN-2, ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa in iz razlogov pomanjkanja finančnih sredstev zaradi nastanka okoliščin, na katere ni mogel vplivati in jih predvideti. V nadaljevanju naročnik (sklicujoč se na svoj finančni načrt) podrobneje opisuje predvidene vire financiranja predmetnega naročila, porabo sredstev, njihovo zmanjšanje in prerazporeditve, ki so privedle do izpodbijane odločitve. Naročnik zaključuje, da bo, v primeru zagotovljenih finančnih sredstev, izvedel nov postopek oddaje javnega naročila v letu 2012.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 12.12.2011 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Naročnik je z vlogo, prejeto dne 13.12.2011, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.


Po pregledu dokumentacije o spornem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je v zadevi spor glede zakonitosti naročnikove odločitve o odstopu od izvedbe predmetnega javnega naročila.

V svojem revizijskem zahtevku vlagatelj najprej izpostavlja, da naročnikov odstop od izvedbe predmetnega javnega naročila ni skladen z načelom gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti iz 6. člena ZJN-2, v zvezi s čemer izpostavlja ocenjeno vrednost predmetnega javnega naročila, svojo ponudbeno ceno v tem postopku ter ponudbene cene iz predhodnega postopka oddaje sorodnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija s tem v zvezi pojasnjuje, da je institut odstopa od izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v petem odstavku 80. člena ZJN-2, vezan na nastop katere izmed v zakonu opredeljenih objektivnih okoliščin, med katerimi pa okoliščine (ne)ugodnosti ponudb, ki jih je naročnik prejel v postopku oddaje javnega naročila, ni najti. Revizijske navedbe, s katerimi poskuša vlagatelj izkazati ugodnost svoje ponudbe (glede na ocenjeno vrednost javnega naročila oz. vrednosti sorodnih naročil v predhodnih postopkih), so z vidika presoje zakonitosti naročnikove odločitve o odstopu od izvedbe predmetnega javnega naročila posledično brezpredmetne in jim utemeljenosti ni mogoče priznati.


Vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku dalje zatrjuje, da je naročnik ravnal v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov iz 9. člena ZJN-2, saj naj bi odstopil zgolj od izvedbe predmetnega javnega naročila v sklopu 1, ne pa tudi v sklopu 2. Vlagatelj izpostavlja tudi, da naj bi bilo mogoče za sklop 2 dobaviti ekvivalenten sistem, in sicer precej ceneje.

Z vpogledom v Državni revizijski komisiji odstopljeno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik dne 11.11.2011 izdal Sklep o ustavitvi izvedbe javnega naročila št. 2-87/2011, s katerim je odstopil od izvedbe 1. sklopa predmetnega javnega naročila, istega dne pa tudi Sklep o ustavitvi izvedbe javnega naročila št. 2-88/2011, s katerim je odstopil od izvedbe 2. sklopa predmetnega javnega naročila. Kot utemeljeno pojasnjuje naročnik, vlagatelju slednji sklep ni bil vročen, saj je ta v predmetnem postopku oddal ponudbo zgolj za 1. sklop javnega naročila.

V zvezi z revizijskimi navedbami, ki se nanašajo na oblikovanje tehničnih zahtev za 2. sklop predmetnega javnega naročila, Državna revizijska komisija pojasnjuje, da vlagatelj, skladno z določili četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom. Ker so bile vlagatelju tehnične zahteve 2. sklopa predmetnega javnega naročila znane že s trenutkom, ko je bila na Portalu javnih naročil izvedena objava javnega razpisa v postopku (objava št. JN7805/2011 z dne 13.7.2011), bi moral revizijski zahtevek, v katerem bi zatrjeval morebitno spornost teh zahtev, vložiti že pred potekom roka za predložitev ponudb. Ker tega ni storil, v sedanji fazi predmetnega postopka oddaje javnega naročila s tem povezanih domnevnih kršitev ni več upravičen navajati.

V povzetku navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj zatrjevane neenakopravne obravnave ponudnikov v postopku ni uspel izkazati, s tem povezanim revizijskim navedbam pa utemeljenosti ni mogoče priznati.


Kot slednje vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku zatrjuje, da je naročnik kršil določila petega odstavka 80. člena ZJN-2.

Iz določil petega odstavka 80. člena ZJN-2 izhaja, da lahko po sprejemu odločitve o oddaji naročila naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. Če naročnik nima nadzornega organa, izda soglasje iz tega odstavka vlada. V primeru, da naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, mora o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate, ki so predložili ponudbo.

Iz predstavljenega določila ZJN-2 izhaja, da mora biti za to, da je mogoče naročnikovo določitev o odstopu od izvedbe javnega naročila označiti za zakonito, kumulativno izpolnjene vsebinska in tri formalne zahteve.

Kot vsebinsko gre šteti zahtevo, skladno s katero je odstop od izvedbe javnega naročila dopusten zgolj v primeru, ko je nastopila katera od zakonsko predvidenih okoliščin, ki utemeljujejo odstop od izvedbe javnega naročila, in sicer:
- naročnik predmeta javnega naročila ne potrebuje več,
- naročnik za predmet javnega naročila nima zagotovljenih sredstev,
- vsebina pogodbe (o izvedbi javnega naročila) bi bila posledica storjenega kaznivega dejanja,
- druga izredna okoliščina, na katero naročnik ni mogel vplivati in je predvideti ter zaradi katere je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča.

Kot formalne pa gre šteti naslednje zahteve:
- k odstopu od izvedbe javnega naročila je podal predhodno soglasje naročnikov nadzorni organ oz. vlada (če naročnik nima nadzornega organa);
- odločitev o odstopu od izvedbe je sprejeta po tem, ko je naročnik predhodno že sprejel odločitev o oddaji javnega naročila in pred sklenitvijo pogodbe o njegovi izvedbi;
- naročnik mora o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate, ki so predložili ponudbo.

Državna revizijska komisija v konkretni zadevi ugotavlja, da med vlagateljem in naročnikom ni spora o tem, da je naročnik svojo odločitev o odstopu od izvedbe predmetnega javnega naročila z dne 11.11.2011 sprejel po tem, ko je predhodno (dne 7.11.2011) že sprejel odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila in pred sklenitvijo pogodbe o njegovi izvedbi.

Iz dokumenta "Sklep o ustavitvi izvedbe javnega naročila" z dne 11.11.2011 (dokument št. 2-87/2011) je dalje razvidno, da je naročnik oba ponudnika, ki sta oddala svoji ponudbi za predmetno javno naročilo, seznanil z razlogom, zaradi katerega odstopa od izvedbe predmetnega javnega naročila - v omenjenem dokumentu je namreč navedel, da so se pri njem zmanjšala finančna sredstva, zaradi česar so se mu posledično znižale pravice porabe, tako pa naročnik nima več zagotovljenih finančnih sredstev, ki so bila prvotno namenjena za predmetno naročilo.
Kot slednje je iz dokumenta "Izpis sklepa 15. korespondenčne seje Poslovodnega odbora Medicinske fakultete Univerze v Mariboru z dne 10.1.2011" (dokument z datumom 11.11.2011), razvidno, da je Poslovodni odbor Medicinske fakultete Univerze v Mariboru podal svoje predhodno soglasje k odstopu od izvedbe predmetnega javnega naročila, in sicer iz razloga, ker zaradi spremenjenega načina financiranja naročnika ta nima več zagotovljenih sredstev za izvedbo javnega naročila. Poslovodni odbor Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je, skladno z določili 319. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 115/2004 in sprem.), organ, ki nadzira poslovanje članice Univerze (v konkretnem primeru naročnika) v zadevah materialne narave glede odločitev, ki jih sprejme dekan članice pri upravljanju in razpolaganju s sredstvi, ki jih je članica univerze pridobila v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, s tem pa tudi nadzorni organ naročnika v smislu petega odstavka 80. člena ZJN-2.

Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija šteje za izkazano, da so v konkretni zadevi izpolnjene vse tri uvodoma navedene formalne zahteve za (zakonit) odstop od izvedbe javnega naročila.

V zvezi s predstavljeno vsebinsko zahtevo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik kot okoliščino, ki utemeljuje odstop od izvedbe predmetnega javnega naročila, navedel, da za predmet javnega naročila nima več zagotovljenih sredstev. Navedeno predstavlja eno od okoliščin, ki jih kot podlago odstopa od izvedbe javnega naročila predvideva ZJN-2. S tem v zvezi je naročnik v sklepu, s katerim je odločil o vlagateljevem revizijskem zahtevku, po mnenju Državne revizijske komisije prepričljivo pojasnil vire financiranja predmetnega naročila, porabo zagotovljenih sredstev, njihovo zmanjšanje in prerazporeditve, ki so privedle do izpodbijane odločitve. V izkaz svojih navedb je naročnik vlagatelju v prilogi omenjenega sklepa odstopil kopijo svojega finančnega načrta za leto 2011 ter kopijo izpisa 13. seje naročnikovega Poslovodnega odbora z dne 10.1.2011, na kateri je bil potrjen predlog Programa dela in finančnega načrta za leto 2011 za naročnika, v okviru dokumentacije, odstopljene Državni revizijski komisiji, pa tej še izpis sklepa 15. redne seje Upravnega odbora Univerze v Mariboru, na kateri je bila potrjena delitev sredstev za študijsko in obštudijsko dejavnost Univerze v Mariboru, dokument Univerze v Mariboru, na katerem je prikazan izračun dvanajstin letnih sredstev za naročnika od januarja do septembra 2011, vključno z izkazano razliko sredstev v tem obdobju v višini (-) 52.586,88 EUR, dokument "Prenakazilo sredstev MVZT" ki med drugim izkazuje nakazilo pod opisom "Poračun MVZT jan.- sept. 2011" v višini 52.586,88 EUR, ter dokument "Razdelitev sredstev za študijsko dejavnost Univerze v Mariboru za leto 2011_sklad Razvojnih nalogâ??".

Državna revizijska komisija na podlagi navedenega šteje za izkazano tudi izpolnjevanje uvodoma predstavljene vsebinske zahteve za (zakonit) odstop od izvedbe javnega naročila.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljevim revizijskim navedbam o naročnikovi kršitvi petega odstavka 80. člena ZJN-2 utemeljenosti ni mogoče priznati.


V povzetku zapisanega Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel izkazati nezakonitosti naročnikove odločitve o odstopu od izvedbe 1. sklopa predmetnega javnega naročila, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Sklep o ustavitvi izvedbe javnega naročila", št. 2-87/2011, z dne 11.11.2011, s tem pa tudi ne razlogov za predlagano razveljavitev takšne odločitve. Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev revizijski zahtevek z dne 19.11.2011 zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v svojem revizijskem zahtevku zahteval povračilo stroškov postopka.

Ker vlagateljev revizijski zahtevek ni utemeljen (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN), je Državna revizijska komisija, na podlagi določil osmega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo po povračilu stroškov postopka zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 13.1.2012Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Slomškov trg 15, Maribor,
- KARL STORZ Endoskopija d.o.o., Verovškova ulica 60A, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.